EndOfStreamException Klasa

Definicja

Wyjątek, który jest generowany podczas próby odczytu poza końcem strumienia.The exception that is thrown when reading is attempted past the end of a stream.

public ref class EndOfStreamException : System::IO::IOException
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public class EndOfStreamException : System.IO.IOException
type EndOfStreamException = class
  inherit IOException
Public Class EndOfStreamException
Inherits IOException
Dziedziczenie
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak odczytywać i zapisywać dane Double w pamięci przy użyciu klas BinaryReader i BinaryWriter na górze klasy MemoryStream.The following code example shows how to read and write Double data to memory by using the BinaryReader and BinaryWriter classes on top of the MemoryStream class.

using namespace System;
using namespace System::IO;
int main()
{
  int i;
  const int arrayLength = 1000;
  
  // Create random data to write to the stream.
  array<double>^dataArray = gcnew array<double>(arrayLength);
  Random^ randomGenerator = gcnew Random;
  for ( i = 0; i < arrayLength; i++ )
  {
   dataArray[ i ] = 100.1 * randomGenerator->NextDouble();

  }
  BinaryWriter^ binWriter = gcnew BinaryWriter( gcnew MemoryStream );
  try
  {
   
   // Write data to the stream.
   Console::WriteLine( "Writing data to the stream." );
   i = 0;
   for ( i = 0; i < arrayLength; i++ )
   {
     binWriter->Write( dataArray[ i ] );

   }
   
   // Create a reader using the stream from the writer.
   BinaryReader^ binReader = gcnew BinaryReader( binWriter->BaseStream );
   
   // Return to the beginning of the stream.
   binReader->BaseStream->Position = 0;
   try
   {
     
     // Read and verify the data.
     i = 0;
     Console::WriteLine( "Verifying the written data." );
     for ( i = 0; i < arrayLength; i++ )
     {
      if ( binReader->ReadDouble() != dataArray[ i ] )
      {
        Console::WriteLine( "Error writing data." );
        break;
      }

     }
     Console::WriteLine( "The data was written and verified." );
   }
   catch ( EndOfStreamException^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Error writing data: {0}.", e->GetType()->Name );
   }

  }
  finally
  {
   binWriter->Close();
  }

}

using System;
using System.IO;

class BinaryRW
{
  static void Main()
  {
    int i;
    const int arrayLength = 1000;

    // Create random data to write to the stream.
    Random randomGenerator = new Random();
    double[] dataArray = new double[arrayLength];
    for(i = 0; i < arrayLength; i++)
    {
      dataArray[i] = 100.1 * randomGenerator.NextDouble();
    }

    using(BinaryWriter binWriter = 
      new BinaryWriter(new MemoryStream()))
    {
      // Write the data to the stream.
      Console.WriteLine("Writing data to the stream.");
      for(i = 0; i < arrayLength; i++)
      {
        binWriter.Write(dataArray[i]);
      }

      // Create a reader using the stream from the writer.
      using(BinaryReader binReader = 
        new BinaryReader(binWriter.BaseStream))
      {
        try
        {
          // Return to the beginning of the stream.
          binReader.BaseStream.Position = 0;

          // Read and verify the data.
          Console.WriteLine("Verifying the written data.");
          for(i = 0; i < arrayLength; i++)
          {
            if(binReader.ReadDouble() != dataArray[i])
            {
              Console.WriteLine("Error writing data.");
              break;
            }
          }
          Console.WriteLine("The data was written " +
            "and verified.");
        }
        catch(EndOfStreamException e)
        {
          Console.WriteLine("Error writing data: {0}.",
            e.GetType().Name);
        }
      }
    }
  }
}
Imports System.IO

Public Class BinaryRW

  Shared Sub Main()
  
    Dim i As Integer
    Const upperBound As Integer = 1000

    ' Create random data to write to the stream.
    Dim dataArray(upperBound) As Double
    Dim randomGenerator As New Random()
    For i = 0 To upperBound
      dataArray(i) = 100.1 * randomGenerator.NextDouble()
    Next i

    Dim binWriter As New BinaryWriter(New MemoryStream())
    Try

      ' Write data to the stream.
      Console.WriteLine("Writing data to the stream.")
      
