HyperLinkField Klasa

Definicja

Reprezentuje pole, które jest wyświetlane jako hiperłącze w kontrolce powiązanej z danymi.Represents a field that is displayed as a hyperlink in a data-bound control.

public ref class HyperLinkField : System::Web::UI::WebControls::DataControlField
public class HyperLinkField : System.Web.UI.WebControls.DataControlField
type HyperLinkField = class
  inherit DataControlField
Public Class HyperLinkField
Inherits DataControlField
Dziedziczenie
HyperLinkField

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać HyperLinkField obiektu do wyświetlania kolumny statycznych hiperłączy w GridView kontrolce.The following code example demonstrates how to use a HyperLinkField object to display a column of static hyperlinks in a GridView control. Każde hiperłącze w HyperLinkField obiekcie udostępnia ten sam podpis i adres URL nawigacji określony Text odpowiednio przez NavigateUrl właściwości i.Each hyperlink in the HyperLinkField object shares the same caption and navigation URL specified by the Text and NavigateUrl properties, respectively.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>HyperLinkField Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>HyperLinkField Example</h3>
          
   <!-- Populate the Columns collection declaratively. -->
   <!-- Set the HyperLinkField field column to a static   -->
   <!-- caption and URL.                  -->
   <asp:gridview id="OrdersGridView" 
    datasourceid="OrdersSqlDataSource" 
    autogeneratecolumns="false"
    runat="server">
        
    <columns>
        
     <asp:boundfield datafield="OrderID" 
      headertext="OrderID"/>
     <asp:boundfield datafield="CustomerID" 
      headertext="Customer ID"/>
     <asp:boundfield datafield="OrderDate" 
      headertext="Order Date"
      dataformatstring="{0:d}" />
     <asp:hyperlinkfield text="Details..."
      navigateurl="~\details.aspx"      
      headertext="Order Details"
      target="_blank" />
        
    </columns>
        
   </asp:gridview>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database.          -->
   <asp:sqldatasource id="OrdersSqlDataSource" 
    selectcommand="SELECT [OrderID], [CustomerID], [OrderDate] FROM [Orders]"
    connectionstring="server=localhost;database=northwind;integrated security=SSPI"
    runat="server">
   </asp:sqldatasource>
      
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>HyperLinkField Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>HyperLinkField Example</h3>
          
   <!-- Populate the Columns collection declaratively. -->
   <!-- Set the HyperLinkField field column to a static   -->
   <!-- caption and URL.                  -->
   <asp:gridview id="OrdersGridView" 
    datasourceid="OrdersSqlDataSource" 
    autogeneratecolumns="false"
    runat="server">
        
    <columns>
        
     <asp:boundfield datafield="OrderID" 
      headertext="OrderID"/>
     <asp:boundfield datafield="CustomerID" 
      headertext="Customer ID"/>
     <asp:boundfield datafield="OrderDate" 
      headertext="Order Date"
      dataformatstring="{0:d}" />
     <asp:hyperlinkfield text="Details..."
      navigateurl="~\details.aspx"      
      headertext="Order Details"
      target="_blank" />
        
    </columns>
        
   </asp:gridview>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database.          -->
   <asp:sqldatasource id="OrdersSqlDataSource" 
    selectcommand="SELECT [OrderID], [CustomerID], [OrderDate] FROM [Orders]"
    connectionstring="server=localhost;database=northwind;integrated security=SSPI"
    runat="server">
   </asp:sqldatasource>
      
  </form>
 </body>
</html>

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak powiązać HyperLinkField obiekt z polami w źródle danych.The following code example demonstrates how to bind a HyperLinkField object to fields in a data source. DataTextFieldWłaściwości i służą DataNavigateUrlFields do określania pól, które mają być powiązane z podpisem i adres URL nawigacji odpowiednio dla każdego hiperłącza wyświetlanego w HyperLinkField obiekcie.The DataTextField and DataNavigateUrlFields properties are used to specify the fields to bind to the caption and the navigation URL, respectively, of each hyperlink displayed in the HyperLinkField object.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>HyperLinkField Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>HyperLinkField Example</h3>
          
   <!-- Populate the Columns collection declaratively. -->
   <!-- The UnitPrice field values are bound to the     -->
   <!-- captions of the hyperlinks in the HyperLinkField  -->
   <!-- field column, formatted as currency. The ProductID -->
   <!-- field values are bound to the navigate URLs of the -->
   <!-- hyperlinks. However, instead of being the actual  -->
   <!-- URL values, the product ID is passed to the linked -->
   <!-- page as a parameter in the URL specified by the   -->
   <!-- DataNavigateUrlFormatString property.        -->
   <asp:gridview id="OrdersGridView" 
    datasourceid="OrdersSqlDataSource" 
    autogeneratecolumns="false"
    runat="server">
        
