Ako uložiť obrázky v súbore programu Excel a potom ich pridať do aplikácieHow to save images in an Excel file, and then add these images to your app

V tomto kurze:In this tutorial, we:

 • Vytvoríme excelový súbor a naformátujeme ho ako tabuľkuCreate an Excel file and format it as a table
 • Vytvoríme pripojenie k OneDrive for Business.Create a connection to OneDrive for Business. Bude fungovať ktorékoľvek konto cloudového úložiska.Any cloud storage account will work. V tomto návode sa použije OneDrive for Business.In this walk-through, OneDrive for Business is used.
 • Vytvoríme aplikáciu s ovládaním pomocou peraCreate an app with a pen input control
 • Uložíme obrázky vytvorené pomocou pera do excelového súboruSave the images created from the pen input control to an Excel file
 • Zobrazíme obrázky z excelového súboru vo vašej aplikáciiDisplay images from an Excel file in your app

Požiadavky

 1. Zaregistrujte sa v platforme PowerApps.
 2. Prihláste sa pomocou tých istých poverení, ktoré ste použili na registráciu.
 3. V časti Vytvorte si vlastnú aplikáciu ukážte na dlaždicu Aplikácia plátna od začiatku, vyberte ikonu telefónu a potom vyberte položku Vytvoriť túto aplikáciu.
 4. Zistite, ako pridať a nakonfigurovať ovládacie prvky.

Vytvorenie excelového súboru ako tabuľkyCreate the Excel file as a table

 1. V prázdnom excelovom súbore pomenujte stĺpec Image [image].In a blank Excel file, name a column Image [image].

 2. Nasledujúcim postupom vytvorte tabuľku:Create a table using the following steps:

  1. Vyberte ľubovoľnú časť údajov v ľubovoľnom riadku a stĺpci.Select any piece of data in any row and any column. Vyberte napríklad Image.For example, select Image.

  2. Na páse s nástrojmi Vložiť vyberte možnosť Tabuľka.On the Insert ribbon, select Table.

  3. V dialógovom okne vyberte Tabuľka obsahuje hlavičky, a potom vyberte OK.In the dialog window, select My table has headers, and select OK.

   Excelový súbor má teraz formát tabuľky.Your Excel file is now in a table format. Formátovanie údajov ako tabuľky poskytuje ďalšie podrobnosti o formátovaní tabuľky v programe Excel.Format the data as a table provides additional details on table formatting in Excel.

  4. Tabuľku nazvite Drawings:Name the table Drawings:

   Premenovanie tabuľky na Drawings

 3. Pomenujte excelový súbor SavePen.xlsx a uložte ho do svojho konta cloudového úložiska (OneDrive for Business, Dropbox atď.).Name the Excel file SavePen.xlsx, and save the file to your cloud storage account (OneDrive for Business, Dropbox, and so on).

Vytvorenie aplikácie s ovládaním pomocou peraCreate an app with the pen control

 1. V službe PowerApps vytvorte prázdnu aplikáciu.In PowerApps, create a blank app.

 2. V aplikácii pridajte konto cloudového úložiska ako zdroj údajov.In your app, add the cloud storage account as a data source. Keď pridáte SavePen.xlsx ako zdroj údajov, pridajte ho ako pripojenie a potom vyberte tabuľku Drawings:Once added as a data source, add SavePen.xlsx as a connection, and then select the Drawings table:
  PripojiťConnect

  Teraz je tabuľka Drawings uvedená v zozname ako zdroj údajov.Now, the Drawings table is listed as a Data source.

 3. V ponuke Vložiť vyberte položku Text a potom vyberte Text zadaný perom.On the Insert menu, select Text, and then select Pen input. Premenujte ho na MyPen:Rename it MyPen:

  Premenovanie

 4. Pridajte ovládací prvok Tlačidlo (ponuka Vložiť) a nastavte jeho vlastnosť OnSelect na nasledujúci vzorec:Add a Button control (Insert menu), and set its OnSelect property to the following formula:
  Patch(Drawings, Defaults(Drawings), {Image:MyPen.Image})

 5. Pridajte ovládací prvok Galéria obrázkov (ponuka Vložiť > Galéria) a jeho vlastnosť Items nastavte na Drawings.Add an Image gallery control (Insert menu > Gallery), and set its Items property to Drawings. Vlastnosť Image ovládacieho prvku Galéria sa automaticky nastaví na ThisItem.Image.The Image property of the gallery control is automatically set to ThisItem.Image.

