Łączenie usługi PowerApps z usługą Office 365 OutlookConnect to Office 365 Outlook from PowerApps

Office 365 Outlook

Po nawiązaniu połączenia z usługą Office 365 Outlook można wyświetlać, wysyłać i usuwać wiadomości e-mail oraz odpowiadać na nie, a także wykonywać inne zadania.If you connect to Office 365 Outlook, you can show, send, delete, and reply to email messages, in addition to other tasks.

W aplikacji można dodać kontrolki ułatwiające wykonywanie tych czynności.You can add controls to perform these functions in your app. Na przykład można dodać kontrolki Wprowadzanie tekstu służące do wpisywania adresata, tematu i treści wiadomości e-mail oraz kontrolkę Przycisk umożliwiającą wysyłanie wiadomości e-mail.For example, you can add Text input controls to ask for the recipient, the subject, and the body of the email, and add a Button control to send the email.

W tym temacie pokazano, jak dodać usługę Office 365 Outlook jako połączenie i jako źródło danych do aplikacji oraz jak użyć tych danych w różnych kontrolkach.This topic shows you how to add Office 365 Outlook as a connection, add Office 365 Outlook as a data source to your app, and use this data in different controls.

Ważne: aktualnie operacja kalendarza nie obsługuje zdarzeń cyklicznych.Important: As of this writing, the calendar operation doesn't support recurring events.

 

What you need to get started

Łączenie z usługą Office 365 OutlookConnect to Office 365 Outlook

 1. Dodaj połączenie danych i wybierz pozycję Office 365 Outlook:Add a data connection and select Office 365 Outlook:

  Łączenie z usługą Office 365

 2. Wybierz pozycję Połącz. Jeśli zobaczysz monit o zalogowanie się, wprowadź dane konta służbowego.Select Connect, and if prompted to sign in, enter your work account.

Połączenie usługi Office 365 Outlook zostało utworzone i dodane do Twojej aplikacji.The Office 365 Outlook connection has been created and added to your app. Jest teraz gotowe do użycia.Now, it's ready to be used.

Wyświetlanie wiadomościShow messages

 1. W menu Wstaw wybierz polecenie Galeria, a następnie wybierz kontrolkę Galeria tekstowa.On the Insert menu, select Gallery, and then select a Text gallery control.
 2. Ustaw jej właściwość Items na następującą formułę:Set its Items property to the following formula:

  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false})

  Kontrolka galerii zostanie automatycznie wypełniona wiadomościami e-mail.The gallery control is automatically populated with some of your emails.

 3. W galerii ustaw właściwość Text pierwszej etykiety na wartość ThisItem.From.In the gallery, set the Text property of the first label to ThisItem.From. Ustaw właściwość drugiej etykiety na wartość ThisItem.Subject.Set the second label to ThisItem.Subject. Ustaw właściwość trzeciej etykiety na wartość ThisItem.Body.Set the third label to ThisItem.Body. Możesz również zmienić rozmiar etykiet.You can also resize the labels.

  Kontrolka galerii zostanie automatycznie wypełniona nowymi właściwościami.The gallery control is automatically populated with the new properties.

 4. Ta funkcja ma kilka opcjonalnych parametrów.This function has several optional parameters available. Ustaw właściwość Items galerii na jedną z następujących formuł:Set the gallery's Items property to one of the following formulas:

  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false})
  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false, top:2})
  Office365.GetEmails({folderPath:"Sent Items", fetchOnlyUnread:false, top:2})
  Office365.GetEmails({folderPath:"Sent Items", fetchOnlyUnread:false, top:2, searchQuery:"powerapps"})
  Office365.GetEmails({folderPath:"Deleted Items", fetchOnlyUnread:false, top:2, skip:3})

Wysyłanie wiadomościSend a message

 1. Z menu Wstaw wybierz pozycję Tekst, a następnie wybierz pozycję Wprowadzanie tekstu.On the Insert menu, select Text, and then select Text input.
 2. Powtórz poprzedni krok dwa razy, aby uzyskać trzy pola, a następnie ustaw je w kolumnie:Repeat the previous step two more times so that you have three boxes, and then arrange them in a column:

 3. Zmień nazwy kontrolek na:Rename the controls to:

  • inputToinputTo
  • inputSubjectinputSubject
  • inputBodyinputBody
 4. W menu Wstaw wybierz polecenie Kontrolki, a następnie wybierz pozycję Przycisk.On the Insert menu, select Controls, and then select Button. Ustaw właściwość OnSelect przycisku na następującą formułę:Set its OnSelect property to the following formula:

  Office365.SendEmail(inputTo.Text, inputSubject.Text, inputBody.Text)

 5. Przenieś przycisk poniżej pozostałych kontrolek i ustaw jego właściwość Text na Wyślij wiadomość e-mail.Move the button so that it appears under all the other controls, and set its Text property to "Send email".
 6. Naciśnij klawisz F5 lub wybierz przycisk podglądu ().Press F5, or select the Preview button (). Wpisz prawidłowy adres e-mail w kontrolce inputTo, a następnie wpisz dowolny tekst w dwóch pozostałych kontrolkach Wprowadzanie tekstu.Type in a valid email address in inputTo, and type whatever you want in the other two Text input controls.
 7. Wybierz przycisk Wyślij wiadomość e-mail, aby wysłać tę wiadomość.Select Send email to send the message. Naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do domyślnego obszaru roboczego.Press Esc to return to the default workspace.