    <columns>
        
     <asp:boundfield datafield="OrderID" 
      headertext="Order ID"/>
     <asp:boundfield datafield="ProductID" 
      headertext="Product ID"/>
     <asp:hyperlinkfield datatextfield="UnitPrice"
      datatextformatstring="{0:c}"
      datanavigateurlfields="ProductID"
      datanavigateurlformatstring="~\details.aspx?ProductID={0}"     
      headertext="Price"
      target="_blank" />
     <asp:boundfield datafield="Quantity" 
      headertext="Quantity"/>
         
    </columns>
        
   </asp:gridview>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database.          -->
   <asp:sqldatasource id="OrdersSqlDataSource" 
    selectcommand="SELECT [OrderID], [ProductID], [UnitPrice], [Quantity] FROM [Order Details]"
    connectionstring="server=localhost;database=northwind;integrated security=SSPI"
    runat="server">
   </asp:sqldatasource>
      
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>HyperLinkField DataTextFormatString and DataNavigateUrlFormatString Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>HyperLinkField DataTextFormatString and DataNavigateUrlFormatString Example</h3>
          
   <!-- Populate the Columns collection declaratively. -->
   <!-- The UnitPrice field values are bound to the     -->
   <!-- captions of the hyperlinks in the HyperLinkField  -->
   <!-- field column, formatted as currency. The ProductID -->
   <!-- field values are bound to the navigate URLs of the -->
   <!-- hyperlinks. However, instead of being the actual  -->
   <!-- URL values, the product ID is passed to the linked -->
   <!-- page as a parameter in the URL specified by the   -->
   <!-- DataNavigateUrlFormatString property.        -->
   <asp:gridview id="OrdersGridView" 
    datasourceid="OrdersSqlDataSource" 
    autogeneratecolumns="false"
    runat="server">
        
    <columns>
        
     <asp:boundfield datafield="OrderID" 
      headertext="Order ID"/>
     <asp:boundfield datafield="ProductID" 
      headertext="Product ID"/>
     <asp:hyperlinkfield datatextfield="UnitPrice"
      datatextformatstring="{0:c}"
      datanavigateurlfields="ProductID"
      datanavigateurlformatstring="~\details.aspx?ProductID={0}"     
      headertext="Price"
      target="_blank" />
     <asp:boundfield datafield="Quantity" 
      headertext="Quantity"/>
         
    </columns>
        
   </asp:gridview>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database.          -->
   <asp:sqldatasource id="OrdersSqlDataSource" 
    selectcommand="SELECT [OrderID], [ProductID], [UnitPrice], [Quantity] FROM [Order Details]"
    connectionstring="server=localhost;database=northwind;integrated security=SSPI"
    runat="server">
   </asp:sqldatasource>
      
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

HyperLinkFieldKlasa jest używana przez formanty powiązane z danymi (takie jak GridView i DetailsView ) do wyświetlania hiperłącza dla każdego wyświetlonego rekordu.The HyperLinkField class is used by data-bound controls (such as GridView and DetailsView) to display a hyperlink for each record displayed. Gdy użytkownik kliknie hiperłącze, jest on kierowany do strony sieci Web skojarzonej z hiperłączem.When the user clicks a hyperlink, he or she is directed to the Web page associated with the hyperlink. HyperLinkFieldObiekt jest wyświetlany inaczej w zależności od kontrolki powiązanej z danymi, w której jest używany.The HyperLinkField object is displayed differently depending on the data-bound control in which it is used. Na przykład GridView kontrolka wyświetla HyperLinkField obiekt jako kolumnę, podczas gdy DetailsView kontrolka wyświetla go jako wiersz.For example, the GridView control displays a HyperLinkField object as a column, while the DetailsView control displays it as a row.

Aby określić podpis, który ma być wyświetlany dla hiperłączy, użyj Text właściwości.To specify the caption to display for the hyperlinks, use the Text property. Użyj NavigateUrl właściwości, aby określić adres URL, do którego ma nastąpić przejście po kliknięciu hiperlinku.Use the NavigateUrl property to specify the URL to navigate to when a hyperlink is clicked. Jeśli chcesz wyświetlić połączoną zawartość w określonym oknie lub ramce, ustaw Target Właściwość.If you want to display the linked content in a specific window or frame, set the Target property.

