DataControlField Klasa

Definicja

Służy jako klasa bazowa dla wszystkich typów pól kontroli danych, które reprezentują kolumnę danych w formantach powiązanych z danymi tabelarycznymi, takimi jak DetailsView i GridView .Serves as the base class for all data control field types, which represent a column of data in tabular data-bound controls such as DetailsView and GridView.

public ref class DataControlField abstract : System::Web::UI::IDataSourceViewSchemaAccessor, System::Web::UI::IStateManager
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.ComponentModel.ExpandableObjectConverter))]
public abstract class DataControlField : System.Web.UI.IDataSourceViewSchemaAccessor, System.Web.UI.IStateManager
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.ComponentModel.ExpandableObjectConverter))>]
type DataControlField = class
  interface IStateManager
  interface IDataSourceViewSchemaAccessor
Public MustInherit Class DataControlField
Implements IDataSourceViewSchemaAccessor, IStateManager
Dziedziczenie
DataControlField
Pochodne
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać BoundField obiektów i ButtonField , które są wyprowadzane z DataControlField , do wyświetlania wierszy w DetailsView kontrolce.The following code example demonstrates how to use BoundField and ButtonField objects, which are derived from DataControlField, to display rows in a DetailsView control. DetailsViewKontrolka ma AutoGenerateRows Właściwość ustawioną na false , która umożliwia wyświetlanie podzestawu danych zwracanych przez SelectCommand Właściwość.The DetailsView control has the AutoGenerateRows property set to false, which enables it to display a subset of the data returned by the SelectCommand property.

<%@ page language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
 <form id="form1" runat="server">

  <asp:sqldatasource
   id="SqlDataSource1"
   runat="server"
   connectionstring="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
   selectcommand="Select * From Employees">
  </asp:sqldatasource>

  <asp:detailsview
   id="DetailsView1"
   runat="server"
   allowpaging="True"
   datasourceid="SqlDataSource1"
   height="208px"
   width="264px"
   autogeneraterows="False">
    <fields>

     <asp:boundfield
      sortexpression="LastName"
      datafield="LastName"
      headertext="LastName">
       <itemstyle backcolor="Yellow">
       </itemstyle>
     </asp:boundfield>

     <asp:boundfield
      sortexpression="FirstName"
      datafield="FirstName"
      headertext="FirstName">
       <itemstyle forecolor="#C00000">
       </itemstyle>
     </asp:boundfield>

     <asp:buttonfield
      text="TestButton"
      buttontype="Button">
     </asp:buttonfield>

    </fields>
  </asp:detailsview>

 </form>
</body>
</html>
<%@ page language="VB" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
 <form id="form1" runat="server">

  <asp:sqldatasource
   id="SqlDataSource1"
   runat="server"
   connectionstring="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
   selectcommand="Select * From Employees">
  </asp:sqldatasource>

  <asp:detailsview
   id="DetailsView1"
   runat="server"
   allowpaging="True"
   datasourceid="SqlDataSource1"
   height="208px"
   width="264px"
   autogeneraterows="False">
    <fields>

     <asp:boundfield
      sortexpression="LastName"
      datafield="LastName"
      headertext="LastName">
       <itemstyle backcolor="Yellow">
       </itemstyle>
     </asp:boundfield>

     <asp:boundfield
      sortexpression="FirstName"
      datafield="FirstName"
      headertext="FirstName">
       <itemstyle forecolor="#C00000">
       </itemstyle>
     </asp:boundfield>

     <asp:buttonfield
      text="TestButton"
      buttontype="Button">
     </asp:buttonfield>

    </fields>
  </asp:detailsview>

 </form>
</body>
</html>

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak zwiększyć klasę, BoundField Aby utworzyć niestandardowe pole powiązane, które może być używane w GridView formancie.The following code example demonstrates how to extend the BoundField class to create a custom bound field that can be used in a GridView control. Podobnie jak CheckBoxField Klasa, RadioButtonField Klasa reprezentuje kolumnę true lub false dane.Similar to the CheckBoxField class, the RadioButtonField class represents a column of true or false data. Jednak mimo że dane, z którymi CheckBoxField jest powiązany Klasa, mogą być dowolnego zestawu true lub false wartości, zestaw danych, RadioButtonField z którym jest powiązana Klasa, może mieć tylko jedną true wartość w danym momencie.However, although the data that the CheckBoxField class is bound to can be any set of true or false values, the set of data that the RadioButtonField class is bound to can have only one true value at any given time. W tym przykładzie pokazano, jak zaimplementować ExtractValuesFromCell InitializeCell metody i, dwie ważne metody wszystkich klas pochodzących od DataControlField .This example demonstrates how to implement the ExtractValuesFromCell and InitializeCell methods, two important methods of all classes derived from DataControlField.

