CommandField Klasa

Definicja

Przedstawia specjalne pole, które wyświetla przyciski poleceń umożliwiające Zaznaczanie, edytowanie, wstawianie lub usuwanie operacji w formancie powiązanym z danymi.Represents a special field that displays command buttons to perform selecting, editing, inserting, or deleting operations in a data-bound control.

public ref class CommandField : System::Web::UI::WebControls::ButtonFieldBase
public class CommandField : System.Web.UI.WebControls.ButtonFieldBase
type CommandField = class
  inherit ButtonFieldBase
Public Class CommandField
Inherits ButtonFieldBase
Dziedziczenie

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać CommandField pola do wyświetlania kontrolek do edytowania rekordu w GridView kontrolce.The following code example demonstrates how to use a CommandField field to display controls to edit a record in a GridView control.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>CommandField Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
   
   <h3>CommandField Example</h3>

   <asp:gridview id="CustomersGridView" 
    datasourceid="CustomersSqlDataSource" 
    autogeneratecolumns="false"
    datakeynames="CustomerID" 
    runat="server">
    
    <columns>
     <asp:commandfield showeditbutton="true"
      headertext="Edit Controls"/>
     <asp:boundfield datafield="CustomerID"
      headertext="Customer ID" />
     <asp:boundfield datafield="CompanyName"
      headertext="Company Name"/>
     <asp:boundfield datafield="Address"
      headertext="Address"/>
     <asp:boundfield datafield="City"
      headertext="City"/>
     <asp:boundfield datafield="PostalCode"
      headertext="ZIP Code"/>
     <asp:boundfield datafield="Country"
      headertext="Country"/>
    </columns>
    
   </asp:gridview>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="CustomersSqlDataSource" 
    selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
    updatecommand="Update Customers Set CompanyName=@CompanyName, Address=@Address, City=@City, PostalCode=@PostalCode, Country=@Country Where (CustomerID = @CustomerID)"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>"
    runat="server">
   </asp:sqldatasource>
      
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>CommandField Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
   
   <h3>CommandField Example</h3>

   <asp:gridview id="CustomersGridView" 
    datasourceid="CustomersSqlDataSource" 
    autogeneratecolumns="false"
    datakeynames="CustomerID" 
    runat="server">
    
    <columns>
     <asp:commandfield showeditbutton="true"
      headertext="Edit Controls"/>
     <asp:boundfield datafield="CustomerID"
      headertext="Customer ID" />
     <asp:boundfield datafield="CompanyName"
      headertext="Company Name"/>
     <asp:boundfield datafield="Address"
      headertext="Address"/>
     <asp:boundfield datafield="City"
      headertext="City"/>
     <asp:boundfield datafield="PostalCode"
      headertext="ZIP Code"/>
     <asp:boundfield datafield="Country"
      headertext="Country"/>
    </columns>
    
   </asp:gridview>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="CustomersSqlDataSource" 
    selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
    updatecommand="Update Customers Set CompanyName=@CompanyName, Address=@Address, City=@City, PostalCode=@PostalCode, Country=@Country Where (CustomerID = @CustomerID)"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>"
    runat="server">
   </asp:sqldatasource>
      
  </form>
 </body>
</html>

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać CancelText EditText właściwości, i, UpdateText Aby dostosować tekst do kontrolek edycji.The following code example demonstrates how to use the CancelText, EditText, and UpdateText properties to customize the text for the editing controls.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>CommandField Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
   
   <h3>CommandField Example</h3>

   <asp:gridview id="CustomersGridView" 
    datasourceid="CustomersSqlDataSource" 
    autogeneratecolumns="false"
    datakeynames="CustomerID" 
    runat="server">
    
