ButtonField Klasa

Definicja

Przedstawia pole, które jest wyświetlane jako przycisk w kontrolce powiązanej z danymi.Represents a field that is displayed as a button in a data-bound control.

public ref class ButtonField : System::Web::UI::WebControls::ButtonFieldBase
public class ButtonField : System.Web.UI.WebControls.ButtonFieldBase
type ButtonField = class
  inherit ButtonFieldBase
Public Class ButtonField
Inherits ButtonFieldBase
Dziedziczenie

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać ButtonField obiektu do wyświetlania kolumny przycisków poleceń w GridView kontrolce.The following code example demonstrates how to use a ButtonField object to display a column of command buttons in a GridView control.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void CustomersGridView_RowCommand(Object sender, GridViewCommandEventArgs e)
 {
 
  // If multiple ButtonField column fields are used, use the
  // CommandName property to determine which button was clicked.
  if(e.CommandName=="Select")
  {
  
   // Convert the row index stored in the CommandArgument
   // property to an Integer.
   int index = Convert.ToInt32(e.CommandArgument);  
  
   // Get the last name of the selected author from the appropriate
   // cell in the GridView control.
   GridViewRow selectedRow = CustomersGridView.Rows[index];
   TableCell contactName = selectedRow.Cells[1];
   string contact = contactName.Text; 
  
   // Display the selected author.
   Message.Text = "You selected " + contact + ".";
   
  }
  
 }
  
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ButtonField Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>ButtonField Example</h3>
   
   <asp:label id="Message"
    forecolor="Red"
    runat="server"
    AssociatedControlID="CustomersGridView"/>
          
   <!-- Populate the Columns collection declaratively. -->
   <asp:gridview id="CustomersGridView" 
    datasourceid="CustomersSqlDataSource" 
    autogeneratecolumns="false"
    onrowcommand="CustomersGridView_RowCommand"
    runat="server">
        
    <columns>
        
     <asp:buttonfield buttontype="Button" 
      commandname="Select"
      headertext="Select Customer" 
      text="Select"/>
     <asp:boundfield datafield="CompanyName" 
      headertext="Company Name"/>
     <asp:boundfield datafield="ContactName" 
      headertext="Contact Name"/>
        
    </columns>
        
   </asp:gridview>
      
    <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
    <!-- to the Northwind sample database.          -->
    <asp:sqldatasource id="CustomersSqlDataSource" 
     selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [ContactName], [ContactTitle] From [Customers]"
     connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnection%>"
     runat="server">
    </asp:sqldatasource>
      
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

  Sub CustomersGridView_RowCommand(ByVal sender As Object, ByVal e As GridViewCommandEventArgs)
 
    ' If multiple ButtonField column fields are used, use the
    ' CommandName property to determine which button was clicked.
    If e.CommandName = "Select" Then
  
      ' Convert the row index stored in the CommandArgument
      ' property to an Integer.
      Dim index As Integer = Convert.ToInt32(e.CommandArgument)
  
      ' Get the last name of the selected author from the appropriate
      ' cell in the GridView control.
      Dim selectedRow As GridViewRow = CustomersGridView.Rows(index)
      Dim contactCell As TableCell = selectedRow.Cells(1)
      Dim contact As String = contactCell.Text
  
      ' Display the selected author.
      Message.Text = "You selected " & contact & "."
   
    End If
  
  End Sub
  
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ButtonField Example</title>
</head>
<body>
  <form id="Form1" runat="server">
    
   <h3>ButtonField Example</h3>
   
   <asp:label id="Message"
    forecolor="Red"
    runat="server"
    AssociatedControlID="CustomersGridView"/>
          
   <!-- Populate the Columns collection declaratively. -->
   <asp:gridview id="CustomersGridView" 
    datasourceid="CustomersSqlDataSource" 
    autogeneratecolumns="false"
    onrowcommand="CustomersGridView_RowCommand"
    runat="server">
        