namespace Samples.AspNet.CS {

 using System;
 using System.Collections;
 using System.Collections.Specialized;
 using System.ComponentModel;
 using System.Security.Permissions;
 using System.Web;
 using System.Web.UI;
 using System.Web.UI.WebControls;

 [AspNetHostingPermission(SecurityAction.Demand, 
   Level=AspNetHostingPermissionLevel.Minimal)]
 public sealed class RadioButtonField : CheckBoxField {

  public RadioButtonField() {
  }

  // Gets a default value for a basic design-time experience. 
  // Since it would look odd, even at design time, to have 
  // more than one radio button selected, make sure that none
  // are selected.
  protected override object GetDesignTimeValue() {
    return false;
  }
  // This method is called by the ExtractRowValues methods of 
  // GridView and DetailsView. Retrieve the current value of the 
  // cell from the Checked state of the Radio button.
  public override void ExtractValuesFromCell(IOrderedDictionary dictionary,
                        DataControlFieldCell cell,
                        DataControlRowState rowState,
                        bool includeReadOnly)
  {

   // Determine whether the cell contains a RadioButton 
   // in its Controls collection.
   if (cell.Controls.Count > 0) {
    RadioButton radio = cell.Controls[0] as RadioButton;

    object checkedValue = null;
    if (null == radio) {
     // A RadioButton is expected, but a null is encountered.
     // Add error handling.
     throw new InvalidOperationException
       ("RadioButtonField could not extract control.");
    }
    else {
      checkedValue = radio.Checked;
    }

    // Add the value of the Checked attribute of the
    // RadioButton to the dictionary.
    if (dictionary.Contains(DataField))
     dictionary[DataField] = checkedValue;
    else
     dictionary.Add(DataField, checkedValue);
   }
  }
  // This method adds a RadioButton control and any other 
  // content to the cell's Controls collection.
  protected override void InitializeDataCell
    (DataControlFieldCell cell, DataControlRowState rowState) {

   RadioButton radio = new RadioButton();

   // If the RadioButton is bound to a DataField, add
   // the OnDataBindingField method event handler to the
   // DataBinding event.
   if (DataField.Length != 0) {
    radio.DataBinding += new EventHandler(this.OnDataBindField);
   }

   radio.Text = this.Text;

   // Because the RadioButtonField is a BoundField, it only
   // displays data. Therefore, unless the row is in edit mode,
   // the RadioButton is displayed as disabled.
   radio.Enabled = false;
   // If the row is in edit mode, enable the button.
   if ((rowState & DataControlRowState.Edit) != 0 ||
     (rowState & DataControlRowState.Insert) != 0) {
    radio.Enabled = true;
   }

   cell.Controls.Add(radio);
  }
 }
}
Imports System.Collections.Specialized
Imports System.Collections
Imports System.ComponentModel
Imports System.Security.Permissions
Imports System.Web
Imports System.Web.UI
Imports System.Web.UI.WebControls

Namespace Samples.AspNet.VB

  <AspNetHostingPermission(SecurityAction.Demand, _
    Level:=AspNetHostingPermissionLevel.Minimal)> _
  Public NotInheritable Class RadioButtonField
    Inherits CheckBoxField

    Public Sub New()
    End Sub

    ' Gets a default value for a basic design-time experience. Since
    ' it would look odd, even at design time, to have more than one
    ' radio button selected, make sure that none are selected.
    Protected Overrides Function GetDesignTimeValue() As Object
      Return False
    End Function

