NextPreviousPagerField Klasa

Definicja

Reprezentuje pole, które wyświetla kontrolki nawigacji w DataPager kontrolce umożliwia użytkownikom przechodzenie przez dane.Represents a field that displays navigation controls in a DataPager control enable users to page through data.

public ref class NextPreviousPagerField : System::Web::UI::WebControls::DataPagerField
public class NextPreviousPagerField : System.Web.UI.WebControls.DataPagerField
type NextPreviousPagerField = class
  inherit DataPagerField
Public Class NextPreviousPagerField
Inherits DataPagerField
Dziedziczenie
NextPreviousPagerField

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać NextPreviousPagerField obiektu do strony za pomocą danych wyświetlanych w ListView kontrolce.The following example shows how to use a NextPreviousPagerField object to page through data that is displayed in a ListView control.

<%@ Page language="C#" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>NextPreviousPagerField Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>NextPreviousPagerField Example</h3>
     
   <asp:ListView ID="ContactsListView" 
    DataSourceID="ContactsDataSource"
    runat="server">
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" width="640px" border="1" runat="server" id="tblContacts">
      <tr id="itemPlaceholder" runat="server">
      </tr>
     </table>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td>
       <asp:Label ID="ContactIDLabel" runat="server" Text='<%#Eval("ContactID") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="FirstNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("FirstName") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="LastNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("LastName") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
   </asp:ListView>

   <asp:DataPager runat="server" ID="ContactsDataPager" PagedControlID="ContactsListView">
    <Fields>
     <asp:NextPreviousPagerField ShowFirstPageButton="true" ShowLastPageButton="true" />
    </Fields>
   </asp:DataPager>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->
   <asp:SqlDataSource ID="ContactsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [ContactID], [FirstName], [LastName] FROM Person.Contact">
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page language="VB" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>NextPreviousPagerField Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>NextPreviousPagerField Example</h3>
     
   <asp:ListView ID="ContactsListView" 
    DataSourceID="ContactsDataSource"
    runat="server">
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" width="640px" border="1" runat="server" id="tblContacts">
      <tr id="itemPlaceholder" runat="server">
      </tr>
     </table>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td>
       <asp:Label ID="ContactIDLabel" runat="server" Text='<%#Eval("ContactID") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="FirstNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("FirstName") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="LastNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("LastName") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
   </asp:ListView>

   <asp:DataPager runat="server" ID="ContactsDataPager" PagedControlID="ContactsListView">
    <Fields>
     <asp:NextPreviousPagerField ShowFirstPageButton="true" ShowLastPageButton="true" />
    </Fields>
   </asp:DataPager>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->
   <asp:SqlDataSource ID="ContactsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [ContactID], [FirstName], [LastName] FROM Person.Contact">
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

NextPreviousPagerFieldKlasa reprezentuje pole, które wyświetla kontrolki nawigacji w DataPager kontrolce.The NextPreviousPagerField class represents a field that displays navigation controls in a DataPager control. Te kontrolki nawigacji mogą służyć do przeglądania danych wyświetlanych przez formant implementujący IPageableItemContainer interfejs, taki jak ListView kontrolka.These navigation controls can be used to page through data that are displayed by a control that implements the IPageableItemContainer interface, such as the ListView control.

NextPreviousPagerFieldKlasa zawiera przyciski umożliwiające użytkownikom nawigowanie po stronach danych po jednej stronie w danym momencie lub w celu przechodzenia do pierwszej lub ostatniej strony danych.The NextPreviousPagerField class provides buttons that enable users to navigate through the pages of data one page at a time, or to jump to the first or last page of data.

Można dostosować wygląd NextPreviousPagerField obiektu za pomocą ButtonCssClass właściwości, aby ustawić styl przycisków.You can customize the appearance of the NextPreviousPagerField object by using the ButtonCssClass property to set the style of the buttons. Możesz również użyć właściwości, ButtonType Aby wybrać typ wyświetlanego przycisku.You can also use the ButtonType property to choose the type of button that is displayed. Poniższa tabela zawiera listę dostępnych typów przycisków.The following table lists the available button types.

Typ przyciskuButton type OpisDescription
Button ButtonKontrolka.A Button control.
Image ImageButtonKontrolka.An ImageButton control.
Link LinkButtonKontrolka.A LinkButton control.

Można ukryć NextPreviousPagerField obiekt w DataPager kontrolce przez ustawienie Visible właściwości na false .You can hide a NextPreviousPagerField object in a DataPager control by setting the Visible property to false. Możesz również ukryć poszczególne przyciski (przyciski pierwszej strony, poprzedniej strony, następnej strony i ostatniej strony), ustawiając ShowFirstPageButton właściwości,, ShowPreviousPageButton ShowNextPageButton i ShowLastPageButton na false .You can also hide the individual buttons (the first-page, previous-page, next-page, and last-page buttons) by setting the ShowFirstPageButton, ShowPreviousPageButton, ShowNextPageButton, and ShowLastPageButton properties to false.