    <columns>
     <asp:commandfield showeditbutton="true"
      edittext="Edit Customer"
      canceltext="Discard"
      updatetext="Revise"
      headertext="Edit Controls"/>
     <asp:boundfield datafield="CustomerID"
      headertext="Customer ID" />
     <asp:boundfield datafield="CompanyName"
      headertext="Company Name"/>
     <asp:boundfield datafield="Address"
      headertext="Address"/>
     <asp:boundfield datafield="City"
      headertext="City"/>
     <asp:boundfield datafield="PostalCode"
      headertext="ZIP Code"/>
     <asp:boundfield datafield="Country"
      headertext="Country"/>
    </columns>
    
   </asp:gridview>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="CustomersSqlDataSource" 
    selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
    updatecommand="Update Customers Set CompanyName=@CompanyName, Address=@Address, City=@City, PostalCode=@PostalCode, Country=@Country Where (CustomerID = @CustomerID)"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>"
    runat="server">
   </asp:sqldatasource>
      
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>CommandField Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
   
   <h3>CommandField Example</h3>

   <asp:gridview id="CustomersGridView" 
    datasourceid="CustomersSqlDataSource" 
    autogeneratecolumns="false"
    datakeynames="CustomerID" 
    runat="server">
    
    <columns>
     <asp:commandfield showeditbutton="true"
      edittext="Edit Customer"
      canceltext="Discard"
      updatetext="Revise"
      headertext="Edit Controls"/>
     <asp:boundfield datafield="CustomerID"
      headertext="Customer ID" />
     <asp:boundfield datafield="CompanyName"
      headertext="Company Name"/>
     <asp:boundfield datafield="Address"
      headertext="Address"/>
     <asp:boundfield datafield="City"
      headertext="City"/>
     <asp:boundfield datafield="PostalCode"
      headertext="ZIP Code"/>
     <asp:boundfield datafield="Country"
      headertext="Country"/>
    </columns>
    
   </asp:gridview>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="CustomersSqlDataSource" 
    selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
    updatecommand="Update Customers Set CompanyName=@CompanyName, Address=@Address, City=@City, PostalCode=@PostalCode, Country=@Country Where (CustomerID = @CustomerID)"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>"
    runat="server">
   </asp:sqldatasource>
      
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

CommandFieldKlasa to specjalne pole używane przez formanty powiązane z danymi (takie jak GridView i DetailsView ) do wyświetlania przycisków poleceń, które wykonują operacje usuwania, edycji, wstawiania lub zaznaczania.The CommandField class is a special field used by data-bound controls (such as GridView and DetailsView) to display command buttons that perform delete, edit, insert, or select operations. Przyciski polecenia służące do wykonywania tych operacji można pokazać lub ukryć przy użyciu właściwości przedstawionych w poniższej tabeli.The command buttons to perform these operations can be shown or hidden using the properties shown in the following table.

WłaściwośćProperty OpisDescription
ShowDeleteButton Pokazuje lub ukrywa przycisk Usuń w CommandField polu dla każdego rekordu w kontrolce powiązanej z danymi.Shows or hides a Delete button in a CommandField field for each record in the data-bound control. Przycisk Usuń umożliwia użytkownikowi usunięcie rekordu ze źródła danych.The Delete button allows the user to delete a record from the data source.
ShowEditButton Pokazuje lub ukrywa przycisk Edytuj w CommandField polu dla każdego rekordu w kontrolce powiązanej z danymi.Shows or hides an Edit button in a CommandField field for each record in the data-bound control. Przycisk Edytuj umożliwia użytkownikowi edytowanie rekordu ze źródła danych.The Edit button allows the user to edit a record from the data source. Gdy użytkownik kliknie przycisk Edytuj dla określonego rekordu, ten przycisk edycji zostanie zastąpiony przyciskiem Aktualizuj i przyciskiem Anuluj.When the user clicks the Edit button for a specific record, that Edit button is replaced with an Update button and a Cancel button. Wszystkie inne przyciski poleceń są również ukryte.All other command buttons are also hidden.
ShowInsertButton Pokazuje lub ukrywa przycisk Nowy w CommandField polu.Shows or hides the New button in a CommandField field. Przycisk Nowy umożliwia użytkownikowi wstawianie nowego rekordu w źródle danych.The New button allows the user to insert a new record in the data source. Gdy użytkownik kliknie przycisk Nowy, zostanie zastąpiony przyciskiem Wstaw i przyciskiem Anuluj.When the user clicks the New button, it is replaced with an Insert button and a Cancel button. Wszystkie inne przyciski poleceń są również ukryte.All other command buttons are also hidden. Uwaga: Ta właściwość ma zastosowanie tylko do formantów powiązanych z danymi, które obsługują wstawianie operacji, takich jak DetailsView kontrolka.Note: This property applies only to data-bound controls that support inserting operations, such as the DetailsView control.
ShowSelectButton Pokazuje lub ukrywa przycisk wyboru w CommandField polu dla każdego rekordu w kontrolce powiązanej z danymi.Shows or hides a Select button in a CommandField field for each record in the data-bound control. Przycisk Wybierz umożliwia użytkownikowi wybranie rekordu w kontrolce powiązanej z danymi.The Select button allows the user to select a record in the data-bound control.

