XmlDataSource Klasa

Definicja

Reprezentuje źródło danych XML do formantów powiązanych z danymi.Represents an XML data source to data-bound controls.

public ref class XmlDataSource : System::Web::UI::HierarchicalDataSourceControl, System::ComponentModel::IListSource, System::Web::UI::IDataSource
[System.Drawing.ToolboxBitmap(typeof(System.Web.UI.WebControls.XmlDataSource))]
public class XmlDataSource : System.Web.UI.HierarchicalDataSourceControl, System.ComponentModel.IListSource, System.Web.UI.IDataSource
[<System.Drawing.ToolboxBitmap(typeof(System.Web.UI.WebControls.XmlDataSource))>]
type XmlDataSource = class
  inherit HierarchicalDataSourceControl
  interface IDataSource
  interface IListSource
Public Class XmlDataSource
Inherits HierarchicalDataSourceControl
Implements IDataSource, IListSource
Dziedziczenie
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Ten rozdział zawiera dwa przykłady kodu.This section contains two code examples. Pierwszy przykład kodu demonstruje, jak używać XmlDataSource kontrolki z TreeView kontrolką do wyświetlania danych XML z przykładowego pliku XML.The first code example demonstrates how to use an XmlDataSource control with a TreeView control to display XML data from the sample XML file. Drugi przykład ilustruje sposób używania XmlDataSource kontrolki z formantem z szablonem Repeater do wyświetlania danych XML.The second example demonstrates how to use an XmlDataSource control with a templated Repeater control to display XML data.

Poniższy przykład kodu ilustruje sposób używania XmlDataSource kontrolki z TreeView kontrolką do wyświetlania danych XML.The following code example demonstrates how to use an XmlDataSource control with a TreeView control to display XML data. XmlDataSourceŁaduje dane XML z pliku XML identyfikowanego przez DataFile Właściwość.The XmlDataSource loads XML data from the XML file identified by the DataFile property.

<%@ Page Language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
   <asp:xmldatasource
    id="XmlDataSource1"
    runat="server"
    datafile="books.xml" />

   <!- TreeView uses hierachical data, so the
     XmlDataSource uses an XmlHierarchicalDataSourceView
     when a TreeView is bound to it. -->

   <asp:TreeView
    id="TreeView1"
    runat="server"
    datasourceid="XmlDataSource1">
    <databindings>
     <asp:treenodebinding datamember="book" textfield="title"/>
    </databindings>
   </asp:TreeView>

  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
   <asp:xmldatasource
    id="XmlDataSource1"
    runat="server"
    datafile="books.xml" />

   <!- TreeView uses hierachical data, so the
     XmlDataSource uses an XmlHierarchicalDataSourceView
     when a TreeView is bound to it. -->

   <asp:TreeView
    id="TreeView1"
    runat="server"
    datasourceid="XmlDataSource1">
    <databindings>
     <asp:treenodebinding datamember="book" textfield="title"/>
    </databindings>
   </asp:TreeView>

  </form>
 </body>
</html>

Plik XML w przykładzie kodu zawiera następujące dane:The XML file in the code example has the following data:

<books> 
  <computerbooks> 
   <book title="Secrets of Silicon Valley" author="Sheryl Hunter"/> 
   <book title="Straight Talk About Computers" author="Dean Straight"/> 
   <book title="You Can Combat Computer Stress!" author="Marjorie Green"/>         
  </computerbooks> 
  <cookbooks> 
   <book title="Silicon Valley Gastronomic Treats" author="Innes del Castill"/> 
  </cookbooks> 
</books> 

Poniższy przykład kodu ilustruje sposób używania XmlDataSource kontrolki z formantem z szablonem Repeater do wyświetlania danych XML.The following code example demonstrates how to use an XmlDataSource control with a templated Repeater control to display XML data. RepeaterKontrolka używa wyrażenia powiązania danych XPath, aby powiązać elementy danych w dokumencie XML, który XmlDataSource reprezentuje.The Repeater control uses an XPath data-binding expression to bind to data items within the XML document that the XmlDataSource represents. Aby uzyskać więcej informacji na temat XPath XPathSelect składni i powiązania danych, zobacz XPathBinder Klasa.For more information about XPath and XPathSelect data-binding syntax, see the XPathBinder class.

<%@ Page Language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>Order</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
   <asp:XmlDataSource
    runat="server"
    id="XmlDataSource1"
    XPath="orders/order"
    DataFile="order.xml" />

   <asp:Repeater ID="Repeater1"
    runat="server"
    DataSourceID="XmlDataSource1">
    <ItemTemplate>
      <h2>Order</h2>
      <table>
       <tr>
        <td>Customer</td>
        <td><%#XPath("customer/@id")%></td>
        <td><%#XPath("customername/firstn")%></td>
        <td><%#XPath("customername/lastn")%></td>
       </tr>
       <tr>
        <td>Ship To</td>
        <td><%#XPath("shipaddress/address1")%></font></td>
        <td><%#XPath("shipaddress/city")%></td>
        <td><%#XPath("shipaddress/state")%>,
          <%#XPath("shipaddress/zip")%></td>
       </tr>
      </table>
      <h3>Order Summary</h3>
      <asp:Repeater ID="Repeater2"
         DataSource='<%#XPathSelect("summary/item")%>'
         runat="server">
        <ItemTemplate>
           <b><%#XPath("@dept")%></b> -
             <%#XPath(".")%><br />
        </ItemTemplate>
      </asp:Repeater>
      <hr />
    </ItemTemplate>
  </asp:Repeater>

 </form>
 </body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>Order</title>
</head>
<body> 
  <form id="form1" runat="server">
   <asp:XmlDataSource
    runat="server"
    id="XmlDataSource1"
    XPath="orders/order"
    DataFile="order.xml" />