NextPreviousPagerFieldKontrolka umożliwia określenie niestandardowego tekstu dla każdego przycisku przy użyciu FirstPageText właściwości,, PreviousPageText NextPageText i LastPageText .The NextPreviousPagerField control enables you to specify custom text for each button by using the FirstPageText, PreviousPageText, NextPageText, and LastPageText properties.

Gdy ButtonType Właściwość jest ustawiona na ButtonType.Image , należy podać adres URL obrazu, który będzie wyświetlany dla przycisku.When the ButtonType property is set to ButtonType.Image, you must provide the URL to an image that will be displayed for the button. Można ustawić obrazy osobno dla każdego przycisku przez ustawienie FirstPageImageUrl PreviousPageImageUrl właściwości,, NextPageImageUrl , i LastPageImageUrl .You can set images individually for each button by setting the FirstPageImageUrl, PreviousPageImageUrl, NextPageImageUrl, and LastPageImageUrl properties.

Gdy ButtonType Właściwość jest ustawiona na ButtonType.Image , odpowiadająca jej właściwość Text działa jako tekst alternatywny obrazu.When the ButtonType property is set to ButtonType.Image, the corresponding text property acts as the alternate text for the image. Na przykład tekst określony przez FirstPageText Właściwość jest wyświetlany jako tekst alternatywny dla przycisku obrazu pierwszego strony.For example, the text that is specified by the FirstPageText property is displayed as the alternate text for the first-page image button. W przeglądarkach, które obsługują etykietki narzędzi, ten tekst jest również wyświetlany jako etykietka narzędzia.In browsers that support tooltips, this text is also displayed as a tooltip.

Konstruktory

NextPreviousPagerField()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy NextPreviousPagerField.Initializes a new instance of the NextPreviousPagerField class.

Właściwości

ButtonCssClass

Pobiera lub ustawia klasę kaskadowego arkusza stylów (CSS), która jest używana do renderowania przycisków modułu stronicowania w przeglądarce.Gets or sets the cascading style sheet (CSS) class that is used to render the buttons of the pager field on the browser.

ButtonType

Pobiera lub ustawia typ przycisku, który ma być wyświetlany w polu modułu stronicowania.Gets or sets the button type to display in the pager field.

DataPager

Pobiera odwołanie do modułu stronicowania danych, DataPagerField z którym jest skojarzony obiekt.Gets a reference to the data pager that the DataPagerField object is associated with.

(Odziedziczone po DataPagerField)
FirstPageImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu, który będzie wyświetlany dla przycisku pierwszej strony.Gets or sets the URL to an image that is displayed for the first-page button.

FirstPageText

Pobiera lub ustawia tekst wyświetlany dla przycisku pierwszej strony.Gets or sets the text that is displayed for the first-page button.

IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy DataPagerField obiekt śledzi zmiany stanu widoku.Gets a value that indicates whether the DataPagerField object is tracking its view-state changes.

(Odziedziczone po DataPagerField)
LastPageImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu, który będzie wyświetlany dla przycisku ostatniej strony w NextPreviousPagerField obiekcie.Gets or sets the URL to an image that is displayed for the last-page button in the NextPreviousPagerField object.

LastPageText

Pobiera lub ustawia tekst wyświetlany dla przycisku ostatniej strony.Gets or sets the text that is displayed for the last-page button.

NextPageImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu, który będzie wyświetlany dla przycisku następnej strony w NextPreviousPagerField obiekcie.Gets or sets the URL to an image that is displayed for the next-page button in the NextPreviousPagerField object.

NextPageText

Pobiera lub ustawia tekst wyświetlany dla przycisku następnej strony.Gets or sets the text that is displayed for the next-page button.

PreviousPageImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu, który będzie wyświetlany dla przycisku poprzedniej strony w NextPreviousPagerField obiekcie.Gets or sets the URL to an image that is displayed for the previous-page button in the NextPreviousPagerField object.

PreviousPageText

Pobiera lub ustawia tekst wyświetlany dla przycisku poprzedniej strony.Gets or sets the text that is displayed for the previous-page button.

QueryStringHandled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy pole ciągu zapytania zostało ocenione.Gets or sets a value that indicates whether the query string field has been evaluated.

(Odziedziczone po DataPagerField)
QueryStringValue

Pobiera wartość pola ciągu zapytania z adresu URL żądania.Gets the value of the query string field from the URL of the request.

(Odziedziczone po DataPagerField)
RenderDisabledButtonsAsLabels

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy wyłączone przyciski są renderowane jako Label kontrolki według NextPreviousPagerField obiektu.Gets or sets a value that indicates whether disabled buttons are rendered as Label controls by the NextPreviousPagerField object.

RenderNonBreakingSpacesBetweenControls

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy spacje nierozdzielające są renderowane między kontrolkami.Gets or sets a value that indicates whether non-breaking spaces are rendered between controls.