    ' This method is called by the ExtractRowValues methods of
    ' GridView and DetailsView. Retrieve the current value of the 
    ' cell from the Checked state of the Radio button.
    Public Overrides Sub ExtractValuesFromCell( _
      ByVal dictionary As IOrderedDictionary, _
      ByVal cell As DataControlFieldCell, _
      ByVal rowState As DataControlRowState, _
      ByVal includeReadOnly As Boolean)
      ' Determine whether the cell contain a RadioButton 
      ' in its Controls collection.
      If cell.Controls.Count > 0 Then
        Dim radio As RadioButton = CType(cell.Controls(0), RadioButton)

        Dim checkedValue As Object = Nothing
        If radio Is Nothing Then
          ' A RadioButton is expected, but a null is encountered.
          ' Add error handling.
          Throw New InvalidOperationException( _
            "RadioButtonField could not extract control.")
        Else
          checkedValue = radio.Checked
        End If


        ' Add the value of the Checked attribute of the
        ' RadioButton to the dictionary.
        If dictionary.Contains(DataField) Then
          dictionary(DataField) = checkedValue
        Else
          dictionary.Add(DataField, checkedValue)
        End If
      End If
    End Sub
    ' This method adds a RadioButton control and any other 
    ' content to the cell's Controls collection.
    Protected Overrides Sub InitializeDataCell( _
      ByVal cell As DataControlFieldCell, _
      ByVal rowState As DataControlRowState)

      Dim radio As New RadioButton()

      ' If the RadioButton is bound to a DataField, add
      ' the OnDataBindingField method event handler to the
      ' DataBinding event.
      If DataField.Length <> 0 Then
        AddHandler radio.DataBinding, AddressOf Me.OnDataBindField
      End If

      radio.Text = Me.Text

      ' Because the RadioButtonField is a BoundField, it only 
      ' displays data. Therefore, unless the row is in edit mode, 
      ' the RadioButton is displayed as disabled.
      radio.Enabled = False
      ' If the row is in edit mode, enable the button.
      If (rowState And DataControlRowState.Edit) <> 0 _
        OrElse (rowState And DataControlRowState.Insert) <> 0 Then
        radio.Enabled = True
      End If

      cell.Controls.Add(radio)
    End Sub

  End Class

End Namespace

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać RadioButtonField klasy, która jest pokazana w poprzednim przykładzie w GridView kontrolce.The following code example demonstrates how to use the RadioButtonField class, which is provided in the previous example, in a GridView control. W tym przykładzie GridView formant Wyświetla dane dla zespołu sportowego.In this example, the GridView control displays data for a sports team. Dane odtwarzacza są przechowywane w tabeli danych, która zawiera kolumnę ID, kolumny dla nazw odtwarzaczy oraz kolumnę true lub false, która identyfikuje kapitana zespołu.The player data is maintained in a data table that includes an ID column, columns for the player names, and a true or false column that identifies the captain of the team. RadioButtonFieldKlasa jest używana do wyświetlania, który członek zespołu jest bieżącym kapitanem zespołu.The RadioButtonField class is used to display which team member is the current team captain. GridViewKontrolkę można edytować w celu wybrania nowego kapitana zespołu lub zmiany innych informacji odtwarzacza.The GridView control can be edited to choose a new team captain or to change other player information.

<%@ page language="C#" %>
<%@ Register Tagprefix="aspSample"
       Namespace="Samples.AspNet.CS"
       Assembly="Samples.AspNet.CS" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <asp:gridview
     id="GridView1"
     runat="server"
     allowpaging="True"
     datasourceid="SqlDataSource1"
     allowsorting="True"
     autogeneratecolumns="False"
     autogenerateeditbutton="True"
     datakeynames="AnID">
      <columns>

        <aspSample:radiobuttonfield
         headertext="RadioButtonField"
         text="TeamLeader"
         datafield="TrueFalse">
        </aspSample:radiobuttonfield>

        <asp:boundfield
         insertvisible="False"
         sortexpression="AnID"
         datafield="AnID"
         readonly="True"
         headertext="AnID">
        </asp:boundfield>

        <asp:boundfield
         sortexpression="FirstName"
         datafield="FirstName"
         headertext="FirstName">
        </asp:boundfield>

        <asp:boundfield
         sortexpression="LastName"
         datafield="LastName"
         headertext="LastName">
        </asp:boundfield>