   <asp:Repeater ID="Repeater1"
    runat="server"
    DataSourceID="XmlDataSource1">
    <ItemTemplate>
      <h2>Order</h2>
      <table>
       <tr>
        <td>Customer</td>
        <td><%#XPath("customer/@id")%></td>
        <td><%#XPath("customername/firstn")%></td>
        <td><%#XPath("customername/lastn")%></td>
       </tr>
       <tr>
        <td>Ship To</td>
        <td><%#XPath("shipaddress/address1")%></font></td>
        <td><%#XPath("shipaddress/city")%></td>
        <td><%#XPath("shipaddress/state")%>,
          <%#XPath("shipaddress/zip")%></td>
       </tr>
      </table>
      <h3>Order Summary</h3>
      <asp:Repeater ID="Repeater2"
         DataSource='<%#XPathSelect("summary/item")%>'
         runat="server">
        <ItemTemplate>
           <b><%#XPath("@dept")%></b> -
             <%#XPath(".")%><br />
        </ItemTemplate>
      </asp:Repeater>
      <hr />
    </ItemTemplate>
  </asp:Repeater>

 </form>
 </body>
</html>

Plik XML w przykładzie kodu zawiera następujące dane:The XML file in the code example has the following data:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
 <orders> 
  <order> 
   <customer id="12345" /> 
   <customername> 
     <firstn>John</firstn> 
     <lastn>Smith</lastn> 
   </customername> 
   <transaction id="12345" /> 
   <shipaddress> 
     <address1>1234 Tenth Avenue</address1> 
     <city>Bellevue</city> 
     <state>Washington</state> 
     <zip>98001</zip> 
   </shipaddress> 
   <summary> 
     <item dept="tools">screwdriver</item> 
     <item dept="tools">hammer</item> 
     <item dept="plumbing">fixture</item> 
   </summary> 
  </order> 
</orders> 

Uwagi

W tym temacie:In this topic:

WprowadzenieIntroduction

XmlDataSourceKontrolka jest formantem źródła danych, który przedstawia dane XML w formantach powiązanych z danymi.The XmlDataSource control is a data source control that presents XML data to data-bound controls. XmlDataSourceKontrolka może być używana przez kontrolki powiązane z danymi, aby wyświetlać zarówno dane hierarchiczne, jak i tabelaryczne.The XmlDataSource control can be used by data-bound controls to display both hierarchical and tabular data. XmlDataSourceKontrolka jest zwykle używana do wyświetlania hierarchicznych danych XML w scenariuszach tylko do odczytu.The XmlDataSource control is typically used to display hierarchical XML data in read-only scenarios. Ponieważ XmlDataSource formant rozszerza HierarchicalDataSourceControl klasę, działa z danymi hierarchicznymi.Because the XmlDataSource control extends the HierarchicalDataSourceControl class, it works with hierarchical data. XmlDataSourceKontrolka implementuje również IDataSource interfejs i współpracuje ze tabelarycznym lub stylem listy.The XmlDataSource control also implements the IDataSource interface and works with tabular, or list-style, data.

Uwaga

Ze względów bezpieczeństwa żadna z XmlDataSource właściwości kontrolki nie jest przechowywana w stanie widoku.For security purposes, none of the XmlDataSource control properties are stored in view state. Ponieważ jest technicznie możliwe, aby zdekodować zawartość stanu widoku na kliencie, przechowywanie poufnych informacji o strukturze danych lub jego zawartości może ujawnić zagrożenie ujawnieniem informacji.Since it is technically possible to decode the contents of view state on the client, storing sensitive information about the data structure or its contents could expose you to an information disclosure threat. Należy pamiętać, że jeśli konieczne będzie przechowywanie informacji, takich jak XPath Właściwość w stanie widoku, można włączyć szyfrowanie, aby chronić zawartość przez ustawienie ViewStateEncryptionMode w @ Page dyrektywie.Note that if you need to store information such as XPath property in view state, you can enable encryption to protect the contents by setting ViewStateEncryptionMode on the @ Page directive.

Deweloperzy stron używają XmlDataSource kontrolki do wyświetlania danych XML przy użyciu formantów powiązanych z danymi.Page developers use the XmlDataSource control to display XML data using data-bound controls.

Źródła danych XMLSources of XML Data

XmlDataSourceZwykle ładuje dane XML z pliku XML, który jest określony przez DataFile Właściwość.The XmlDataSource typically loads XML data from an XML file, which is specified by the DataFile property. Dane XML mogą być również przechowywane bezpośrednio przez formant źródła danych w postaci ciągu przy użyciu Data właściwości.XML data can also be stored directly by the data source control in string form using the Data property. Jeśli chcesz przekształcić dane XML przed wyświetleniem ich przez kontrolkę powiązaną z danymi, możesz udostępnić arkusz stylów Extensible Stylesheet Language (XSL) dla transformacji.If you want to transform the XML data before it is displayed by a data-bound control, you can provide an Extensible Stylesheet Language (XSL) style sheet for the transformation. Podobnie jak w przypadku danych XML, zazwyczaj załadujesz arkusz stylów z pliku, który jest wskazywany przez TransformFile Właściwość, ale można go również przechowywać w postaci ciągów bezpośrednio przy użyciu Transform właściwości.As with the XML data, you typically load the style sheet from a file, indicated by the TransformFile property, but you can also store it in string form directly using the Transform property.