  Vaša obrazovka by mala vyzerať približne takto:Your screen should look similar to the following:

  Príklad obrazovky

 6. Stlačte kláves F5 alebo vyberte Ukážku ().Press F5 or select Preview (). Nakreslite niečo do ovládacieho prvku MyPen a potom vyberte tlačidlo.Draw something in MyPen, and the select the button. Prvý obrázok ovládacieho prvku Galéria zobrazí vašu kresbu.The first image in the gallery control displays what you drew. Pridajte k svojej kresbe ešte niečo a vyberte tlačidlo.Add something else to your drawing, and select the button. Druhý obrázok ovládacieho prvku Galéria zobrazí, čo ste nakreslili.The second image in the gallery control displays what you drew.

  Zatvorte okno s ukážkou.Close the preview window.

 7. Prejdite do svojho konta cloudového úložiska.Go to your cloud storage account. Je tam nový automaticky vytvorený priečinok SavePen_images.There's a new SavePen_images folder that is automatically created. Možno bude nutné obnoviť zobrazenie, aby sa nový priečinok zobrazil.You may need to refresh to see the new folder. Tento priečinok obsahuje uložené obrázky, ktoré majú čísla ID namiesto názvov.This folder contains your saved images with IDs for their file names.

  Otvorte SavePen.xlsx.Open SavePen.xlsx. Stĺpec Image obsahuje cestu k týmto novým obrázkom.The Image column includes the path to these new images.

Pridanie obrázka v súbore programu Excel do aplikácieAdd the image in an Excel file to your app

V inom príklade môžete obrázky uložiť do konta cloudového úložiska a potom ich pomocou excelovej tabuľky zobraziť v aplikácii.In another example, you can save images in a cloud storage account, and then use an Excel table to display the images in your app.

V tomto príklade použijeme súbor CreateFirstApp.zip obsahujúci niekoľko obrázkov vo formáte .jpeg.In this example, we use the CreateFirstApp.zip that contains some .jpeg files.

Poznámka

Keď zobrazujete obrázky zo súboru programu Excel, cesta k nim musí obsahovať lomky.When displaying images from an Excel file, the path to these images must use forward slashes. Keď PowerApps ukladá obrázky do excelovej tabuľky (ako v predchádzajúcich krokoch), cesta k nim obsahuje opačné lomky.When PowerApps saves images to an Excel table (as with the previous steps), the path uses backslashes. Môžete tiež použiť SavePen_images z predchádzajúceho príkladu.So, you can also use the SavePen_images from the previous example. Ak tak urobíte, zmeňte ale v cestách v excelovej tabuľke opačné lomky na normálne lomky.If you do, change the paths in the Excel table to use forward slashes instead of backslashes. Inak sa obrázky nezobrazia.Otherwise, the images will not display.

 1. Stiahnite si súbor CreateFirstApp.zip a extrahujte priečinok Assets do svojho konta cloudového úložiska.Download CreateFirstApp.zip, and extract the Assets folder to your cloud storage account.

 2. V hárku programu Excel vytvorte tabuľku, ktorá vyzerá približne takto:In an Excel spreadsheet, create a table that looks similar to the following:

  Tabuľka Jackets

 3. Tabuľku pomenujte Jackets.Name the table Jackets. Excelový súbor pomenujte Assets.xlsx.Name the Excel file Assets.xlsx. Priečinok Assets môžete tiež premenovať na Assets_images.You can also rename the Assets folder to Assets_images.

 4. V aplikácii pridajte tabuľku Jackets ako zdroj údajov.In your app, add the Jackets table as a data source.

 5. Pridajte ovládací prvok Iba obrázky (ponuka Vložiť > Galéria) a jeho vlastnosť Items nastavte na Jackets:Add an Image only control (Insert menu > Gallery), and set its Items property to Jackets:

  Vlastnosť Items

  Galéria sa automaticky aktualizuje a zobrazia sa obrázky:The gallery is automatically updated with the images:

  Obrázky Jackets

Po nastavení vlastnosti Items sa excelová tabuľka automaticky aktualizuje o nový stĺpec s názvom PowerAppsId.When you set the Items property, the Excel table is automatically updated with a new column named PowerAppsId.

V excelovej tabuľke môže byť cesta k obrázku aj adresou URL k obrázku.In the Excel table, the image path can also be the URL to an image. Stiahnite si ukážkový súbor Flooring Estimates do svojho konta cloudového úložiska, pridajte do aplikácie tabuľku FlooringEstimates ako zdroj údajov a potom nastavte ovládací prvok Galéria na FlooringEstimates.Download the Flooring Estimates sample file to your cloud storage account, add the FlooringEstimates table as a data source in your app, and then set the gallery control to FlooringEstimates. Galéria sa automaticky aktualizuje a zobrazia sa obrázky.The gallery is automatically updated with the images.

Ďalšie informácieLearn more

Pridanie obrázku, videa alebo zvukuAdd an image, a video, or a sound
Zobrazenie údajov v čiarovom, koláčovom alebo stĺpcovom grafe v aplikáciiShow data in a line, pie, or bar chart in your app
Princípy tabuliek a záznamov v PowerAppsUnderstand tables and records in PowerApps