Uwaga

Po Text NavigateUrl ustawieniu właściwości i wszystkie hiperłącza w HyperLinkField obiekcie mają ten sam podpis i adres URL nawigacji.When the Text and NavigateUrl properties are set, all hyperlinks in the HyperLinkField object share the same caption and navigation URL. Podobnie Target Właściwość ma zastosowanie również do wszystkich hiperłączy.Likewise, the Target property also applies to all hyperlinks.

Alternatywnie można powiązać HyperLinkField obiekt z polami w źródle danych.Alternatively, you can bind the HyperLinkField object to fields in a data source. Pozwala to wyświetlić inny podpis dla każdego hiperłącza w HyperLinkField obiekcie i aby każde hiperłącze przeszedł do innej lokalizacji.This allows you to display a different caption for each hyperlink in the HyperLinkField object and to have each hyperlink navigate to a different location. Aby powiązać pole z podpisem, ustaw DataTextField Właściwość.To bind a field to a caption, set the DataTextField property. Aby utworzyć adres URL dla nawigacji, ustaw DataNavigateUrlFields Właściwość na rozdzieloną przecinkami listę pól, które mają zostać użyte do utworzenia adresu URL.To create a URL for navigation, set the DataNavigateUrlFields property to a comma-separated list of fields to use to create the URL.

Możesz określić format niestandardowy dla napisów i adresów URL nawigacji DataTextFormatString DataNavigateUrlFormatString , ustawiając odpowiednio właściwości i.You can specify a custom format for the captions and navigation URLs by setting the DataTextFormatString and DataNavigateUrlFormatString properties, respectively.

Można ukryć HyperLinkField obiekt w kontrolce powiązanej z danymi, ustawiając Visible Właściwość na false .You can hide a HyperLinkField object in a data-bound control by setting the Visible property to false.

Możesz dostosować sekcje nagłówka i stopki HyperLinkField obiektu.You can customize the header and footer sections of a HyperLinkField object. Aby wyświetlić podpis w sekcjach nagłówka lub stopki, ustaw HeaderText FooterText odpowiednio właściwości lub.To display a caption in the header or footer sections, set the HeaderText or FooterText properties, respectively. Aby wyświetlić obraz w sekcji nagłówka zamiast tekstu, należy ustawić HeaderImageUrl Właściwość.To display an image in the header section instead of text, set the HeaderImageUrl property. Sekcja nagłówka może być ukryta w HyperLinkField obiekcie przez ustawienie ShowHeader właściwości na false .The header section can be hidden in the HyperLinkField object by setting the ShowHeader property to false.

Uwaga

Niektóre kontrolki powiązane z danymi (takie jak GridView kontrolka) mogą pokazać lub ukryć tylko całą sekcję nagłówka kontrolki.Some data-bound controls (such as the GridView control) can show or hide only the entire header section of the control. Te kontrolki powiązane z danymi nie obsługują ShowHeader właściwości dla pojedynczego pola powiązanego.These data-bound controls do not support the ShowHeader property for an individual bound field. Aby pokazać lub ukryć całą sekcję nagłówka kontrolki powiązanej z danymi, użyj właściwości kontrolki ShowHeader (jeśli jest dostępna).To show or hide the entire header section of a data-bound control, use the control's ShowHeader property (if available).

Można również dostosować wygląd HyperLinkField obiektu (kolor czcionki, kolor tła itd.) przez ustawienie właściwości stylu dla różnych części pola.You also can customize the appearance of the HyperLinkField object (font color, background color, and so on) by setting the style properties for the different parts of the field. W poniższej tabeli wymieniono różne właściwości stylu.The following table lists the different style properties.

Style — właściwośćStyle property OpisDescription
ControlStyle Ustawienia stylu dla formantów podrzędnego serwera sieci Web HyperLinkField obiektu.The style settings for the child Web server controls of the HyperLinkField object.
FooterStyle Ustawienia stylu sekcji stopki HyperLinkField obiektu.The style settings for the footer section of the HyperLinkField object.
HeaderStyle Ustawienia stylu sekcji nagłówka HyperLinkField obiektu.The style settings for the header section of the HyperLinkField object.
ItemStyle Ustawienia stylu dla elementów danych w HyperLinkField obiekcie.The style settings for the data items in the HyperLinkField object.

Konstruktory

HyperLinkField()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy HyperLinkField.Initializes a new instance of the HyperLinkField class.

Właściwości

AccessibleHeaderText

Pobiera lub ustawia tekst, który jest renderowany jako AbbreviatedText wartość właściwości w niektórych kontrolkach.Gets or sets text that is rendered as the AbbreviatedText property value in some controls.

