Delegowalne źródła danychDelegable data sources

Zgodnie ze szczegółowym opisem w artykule Informacje o delegowaniu delegowanie to sposób, dzięki któremu usługa PowerApps oddelegowuje przetwarzanie danych do źródła danych, zamiast przenosić dane do aplikacji w celu przetwarzania lokalnego.As outlined in detail in the Understand delegation article, delegation is where PowerApps will delegate the processing of data to the data source rather than moving data to the app for processing locally.

Delegowanie jest obsługiwana tylko w przypadku tabelarycznych źródeł danych.Delegation is supported for tabular data sources only. Ta lista zawiera tabelaryczne źródła danych i informacje o tym, czy obsługują one delegowanie. Szczegóły podano w następnej sekcji.This list identifies tabular data sources and whether they support delegation, with details in the next section.

  • Common Data Service — takCommon Data Service - Yes
  • SharePoint — takSharePoint - Yes
  • SQL Server — takSQL Server - Yes
  • Dynamics 365 — takDynamics 365 - Yes
  • Salesforce — takSalesforce - Yes
  • Excel — wkrótceExcel - Coming soon
  • Dynamics 365 for Operations — jeszcze nieDynamics 365 for Operations - Not yet
  • Dynamics 365 for Financials — jeszcze nieDynamics 365 for Financials - Not yet
  • Dynamics NAV — jeszcze nieDynamics NAV - Not yet
  • Google Sheets — jeszcze nieGoogle Sheets - Not yet

Stale dodajemy kolejne tabelaryczne źródła danych i obsługę delegowania dla nich.More tabular data sources and delegation support for them are being added continuously.

Ten dokument przedstawia bieżący stan obsługi delegowania dla poszczególnych źródeł danych.This document lists the current state of supported delegation per data source.

Wymagania wstępnePrerequisites

Lista źródeł danych i informacja o obsługiwaniu delegowaniaList of data sources and supported delegation

Lista delegowalnych źródeł danych i funkcji oraz predykatów będzie okresowo aktualizowana w celu odzwierciedlenia bieżącego stanu obsługi delegowania w usłudze PowerApps.This list of data sources and delegable functions and predicates will be updated periodically to reflect the current status of delegation support in PowerApps.

Delegowalne funkcje najwyższego poziomuTop-level delegable functions

  Usługa Common Data ServiceCommon Data Service SharePointSharePoint SQL ServerSQL Server Dynamics 365Dynamics 365 SalesforceSalesforce
Funkcja AverageAverage NieNo NieNo TakYes NieNo NieNo
FiltrFilter TakYes TakYes TakYes TakYes TakYes
Funkcja LookUpLookUp TakYes TakYes TakYes TakYes TakYes
Maks.Max NieNo NieNo TakYes NieNo NieNo
MinMin NieNo NieNo TakYes NieNo NieNo
WyszukiwanieSearch Tak1Yes1 NieNo TakYes TakYes TakYes
Funkcja SortSort TakYes TakYes TakYes TakYes TakYes
Funkcja SortByColumnsSortByColumns TakYes TakYes TakYes TakYes TakYes
Funkcja SumSum NieNo NieNo TakYes NieNo NieNo

1Tylko pola ciągu1For string fields only

Delegowalne predykaty funkcji Filter i LookUpFilter and LookUp delegable predicates

  Usługa Common Data ServiceCommon Data Service SharePointSharePoint SQL ServerSQL Server Dynamics 365Dynamics 365 SalesforceSalesforce
NotNot TakYes NieNo TakYes TakYes TakYes
IsBlankIsBlank NieNo NieNo TakYes TakYes NieNo
TrimEndsTrimEnds NieNo NieNo TakYes NieNo NieNo
LenLen NieNo NieNo TakYes NieNo NieNo
+, -+, - NieNo NieNo TakYes NieNo NieNo
<, <=, =, <>, >, >=<, <=, =, <>, >, >= TakYes Tak (tylko =)Yes (only =) TakYes TakYes TakYes
And (&&), Or (||), Not (!)And (&&), Or (||), Not (!) Tak2Yes2 Tak (z wyjątkiem Not(!))Yes (except Not(!)) TakYes TakYes TakYes
inin NieNo NieNo TakYes NieNo TakYes
StartsWithStartsWith NieNo TakYes NieNo NieNo NieNo

2Tylko dla operatorów.2For operators only. Funkcje And/Or/Not nie są delegowalne.And/Or/Not function not delegated.