MenuItemBinding.ImageUrl Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu, który jest wyświetlany obok tekstu elementu menu, do którego MenuItemBinding zastosowano obiekt.Gets or sets the URL to an image that is displayed next to the text of a menu item to which the MenuItemBinding object is applied.

public:
 property System::String ^ ImageUrl { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ImageUrl { get; set; }
member this.ImageUrl : string with get, set
Public Property ImageUrl As String

Wartość właściwości

String

Adres URL obrazu, który jest wyświetlany obok tekstu elementu menu, do którego MenuItemBinding jest stosowana.The URL to an image that is displayed next to the text of a menu item to which the MenuItemBinding is applied. Wartość domyślna to ciąg pusty (""), który wskazuje, że ta właściwość nie jest ustawiona.The default is an empty string (""), which indicates that this property is not set.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak użyć właściwości, ImageUrl Aby określić adres URL obrazu, który będzie wyświetlany obok tekstu elementów menu.The following code example demonstrates how to use the ImageUrl property to specify the URL to an image to display next to the text of the menu items. Ten obraz jest wyświetlany w każdym elemencie menu, do którego MenuItemBinding zastosowano obiekt.This image is displayed in each menu item to which the MenuItemBinding object is applied. Aby ten przykład działał prawidłowo, należy skopiować przykładowe dane XML poniżej do pliku o nazwie Menu.xml.For this example to work correctly, you must copy the sample XML data below to a file named Menu.xml.


<%@ page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>MenuItemBinding Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>MenuItemBinding Example</h3>

   <asp:menu id="NavigationMenu"
    datasourceid="MenuSource"
    runat="server">
    
    <databindings>
    
     <asp:menuitembinding datamember="MapHomeNode"
      textfield="Title"
      valuefield="Description"
      imageurlfield="ImageUrl"
      tooltipfield="ToolTip"/>
     <asp:menuitembinding datamember="MapNode" 
      depth="1"
      textfield="Title"
      valuefield="Description"
      imageurlfield="ImageUrl"
      tooltipfield="ToolTip"/>
     <asp:menuitembinding datamember="MapNode" 
      depth="2"
      text="Static Title"
      value="Static Description"
      imageurl="~\Images\StaticImage.jpg"
      tooltip="Static ToolTip"/>
     
    </databindings>
    
   </asp:menu>

   <asp:xmldatasource id="MenuSource"
    datafile="Menu.xml"
    runat="server"/> 

  </form>
 </body>
</html>


<%@ page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>MenuItemBinding Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>MenuItemBinding Example</h3>

   <asp:menu id="NavigationMenu"
    datasourceid="MenuSource"
    runat="server">
    
    <databindings>
    
     <asp:menuitembinding datamember="MapHomeNode"
      textfield="Title"
      valuefield="Description"
      imageurlfield="ImageUrl"
      tooltipfield="ToolTip"/>
     <asp:menuitembinding datamember="MapNode" 
      depth="1"
      textfield="Title"
      valuefield="Description"
      imageurlfield="ImageUrl"
      tooltipfield="ToolTip"/>
     <asp:menuitembinding datamember="MapNode" 
      depth="2"
      text="Static Title"
      value="Static Description"
      imageurl="~\Images\StaticImage.jpg"
      tooltip="Static ToolTip"/>
     
    </databindings>
    
   </asp:menu>

   <asp:xmldatasource id="MenuSource"
    datafile="Menu.xml"
    runat="server"/> 

  </form>
 </body>
</html>

Poniższy kod zawiera przykładowe dane mapy witryny dla poprzedniego przykładu.The following code is sample site map data for the previous example.

<MapHomeNode ImageUrl="~\Images\Home.gif"

Title="Home"

Description="Root Page"

ToolTip="Home Page">

<MapNode ImageUrl="~\Images\Music.gif"

Title="Music"

Description="Music Category"

ToolTip="Music Page">

<MapNode ImageUrl="~\Images\Classical.gif"

Title="Classical"

Description="Classical Section"

ToolTip="Classical Page"/>

<MapNode ImageUrl="~\Images\Rock.gif"

Title="Rock"

Description="Rock Section"

ToolTip="Rock Page"/>

<MapNode ImageUrl="~\Images\Jazz.gif"

Title="Jazz"

Description="Jazz Section"

ToolTip="Jazz Page"/>

</MapNode>

<MapNode ImageUrl="~\Images\Movies.gif"

Title="Movies"

Description="Movies Category"

ToolTip="Movies Page">

<MapNode ImageUrl="~\Images\Action.gif"

Title="Action"

Description="Action Section"

ToolTip="Action Page"/>

<MapNode ImageUrl="~\Images\Drama.gif"

Title="Drama"

Description="Drama Section"

ToolTip="Drama Page"/>

<MapNode ImageUrl="~\Images\Musical.gif"

Title="Musical"

Description="Musical Section"

ToolTip="Musical Page"/>

</MapNode>

</MapHomeNode>

Uwagi

Gdy Menu formant jest powiązany ze źródłem danych, użyj ImageUrl właściwości, aby określić adres URL niestandardowego obrazu do powiązania z MenuItem.ImageUrl właściwością MenuItem obiektu.When the Menu control is bound to a data source, use the ImageUrl property to specify the URL of a custom image to bind to the MenuItem.ImageUrl property of a MenuItem object. Ten obraz jest współużytkowany ze wszystkimi MenuItem obiektami, do których MenuItemBinding zastosowano obiekt.This image is shared with all MenuItem objects to which the MenuItemBinding object is applied. Obraz jest wyświetlany obok tekstu elementu menu i może być w dowolnym formacie pliku (jpg, GIF, BMP itd.), o ile przeglądarka klienta obsługuje ten format.The image is displayed next to a menu item's text and can be in any file format (.jpg, .gif, .bmp, and so on), as long as the client's browser supports that format.

Uwaga

Można zastąpić obraz dla pojedynczego elementu menu przez ustawienie jego ImageUrl właściwości bezpośrednio.You can override the image for an individual menu item by setting its ImageUrl property directly.

Zamiast używać tej właściwości do wyświetlania tego samego obrazu w każdym elemencie menu, można również użyć ImageUrlField właściwości, aby powiązać ImageUrl Właściwość MenuItem obiektu do pola źródła danych.Instead of using this property to display the same image in each menu item, you can also use the ImageUrlField property to bind the ImageUrl property of a MenuItem object to a field of a data source. Po wyrenderowaniu ImageUrl Właściwość każdego elementu menu, do którego MenuItemBinding zastosowano obiekt, zawiera odpowiednią wartość z pola.When rendered, the ImageUrl property of each menu item to which the MenuItemBinding object is applied contains the corresponding value from the field.

Uwaga

Jeśli ImageUrl właściwości i ImageUrlField są ustawione, ImageUrlField Właściwość ma pierwszeństwo.If the ImageUrl and ImageUrlField properties are both set, the ImageUrlField property takes precedence.

Dotyczy

Zobacz też