(Odziedziczone po DataControlField)
Control

Pobiera odwołanie do kontrolki danych, z którą DataControlField skojarzony jest obiekt.Gets a reference to the data control that the DataControlField object is associated with.

(Odziedziczone po DataControlField)
ControlStyle

Pobiera styl dowolnych kontrolek serwera sieci Web zawartych w DataControlField obiekcie.Gets the style of any Web server controls contained by the DataControlField object.

(Odziedziczone po DataControlField)
DataNavigateUrlFields

Pobiera lub ustawia nazwy pól ze źródła danych używane do konstruowania adresów URL dla hiperłączy w HyperLinkField obiekcie.Gets or sets the names of the fields from the data source used to construct the URLs for the hyperlinks in the HyperLinkField object.

DataNavigateUrlFormatString

Pobiera lub ustawia ciąg określający format, w którym są renderowane adresy URL hiperłączy w HyperLinkField obiekcie.Gets or sets the string that specifies the format in which the URLs for the hyperlinks in a HyperLinkField object are rendered.

DataTextField

Pobiera lub ustawia nazwę pola ze źródła danych zawierającego tekst do wyświetlenia dla napisów hiperlinków w HyperLinkField obiekcie.Gets or sets the name of the field from the data source containing the text to display for the hyperlink captions in the HyperLinkField object.

DataTextFormatString

Pobiera lub ustawia ciąg określający format, w którym są wyświetlane podpisy hiperłączy w HyperLinkField obiekcie.Get or sets the string that specifies the format in which the hyperlink captions in a HyperLinkField object are displayed.

DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy pole kontroli danych jest aktualnie wyświetlane w środowisku czasu projektowania.Gets a value indicating whether a data control field is currently viewed in a design-time environment.

(Odziedziczone po DataControlField)
FooterStyle

Pobiera lub ustawia styl stopki pola kontrolki danych.Gets or sets the style of the footer of the data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
FooterText

Pobiera lub ustawia tekst, który będzie wyświetlany w elemencie stopki pola kontrolki danych.Gets or sets the text that is displayed in the footer item of a data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
HeaderImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu, który jest wyświetlany w elemencie nagłówka pola kontrolki danych.Gets or sets the URL of an image that is displayed in the header item of a data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
HeaderStyle

Pobiera lub ustawia styl nagłówka pola kontrolki danych.Gets or sets the style of the header of the data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
HeaderText

Pobiera lub ustawia tekst, który będzie wyświetlany w elemencie nagłówka pola kontrolki danych.Gets or sets the text that is displayed in the header item of a data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
InsertVisible

Pobiera wartość wskazującą, czy DataControlField obiekt jest widoczny, gdy jego formant powiązany z danymi nadrzędnymi jest w trybie wstawiania.Gets a value indicating whether the DataControlField object is visible when its parent data-bound control is in insert mode.

(Odziedziczone po DataControlField)
IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy DataControlField obiekt zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value indicating whether the DataControlField object is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po DataControlField)
ItemStyle

Pobiera styl dowolnej zawartości tekstowej wyświetlanej w polu kontrolki danych.Gets the style of any text-based content displayed by a data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
NavigateUrl

Pobiera lub ustawia adres URL, do którego ma zostać przechodzenie po HyperLinkField kliknięciu hiperlinku w obiekcie.Gets or sets the URL to navigate to when a hyperlink in a HyperLinkField object is clicked.

ShowHeader

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy element nagłówka pola kontrolki danych jest renderowany.Gets or sets a value indicating whether the header item of a data control field is rendered.

(Odziedziczone po DataControlField)
SortExpression

Pobiera lub ustawia wyrażenie sortowania, które jest używane przez kontrolkę źródła danych do sortowania danych.Gets or sets a sort expression that is used by a data source control to sort data.

(Odziedziczone po DataControlField)
Target

Pobiera lub ustawia okno docelowe lub ramkę, w której ma zostać wyświetlona strona sieci Web, gdy HyperLinkField zostanie kliknięte hiperłącze w obiekcie.Gets or sets the target window or frame in which to display the Web page linked to when a hyperlink in a HyperLinkField object is clicked.

Text

Pobiera lub ustawia tekst, który będzie wyświetlany dla każdego hiperłącza w HyperLinkField obiekcie.Gets or sets the text to display for each hyperlink in the HyperLinkField object.

ValidateRequestMode

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy formant sprawdza poprawność danych wejściowych klienta.Gets or sets a value that specifies whether the control validates client input.

