Zobrazenie textu, dátumu a času v službe PowerAppsShow text, dates, and times in PowerApps

V službe PowerApps môžete pridávať dátumy a časy do plátnovej aplikácie a formátovať ich tak, aby zobrazovali správnu úroveň podrobností a zohľadňovali vaše miestne nastavenie.In PowerApps, add dates and times to a canvas app, and format them to show the right level of detail or to reflect your locale. Môžete vypočítať množstvo času medzi dvomi dátumami alebo vypočítať dátum, ktorý je o určité časové obdobie pred alebo po zadanom dátume.Calculate the amount of time between two dates, or calculate a date that's a certain amount of time before or after a date that you specify. Môžete konvertovať dátumy na samostatné hodnoty alebo zo samostatných hodnôt pre dni, mesiace a roky a konvertovať čas na samostatné hodnoty alebo zo samostatných hodnôt pre hodiny, minúty a sekundy.Convert dates to or from separate values for days, months, and years, and convert times to or from separate values for hours, minutes, and seconds.

Môžete napríklad pridať údaje od používateľov o obchodovaní s akciami alebo schôdzkach s klientmi, údaje z externého zdroja údajov alebo údaje z inej aplikácie vytvorenej v službe PowerApps.For example, add data from users about stock trades or client meetings, data from an external source, or data from another app created in PowerApps. Ak tieto údaje obsahujú časové údaje až na milisekundy, pre zjednodušenie ich zaokrúhlite na najbližšiu minútu.If that data includes times down to the millisecond, round it to the nearest minute for simplicity. Môžete vypočítať počet dní zostávajúcich do významného medzníka.Calculate how many days remain before a major milestone. Ak si chcete naplánovať schôdzku s klientom každých päť dní, tieto dátumy si dokážete vypočítať automaticky.If you want to schedule client meetings every five days, calculate those dates automatically. Ak je dátum 10. máj 1985 uložený v samostatných poliach pre deň, mesiac a rok, môžete ich zlúčiť do jednej hodnoty.If May 10, 1985, is stored in separate fields for the day, the month, and the year, consolidate them into a single value. A naopak, môžete každý dátum rozdeliť na samostatné hodnoty, ak ich vaša aplikácia spravuje samostatne.Conversely, break each date into separate values if your app manages them separately.

PredpokladyPrerequisites

 • Zaregistrujte sa do PowerApps a potom sa prihláste pomocou rovnakých poverení, ktoré ste použili pri registrácii.Sign up for PowerApps, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.
 • Vytvorte aplikáciu alebo otvorte existujúcu aplikáciu v PowerApps.Create an app or open an existing app in PowerApps.
 • Prečítajte si, ako konfigurovať ovládací prvok v službe PowerApps.Learn how to configure a control in PowerApps.

Zobrazenie textu v ovládacom prvku OznačenieShow text in a Label control

Text v ovládacom prvku Označenie zobrazíte nastavením hodnoty jeho vlastnosti Text.Show text in a Label control by setting the value of its Text property. Túto vlastnosť nastavíte zadaním priamo do ovládacieho prvku alebo zadaním výrazu do riadka vzorcov.Set this property by typing directly into the control or by typing an expression in the formula bar.

 • Ak budete zadávať priamo do ovládacieho prvku, ten zobrazí presne to, čo píšete.If you type directly into the control, it shows exactly what you type.
 • Ak zadáte výraz do riadka vzorcov, ovládací prvok zobrazí výsledok tohto výrazu.If you type an expression in the formula bar, the control shows the result of the expression.

Tu je niekoľko príkladov.Here are some examples.

 1. Pridajte ovládací prvok Označenie s názvom ShowText a jeho vlastnosť Text nastavte na tento vzorec:Add a Label control named ShowText, and set its Text property to this formula:
  Now()Now()

  Ak je váš počítač nastavený na miestne nastavenie en-us, aktuálny dátum a čas sa zobrazí v tomto formáte: If your computer is set to the "en-us" locale, the current date and time appears in this format:
  mm/dd/rrrr hh:mm AM/PMmm/dd/yyyy hh:mm AM/PM

  Ak je váš počítač nastavený na miestne nastavenie fr-fr, aktuálny dátum a čas sa zobrazí v tomto formáte: If your computer is set to a locale such as "fr-fr", the current date and time appears in this format:
  dd/mm/rrrr hh:mm AM/PMdd/mm/yyyy hh:mm AM/PM