       </columns>
    </asp:gridview>
    <asp:sqldatasource
     id="SqlDataSource1"
     runat="server"
     connectionstring="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
     selectcommand="SELECT AnID,FirstName,LastName,TeamLeader FROM Players"
     updatecommand="UPDATE Players SET TrueFalse='false';UPDATE Players SET TrueFalse='true' WHERE AnID=@anID">
    </asp:sqldatasource>

  </form>
</body>
</html>
<%@ page language="VB" %>
<%@ Register Tagprefix="aspSample"
       Namespace="Samples.AspNet.VB"
       Assembly="Samples.AspNet.VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

    <asp:gridview
     id="GridView1"
     runat="server"
     allowpaging="True"
     datasourceid="SqlDataSource1"
     allowsorting="True"
     autogeneratecolumns="False"
     autogenerateeditbutton="True"
     datakeynames="AnID">
      <columns>
        <aspSample:radiobuttonfield
         headertext="RadioButtonField"
         text="TeamLeader"
         datafield="TrueFalse">
        </aspSample:radiobuttonfield>

        <asp:boundfield
         insertvisible="False"
         sortexpression="AnID"
         datafield="AnID"
         readonly="True"
         headertext="AnID">
        </asp:boundfield>

        <asp:boundfield
         sortexpression="FirstName"
         datafield="FirstName"
         headertext="FirstName">
        </asp:boundfield>

        <asp:boundfield
         sortexpression="LastName"
         datafield="LastName"
         headertext="LastName">
        </asp:boundfield>

       </columns>
    </asp:gridview>
    <asp:sqldatasource
     id="SqlDataSource1"
     runat="server"
     connectionstring="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
     selectcommand="SELECT AnID,FirstName,LastName,TeamLeader FROM Players"
     updatecommand="UPDATE Players SET TrueFalse='false';UPDATE Players SET TrueFalse='true' WHERE AnID=@anID">
    </asp:sqldatasource>

  </form>
</body>
</html>

Uwagi

DataControlFieldKlasa służy jako klasa bazowa dla wszystkich typów pól kontroli danych.The DataControlField class serves as the base class for all data control field types. Pola kontrolne danych są używane przez kontrolki powiązane z danymi do reprezentowania pola danych, podobnie jak DataGridColumn obiekt reprezentuje typ kolumny w DataGrid kontrolce.Data control fields are used by data-bound controls to represent a field of data, similar to how a DataGridColumn object represents a type of column in the DataGrid control.

Użyj klas, które pochodzą z, DataControlField Aby kontrolować sposób wyświetlania pola danych w formancie powiązanym z danymi, takim jak DetailsView lub GridView .Use the classes that are derived from DataControlField to control how a field of data is displayed in a data-bound control such as DetailsView or GridView. W poniższej tabeli wymieniono różne typy pól kontroli danych dostarczone przez ASP.NET.The following table lists the different data control field types provided by ASP.NET.

Typ pola kolumnyColumn field type OpisDescription
BoundField Wyświetla wartość pola w źródle danych jako tekst.Displays the value of a field in a data source as text.
ButtonField Wyświetla przycisk polecenia w formancie powiązanym z danymi.Displays a command button in a data-bound control. W zależności od kontrolki pozwala to wyświetlić wiersz lub kolumnę z kontrolką przycisku niestandardowego, taką jak przycisk Dodaj lub Usuń.Depending on the control, this allows you to display either a row or a column with a custom button control, such as an Add or a Remove button.
CheckBoxField Wyświetla pole wyboru w kontrolce powiązanej z danymi.Displays a check box in a data-bound control. Ten typ pola kontroli danych jest często używany do wyświetlania pól o wartości logicznej.This data control field type is commonly used to display fields with a Boolean value.
CommandField Wyświetla wbudowane przyciski poleceń umożliwiające wykonywanie operacji edycji, wstawiania lub usuwania w formancie powiązanym z danymi.Displays built-in command buttons to perform edit, insert, or delete operations in a data-bound control.
HyperLinkField Wyświetla wartość pola w źródle danych jako hiperlink.Displays the value of a field in a data source as a hyperlink. Ten typ pola kontroli danych umożliwia powiązanie drugiego pola z adresem URL hiperłącza.This data control field type allows you to bind a second field to the hyperlink's URL.
ImageField Wyświetla obraz w kontrolce powiązanej z danymi.Displays an image in a data-bound control.
TemplateField Wyświetla zawartość zdefiniowaną przez użytkownika w kontrolce powiązanej z danymi zgodnie z określonym szablonem.Displays user-defined content in a data-bound control according to a specified template.