Aktualizowanie danych XMLUpdating XML Data

XmlDataSourceKontrolka jest często używana w scenariuszach danych tylko do odczytu, w których formant powiązany z danymi wyświetla dane XML.The XmlDataSource control is commonly used in read-only data scenarios where a data-bound control displays XML data. Można jednak również XmlDataSource edytować dane XML przy użyciu kontrolki.However, you can also use the XmlDataSource control to edit XML data. Aby edytować dane XML, wywołaj GetXmlDocument metodę, aby pobrać XmlDataDocument obiekt, który jest reprezentacją danych XML w pamięci.To edit the XML data, call the GetXmlDocument method to retrieve an XmlDataDocument object that is an in-memory representation of the XML data. Można użyć modelu obiektów uwidocznionego przez XmlDataDocument obiekty i, które XmlNode zawiera, lub użyć wyrażenia filtrowania XPath do manipulowania danymi w dokumencie.You can use the object model exposed by the XmlDataDocument and XmlNode objects it contains or use an XPath filtering expression to manipulate data in the document. Gdy wprowadzono zmiany w reprezentacji danych XML w pamięci, możesz zapisać je na dysku, wywołując Save metodę.When you have made changes to the in-memory representation of the XML data, you can save it to disk by calling the Save method.

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące możliwości edycji XmlDataSource formantu:There are some restrictions to the editing capabilities of the XmlDataSource control:

 • Dane XML muszą zostać załadowane z pliku XML, który jest wskazywany przez DataFile Właściwość, a nie z wbudowanego kodu XML określonego we Data właściwości.The XML data must be loaded from an XML file that is indicated by the DataFile property, not from inline XML specified in the Data property.

 • We właściwościach lub nie można określić transformacji Transform XSLT TransformFile .No XSLT transformation can be specified in the Transform or TransformFile properties.

 • Metoda nie obsługuje Save współbieżnych operacji zapisu przez różne żądania.The Save method does not handle concurrent save operations by different requests. Jeśli więcej niż jeden użytkownik edytuje plik XML za pomocą programu XmlDataSource , nie ma gwarancji, że wszyscy użytkownicy pracują z tymi samymi danymi.If more than one user is editing an XML file through the XmlDataSource, there is no guarantee that all users are operating with the same data. Istnieje również możliwość, że Save operacja nie powiedzie się z powodu tych samych problemów współbieżności.It is also possible for a Save operation to fail due to these same concurrency issues.

Określanie XSL TransformationSpecifying an XSL Transformation

Typowa Operacja wykonywana z danymi XML jest przekształcana z jednego zestawu danych XML na inny.A common operation performed with XML data is transforming it from one XML data set into another. XmlDataSourceKontrolka obsługuje przekształcenia XML z Transform TransformFile właściwościami i, które określają arkusz stylów XSL, który ma być stosowany do danych XML przed przekazaniem do formantu powiązanego z danymi, oraz TransformArgumentList Właściwość, która umożliwia dostarczanie dynamicznych argumentów arkusza stylów XSLT, które będą używane przez arkusz stylów XSL podczas przekształcania.The XmlDataSource control supports XML transformations with the Transform and TransformFile properties, which specify an XSL style sheet to apply to XML data before it is passed to a data-bound control, and the TransformArgumentList property, which enables you to supply dynamic XSLT style sheet arguments to be used by an XSL style sheet during the transformation. Jeśli określisz wyrażenie filtrowania XPath przy użyciu XPath właściwości, zostanie ono zastosowane po przekształceniu.If you specify an XPath filtering expression using the XPath property, it is applied after the transformation takes place.

Uwaga

XmlDataSourceKlasa używa przestarzałej XslTransform klasy do wykonywania transformacji XSL.The XmlDataSource class uses the deprecated XslTransform class to perform XSL transformations. Jeśli chcesz użyć funkcji arkusza stylów, które zostały wprowadzone po XslTransform zaniechaniu klasy, Zastosuj transformacje ręcznie przy użyciu XslCompiledTransform klasy.If you want to use style sheet features that were introduced after the XslTransform class was deprecated, apply the transforms manually by using the XslCompiledTransform class.

Filtrowanie przy użyciu wyrażenia XPathFiltering using an XPath Expression

Domyślnie XmlDataSource formant ładuje wszystkie dane XML w pliku XML identyfikowanym przez DataFile Właściwość lub znalezione wewnętrznie we Data właściwości, ale można filtrować dane przy użyciu wyrażenia XPath.By default, the XmlDataSource control loads all the XML data in the XML file identified by the DataFile property or found inline in the Data property, but you can filter the data using an XPath expression. XPathWłaściwość obsługuje filtr składni XPath, który jest stosowany po załadowaniu i przekształcaniu danych XML.The XPath property supports an XPath-syntax filter that is applied after XML data is loaded and transformed.

BuforowanieCaching

W celu zapewnienia wydajności buforowanie jest domyślnie włączone dla XmlDataSource kontrolki.For performance purposes, caching is enabled for the XmlDataSource control by default. Otwieranie i odczytywanie pliku XML na serwerze za każdym razem, gdy żądana strona może zmniejszyć wydajność aplikacji.Opening and reading an XML file on the server every time a page requested can reduce the performance of your application. Buforowanie pozwala zmniejszyć obciążenie przetwarzaniem na serwerze kosztem pamięci na serwerze sieci Web; w większości przypadków jest to dobry handel.Caching lets you reduce the processing load on your server at the expense of memory on the Web server; in most cases this is a good trade-off. XmlDataSourceAutomatycznie buforuje dane EnableCaching , gdy właściwość jest ustawiona na true , a CacheDuration Właściwość jest ustawiona na liczbę sekund, w ciągu których dane są przechowywane w pamięci podręcznej przed unieważnieniem pamięci podręcznej.The XmlDataSource automatically caches data when the EnableCaching property is set to true, and the CacheDuration property is set to the number of seconds that the cache stores data before the cache is invalidated. Możesz użyć, CacheExpirationPolicy Aby dokładniej dostosować zachowanie pamięci podręcznej kontroli źródła danych.You can use the CacheExpirationPolicy to further fine-tune the caching behavior of the data source control.

Dodatkowe funkcjeAdditional Features

W poniższej tabeli wymieniono dodatkowe funkcje, które są obsługiwane przez XmlDataSource formant.The following table lists additional features that are supported by the XmlDataSource control.

