Začínáme s mobilní aplikací Power BI na zařízeních s AndroidemGet started with the Power BI mobile app on Android devices

Aplikace Microsoft Power BI pro Android zajišťuje mobilní prostředí BI pro Power BI, Server sestav Power BI a službu Reporting Services.The Android app for Microsoft Power BI delivers the mobile BI experience for Power BI, Power BI Report Server, and Reporting Services. Zobrazujte a pracujte s řídicími panely vaší společnosti místně a v cloudu z libovolného místa s využitím živého mobilního přístupu s dotykovým ovládáním.View and interact with your company dashboards on premises and in the cloud from anywhere, with live, touch-enabled mobile access. Prozkoumejte data v řídicích panelech a sdílejte je se svými kolegy v e-mailu nebo textových zprávách.Explore the data in dashboards, and share with your colleagues in email or text messages.

Řídicí panel v aplikaci Power BI pro Android

Sestavy Power BI vytvoříte v aplikaci Power BI Desktop a publikujete:You create Power BI reports in Power BI Desktop, and publish them:

V aplikaci Power BI pro Android pak budete moct používat řídicí panely a sestavy uložené místně i v cloudu.Then in the Power BI app for Android, you interact with your dashboards and reports, whether on premises or in the cloud.

Podívejte se, co je nového v mobilních aplikacích Power BI.Find out what's new in the Power BI mobile apps.

PožadavkyPrerequisites

Získat aplikaciGet the app

Stáhněte si aplikaci Power BI pro Android z Google Play.Download the Power BI for Android app from Google Play.

Power BI můžete spustit na řadě různých zařízení s Androidem ve verzi operačního systému Android 5.0 nebo novější.Power BI can run on a number of different Android devices, running the Android 5.0 operating system or later. Verzi svého zařízení můžete zkontrolovat v Nastavení > Informace o telefonu > Verze Android.To check on your device, go to Settings > About device > Android version.

Otevřete aplikaci a začněte Start when you open the app
I bez registrace nebo přihlášení si můžete hned po otevření aplikace prolistovat stránky přihlášení, kde najdete rychlý přehled toho, co vám aplikace Power BI na telefonu s Androidem umožňuje.Even without signing up or signing in, after you open the app you can flip through the sign-in pages for a quick overview of things you can do with the Power BI app on your Android device. Klepněte na Přeskočit, pokud si chcete zobrazit a prozkoumat ukázky a vyzkoušet si aplikaci v praxi.Tap Skip to view and explore the samples, and get hands-on experience with the app. K ukázkám se můžete kdykoliv vrátit z domovské stránky řídicích panelů.You can go back to the samples whenever you want from the dashboards home page.

Podívejte se, co je nového v mobilních aplikacích Power BI.Find out what's new in the Power BI mobile apps.

Registrace do služby Power BI na webuSign up for the Power BI service on the web

Pokud jste se ještě nezaregistrovali, přejděte do služby Power BI a zaregistrujte si vlastní účet pro vytváření a ukládání řídicích panelů a sestav a propojení vašich dat.If you haven't signed up yet, go to the Power BI service to sign up for your own account for creating and storing dashboards and reports, and bringing your data together. Pak se přihlaste k Power BI ze zařízení s Androidem a budete si svoje řídicí panely moct zobrazit odkudkoli.Then sign in to Power BI from your Android device to see your own dashboards from anywhere.

 1. Účet Power BI si vytvoříte tak, že ve službě Power BI klepnete na Zaregistrovat se.In the Power BI service, tap Sign up to create a Power BI account.
 2. Začněte vytvářet vlastní řídicí panely a sestavy.Start creating your own dashboards and reports.

Začínáme s aplikací Power BI na zařízeníGet started with the Power BI app on your device

 1. Na zařízení s Androidem otevřete z úvodní obrazovky aplikaci Power BI pro Android.On your Android device, from the start screen open the Power BI for Android app.

  Ikona Power BI

 2. Pokud se chcete přihlásit k Power BI, klepněte na kartu Power BI a vyplňte své přihlašovací údaje.To sign in to Power BI, tap the Power BI tab and fill in your sign-in details.

  Jestliže se zobrazí zpráva, že přihlášení k Power BI se nezdařilo, podívejte se na článek o chybové zprávě Ověření se nepovedlo, protože váš podnikový certifikát SSL není pro toto zařízení důvěryhodný, kde najdete postup, jak tento problém vyřešit.If you get a message that Power BI can't sign you in, see "Could not authenticate because your corporate SSL certificate is untrusted" for details on how to resolve the issue.