Można także rozłożyć DataControlField klasy i, BoundField Aby utworzyć własne typy pól kontroli danych.You can also extend the DataControlField and BoundField classes to create your own data control field types.

DataControlFieldKlasa zawiera wiele właściwości, które określają sposób przedstawiania elementów interfejsu użytkownika w formancie powiązanym z danymi.The DataControlField class provides many properties that determine how user interface (UI) elements are presented in the data-bound control. Nie każda kontrolka używa każdej dostępnej właściwości pola formantu danych podczas renderowania interfejsu użytkownika.Not every control uses every available data control field property when rendering a UI. Na przykład DetailsView kontrolka, która wyświetla pola kontrolne danych jako wiersze, zawiera element nagłówka dla każdego pola kontrolki danych, ale nie element stopki.For example, the DetailsView control, which displays the data control fields as rows, includes a header item for each data control field, but no footer item. W związku z FooterText tym FooterStyle właściwości i są ignorowane przez DetailsView formant.Therefore, the FooterText and FooterStyle properties are ignored by the DetailsView control. GridViewKontrolka używa jednak FooterText właściwości i, FooterStyle Jeśli ShowFooter Właściwość jest ustawiona na true .The GridView control, however, uses the FooterText and FooterStyle properties if the ShowFooter property is set to true. Podobnie właściwości pola formantu danych wpływają na prezentację elementów interfejsu użytkownika, w zależności od tego, jaki jest element.Similarly, the data control field properties affect the presentation of UI elements depending on what the element is. ItemStyleWłaściwość jest zawsze stosowana do pola.The ItemStyle property is always applied to the field. Jeśli typ pochodzący z DataControlField zawiera kontrolkę, jak w ButtonField lub CheckBoxField klasy, ControlStyle Właściwość jest zastosowana do pola.If the type derived from DataControlField contains a control, as in the ButtonField or CheckBoxField classes, the ControlStyle property is applied to the field.

Konstruktory

DataControlField()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataControlField.Initializes a new instance of the DataControlField class.

Właściwości

AccessibleHeaderText

Pobiera lub ustawia tekst, który jest renderowany jako AbbreviatedText wartość właściwości w niektórych kontrolkach.Gets or sets text that is rendered as the AbbreviatedText property value in some controls.

Control

Pobiera odwołanie do kontrolki danych, z którą DataControlField skojarzony jest obiekt.Gets a reference to the data control that the DataControlField object is associated with.

ControlStyle

Pobiera styl dowolnych kontrolek serwera sieci Web zawartych w DataControlField obiekcie.Gets the style of any Web server controls contained by the DataControlField object.

DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy pole kontroli danych jest aktualnie wyświetlane w środowisku czasu projektowania.Gets a value indicating whether a data control field is currently viewed in a design-time environment.

FooterStyle

Pobiera lub ustawia styl stopki pola kontrolki danych.Gets or sets the style of the footer of the data control field.

FooterText

Pobiera lub ustawia tekst, który będzie wyświetlany w elemencie stopki pola kontrolki danych.Gets or sets the text that is displayed in the footer item of a data control field.

HeaderImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu, który jest wyświetlany w elemencie nagłówka pola kontrolki danych.Gets or sets the URL of an image that is displayed in the header item of a data control field.

HeaderStyle

Pobiera lub ustawia styl nagłówka pola kontrolki danych.Gets or sets the style of the header of the data control field.

HeaderText

Pobiera lub ustawia tekst, który będzie wyświetlany w elemencie nagłówka pola kontrolki danych.Gets or sets the text that is displayed in the header item of a data control field.

InsertVisible

Pobiera wartość wskazującą, czy DataControlField obiekt jest widoczny, gdy jego formant powiązany z danymi nadrzędnymi jest w trybie wstawiania.Gets a value indicating whether the DataControlField object is visible when its parent data-bound control is in insert mode.

IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy DataControlField obiekt zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value indicating whether the DataControlField object is saving changes to its view state.

ItemStyle

Pobiera styl dowolnej zawartości tekstowej wyświetlanej w polu kontrolki danych.Gets the style of any text-based content displayed by a data control field.