MożliwośćCapability OpisDescription
SortowanieSorting Nieobsługiwane przez XmlDataSource formant.Not supported by the XmlDataSource control.
FiltrowanieFiltering XPathWłaściwość może służyć do filtrowania danych XML przy użyciu odpowiedniego wyrażenia XPath.The XPath property can be used to filter the XML data using an appropriate XPath expression.
StronicowaniePaging Nieobsługiwane przez XmlDataSource formant.Not supported by the XmlDataSource control.
AktualizowanieUpdating Obsługiwane przez manipulowanie XmlDataDocument bezpośrednio, a następnie wywołaniem Save metody.Supported by manipulating the XmlDataDocument directly and then calling the Save method.
UsuwanieDeleting Obsługiwane przez manipulowanie XmlDataDocument bezpośrednio, a następnie wywołaniem Save metody.Supported by manipulating the XmlDataDocument directly and then calling the Save method.
WstawieniuInserting Obsługiwane przez manipulowanie XmlDataDocument bezpośrednio, a następnie wywołaniem Save metody.Supported by manipulating the XmlDataDocument directly and then calling the Save method.
BuforowanieCaching Domyślnie włączone, z CacheDuration właściwością ustawioną na 0 (nieskończoną) i CacheExpirationPolicy właściwością ustawioną na Absolute .Enabled by default, with the CacheDuration property set to 0 (infinite) and the CacheExpirationPolicy property set to Absolute.

Obiekt widoku danychData View Object

Ponieważ XmlDataSource kontrolka obsługuje kontrolki powiązane z danymi, które wyświetlają dane hierarchiczne, a także kontrolki, które wyświetlają dane tabelaryczne, formant źródła danych obsługuje wiele typów obiektów widoku źródła danych na swoich źródłowych danych XML.Because the XmlDataSource control supports data-bound controls that display hierarchical data as well as controls that display tabular data, the data source control supports multiple types of data source view objects on its underlying XML data. XmlDataSourceKontrolka pobiera pojedynczy nazwany XmlDataSourceView obiekt, gdy jest używany z kontrolką powiązaną z danymi, która wyświetla dane tabelaryczne.The XmlDataSource control retrieves a single named XmlDataSourceView object when used with a data-bound control that displays tabular data. GetViewNamesMetoda identyfikuje ten pojedynczy nazwany widok.The GetViewNames method identifies this single named view. Gdy jest używany z kontrolką powiązaną z danymi, która wyświetla dane hierarchiczne, XmlDataSource formant pobiera XmlHierarchicalDataSourceView dla każdej unikatowej ścieżki hierarchicznej przesłanej do GetHierarchicalView metody.When used with a data-bound control that displays hierarchical data, the XmlDataSource control retrieves an XmlHierarchicalDataSourceView for any unique hierarchical path passed to the GetHierarchicalView method.

Składnia deklaracyjnaDeclarative Syntax

<asp:XmlDataSource 
    CacheDuration="string|Infinite" 
    CacheExpirationPolicy="Absolute|Sliding" 
    CacheKeyDependency="string" 
    DataFile="string" 
    EnableCaching="True|False" 
    EnableTheming="True|False" 
    EnableViewState="True|False" 
    ID="string" 
    OnDataBinding="DataBinding event handler" 
    OnDisposed="Disposed event handler" 
    OnInit="Init event handler" 
    OnLoad="Load event handler" 
    OnPreRender="PreRender event handler" 
    OnTransforming="Transforming event handler" 
    OnUnload="Unload event handler" 
    runat="server" 
    SkinID="string" 
    TransformArgumentList="string" 
    TransformFile="string" 
    Visible="True|False" 
    XPath="string" 
> 
  <Data>string</Data> 
  <Transform>string</Transform> 
</asp:XmlDataSource> 

Konstruktory

XmlDataSource()

Tworzy nowe wystąpienie klasy XmlDataSource.Creates a new instance of the XmlDataSource class.

Właściwości

Adapter

Pobiera kartę specyficzną dla przeglądarki dla kontrolki.Gets the browser-specific adapter for the control.

(Odziedziczone po Control)
AppRelativeTemplateSourceDirectory

Pobiera lub ustawia katalog wirtualny względem aplikacji Page lub UserControl obiekt, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets the application-relative virtual directory of the Page or UserControl object that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
BindingContainer

Pobiera formant, który zawiera powiązanie danych tego formantu.Gets the control that contains this control's data binding.

(Odziedziczone po Control)
CacheDuration

Pobiera lub ustawia długość czasu (w sekundach), przez który formant źródła danych buforuje pobrane dane.Gets or sets the length of time, in seconds, that the data source control caches data it has retrieved.

CacheExpirationPolicy

Pobiera lub ustawia zasady wygasania pamięci podręcznej, które są połączone z czasem trwania pamięci podręcznej, aby opisać zachowanie pamięci podręcznej używanej przez kontrolę źródła danych.Gets or sets the cache expiration policy that is combined with the cache duration to describe the caching behavior of the cache that the data source control uses.

CacheKeyContext

Pobiera lub ustawia wartość klucza pamięci podręcznej kontroli źródła danych z stanu widoku lub dodaje klucz pamięci podręcznej w celu wyświetlenia stanu.Gets or sets the value of the cache key for the data source control from view state, or adds the cache key to view state.

CacheKeyDependency

Pobiera lub ustawia zależność klucza zdefiniowanego przez użytkownika, która jest połączona ze wszystkimi obiektami pamięci podręcznej danych utworzonymi przez formant źródła danych.Gets or sets a user-defined key dependency that is linked to all data cache objects created by the data source control. Wszystkie obiekty pamięci podręcznej są jawnie wygasane po wygaśnięciu klucza.All cache objects explicitly expire when the key expires.

ChildControlsCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy zostały utworzone formanty podrzędne kontrolki serwera.Gets a value that indicates whether the server control's child controls have been created.