    <columns>
        
     <asp:buttonfield buttontype="Button" 
      commandname="Select"
      headertext="Select Customer" 
      text="Select"/>
     <asp:boundfield datafield="CompanyName" 
      headertext="Company Name"/>
     <asp:boundfield datafield="ContactName" 
      headertext="Contact Name"/>
        
    </columns>
        
   </asp:gridview>
      
    <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
    <!-- to the Northwind sample database.          -->
    <asp:sqldatasource id="CustomersSqlDataSource" 
     selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [ContactName], [ContactTitle] From [Customers]"
     connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnection%>"
     runat="server">
    </asp:sqldatasource>
      
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

ButtonFieldKlasa jest używana przez formanty powiązane z danymi (takie jak GridView i DetailsView ) do wyświetlania przycisku dla każdego wyświetlonego rekordu.The ButtonField class is used by data-bound controls (such as GridView and DetailsView) to display a button for each record that is displayed. ButtonFieldObiekt jest wyświetlany inaczej w zależności od kontrolki powiązanej z danymi, w której jest używany.The ButtonField object is displayed differently depending on the data-bound control in which it is used. Na przykład GridView kontrolka wyświetla ButtonField obiekt jako kolumnę, podczas gdy DetailsView kontrolka wyświetla go jako wiersz.For example, the GridView control displays a ButtonField object as a column, while the DetailsView control displays it as a row.

Kliknięcie przycisku w polu przycisku wywołuje zdarzenie polecenia nadrzędnego formantu powiązanego z danymi.Clicking a button in a button field raises the command event of the parent data-bound control. Można podać procedurę niestandardową, która będzie wykonywana po kliknięciu przycisku polecenia, dostarczając procedurę obsługi zdarzeń dla zdarzenia polecenia.You can provide a custom routine to perform when a command button is clicked by providing an event handler for the command event.

Uwaga

GridViewFormant wywołuje RowCommand zdarzenie, podczas gdy DetailsView kontrolka wywołuje ItemCommand zdarzenie.The GridView control raises the RowCommand event, while the DetailsView control raises the ItemCommand event.

Aby określić indeks rekordu, który wywołuje zdarzenie polecenia, należy użyć CommandArgument Właściwości argumentu zdarzenia, który jest przesyłany do zdarzenia polecenia dla formantu powiązanego z danymi.To determine the index of the record that raises the command event, use the CommandArgument property of the event argument that is passed to the command event for the data-bound control. ButtonFieldKlasa automatycznie wypełnia CommandArgument Właściwość odpowiednią wartością indeksu.The ButtonField class automatically populates the CommandArgument property with the appropriate index value.

Aby określić typ przycisku do wyświetlenia, użyj ButtonType właściwości.To specify the type of button to display, use the ButtonType property. Podczas wyświetlania linku lub przycisku polecenia Użyj właściwości, Text Aby określić podpis, który ma być wyświetlany na przyciskach.When displaying a link or command button, use the Text property to specify the caption to display in the buttons.

Uwaga

Jeśli ustawisz Text Właściwość, wszystkie przyciski w ButtonField udziale mają ten sam podpis.If you set the Text property, all buttons in a ButtonField share the same caption.

Alternatywnie można powiązać ButtonField obiekt z polem w źródle danych.Alternatively, you can bind the ButtonField object to a field in a data source. Pozwala to wyświetlić różne podpisy przycisków w ButtonField obiekcie.This allows you to display different captions for the buttons in the ButtonField object. Wartości, które znajdują się w określonym polu są używane dla napisów tekstowych przycisków.The values that are in the specified field are used for the text captions of the buttons. Ustaw DataTextField Właściwość, aby powiązać ButtonField obiekt z polem w źródle danych.Set the DataTextField property to bind a ButtonField object to a field in a data source.

Podczas wyświetlania przycisku obrazu należy użyć właściwości, ImageUrl Aby określić obraz do wyświetlenia dla przycisków w ButtonField obiekcie.When displaying an image button, use the ImageUrl property to specify the image to display for the buttons in the ButtonField object.