      For i = 0 To upperBound
        binWriter.Write(dataArray(i))
      Next i

      ' Create a reader using the stream from the writer.
      Dim binReader As New BinaryReader(binWriter.BaseStream)

      ' Return to the beginning of the stream.
      binReader.BaseStream.Position = 0

      ' Read and verify the data.
      Try
        Console.WriteLine("Verifying the written data.")
        For i = 0 To upperBound
          If binReader.ReadDouble() <> dataArray(i) Then
            Console.WriteLine("Error writing data.")
            Exit For
          End If
        Next i
        Console.WriteLine("The data was written and verified.")
      Catch ex As EndOfStreamException
        Console.WriteLine("Error writing data: {0}.", _
          ex.GetType().Name)
      End Try
    Finally
      binWriter.Close()
    End Try

  End Sub
End Class

Uwagi

EndOfStreamException używa COR_E_ENDOFSTREAM HRESULT o wartości 0x80070026.EndOfStreamException uses the HRESULT COR_E_ENDOFSTREAM which has the value 0x80070026.

Konstruktory

EndOfStreamException()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy EndOfStreamException z jego ciągiem komunikatów ustawionym na komunikat dostarczony przez system, a jego wartość HRESULT to COR_E_ENDOFSTREAM.Initializes a new instance of the EndOfStreamException class with its message string set to a system-supplied message and its HRESULT set to COR_E_ENDOFSTREAM.

EndOfStreamException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy EndOfStreamException z określonymi informacjami o serializacji i kontekście.Initializes a new instance of the EndOfStreamException class with the specified serialization and context information.

EndOfStreamException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy EndOfStreamException z jego ciągiem komunikatów ustawionym na message, a jego wartość HRESULT ustawiona na COR_E_ENDOFSTREAM.Initializes a new instance of the EndOfStreamException class with its message string set to message and its HRESULT set to COR_E_ENDOFSTREAM.

EndOfStreamException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy EndOfStreamException klasy przy użyciu określonego komunikatu o błędzie i odwołania do wewnętrznego wyjątku, który jest przyczyną tego wyjątku.Initializes a new instance of the EndOfStreamException class with a specified error message and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

Właściwości

Data

Pobiera kolekcję par klucz/wartość, które zawierają dodatkowe informacje zdefiniowane przez użytkownika dotyczące wyjątku.Gets a collection of key/value pairs that provide additional user-defined information about the exception.

(Odziedziczone po Exception)
HelpLink

Pobiera lub ustawia link do pliku pomocy skojarzonego z tym wyjątkiem.Gets or sets a link to the help file associated with this exception.

(Odziedziczone po Exception)
HResult

Pobiera lub ustawia wartość HRESULT, kodowane wartości liczbowe przypisane do określonego wyjątku.Gets or sets HRESULT, a coded numerical value that is assigned to a specific exception.

(Odziedziczone po Exception)
InnerException

Pobiera wystąpienie Exception, które spowodowało wyjątek bieżący.Gets the Exception instance that caused the current exception.

(Odziedziczone po Exception)
Message

Pobiera komunikat, który opisuje bieżący wyjątek.Gets a message that describes the current exception.

(Odziedziczone po Exception)
Source

Pobiera lub ustawia nazwę aplikacji lub obiekt, który powoduje błąd.Gets or sets the name of the application or the object that causes the error.

(Odziedziczone po Exception)
StackTrace

Pobiera ciąg reprezentujący bezpośrednie ramki w stosie wywołań.Gets a string representation of the immediate frames on the call stack.

(Odziedziczone po Exception)
TargetSite

Pobiera metodę, która zgłasza bieżący wyjątek.Gets the method that throws the current exception.

(Odziedziczone po Exception)

Metody

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetBaseException()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwraca Exception, który jest główną przyczyną jednego lub kilku kolejnych wyjątków.When overridden in a derived class, returns the Exception that is the root cause of one or more subsequent exceptions.

(Odziedziczone po Exception)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, ustawia SerializationInfo z informacjami o wyjątku.When overridden in a derived class, sets the SerializationInfo with information about the exception.

(Odziedziczone po Exception)
GetType()

Pobiera typ środowiska uruchomieniowego bieżącego wystąpienia.Gets the runtime type of the current instance.

(Odziedziczone po Exception)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Tworzy i zwraca reprezentację ciągu bieżącego wyjątku.Creates and returns a string representation of the current exception.

(Odziedziczone po Exception)

Zdarzenia

SerializeObjectState

Występuje, gdy wyjątek jest serializowany w celu utworzenia obiektu stanu wyjątku, który zawiera serializowane dane dotyczące wyjątku.Occurs when an exception is serialized to create an exception state object that contains serialized data about the exception.

(Odziedziczone po Exception)

Dotyczy

Zobacz też