Ponadto przycisk Anuluj wyświetlany, gdy rekord jest w trybie Edit lub INSERT można pokazać lub ukryć przez ustawienie ShowCancelButton właściwości.In addition, the Cancel button displayed when a record is in edit or insert mode can be shown or hidden by setting the ShowCancelButton property.

Uwaga

Gdy formant powiązany z danymi jest używany w połączeniu z kontrolką źródła danych (na przykład SqlDataSource kontrolką), formant powiązany z danymi może korzystać z możliwości kontroli źródła danych oraz zapewniać automatyczne usuwanie, aktualizowanie i Wstawianie funkcji.When a data-bound control is used in combination with a data source control (such as a SqlDataSource control), the data-bound control can take advantage of the data source control's capabilities and provide automatic delete, update, and insert functionality. W przypadku innych źródeł danych należy podać procedury umożliwiające wykonanie tych operacji podczas odpowiednich zdarzeń dla formantu powiązanego z danymi.For other data sources, you need to provide the routines to perform these operations during the appropriate events for the data-bound control.

CommandFieldPole jest wyświetlane inaczej w zależności od kontrolki powiązanej z danymi, w której jest używana.The CommandField field is displayed differently depending on the data-bound control in which it is used. Na przykład GridView kontrolka wyświetla CommandField pole jako kolumnę, podczas gdy DetailsView kontrolka wyświetla go jako wiersz.For example, the GridView control displays a CommandField field as a column, while the DetailsView control displays it as a row.

Aby określić typ przycisku do wyświetlenia, użyj ButtonType właściwości.To specify the type of button to display, use the ButtonType property. Gdy ButtonType Właściwość jest ustawiona na ButtonType.Button lub ButtonType.Link , można określić tekst, który ma być wyświetlany dla przycisków przez ustawienie właściwości przedstawionych w poniższej tabeli.When the ButtonType property is set to ButtonType.Button or ButtonType.Link, you can specify the text to display for the buttons by setting the properties shown in the following table.

WłaściwośćProperty OpisDescription
CancelText Podpis dla przycisku Anuluj.The caption for the Cancel button.
DeleteText Podpis przycisku Usuń.The caption for the Delete button.
EditText Podpis dla przycisku Edytuj.The caption for the Edit button.
InsertText Podpis przycisku wstawiania.The caption for the Insert button. Uwaga: Ta właściwość ma zastosowanie tylko do formantów powiązanych z danymi, które obsługują operacje wstawiania, takie jak DetailsView kontrolka.Note: This property applies only to data-bound controls that support insert operations, such as the DetailsView control.
NewText Podpis dla przycisku Nowy.The caption for the New button. Uwaga: Ta właściwość ma zastosowanie tylko do formantów powiązanych z danymi, które obsługują operacje wstawiania, takie jak DetailsView kontrolka.Note: This property applies only to data-bound controls that support insert operations, such as the DetailsView control.
SelectText Podpis dla przycisku Wybierz.The caption for the Select button.
UpdateText Podpis przycisku Aktualizuj.The caption for the Update button.