Uwaga

Wszystkie przyciski w ButtonField obiekcie mają ten sam obraz.All buttons in a ButtonField object share the same image.

Można ukryć ButtonField obiekt w kontrolce powiązanej z danymi, ustawiając Visible Właściwość na false .You can hide a ButtonField object in a data-bound control by setting the Visible property to false.

ButtonFieldObiekt umożliwia dostosowanie jego nagłówków i stopek.The ButtonField object allows you to customize its header and footer sections. Aby wyświetlić podpis w sekcji nagłówka lub stopki, ustaw HeaderText FooterText odpowiednio właściwości lub.To display a caption in the header or footer section, set the HeaderText or FooterText properties, respectively. Zamiast wyświetlania tekstu w sekcji nagłówka, można wyświetlić obraz przez ustawienie HeaderImageUrl właściwości.Instead of displaying text in the header section, you can display an image by setting the HeaderImageUrl property. Aby ukryć sekcję nagłówka w ButtonField obiekcie, należy ustawić ShowHeader Właściwość na false .To hide the header section in a ButtonField object, set the ShowHeader property to false.

Uwaga

Niektóre kontrolki powiązane z danymi (takie jak GridView kontrolka) mogą pokazać lub ukryć tylko całą sekcję nagłówka kontrolki.Some data-bound controls (such as the GridView control) can show or hide only the entire header section of the control. Te kontrolki powiązane z danymi nie obsługują ShowHeader właściwości dla poszczególnych pól przycisku.These data-bound controls do not support the ShowHeader property for an individual button field. Aby pokazać lub ukryć całą sekcję nagłówka kontrolki powiązanej z danymi (jeśli jest dostępna), użyj ShowHeader właściwości formantu.To show or hide the entire header section of a data-bound control (if available), use the ShowHeader property for the control.

Można również dostosować wygląd ButtonField obiektu (kolor czcionki, kolor tła itd.) przez ustawienie właściwości stylu dla różnych części pola.You also can customize the appearance of the ButtonField object (font color, background color, and so on) by setting the style properties for the different parts of the field. W poniższej tabeli wymieniono różne właściwości stylu.The following table lists the different style properties.

Style — właściwośćStyle property Ustawienia stylu dlaThe style settings for
ControlStyle Kontrolki podrzędne serwera sieci Web ButtonField .The child Web server controls of the ButtonField.
FooterStyle Sekcja Stopka okna ButtonField .The footer section of the ButtonField.
HeaderStyle Sekcja nagłówka ButtonField .The header section of the ButtonField.
ItemStyle Elementy danych w ButtonField .The data items in the ButtonField.

Konstruktory

ButtonField()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ButtonField.Initializes a new instance of the ButtonField class.

Właściwości

AccessibleHeaderText

Pobiera lub ustawia tekst, który jest renderowany jako AbbreviatedText wartość właściwości w niektórych kontrolkach.Gets or sets text that is rendered as the AbbreviatedText property value in some controls.

(Odziedziczone po DataControlField)
ButtonType

Pobiera lub ustawia typ przycisku, który ma być wyświetlany w polu przycisku.Gets or sets the button type to display in the button field.

(Odziedziczone po ButtonFieldBase)
CausesValidation

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy Walidacja jest wykonywana po kliknięciu przycisku w ButtonFieldBase obiekcie.Gets or sets a value indicating whether validation is performed when a button in a ButtonFieldBase object is clicked.

(Odziedziczone po ButtonFieldBase)
CommandName

Pobiera lub ustawia ciąg, który reprezentuje akcję do wykonania, gdy ButtonField zostanie kliknięty przycisk w obiekcie.Gets or sets a string that represents the action to perform when a button in a ButtonField object is clicked.

Control

Pobiera odwołanie do kontrolki danych, z którą DataControlField skojarzony jest obiekt.Gets a reference to the data control that the DataControlField object is associated with.