(Odziedziczone po Control)
ClientID

Pobiera identyfikator formantu serwera wygenerowany przez ASP.NET.Gets the server control identifier generated by ASP.NET.

(Odziedziczone po HierarchicalDataSourceControl)
ClientIDMode

Ta właściwość nie jest używana do kontroli źródła danych.This property is not used for data source controls.

(Odziedziczone po HierarchicalDataSourceControl)
ClientIDSeparator

Pobiera wartość znaku reprezentującą znak separatora używany we ClientID właściwości.Gets a character value representing the separator character used in the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
Context

Pobiera HttpContext obiekt skojarzony z kontrolką serwera dla bieżącego żądania sieci Web.Gets the HttpContext object associated with the server control for the current Web request.

(Odziedziczone po Control)
Controls

Pobiera ControlCollection obiekt reprezentujący kontrolki podrzędne dla określonej kontrolki serwera w hierarchii interfejsu użytkownika.Gets a ControlCollection object that represents the child controls for a specified server control in the UI hierarchy.

(Odziedziczone po HierarchicalDataSourceControl)
Data

Pobiera lub ustawia blok danych XML, które są powiązane z formantem źródła danych.Gets or sets a block of XML data that the data source control binds to.

DataFile

Określa nazwę pliku XML, z którym jest powiązane źródło danych.Specifies the file name of an XML file that the data source binds to.

DataItemContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataItemContainer .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataItemContainer.

(Odziedziczone po Control)
DataKeysContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataKeysControl .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataKeysControl.

(Odziedziczone po Control)
DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest używana na powierzchni projektowej.Gets a value indicating whether a control is being used on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
EnableCaching

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy w XmlDataSource kontrolce włączono buforowanie danych.Gets or sets a value indicating whether the XmlDataSource control has data caching enabled.

EnableTheming

Pobiera wartość wskazującą, czy ten formant obsługuje motywy.Gets a value indicating whether this control supports themes.

(Odziedziczone po HierarchicalDataSourceControl)
EnableViewState

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant serwera utrzymuje stan widoku, oraz stan widoku wszystkich formantów podrzędnych, które zawiera, do żądającego klienta.Gets or sets a value indicating whether the server control persists its view state, and the view state of any child controls it contains, to the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
Events

Pobiera listę delegatów obsługi zdarzeń dla formantu.Gets a list of event handler delegates for the control. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

(Odziedziczone po Control)
HasChildViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżące kontrolki formantu serwera mają jakiekolwiek zapisane ustawienia stanu widoku.Gets a value indicating whether the current server control's child controls have any saved view-state settings.

(Odziedziczone po Control)
ID

Pobiera lub ustawia identyfikator programowy przypisany do kontrolki serwerowej.Gets or sets the programmatic identifier assigned to the server control.

(Odziedziczone po Control)
IdSeparator

Pobiera znak używany do oddzielania identyfikatorów kontroli.Gets the character used to separate control identifiers.

(Odziedziczone po Control)
IsChildControlStateCleared

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolki zawarte w tym formancie mają stan kontroli.Gets a value indicating whether controls contained within this control have control state.

(Odziedziczone po Control)
IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy formant serwera zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value that indicates whether the server control is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po Control)
IsViewStateEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy stan widoku jest włączony dla tego formantu.Gets a value indicating whether view state is enabled for this control.

(Odziedziczone po Control)
LoadViewStateByID

Pobiera wartość wskazującą, czy formant uczestniczy w ładowaniu stanu widoku przez ID zamianę na indeks.Gets a value indicating whether the control participates in loading its view state by ID instead of index.

(Odziedziczone po Control)
NamingContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazw kontrolki serwera, który tworzy unikatową przestrzeń nazw do rozróżniania między kontrolkami serwera z tą samą ID wartością właściwości.Gets a reference to the server control's naming container, which creates a unique namespace for differentiating between server controls with the same ID property value.

(Odziedziczone po Control)
Page

Pobiera odwołanie do Page wystąpienia, które zawiera formant serwera.Gets a reference to the Page instance that contains the server control.

(Odziedziczone po Control)
Parent

Pobiera odwołanie do kontrolki nadrzędnej kontrolki serwera w hierarchii formantów strony.Gets a reference to the server control's parent control in the page control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
RenderingCompatibility

Pobiera wartość określającą ASP.NET wersję, która będzie zgodna z językiem HTML.Gets a value that specifies the ASP.NET version that rendered HTML will be compatible with.

(Odziedziczone po Control)
Site

Pobiera informacje o kontenerze, który hostuje bieżącą kontrolkę, gdy jest renderowany na powierzchni projektowej.Gets information about the container that hosts the current control when rendered on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
SkinID

Pobiera lub ustawia skórkę, która ma zostać zastosowana do HierarchicalDataSourceControl kontrolki.Gets or sets the skin to apply to the HierarchicalDataSourceControl control.

(Odziedziczone po HierarchicalDataSourceControl)
TemplateControl

Pobiera lub ustawia odwołanie do szablonu, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets a reference to the template that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
TemplateSourceDirectory

Pobiera katalog wirtualny Page lub zawierający UserControl bieżącą kontrolkę serwerową.Gets the virtual directory of the Page or UserControl that contains the current server control.

(Odziedziczone po Control)
Transform

Pobiera lub ustawia blok danych Extensible Stylesheet Language (XSL) definiujący transformację XSLT, która ma być wykonywana na danych XML zarządzanych przez XmlDataSource formant.Gets or sets a block of Extensible Stylesheet Language (XSL) data that defines an XSLT transformation to be performed on the XML data managed by the XmlDataSource control.

TransformArgumentList

Zawiera listę argumentów XSLT, które są używane z arkuszem stylów zdefiniowanym przez Transform lub TransformFile właściwości, aby wykonać transformację danych XML.Provides a list of XSLT arguments that are used with the style sheet defined by the Transform or TransformFile properties to perform a transformation on the XML data.