(Odziedziczone po DataControlField)
ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który umożliwia zapisanie i przywrócenie stanu widoku DataControlField obiektu w wielu żądaniach na tej samej stronie.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a DataControlField object across multiple requests for the same page.

(Odziedziczone po DataControlField)
Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy pole kontrolki danych jest renderowane.Gets or sets a value indicating whether a data control field is rendered.

(Odziedziczone po DataControlField)

Metody

CloneField()

Tworzy zduplikowaną kopię bieżącego DataControlField obiektu pochodnego.Creates a duplicate copy of the current DataControlField-derived object.

(Odziedziczone po DataControlField)
CopyProperties(DataControlField)

Kopiuje właściwości bieżącego HyperLinkField obiektu do określonego obiektu.Copies the properties of the current HyperLinkField object to the specified object.

CreateField()

Zwraca nowe wystąpienie HyperLinkField klasy.Returns a new instance of the HyperLinkField class.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
ExtractValuesFromCell(IOrderedDictionary, DataControlFieldCell, DataControlRowState, Boolean)

Wyodrębnia wartość pola Kontrola danych z bieżącej komórki tabeli i dodaje wartość do określonej IDictionary kolekcji.Extracts the value of the data control field from the current table cell and adds the value to the specified IDictionary collection.

(Odziedziczone po DataControlField)
FormatDataNavigateUrlValue(Object[])

Formatuje adres URL nawigacji przy użyciu ciągu formatu określonego przez DataNavigateUrlFormatString Właściwość.Formats the navigation URL using the format string specified by the DataNavigateUrlFormatString property.

FormatDataTextValue(Object)

Formatuje tekst podpisu przy użyciu ciągu formatu określonego przez DataTextFormatString Właściwość.Formats the caption text using the format string specified by the DataTextFormatString property.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
Initialize(Boolean, Control)

Inicjuje HyperLinkField obiekt.Initializes the HyperLinkField object.

InitializeCell(DataControlFieldCell, DataControlCellType, DataControlRowState, Int32)

Inicjuje komórkę w HyperLinkField obiekcie.Initializes a cell in a HyperLinkField object.

LoadViewState(Object)

Przywraca stan widoku poprzednio zapisanego widoku źródła danych.Restores the data source view's previously saved view state.

(Odziedziczone po DataControlField)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnFieldChanged()

Podnosi FieldChanged zdarzenie.Raises the FieldChanged event.

(Odziedziczone po DataControlField)
SaveViewState()

Zapisuje zmiany wprowadzone w DataControlField stanie widoku od momentu, gdy strona została opublikowana z powrotem na serwerze.Saves the changes made to the DataControlField view state since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po DataControlField)
ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje ten DataControlField obiekt.Returns a string that represents this DataControlField object.

(Odziedziczone po DataControlField)
TrackViewState()

Powoduje, że DataControlField obiekt śledzi zmiany stanu widoku, aby mogły być przechowywane we właściwości kontrolki ViewState i utrwalane między żądaniami dla tej samej strony.Causes the DataControlField object to track changes to its view state so they can be stored in the control's ViewState property and persisted across requests for the same page.

(Odziedziczone po DataControlField)
ValidateSupportsCallback()

Wskazuje, że formanty zawarte w HyperLinkField obiekcie obsługują wywołania zwrotne.Indicates that the controls contained by the HyperLinkField object support callbacks.

Jawne implementacje interfejsu

IDataSourceViewSchemaAccessor.DataSourceViewSchema

Pobiera lub ustawia schemat skojarzony z tym DataControlField obiektem.Gets or sets the schema associated with this DataControlField object.

(Odziedziczone po DataControlField)
IStateManager.IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy DataControlField obiekt zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value indicating whether the DataControlField object is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po DataControlField)
IStateManager.LoadViewState(Object)

Przywraca stan widoku poprzednio zapisanego pola kontroli danych.Restores the data control field's previously saved view state.

(Odziedziczone po DataControlField)
IStateManager.SaveViewState()

Zapisuje zmiany wprowadzone w DataControlField stanie widoku od momentu, gdy strona została opublikowana z powrotem na serwerze.Saves the changes made to the DataControlField view state since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po DataControlField)
IStateManager.TrackViewState()

Powoduje, że DataControlField obiekt śledzi zmiany stanu widoku, aby mogły być przechowywane we właściwości kontrolki ViewState i utrwalane między żądaniami dla tej samej strony.Causes the DataControlField object to track changes to its view state so they can be stored in the control's ViewState property and persisted across requests for the same page.

(Odziedziczone po DataControlField)

Dotyczy

Zobacz też