Wysyłanie wiadomości z załącznikiemSend a message with an attachment

Możesz na przykład utworzyć aplikację, która pozwala robić zdjęcia przy użyciu aparatu urządzenia, a następnie wysyłać je jako załączniki.You can, for example, create an app in which the user takes pictures by using the device's camera and then sends them as attachments. Użytkownicy mogą również dołączać wiele innych rodzajów plików do wiadomości e-mail.Users can also attach many other kinds of files to an email app.

Aby dodać załącznik do wiadomości, wykonaj kroki opisane w poprzedniej sekcji, ale dodaj parametr dotyczący załącznika (podczas ustawiania właściwości OnSelect przycisku).To add an attachment to a message, follow the steps in the previous section, but add a parameter to specify an attachment (when you set the OnSelect property of the button). Parametr ten ma strukturę tabeli umożliwiającej określenie maksymalnie trzech właściwości dla każdego załącznika:This parameter is structured as a table in which you specify up to three properties for each attachment:

 • NazwaName
 • ContentBytesContentBytes
 • @odata.type

Uwaga: właściwość @odata.type można określić tylko dla jednego załącznika i można przypisać jej pusty ciąg.Note: You can specify the @odata.type property for only one attachment, and you can set it to an empty string.

W tym przykładzie zostanie wysłane zdjęcie zapisane w pliku file1.jpg:In this example, a photo will be sent as file1.jpg:

Office365.SendEmail(inputTo.Text, inputSubject.Text, inputBody.Text, {Attachments:Table({Name:"file1.jpg", ContentBytes:Camera1.Photo, '@odata.type':""})})

W tym przykładzie zostanie wysłane zdjęcie razem z plikiem dźwiękowym:In this example, an audio file will be sent in addition to the photo:

Office365.SendEmail(inputTo.Text, inputSubject.Text, inputBody.Text, {Attachments:Table({Name:"file1.jpg", ContentBytes:Camera1.Photo, '@odata.type':""}, {Name:"AudioFile", ContentBytes:microphone1.audio })})

Usuwanie wiadomościDelete a message

 1. W menu Wstaw wybierz polecenie Galeria, a następnie wybierz kontrolkę Galeria tekstowa.On the Insert menu, select Gallery, and then select a Text gallery control.
 2. Ustaw jej właściwość Items na następującą formułę:Set its Items property to the following formula:

  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false})

  Kontrolka galerii zostanie automatycznie wypełniona wiadomościami e-mail.The gallery control is automatically populated with some of your emails.

 3. W galerii ustaw właściwość Text pierwszej etykiety na wartość ThisItem.Id.In the gallery, set the Text property of the first label to ThisItem.Id. Ustaw właściwość drugiej etykiety na wartość ThisItem.Subject.Set the second label to ThisItem.Subject. Ustaw właściwość trzeciej etykiety na wartość ThisItem.Body.Set the third label to ThisItem.Body.
 4. Wybierz pierwszą etykietę w galerii i zmień jej nazwę na EmailID:Select the first label in the gallery, and rename it to EmailID:

  Zamykanie okienka Opcje

 5. Wybierz trzecią etykietę w galerii i dodaj kontrolkę Przycisk (menu Wstaw).Select the third label in the gallery, and add a Button (Insert menu). Ustaw właściwość OnSelect przycisku na następującą formułę:Set the button's OnSelect property to the following formula:

  Office365.DeleteEmail(EmailID.Text)

 6. Naciśnij klawisz F5 lub wybierz przycisk podglądu ().Press F5, or select the Preview button (). Wybierz jedną z wiadomości e-mail w galerii, a następnie kliknij przycisk.Select one of the emails in your gallery, and click the button.

  Uwaga: spowoduje to usunięcie wybranej wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej.NOTE This deletes the selected email from your inbox. Należy uważnie wybierać wiadomość do usunięcia.So, choose wisely.
 7. Naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do domyślnego obszaru roboczego.Press Esc to return to the default workspace.

Oznaczanie wiadomości jako przeczytanejMark a message as read

W tej sekcji są używane te same kontrolki co w sekcji Usuwanie wiadomości e-mail.This section uses the same controls as Delete email.

 1. Ustaw właściwość OnSelect przycisku na następującą formułę:Set the button's OnSelect property to the following formula:

  Office365.MarkAsRead(EmailID.Text)

 2. Naciśnij klawisz F5 lub wybierz przycisk podglądu ().Press F5, or select the Preview button (). Wybierz jedną z nieprzeczytanych wiadomości e-mail, a następnie kliknij przycisk.Select one of the unread emails, and then click the button.
 3. Naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do domyślnego obszaru roboczego.Press Esc to return to the default workspace.