TransformFile

Określa nazwę pliku Extensible Stylesheet Language (XSL), który definiuje transformację XSLT do wykonania na danych XML zarządzanych przez XmlDataSource formant.Specifies the file name of an Extensible Stylesheet Language (XSL) file (.xsl) that defines an XSLT transformation to be performed on the XML data managed by the XmlDataSource control.

UniqueID

Pobiera unikatowy, hierarchicznie kwalifikowany identyfikator dla kontrolki serwerowej.Gets the unique, hierarchically qualified identifier for the server control.

(Odziedziczone po Control)
ValidateRequestMode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant sprawdza dane wejściowe klienta z przeglądarki pod kątem potencjalnie niebezpiecznych wartości.Gets or sets a value that indicates whether the control checks client input from the browser for potentially dangerous values.

(Odziedziczone po Control)
ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który umożliwia zapisanie i przywrócenie stanu widoku kontrolki serwera w wielu żądaniach na tej samej stronie.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a server control across multiple requests for the same page.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateIgnoresCase

Pobiera wartość wskazującą, czy w StateBag obiekcie nie jest rozróżniana wielkość liter.Gets a value that indicates whether the StateBag object is case-insensitive.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateMode

Pobiera lub ustawia tryb widoku stanu tego formantu.Gets or sets the view-state mode of this control.

(Odziedziczone po Control)
Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant jest wizualnie wyświetlany.Gets or sets a value indicating whether the control is visually displayed.

(Odziedziczone po HierarchicalDataSourceControl)
XPath

Określa wyrażenie XPath, które ma zostać zastosowane do danych XML zawartych w Data właściwości lub przez plik XML wskazywany przez DataFile Właściwość.Specifies an XPath expression to be applied to the XML data contained by the Data property or by the XML file indicated by the DataFile property.

Metody

AddedControl(Control, Int32)

Wywołuje się po dodaniu formantu podrzędnego do Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is added to the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
AddParsedSubObject(Object)

Powiadamia formant serwera o przeanalizowaniu elementu, XML lub HTML, a następnie dodaje element do obiektu formantu serwera ControlCollection .Notifies the server control that an element, either XML or HTML, was parsed, and adds the element to the server control's ControlCollection object.

(Odziedziczone po Control)
ApplyStyleSheetSkin(Page)

Stosuje właściwości stylu, które są zdefiniowane w arkuszu stylów strony do kontrolki.Applies the style properties that are defined in the page style sheet to the control.

(Odziedziczone po HierarchicalDataSourceControl)
BeginRenderTracing(TextWriter, Object)

Rozpoczyna śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Begins design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
BuildProfileTree(String, Boolean)

Zbiera informacje o formancie serwera i dostarcza go do Trace właściwości, która będzie wyświetlana po włączeniu śledzenia dla strony.Gathers information about the server control and delivers it to the Trace property to be displayed when tracing is enabled for the page.

(Odziedziczone po Control)
ClearCachedClientID()

Ustawia wartość w pamięci podręcznej ClientID na null .Sets the cached ClientID value to null.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildControlState()

Usuwa informacje o stanie formantu dla kontrolek podrzędnych kontrolki serwerowej.Deletes the control-state information for the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildState()

Usuwa informacje o stanie widoku i kontroli dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state and control-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildViewState()

Usuwa informacje o stanie widoku dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearEffectiveClientIDMode()

Ustawia ClientIDMode Właściwość bieżącego wystąpienia kontrolki i wszystkich formantów podrzędnych na Inherit .Sets the ClientIDMode property of the current control instance and of any child controls to Inherit.

(Odziedziczone po Control)
CreateChildControls()

Wywoływane przez platformę strony ASP.NET w celu powiadomienia formantów serwera, które używają implementacji opartej na kompozycjach, do tworzenia wszelkich formantów podrzędnych, które zawierają w przygotowaniu do ponownego ogłaszania lub renderowania.Called by the ASP.NET page framework to notify server controls that use composition-based implementation to create any child controls they contain in preparation for posting back or rendering.

(Odziedziczone po Control)
CreateControlCollection()

Tworzy nowy ControlCollection obiekt do przechowywania formantów podrzędnych (zarówno literału, jak i serwera) formantu serwera.Creates a new ControlCollection object to hold the child controls (both literal and server) of the server control.

(Odziedziczone po HierarchicalDataSourceControl)
DataBind()

Tworzy powiązanie źródła danych z wywołaną kontrolką serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls.

(Odziedziczone po Control)
DataBind(Boolean)

Tworzy powiązanie źródła danych z wywoływanym formantem serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi z opcją podniesienia poziomu DataBinding zdarzenia.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls with an option to raise the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
DataBindChildren()

Tworzy powiązanie źródła danych z kontrolkami podrzędnymi formantu serwera.Binds a data source to the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
Dispose()

Umożliwia formantowi serwera przeprowadzenie końcowego oczyszczania przed jego zwolnieniem z pamięci.Enables a server control to perform final clean up before it is released from memory.

(Odziedziczone po Control)
EndRenderTracing(TextWriter, Object)

Przerywa śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Ends design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
EnsureChildControls()

Określa, czy formant serwera zawiera kontrolki podrzędne.Determines whether the server control contains child controls. Jeśli tak nie jest, tworzy kontrolki podrzędne.If it does not, it creates child controls.

(Odziedziczone po Control)
EnsureID()

Tworzy identyfikator dla kontrolek, które nie mają przypisanego identyfikatora.Creates an identifier for controls that do not have an identifier assigned.

(Odziedziczone po Control)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
FindControl(String)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określonym id parametrem.Searches the current naming container for a server control with the specified id parameter.

