ProtocolViolationException Klasa

Definicja

Wyjątek, który jest generowany, gdy wystąpi błąd podczas korzystania z protokołu sieciowego.The exception that is thrown when an error is made while using a network protocol.

public ref class ProtocolViolationException : InvalidOperationException
[System.Serializable]
public class ProtocolViolationException : InvalidOperationException
type ProtocolViolationException = class
    inherit InvalidOperationException
    interface ISerializable
Public Class ProtocolViolationException
Inherits InvalidOperationException
Dziedziczenie
Atrybuty
Implementuje

Uwagi

Element ProtocolViolationException jest generowany przez elementy podrzędne WebRequest i, WebResponse aby wskazać błąd przy użyciu podstawowego protokołu.A ProtocolViolationException is thrown by descendants of WebRequest and WebResponse to indicate an error using the underlying protocol. Na przykład klasy HttpWebRequest i HttpWebResponse generują ProtocolViolationException , aby wskazać błąd przy użyciu protokołu HTTP.For example, the HttpWebRequest and HttpWebResponse classes throw a ProtocolViolationException to indicate an error using HTTP.

Konstruktory

ProtocolViolationException()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ProtocolViolationException klasy.Initializes a new instance of the ProtocolViolationException class.

ProtocolViolationException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie ProtocolViolationException klasy z StreamingContext określonych SerializationInfo wystąpień.Initializes a new instance of the ProtocolViolationException class from the specified SerializationInfo and StreamingContext instances.

ProtocolViolationException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie ProtocolViolationException klasy z określonym komunikatem.Initializes a new instance of the ProtocolViolationException class with the specified message.

Właściwości

Data

Pobiera kolekcję par klucz/wartość, które zawierają dodatkowe informacje zdefiniowane przez użytkownika dotyczące wyjątku.Gets a collection of key/value pairs that provide additional user-defined information about the exception.

(Odziedziczone po Exception)
HelpLink

Pobiera lub ustawia link do pliku pomocy skojarzonego z tym wyjątkiem.Gets or sets a link to the help file associated with this exception.

(Odziedziczone po Exception)
HResult

Pobiera lub ustawia wartość HRESULT, kodowane wartości liczbowe przypisane do określonego wyjątku.Gets or sets HRESULT, a coded numerical value that is assigned to a specific exception.

(Odziedziczone po Exception)
InnerException

Exception Pobiera wystąpienie, które spowodowało bieżący wyjątek.Gets the Exception instance that caused the current exception.

(Odziedziczone po Exception)
Message

Pobiera komunikat, który opisuje bieżący wyjątek.Gets a message that describes the current exception.

(Odziedziczone po Exception)
Source

Pobiera lub ustawia nazwę aplikacji lub obiekt, który powoduje błąd.Gets or sets the name of the application or the object that causes the error.

(Odziedziczone po Exception)
StackTrace

Pobiera ciąg reprezentujący bezpośrednie ramki w stosie wywołań.Gets a string representation of the immediate frames on the call stack.

(Odziedziczone po Exception)
TargetSite

Pobiera metodę, która zgłasza bieżący wyjątek.Gets the method that throws the current exception.

(Odziedziczone po Exception)

Metody

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetBaseException()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwraca Exception wartość będącą główną przyczyną jednego lub kilku kolejnych wyjątków.When overridden in a derived class, returns the Exception that is the root cause of one or more subsequent exceptions.

(Odziedziczone po Exception)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

SerializationInfo Wypełnia dane wymagane do serializacji obiektu docelowego.Populates a SerializationInfo with the data required to serialize the target object.

GetType()

Pobiera typ środowiska uruchomieniowego bieżącego wystąpienia.Gets the runtime type of the current instance.

(Odziedziczone po Exception)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Objectelementu.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Tworzy i zwraca reprezentację ciągu bieżącego wyjątku.Creates and returns a string representation of the current exception.

(Odziedziczone po Exception)

Zdarzenia

SerializeObjectState

Występuje, gdy wyjątek jest serializowany w celu utworzenia obiektu stanu wyjątku, który zawiera serializowane dane dotyczące wyjątku.Occurs when an exception is serialized to create an exception state object that contains serialized data about the exception.

(Odziedziczone po Exception)

Jawne implementacje interfejsu

ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Serializować to wystąpienie do określonego SerializationInfo obiektu.Serializes this instance into the specified SerializationInfo object.

Dotyczy

Zobacz też