(Odziedziczone po DataControlField)
ControlStyle

Pobiera styl dowolnych kontrolek serwera sieci Web zawartych w DataControlField obiekcie.Gets the style of any Web server controls contained by the DataControlField object.

(Odziedziczone po DataControlField)
DataTextField

Pobiera lub ustawia nazwę pola danych, dla którego wartość jest powiązana z Text właściwością Button kontrolki, która jest renderowana przez ButtonField obiekt.Gets or sets the name of the data field for which the value is bound to the Text property of the Button control that is rendered by the ButtonField object.

DataTextFormatString

Pobiera lub ustawia ciąg określający format wyświetlania wartości pola.Gets or sets the string that specifies the display format for the value of the field.

DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy pole kontroli danych jest aktualnie wyświetlane w środowisku czasu projektowania.Gets a value indicating whether a data control field is currently viewed in a design-time environment.

(Odziedziczone po DataControlField)
FooterStyle

Pobiera lub ustawia styl stopki pola kontrolki danych.Gets or sets the style of the footer of the data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
FooterText

Pobiera lub ustawia tekst, który będzie wyświetlany w elemencie stopki pola kontrolki danych.Gets or sets the text that is displayed in the footer item of a data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
HeaderImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu, który jest wyświetlany w elemencie nagłówka pola kontrolki danych.Gets or sets the URL of an image that is displayed in the header item of a data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
HeaderStyle

Pobiera lub ustawia styl nagłówka pola kontrolki danych.Gets or sets the style of the header of the data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
HeaderText

Pobiera lub ustawia tekst, który będzie wyświetlany w elemencie nagłówka pola kontrolki danych.Gets or sets the text that is displayed in the header item of a data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
ImageUrl

Pobiera lub ustawia obraz do wyświetlenia dla każdego przycisku w ButtonField obiekcie.Gets or sets the image to display for each button in the ButtonField object.

InsertVisible

Pobiera wartość wskazującą, czy DataControlField obiekt jest widoczny, gdy jego formant powiązany z danymi nadrzędnymi jest w trybie wstawiania.Gets a value indicating whether the DataControlField object is visible when its parent data-bound control is in insert mode.

(Odziedziczone po DataControlField)
IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy DataControlField obiekt zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value indicating whether the DataControlField object is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po DataControlField)
ItemStyle

Pobiera styl dowolnej zawartości tekstowej wyświetlanej w polu kontrolki danych.Gets the style of any text-based content displayed by a data control field.

(Odziedziczone po DataControlField)
ShowHeader

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy sekcja nagłówka jest wyświetlana w ButtonFieldBase obiekcie.Gets or sets a value indicating whether the header section is displayed in a ButtonFieldBase object.

(Odziedziczone po ButtonFieldBase)
SortExpression

Pobiera lub ustawia wyrażenie sortowania, które jest używane przez kontrolkę źródła danych do sortowania danych.Gets or sets a sort expression that is used by a data source control to sort data.

(Odziedziczone po DataControlField)
Text

Pobiera lub ustawia statyczny podpis wyświetlany dla każdego przycisku w ButtonField obiekcie.Gets or sets the static caption that is displayed for each button in the ButtonField object.

ValidateRequestMode

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy formant sprawdza poprawność danych wejściowych klienta.Gets or sets a value that specifies whether the control validates client input.

(Odziedziczone po DataControlField)
ValidationGroup

Pobiera lub ustawia nazwę grupy kontrolek walidacji do zweryfikowania, gdy ButtonFieldBase zostanie kliknięty przycisk w obiekcie.Gets or sets the name of the group of validation controls to validate when a button in a ButtonFieldBase object is clicked.

(Odziedziczone po ButtonFieldBase)
ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który umożliwia zapisanie i przywrócenie stanu widoku DataControlField obiektu w wielu żądaniach na tej samej stronie.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a DataControlField object across multiple requests for the same page.

(Odziedziczone po DataControlField)
Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy pole kontrolki danych jest renderowane.Gets or sets a value indicating whether a data control field is rendered.