  Pokud se chcete přihlásit k mobilním sestavám a klíčovým ukazatelům výkonu služby Reporting Services, klepněte na kartu Server sestav a vyplňte své přihlašovací údaje.To sign in to your Reporting Services mobile reports and KPIs, tap the Report server tab and fill in your sign-in details.

  Přihlásit se k Power BI

Vyzkoušejte ukázky Power BI a služby Reporting ServicesTry the Power BI and Reporting Services samples

Ukázky Power BI a ukázky služby Reporting Services můžete zobrazit a pracovat s nimi i bez registrace.Even without signing up, you can view and interact with the Power BI and Reporting Services samples.

K ukázkám se dostanete tak, že na navigačním panelu klepnete na Další možnosti (...) a zvolíte Ukázky.To access the samples, tap More options (...) on the navigation bar and choose Samples.

Za řadou ukázek Power BI následuje několik ukázek serveru sestav.A number of Power BI samples are followed by several Report server samples.

Ukázky mobilní aplikace Power BI

Poznámka

V ukázkách nejsou dostupné všechny funkce.Not all features are available in the samples. Nemůžete například zobrazit ukázkové sestavy, které tvoří základ řídicích panelů, nemůžete sdílet ukázky s ostatními a nemůžete je nastavit jako oblíbené.For example, you can't view the sample reports that underlie the dashboards, you can't share the samples with others, and you can't make them your favorites.

Vyhledání obsahu v mobilních aplikacích Power BIFind your content in the Power BI mobile apps

Klepnutím na lupu v záhlaví začnete hledat obsah Power BI.Tap the magnifying glass in the header to start searching for your Power BI content.

Zobrazení oblíbených řídicích panelů a sestavView your favorite dashboards and reports

Když chcete zobrazit stránku Oblíbené, klepněte na navigačním panelu na ikonu Oblíbené (Ikona Oblíbené).Tap Favorites (Favorites icon) on the navigation bar to view your Favorites page.

Přečtěte si další informace o oblíbených položkách v mobilních aplikacích Power BI.Read more about favorites in the Power BI mobile apps.

Podpora mobilních aplikací Power BI v podnicíchEnterprise support for the Power BI mobile apps

Organizace můžou použít Microsoft Intune ke správě zařízení a aplikací, včetně mobilních aplikací Power BI pro Android a iOS.Organizations can use Microsoft Intune to manage devices and applications, including the Power BI mobile apps for Android and iOS.

Microsoft Intune umožňuje organizacím řídit záležitosti jako vyžadování přístupového kódu PIN, řízení způsobu zpracování dat aplikací nebo šifrování dat aplikace v době její nečinnosti.Microsoft Intune lets organizations control items like requiring an access pin, controlling how data is handled by the application, and even encrypting application data when the app isn't in use.

Poznámka

Pokud používáte mobilní aplikaci Power BI na zařízení s Androidem a vaše organizace má nakonfigurovanou správu mobilních aplikací (MAM) v Microsoft Intune, je vypnutá aktualizace dat na pozadí.If you use the Power BI mobile app on your Android device and your organization has configured Microsoft Intune MAM, then background data refresh is turned off. Při příštím přístupu do aplikace obnoví Power BI data ze služby Power BI na webu.The next time you enter the app, Power BI refreshes the data from the Power BI service on the web.

Přečtěte si další informace o konfiguraci mobilních aplikací Power BI pomocí Microsoft Intune.Read more about configuring Power BI mobile apps with Microsoft Intune.

Další krokyNext steps

Tady jsou některé další možnosti, co můžete v aplikaci Power BI pro zařízení s Androidem dělat s řídicími panely a sestavami v Power BI a sestavami a klíčovými ukazateli výkonu na webovém portálu Serveru sestav Power BI nebo služby Reporting Services.Here are some other things you can do in the Android device app for Power BI with dashboards and reports in Power BI, and reports and KPIs in the Power BI Report Server or Reporting Services web portal.

Řídicí panely a sestavy Power BIPower BI dashboards and reports

Sestavy a klíčové ukazatele výkonu na webových portálech Serveru sestav Power BI a služby Reporting ServicesReports and KPIs on the Power BI Report Server and Reporting Services web portals

Viz takéSee also