Zamiast wyświetlać przycisk polecenia lub przycisk łącza, można wyświetlić przycisk obrazu, ustawiając ButtonType Właściwość na, ButtonType.Image a następnie ustawiając właściwości pokazane w poniższej tabeli.Instead of displaying a command button or a link button, you can display an image button by setting the ButtonType property to ButtonType.Image and then setting the properties shown in the following table.

WłaściwośćProperty OpisDescription
CancelImageUrl Obraz do wyświetlenia dla przycisku AnulujThe image to display for the Cancel button
DeleteImageUrl Obraz do wyświetlenia dla przycisku Usuń.The image to display for the Delete button.
EditImageUrl Obraz do wyświetlenia dla przycisku Edytuj.The image to display for the Edit button.
InsertText Obraz do wyświetlenia dla przycisku wstawiania.The image to display for the Insert button. Uwaga: Ta właściwość ma zastosowanie tylko do formantów powiązanych z danymi, które obsługują operacje wstawiania, takie jak DetailsView kontrolka.Note: This property applies only to data-bound controls that support insert operations, such as the DetailsView control.
NewImageUrl Obraz do wyświetlenia dla przycisku Nowy.The image to display for the New button. Uwaga: Ta właściwość ma zastosowanie tylko do formantów powiązanych z danymi, które obsługują operacje wstawiania, takie jak DetailsView kontrolka.Note: This property applies only to data-bound controls that support insert operations, such as the DetailsView control.
SelectImageUrl Obraz do wyświetlenia dla przycisku Wybierz.The image to display for the Select button.
UpdateImageUrl Obraz do wyświetlenia dla przycisku Aktualizuj.The image to display for the Update button.

Domyślnie, gdy użytkownik kliknie przycisk w CommandField polu, walidacja jest przeprowadzana dla wszystkich kontrolek walidacji na stronie.By default, when the user clicks a button in a CommandField field, validation is performed on all validation controls on the page. Aby zapobiec występowaniu walidacji, gdy przycisk zostanie kliknięty, ustaw CausesValidation Właściwość na false .To prevent validation from occurring when a button is clicked, set the CausesValidation property to false.

Można ukryć CommandField pole w kontrolce powiązanej z danymi, ustawiając Visible Właściwość na false .You can hide a CommandField field in a data-bound control by setting the Visible property to false.

CommandFieldPole to umożliwia dostosowanie jego sekcji nagłówka i stopki.The CommandField field allows you to customize its header and footer sections. Aby wyświetlić podpis w nagłówku lub sekcji stopki, ustaw HeaderText FooterText odpowiednio właściwość lub.To display a caption in the header or the footer section, set the HeaderText or the FooterText property, respectively. Zamiast wyświetlania tekstu w sekcji nagłówka, można wyświetlić obraz przez ustawienie HeaderImageUrl właściwości.Instead of displaying text in the header section, you can display an image by setting the HeaderImageUrl property. Aby ukryć sekcję nagłówka w CommandField obiekcie, należy ustawić ShowHeader Właściwość na false .To hide the header section in a CommandField object, set the ShowHeader property to false.

Uwaga

Niektóre kontrolki powiązane z danymi (takie jak GridView kontrolka) mogą pokazać lub ukryć tylko całą sekcję nagłówka kontrolki.Some data-bound controls (such as the GridView control) can show or hide only the entire header section of the control. Te kontrolki powiązane z danymi nie obsługują ShowHeader właściwości dla poszczególnych pól przycisku.These data-bound controls do not support the ShowHeader property for an individual button field. Aby pokazać lub ukryć całą sekcję nagłówka kontrolki powiązanej z danymi (jeśli jest dostępna), użyj właściwości kontrolki ShowHeader .To show or hide the entire header section of a data-bound control (if available), use the control's ShowHeader property.