ShowFirstPageButton

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy przycisk pierwszej strony jest wyświetlany w NextPreviousPagerField obiekcie.Gets or sets a value that indicates whether the first-page button is displayed in a NextPreviousPagerField object.

ShowLastPageButton

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy przycisk ostatniej strony jest wyświetlany w NextPreviousPagerField obiekcie.Gets or sets a value that indicates whether the last-page button is displayed in a NextPreviousPagerField object.

ShowNextPageButton

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy przycisk następnej strony jest wyświetlany w NextPreviousPagerField obiekcie.Gets or sets a value that indicates whether the next-page button is displayed in a NextPreviousPagerField object.

ShowPreviousPageButton

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy przycisk poprzedniej strony jest wyświetlany w NextPreviousPagerField obiekcie.Gets or sets a value that indicates whether the previous-page button is displayed in a NextPreviousPagerField object.

ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który umożliwia zapisanie i przywrócenie stanu widoku DataPagerField obiektu w wielu żądaniach na tej samej stronie.Gets a dictionary of state information that enables you to save and restore the view state of a DataPagerField object across multiple requests for the same page.

(Odziedziczone po DataPagerField)
Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy pole modułu stronicowania danych jest renderowane.Gets or sets a value that indicates whether a data pager field is rendered.

(Odziedziczone po DataPagerField)

Metody

CloneField()

Tworzy kopię bieżącego obiektu, który pochodzi od DataPagerField .Creates a copy of the current object that is derived from DataPagerField.

(Odziedziczone po DataPagerField)
CopyProperties(DataPagerField)

Kopiuje właściwości bieżącego NextPreviousPagerField obiektu do określonego DataPagerField obiektu.Copies the properties of the current NextPreviousPagerField object to the specified DataPagerField object.

CreateDataPagers(DataPagerFieldItem, Int32, Int32, Int32, Int32)

Tworzy kontrolki interfejsu użytkownika dla obiektu pola modułu stronicowania i dodaje je do określonego kontenera.Creates the user interface (UI) controls for the pager field object and adds them to the specified container.

CreateField()

Tworzy i zwraca nowe wystąpienie NextPreviousPagerField klasy.Creates and returns a new instance of the NextPreviousPagerField class.

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu NextPreviousPagerField obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current NextPreviousPagerField object.

GetHashCode()

Służy jako funkcja skrótu dla NextPreviousPagerField klasy.Serves as a hash function for the NextPreviousPagerField class.

GetQueryStringNavigateUrl(Int32)

Tworzy adres URL, który zawiera pole ciągu zapytania, które ma określony numer strony.Creates a URL that contains a query string field that has the specified page number.

(Odziedziczone po DataPagerField)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
HandleEvent(CommandEventArgs)

Obsługuje zdarzenia, które wystąpiły w NextPreviousPagerField formancie i wykonuje odpowiednie działania.Handles events that occur in the NextPreviousPagerField control and performs the appropriate action.

LoadViewState(Object)

Przywraca informacje o stanie widoku, które zostały wcześniej zapisane.Restores view-state information that was saved previously.

(Odziedziczone po DataPagerField)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnFieldChanged()

Podnosi FieldChanged zdarzenie.Raises the FieldChanged event.

(Odziedziczone po DataPagerField)
SaveViewState()

Zapisuje zmiany wprowadzone w DataPagerField stanie widoku obiektu.Saves the changes that were made to the DataPagerField object's view state.

(Odziedziczone po DataPagerField)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
TrackViewState()

Powoduje, DataPagerField że obiekt śledzi zmiany stanu widoku, dzięki czemu mogą być przechowywane we właściwości kontrolki ViewState i utrwalane między żądaniami dla tej samej strony.Causes the DataPagerField object to track changes to its view state so that they can be stored in the control's ViewState property and persisted across requests for the same page.

(Odziedziczone po DataPagerField)

Jawne implementacje interfejsu

IStateManager.IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy DataPagerField obiekt śledzi zmiany stanu widoku.Gets a value that indicates whether the DataPagerField object is tracking its view-state changes.

(Odziedziczone po DataPagerField)
IStateManager.LoadViewState(Object)

Przywraca informacje o stanie widoku, które zostały wcześniej zapisane.Restores view-state information that was saved previously.

(Odziedziczone po DataPagerField)
IStateManager.SaveViewState()

Zapisuje zmiany wprowadzone w DataPagerField stanie widoku obiektu.Saves the changes that were made to the DataPagerField object's view state.

(Odziedziczone po DataPagerField)
IStateManager.TrackViewState()

Powoduje, DataPagerField że obiekt śledzi zmiany stanu widoku, dzięki czemu mogą być przechowywane we właściwości kontrolki ViewState i utrwalane między żądaniami dla tej samej strony.Causes the DataPagerField object to track changes to its view state so that they can be stored in the control's ViewState property and persisted across requests for the same page.

(Odziedziczone po DataPagerField)

Dotyczy

Zobacz też