ShowHeader

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy element nagłówka pola kontrolki danych jest renderowany.Gets or sets a value indicating whether the header item of a data control field is rendered.

SortExpression

Pobiera lub ustawia wyrażenie sortowania, które jest używane przez kontrolkę źródła danych do sortowania danych.Gets or sets a sort expression that is used by a data source control to sort data.

ValidateRequestMode

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy formant sprawdza poprawność danych wejściowych klienta.Gets or sets a value that specifies whether the control validates client input.

ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który umożliwia zapisanie i przywrócenie stanu widoku DataControlField obiektu w wielu żądaniach na tej samej stronie.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a DataControlField object across multiple requests for the same page.

Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy pole kontrolki danych jest renderowane.Gets or sets a value indicating whether a data control field is rendered.

Metody

CloneField()

Tworzy zduplikowaną kopię bieżącego DataControlField obiektu pochodnego.Creates a duplicate copy of the current DataControlField-derived object.

CopyProperties(DataControlField)

Kopiuje właściwości bieżącego DataControlField obiektu pochodnego do określonego DataControlField obiektu.Copies the properties of the current DataControlField-derived object to the specified DataControlField object.

CreateField()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, tworzy pusty DataControlField obiekt pochodny.When overridden in a derived class, creates an empty DataControlField-derived object.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
ExtractValuesFromCell(IOrderedDictionary, DataControlFieldCell, DataControlRowState, Boolean)

Wyodrębnia wartość pola Kontrola danych z bieżącej komórki tabeli i dodaje wartość do określonej IDictionary kolekcji.Extracts the value of the data control field from the current table cell and adds the value to the specified IDictionary collection.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
Initialize(Boolean, Control)

Wykonuje podstawowe inicjowanie wystąpienia dla pola kontroli danych.Performs basic instance initialization for a data control field.

InitializeCell(DataControlFieldCell, DataControlCellType, DataControlRowState, Int32)

Dodaje tekst lub kontrolki do kolekcji formantów komórki.Adds text or controls to a cell's controls collection.

LoadViewState(Object)

Przywraca stan widoku poprzednio zapisanego widoku źródła danych.Restores the data source view's previously saved view state.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnFieldChanged()

Podnosi FieldChanged zdarzenie.Raises the FieldChanged event.

SaveViewState()

Zapisuje zmiany wprowadzone w DataControlField stanie widoku od momentu, gdy strona została opublikowana z powrotem na serwerze.Saves the changes made to the DataControlField view state since the time the page was posted back to the server.

ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje ten DataControlField obiekt.Returns a string that represents this DataControlField object.

TrackViewState()

Powoduje, że DataControlField obiekt śledzi zmiany stanu widoku, aby mogły być przechowywane we właściwości kontrolki ViewState i utrwalane między żądaniami dla tej samej strony.Causes the DataControlField object to track changes to its view state so they can be stored in the control's ViewState property and persisted across requests for the same page.

ValidateSupportsCallback()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, sygnalizuje, że formanty zawarte w polu obsługują wywołania zwrotne.When overridden in a derived class, signals that the controls contained by a field support callbacks.

Jawne implementacje interfejsu

IDataSourceViewSchemaAccessor.DataSourceViewSchema

Pobiera lub ustawia schemat skojarzony z tym DataControlField obiektem.Gets or sets the schema associated with this DataControlField object.

IStateManager.IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy DataControlField obiekt zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value indicating whether the DataControlField object is saving changes to its view state.

IStateManager.LoadViewState(Object)

Przywraca stan widoku poprzednio zapisanego pola kontroli danych.Restores the data control field's previously saved view state.

IStateManager.SaveViewState()

Zapisuje zmiany wprowadzone w DataControlField stanie widoku od momentu, gdy strona została opublikowana z powrotem na serwerze.Saves the changes made to the DataControlField view state since the time the page was posted back to the server.

IStateManager.TrackViewState()

Powoduje, że DataControlField obiekt śledzi zmiany stanu widoku, aby mogły być przechowywane we właściwości kontrolki ViewState i utrwalane między żądaniami dla tej samej strony.Causes the DataControlField object to track changes to its view state so they can be stored in the control's ViewState property and persisted across requests for the same page.

Dotyczy

Zobacz też