Można również dostosować wygląd CommandField obiektu (kolor czcionki, kolor tła itd.) przez ustawienie właściwości stylu dla różnych części pola.You also can customize the appearance of the CommandField object (font color, background color, and so on) by setting the style properties for the different parts of the field. W poniższej tabeli wymieniono różne właściwości stylu.The following table lists the different style properties.

Style — właściwośćStyle property OpisDescription
ControlStyle Ustawienia stylu dla formantów podrzędnego serwera sieci Web CommandField obiektu.The style settings for the child Web server controls of the CommandField object.
FooterStyle Ustawienia stylu sekcji stopki CommandField obiektu.The style settings for the footer section of the CommandField object.
HeaderStyle Ustawienia stylu sekcji nagłówka CommandField obiektu.The style settings for the header section of the CommandField object.
ItemStyle Ustawienia stylu dla elementów danych w CommandField obiekcie.The style settings for the data items in the CommandField object.

Konstruktory

CommandField()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy CommandField.Initializes a new instance of the CommandField class.

Właściwości

AccessibleHeaderText

Pobiera lub ustawia tekst, który jest renderowany jako AbbreviatedText wartość właściwości w niektórych kontrolkach.Gets or sets text that is rendered as the AbbreviatedText property value in some controls.

(Odziedziczone po DataControlField)
ButtonType

Pobiera lub ustawia typ przycisku, który ma być wyświetlany w polu przycisku.Gets or sets the button type to display in the button field.

(Odziedziczone po ButtonFieldBase)
CancelImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu, który będzie wyświetlany dla przycisku Anuluj w CommandField polu.Gets or sets the URL to an image to display for the Cancel button in a CommandField field.

CancelText

Pobiera lub ustawia napis dla przycisku Anuluj wyświetlanego w CommandField polu.Gets or sets the caption for the Cancel button displayed in a CommandField field.

CausesValidation

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy sprawdzanie poprawności jest wykonywane, gdy użytkownik kliknie przycisk w CommandField polu.Gets or sets a value indicating whether validation is performed when the user clicks a button in a CommandField field.

Control

Pobiera odwołanie do kontrolki danych, z którą DataControlField skojarzony jest obiekt.Gets a reference to the data control that the DataControlField object is associated with.

(Odziedziczone po DataControlField)
ControlStyle

Pobiera styl dowolnych kontrolek serwera sieci Web zawartych w DataControlField obiekcie.Gets the style of any Web server controls contained by the DataControlField object.

(Odziedziczone po DataControlField)
DeleteImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu, który będzie wyświetlany dla przycisku Usuń w CommandField polu.Gets or sets the URL to an image to display for a Delete button in a CommandField field.

DeleteText

Pobiera lub ustawia napis dla przycisku usuwania w CommandField polu.Gets or sets the caption for a Delete button in a CommandField field.

DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy pole kontroli danych jest aktualnie wyświetlane w środowisku czasu projektowania.Gets a value indicating whether a data control field is currently viewed in a design-time environment.

(Odziedziczone po DataControlField)
EditImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu, który będzie wyświetlany dla przycisku Edytuj w CommandField polu.Gets or sets the URL to an image to display for an Edit button in a CommandField field.

EditText

Pobiera lub ustawia napis dla przycisku Edytuj w CommandField polu.Gets or sets the caption for an Edit button in a CommandField field.

FooterStyle

Pobiera lub ustawia styl stopki pola kontrolki danych.Gets or sets the style of the footer of the data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
FooterText

Pobiera lub ustawia tekst, który będzie wyświetlany w elemencie stopki pola kontrolki danych.Gets or sets the text that is displayed in the footer item of a data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
HeaderImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu, który jest wyświetlany w elemencie nagłówka pola kontrolki danych.Gets or sets the URL of an image that is displayed in the header item of a data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
HeaderStyle

Pobiera lub ustawia styl nagłówka pola kontrolki danych.Gets or sets the style of the header of the data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
HeaderText

Pobiera lub ustawia tekst, który będzie wyświetlany w elemencie nagłówka pola kontrolki danych.Gets or sets the text that is displayed in the header item of a data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
InsertImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu, który będzie wyświetlany dla przycisku Wstaw w CommandField polu.Gets or sets the URL to an image to display for the Insert button in a CommandField field.