(Odziedziczone po DataControlField)

Metody

CloneField()

Tworzy zduplikowaną kopię bieżącego DataControlField obiektu pochodnego.Creates a duplicate copy of the current DataControlField-derived object.

(Odziedziczone po DataControlField)
CopyProperties(DataControlField)

Kopiuje właściwości bieżącego ButtonField obiektu do określonego DataControlField obiektu.Copies the properties of the current ButtonField object to the specified DataControlField object.

CreateField()

Tworzy i zwraca nowe wystąpienie ButtonField klasy.Creates and returns a new instance of the ButtonField class.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
ExtractValuesFromCell(IOrderedDictionary, DataControlFieldCell, DataControlRowState, Boolean)

Wyodrębnia wartość pola Kontrola danych z bieżącej komórki tabeli i dodaje wartość do określonej IDictionary kolekcji.Extracts the value of the data control field from the current table cell and adds the value to the specified IDictionary collection.

(Odziedziczone po DataControlField)
FormatDataTextValue(Object)

Formatuje określoną wartość pola dla komórki w ButtonField obiekcie.Formats the specified field value for a cell in the ButtonField object.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
Initialize(Boolean, Control)

Inicjuje bieżący ButtonField obiekt.Initializes the current ButtonField object.

InitializeCell(DataControlFieldCell, DataControlCellType, DataControlRowState, Int32)

Inicjuje określony DataControlFieldCell obiekt do określonego stanu wiersza.Initializes the specified DataControlFieldCell object to the specified row state.

LoadViewState(Object)

Przywraca stan widoku poprzednio zapisanego widoku źródła danych.Restores the data source view's previously saved view state.

(Odziedziczone po DataControlField)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnFieldChanged()

Podnosi FieldChanged zdarzenie.Raises the FieldChanged event.

(Odziedziczone po DataControlField)
SaveViewState()

Zapisuje zmiany wprowadzone w DataControlField stanie widoku od momentu, gdy strona została opublikowana z powrotem na serwerze.Saves the changes made to the DataControlField view state since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po DataControlField)
ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje ten DataControlField obiekt.Returns a string that represents this DataControlField object.

(Odziedziczone po DataControlField)
TrackViewState()

Powoduje, że DataControlField obiekt śledzi zmiany stanu widoku, aby mogły być przechowywane we właściwości kontrolki ViewState i utrwalane między żądaniami dla tej samej strony.Causes the DataControlField object to track changes to its view state so they can be stored in the control's ViewState property and persisted across requests for the same page.

(Odziedziczone po DataControlField)
ValidateSupportsCallback()

Określa, czy kontrolki, które są zawarte w ButtonField obiekcie obsługują wywołania zwrotne.Determines whether the controls that are contained in a ButtonField object support callbacks.

Jawne implementacje interfejsu

IDataSourceViewSchemaAccessor.DataSourceViewSchema

Pobiera lub ustawia schemat skojarzony z tym DataControlField obiektem.Gets or sets the schema associated with this DataControlField object.

(Odziedziczone po DataControlField)
IStateManager.IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy DataControlField obiekt zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value indicating whether the DataControlField object is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po DataControlField)
IStateManager.LoadViewState(Object)

Przywraca stan widoku poprzednio zapisanego pola kontroli danych.Restores the data control field's previously saved view state.

(Odziedziczone po DataControlField)
IStateManager.SaveViewState()

Zapisuje zmiany wprowadzone w DataControlField stanie widoku od momentu, gdy strona została opublikowana z powrotem na serwerze.Saves the changes made to the DataControlField view state since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po DataControlField)
IStateManager.TrackViewState()

Powoduje, że DataControlField obiekt śledzi zmiany stanu widoku, aby mogły być przechowywane we właściwości kontrolki ViewState i utrwalane między żądaniami dla tej samej strony.Causes the DataControlField object to track changes to its view state so they can be stored in the control's ViewState property and persisted across requests for the same page.

(Odziedziczone po DataControlField)

Dotyczy

Zobacz też