(Odziedziczone po HierarchicalDataSourceControl)
FindControl(String, Int32)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określoną id i liczbą całkowitą, która jest określona w pathOffset parametrze, który ułatwia wyszukiwanie.Searches the current naming container for a server control with the specified id and an integer, specified in the pathOffset parameter, which aids in the search. Nie należy przesłaniać tej wersji FindControl metody.You should not override this version of the FindControl method.

(Odziedziczone po Control)
Focus()

Ustawia fokus wprowadzania dla kontrolki.Sets input focus to the control.

(Odziedziczone po HierarchicalDataSourceControl)
GetDesignModeState()

Pobiera dane czasu projektowania dla kontrolki.Gets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetHierarchicalView(String)

Pobiera obiekt widoku źródła danych dla XmlDataSource kontrolki.Gets the data source view object for the XmlDataSource control. viewPathParametr może być wyrażeniem XPath.The viewPath parameter can be an XPath expression.

GetRouteUrl(Object)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, Object)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetUniqueIDRelativeTo(Control)

Zwraca przedznaczoną część UniqueID właściwości określonej kontrolki.Returns the prefixed portion of the UniqueID property of the specified control.

(Odziedziczone po Control)
GetXmlDocument()

Ładuje dane XML do pamięci, bezpośrednio z bazowego magazynu danych lub z pamięci podręcznej, i zwraca je w postaci XmlDataDocument obiektu.Loads the XML data into memory, either directly from the underlying data storage or from the cache, and returns it in the form of an XmlDataDocument object.

HasControls()

Określa, czy formant serwera zawiera wszystkie kontrolki podrzędne.Determines if the server control contains any child controls.

(Odziedziczone po HierarchicalDataSourceControl)
HasEvents()

Zwraca wartość wskazującą czy zdarzenia są rejestrowane dla kontrolki lub wszelkich formantów podrzędnych.Returns a value indicating whether events are registered for the control or any child controls.

(Odziedziczone po Control)
IsLiteralContent()

Określa, czy formant serwera przechowuje tylko zawartość literału.Determines if the server control holds only literal content.

(Odziedziczone po Control)
LoadControlState(Object)

Przywraca informacje o stanie kontroli z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez SaveControlState() metodę.Restores control-state information from a previous page request that was saved by the SaveControlState() method.

(Odziedziczone po Control)
LoadViewState(Object)

Przywraca informacje o stanie widoku z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez SaveViewState() metodę.Restores view-state information from a previous page request that was saved by the SaveViewState() method.

(Odziedziczone po Control)
MapPathSecure(String)

Pobiera ścieżkę fizyczną, do której jest mapowana ścieżka wirtualna (absolutna lub względna).Retrieves the physical path that a virtual path, either absolute or relative, maps to.

(Odziedziczone po Control)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnBubbleEvent(Object, EventArgs)

Określa, czy zdarzenie dla formantu serwera jest przenoszone do hierarchii kontroli serwera interfejsu użytkownika strony.Determines whether the event for the server control is passed up the page's UI server control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
OnDataBinding(EventArgs)

Podnosi DataBinding zdarzenie.Raises the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
OnDataSourceChanged(EventArgs)

Podnosi DataSourceChanged zdarzenie.Raises the DataSourceChanged event.

(Odziedziczone po HierarchicalDataSourceControl)
OnInit(EventArgs)

Podnosi Init zdarzenie.Raises the Init event.

(Odziedziczone po Control)
OnLoad(EventArgs)

Podnosi Load zdarzenie.Raises the Load event.

(Odziedziczone po Control)
OnPreRender(EventArgs)

Podnosi PreRender zdarzenie.Raises the PreRender event.

(Odziedziczone po Control)
OnTransforming(EventArgs)

Podnosi Transforming zdarzenie, zanim XmlDataSource formant przeprowadzi transformację XSLT na danych XML.Raises the Transforming event before the XmlDataSource control performs an XSLT transformation on its XML data.

OnUnload(EventArgs)

Podnosi Unload zdarzenie.Raises the Unload event.

(Odziedziczone po Control)
OpenFile(String)

Pobiera informacje Stream używane do odczytu pliku.Gets a Stream used to read a file.

(Odziedziczone po Control)
RaiseBubbleEvent(Object, EventArgs)

Przypisuje wszystkie źródła zdarzenia i informacje do elementu nadrzędnego formantu.Assigns any sources of the event and its information to the control's parent.

(Odziedziczone po Control)
RemovedControl(Control)

Wywoływana po usunięciu formantu podrzędnego z Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is removed from the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
Render(HtmlTextWriter)

Wysyła zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu, który zapisuje zawartość, która ma być renderowana na kliencie.Sends server control content to a provided HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client.

(Odziedziczone po Control)
RenderChildren(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość elementu podrzędnego kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu, który zapisuje zawartość, która ma być renderowana na kliencie.Outputs the content of a server control's children to a provided HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client.

(Odziedziczone po Control)
RenderControl(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu i przechowuje informacje o śledzeniu dla kontrolki, jeśli śledzenie jest włączone.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object and stores tracing information about the control if tracing is enabled.

(Odziedziczone po HierarchicalDataSourceControl)
RenderControl(HtmlTextWriter, ControlAdapter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu za pomocą podanego ControlAdapter obiektu.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object using a provided ControlAdapter object.

(Odziedziczone po Control)
ResolveAdapter()

Pobiera adapter sterowania odpowiedzialny za renderowanie określonego formantu.Gets the control adapter responsible for rendering the specified control.

(Odziedziczone po Control)
ResolveClientUrl(String)

Pobiera adres URL, który może być używany przez przeglądarkę.Gets a URL that can be used by the browser.

(Odziedziczone po Control)
ResolveUrl(String)

Konwertuje adres URL na taki, który jest używany na żądającym klienta.Converts a URL into one that is usable on the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
Save()

Zapisuje dane XML znajdujące się obecnie w pamięci przez XmlDataSource formant do dysku, jeśli DataFile Właściwość jest ustawiona.Saves the XML data currently held in memory by the XmlDataSource control to disk if the DataFile property is set.