InsertText

Pobiera lub ustawia napis dla przycisku wstawiania w CommandField polu.Gets or sets the caption for the Insert button in a CommandField field.

InsertVisible

Pobiera wartość wskazującą, czy DataControlField obiekt jest widoczny, gdy jego formant powiązany z danymi nadrzędnymi jest w trybie wstawiania.Gets a value indicating whether the DataControlField object is visible when its parent data-bound control is in insert mode.

(Odziedziczone po DataControlField)
IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy DataControlField obiekt zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value indicating whether the DataControlField object is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po DataControlField)
ItemStyle

Pobiera styl dowolnej zawartości tekstowej wyświetlanej w polu kontrolki danych.Gets the style of any text-based content displayed by a data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
NewImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu, który będzie wyświetlany dla przycisku Nowy w CommandField polu.Gets or sets the URL to an image to display for the New button in a CommandField field.

NewText

Pobiera lub ustawia napis dla przycisku Nowy w CommandField polu.Gets or sets the caption for the New button in a CommandField field.

SelectImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu, który będzie wyświetlany dla przycisku wyboru w CommandField polu.Gets or sets the URL to an image to display for a Select button in a CommandField field.

SelectText

Pobiera lub ustawia napis dla przycisku wyboru w CommandField polu.Gets or sets the caption for a Select button in a CommandField field.

ShowCancelButton

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy w polu jest wyświetlany przycisk Anuluj CommandField .Gets or sets a value indicating whether a Cancel button is displayed in a CommandField field.

ShowDeleteButton

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy w polu jest wyświetlany przycisk usuwania CommandField .Gets or sets a value indicating whether a Delete button is displayed in a CommandField field.

ShowEditButton

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy w polu jest wyświetlany przycisk edycji CommandField .Gets or sets a value indicating whether an Edit button is displayed in a CommandField field.

ShowHeader

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy sekcja nagłówka jest wyświetlana w ButtonFieldBase obiekcie.Gets or sets a value indicating whether the header section is displayed in a ButtonFieldBase object.

(Odziedziczone po ButtonFieldBase)
ShowInsertButton

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy w polu jest wyświetlany nowy przycisk CommandField .Gets or sets a value indicating whether a New button is displayed in a CommandField field.

ShowSelectButton

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy w polu jest wyświetlany przycisk Wybierz CommandField .Gets or sets a value indicating whether a Select button is displayed in a CommandField field.

SortExpression

Pobiera lub ustawia wyrażenie sortowania, które jest używane przez kontrolkę źródła danych do sortowania danych.Gets or sets a sort expression that is used by a data source control to sort data.

(Odziedziczone po DataControlField)
UpdateImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu, który będzie wyświetlany dla przycisku aktualizacji w CommandField polu.Gets or sets the URL to an image to display for an Update button in a CommandField field.

UpdateText

Pobiera lub ustawia napis dla przycisku aktualizacji w CommandField polu.Gets or sets the caption for an Update button in a CommandField field.

ValidateRequestMode

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy formant sprawdza poprawność danych wejściowych klienta.Gets or sets a value that specifies whether the control validates client input.

(Odziedziczone po DataControlField)
ValidationGroup

Pobiera lub ustawia nazwę grupy kontrolek walidacji do zweryfikowania, gdy ButtonFieldBase zostanie kliknięty przycisk w obiekcie.Gets or sets the name of the group of validation controls to validate when a button in a ButtonFieldBase object is clicked.

(Odziedziczone po ButtonFieldBase)
ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który umożliwia zapisanie i przywrócenie stanu widoku DataControlField obiektu w wielu żądaniach na tej samej stronie.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a DataControlField object across multiple requests for the same page.

(Odziedziczone po DataControlField)
Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy pole kontrolki danych jest renderowane.Gets or sets a value indicating whether a data control field is rendered.

(Odziedziczone po DataControlField)

Metody

CloneField()

Tworzy zduplikowaną kopię bieżącego DataControlField obiektu pochodnego.Creates a duplicate copy of the current DataControlField-derived object.

(Odziedziczone po DataControlField)
CopyProperties(DataControlField)

Kopiuje właściwości bieżącego CommandField obiektu do określonego DataControlField obiektu.Copies the properties of the current CommandField object to the specified DataControlField object.

CreateField()

Tworzy pusty CommandField obiekt.Creates an empty CommandField object.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
ExtractValuesFromCell(IOrderedDictionary, DataControlFieldCell, DataControlRowState, Boolean)

Wyodrębnia wartość pola Kontrola danych z bieżącej komórki tabeli i dodaje wartość do określonej IDictionary kolekcji.Extracts the value of the data control field from the current table cell and adds the value to the specified IDictionary collection.

(Odziedziczone po DataControlField)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
Initialize(Boolean, Control)

Wykonuje podstawowe inicjowanie wystąpienia dla pola kontroli danych.Performs basic instance initialization for a data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
InitializeCell(DataControlFieldCell, DataControlCellType, DataControlRowState, Int32)

Inicjuje określony DataControlFieldCell obiekt do określonego stanu wiersza.Initializes the specified DataControlFieldCell object to the specified row state.

LoadViewState(Object)

Przywraca stan widoku poprzednio zapisanego widoku źródła danych.Restores the data source view's previously saved view state.

(Odziedziczone po DataControlField)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnFieldChanged()

Podnosi FieldChanged zdarzenie.Raises the FieldChanged event.

(Odziedziczone po DataControlField)
SaveViewState()

Zapisuje zmiany wprowadzone w DataControlField stanie widoku od momentu, gdy strona została opublikowana z powrotem na serwerze.Saves the changes made to the DataControlField view state since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po DataControlField)
ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje ten DataControlField obiekt.Returns a string that represents this DataControlField object.

(Odziedziczone po DataControlField)
TrackViewState()

Powoduje, że DataControlField obiekt śledzi zmiany stanu widoku, aby mogły być przechowywane we właściwości kontrolki ViewState i utrwalane między żądaniami dla tej samej strony.Causes the DataControlField object to track changes to its view state so they can be stored in the control's ViewState property and persisted across requests for the same page.

(Odziedziczone po DataControlField)
ValidateSupportsCallback()

Określa, czy kontrolki zawarte w CommandField obiekcie obsługują wywołania zwrotne.Determines whether the controls contained in a CommandField object support callbacks.

Jawne implementacje interfejsu

IDataSourceViewSchemaAccessor.DataSourceViewSchema

Pobiera lub ustawia schemat skojarzony z tym DataControlField obiektem.Gets or sets the schema associated with this DataControlField object.

(Odziedziczone po DataControlField)
IStateManager.IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy DataControlField obiekt zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value indicating whether the DataControlField object is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po DataControlField)
IStateManager.LoadViewState(Object)

Przywraca stan widoku poprzednio zapisanego pola kontroli danych.Restores the data control field's previously saved view state.

(Odziedziczone po DataControlField)
IStateManager.SaveViewState()

Zapisuje zmiany wprowadzone w DataControlField stanie widoku od momentu, gdy strona została opublikowana z powrotem na serwerze.Saves the changes made to the DataControlField view state since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po DataControlField)
IStateManager.TrackViewState()

Powoduje, że DataControlField obiekt śledzi zmiany stanu widoku, aby mogły być przechowywane we właściwości kontrolki ViewState i utrwalane między żądaniami dla tej samej strony.Causes the DataControlField object to track changes to its view state so they can be stored in the control's ViewState property and persisted across requests for the same page.

(Odziedziczone po DataControlField)

Dotyczy

Zobacz też