SaveControlState()

Zapisuje wszelkie zmiany stanu formantu serwera, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any server control state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po Control)
SaveViewState()

Zapisuje dowolny widok kontroli serwera — zmiany stanu, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any server control view-state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po Control)
SetDesignModeState(IDictionary)

Ustawia dane czasu projektowania dla kontrolki.Sets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
SetRenderMethodDelegate(RenderMethod)

Przypisuje delegata programu obsługi zdarzeń, aby renderować formant serwera i jego zawartość w jego formancie nadrzędnym.Assigns an event handler delegate to render the server control and its content into its parent control.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the trace data key and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu obiektu śledzenia, klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the traced object, the trace data key, and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
TrackViewState()

Powoduje śledzenie zmian stanu widoku w formancie serwera, aby mogły być przechowywane w obiekcie formantu serwera StateBag .Causes tracking of view-state changes to the server control so they can be stored in the server control's StateBag object. Ten obiekt jest dostępny za pomocą ViewState właściwości.This object is accessible through the ViewState property.

(Odziedziczone po Control)

Zdarzenia

DataBinding

Występuje, gdy formant serwera wiąże się ze źródłem danych.Occurs when the server control binds to a data source.

(Odziedziczone po Control)
Disposed

Występuje, gdy formant serwera zostanie wystawiony z pamięci, który jest ostatnim etapem cyklu życia formantu serwera, gdy zażądano strony ASP.NET.Occurs when a server control is released from memory, which is the last stage of the server control lifecycle when an ASP.NET page is requested.

(Odziedziczone po Control)
Init

Występuje po zainicjowaniu formantu serwera, który jest pierwszym krokiem w jego cyklu życia.Occurs when the server control is initialized, which is the first step in its lifecycle.

(Odziedziczone po Control)
Load

Występuje, gdy kontrolka serwera jest załadowana do Page obiektu.Occurs when the server control is loaded into the Page object.

(Odziedziczone po Control)
PreRender

Występuje po Control załadowaniu obiektu, ale przed renderowaniem.Occurs after the Control object is loaded but prior to rendering.

(Odziedziczone po Control)
Transforming

Występuje, zanim arkusz stylów zdefiniowany przez Transform Właściwość lub określony przez TransformFile Właściwość zostanie zastosowany do danych XML.Occurs before the style sheet that is defined by the Transform property or identified by the TransformFile property is applied to XML data.

Unload

Występuje, gdy formant serwera zostanie zwolniony z pamięci.Occurs when the server control is unloaded from memory.

(Odziedziczone po Control)

Jawne implementacje interfejsu

IControlBuilderAccessor.ControlBuilder

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ControlBuilder .For a description of this member, see ControlBuilder.

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.GetDesignModeState()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetDesignModeState() .For a description of this member, see GetDesignModeState().

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetDesignModeState(IDictionary) .For a description of this member, see SetDesignModeState(IDictionary).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetOwnerControl(Control) .For a description of this member, see SetOwnerControl(Control).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.UserData

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz UserData .For a description of this member, see UserData.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.DataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz DataBindings .For a description of this member, see DataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.HasDataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasDataBindings .For a description of this member, see HasDataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IDataSource.DataSourceChanged

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz DataSourceChanged .For a description of this member, see DataSourceChanged.

IDataSource.GetView(String)

Pobiera nazwany widok źródła danych skojarzony z formantem źródła danych.Gets the named data source view associated with the data source control.

IDataSource.GetViewNames()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetViewNames() .For a description of this member, see GetViewNames().

IExpressionsAccessor.Expressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Expressions .For a description of this member, see Expressions.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.HasExpressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasExpressions .For a description of this member, see HasExpressions.

(Odziedziczone po Control)
IHierarchicalDataSource.DataSourceChanged

Występuje, gdy HierarchicalDataSourceControl zmieni się w jakiś sposób, który ma wpływ na formanty powiązane z danymi.Occurs when the HierarchicalDataSourceControl has changed in some way that affects data-bound controls.

(Odziedziczone po HierarchicalDataSourceControl)
IHierarchicalDataSource.GetHierarchicalView(String)

Pobiera obiekt pomocnika widoku dla IHierarchicalDataSource interfejsu dla określonej ścieżki.Gets the view helper object for the IHierarchicalDataSource interface for the specified path.

(Odziedziczone po HierarchicalDataSourceControl)
IListSource.ContainsListCollection

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ContainsListCollection .For a description of this member, see ContainsListCollection.

IListSource.GetList()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetList() .For a description of this member, see GetList().

IParserAccessor.AddParsedSubObject(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz AddParsedSubObject(Object) .For a description of this member, see AddParsedSubObject(Object).

(Odziedziczone po Control)

Metody rozszerzania

FindDataSourceControl(Control)

Zwraca źródło danych skojarzone z kontrolką danych dla określonej kontrolki.Returns the data source that is associated with the data control for the specified control.

FindFieldTemplate(Control, String)

Zwraca szablon pola dla określonej kolumny w kontenerze nazewnictwa określonego formantu.Returns the field template for the specified column in the specified control's naming container.

FindMetaTable(Control)

Zwraca obiekt obiektu z tabeli dla kontrolki zawierającej dane.Returns the metatable object for the containing data control.

GetDefaultValues(IDataSource)

Pobiera kolekcję wartości domyślnych dla określonego źródła danych.Gets the collection of the default values for the specified data source.

GetMetaTable(IDataSource)

Pobiera metadane tabeli w określonym obiekcie źródła danych.Gets the metadata for a table in the specified data source object.

TryGetMetaTable(IDataSource, MetaTable)

Określa, czy metadane tabeli są dostępne.Determines whether table metadata is available.

Dotyczy

Zobacz też