 2. Nastavte vlastnosť Text prvku ShowText na tento vzorec:Set the Text property of ShowText to this formula:
  DateDiff(Today(); DateValue("01/01/2020"))DateDiff(Today(); DateValue("01/01/2020"))

  Počet dní medzi dnešným dňom a 1. januárom 2020

  Ovládací prvok zobrazuje počet dní medzi dnešným dňom a 1. januárom 2020 pomocou týchto funkcií:The control shows the number of days between today and January 1, 2020, by using these functions:

  • DateDiff, ktorá vypočíta počet dní, štvrťrokov alebo rokov medzi dvomi dátumami.DateDiff, which calculates the number of days, quarters, or years between two dates.
  • Today, ktorá vypočíta aktuálny deň ako hodnotu.Today, which calculates the current day as a value.
  • DateValue, ktorá konvertuje reťazec literálu, ako je zobrazený v dvojitých úvodzovkách, na hodnotu, s ktorou sa dajú robiť výpočty.DateValue, which converts a literal string, as shown between double quotation marks, to a value on which calculations can be performed.
 3. Pridajte ovládací prvok Zadávanie textu, pomenujte ho BirthDate (Dátum narodenia) a premiestnite ho pod prvok ShowText.Add a Text input control named BirthDate, and move it under ShowText.

 4. Do prvku BirthDate zadajte mesiac a deň vášho narodenia (napríklad 05/18).In BirthDate, type the month and the day of your birth (for example, 05/18).

 5. Nastavte vlastnosť Text prvku ShowText na tento vzorec:Set the Text property of ShowText to this formula:
  DateDiff(Today(); DateValue(BirthDate.Text))DateDiff(Today(); DateValue(BirthDate.Text))

  Počet dní medzi dnešným dňom a dňom vášho narodenia

  ShowText sa zobrazuje počet dní medzi dnešným dňom a ľubovoľným dátumom, ktorý zadáte do BirthDate.ShowText shows the number of days between today and whatever date you type into BirthDate. Ak ste tento rok už mali narodeniny, prvok ShowText zobrazí zápornú hodnotu.If your birthday has already occurred this year, ShowText displays a negative value.

Formátovanie dátumu a času pomocou funkcie DateTimeValueFormat dates and times by using DateTimeValue

Konvertuje dátumy a časy z reťazcov textu na hodnoty, ktoré sa dajú mnohými spôsobmi formátovať a používať vo výpočtoch.Convert dates and times from strings of text to values, which you can format in a variety of ways and use in calculations. Zadajte formát pomocou preddefinovaných a vlastných možností.Specify the format by using built-in and custom options.

Poznámka

Funkcie DateTimeValue a DateValue dokážu konvertovať dátumy v týchto formátoch na hodnoty:The DateTimeValue and DateValue functions can convert dates in any of these formats into values:

 • MM/DD/RRRRMM/DD/YYYY
 • DD/MM/RRRRDD/MM/YYYY
 • DD Mes RRRRDD Mon YYYY
 • Mesiac DD, RRRRMonth DD, YYYY
 1. Pridajte ovládací prvok Zadávanie textu, pomenujte ho ArrivalDateTime a zadajte doň dátum a čas v tomto formáte:Add a Text input control named ArrivalDateTime, and type a date and time in this format:
  5/10/85 6:15 AM5/10/85 6:15 AM

 2. Pridajte ovládací prvok Označenie s názvom ShowDate a jeho vlastnosť Text nastavte na tento vzorec:Add a Label control named ShowDate, and set its Text property to this formula:
  DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text)DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text)

  Konvertovanie dátumu a času na hodnotu

  ShowDate zobrazuje rovnaké informácie, aké ste zadali, ale boli prekonvertované z textu na hodnotu s iným formátovaním.ShowDate shows the same information that you typed, but it's been converted from text to a value and formatted differently. Napríklad rok je zobrazený vo forme štyroch číslic namiesto dvoch.For example, the year appears as four digits instead of just two.

 3. Zmeňte vlastnosť Text prvku ShowDate na tento vzorec:Change the Text property of ShowDate to this formula:
  DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text; "fr")DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text; "fr")

  Zobrazenie dátumu a času vo francúzskom formáte

  ShowDate zobrazuje deň pred mesiacom, tak ako by to očakával francúzsky používateľ.ShowDate shows the day before the month, as a French user would expect.

  Tip

  Ak chcete zobraziť zoznam iných miestnych nastavení v technológii Intellisense, odstráňte koncové úvodzovky a fr zo vzorca, ale úvodné úvodzovky ponechajte:To display a list of other locales in Intellisense, remove the closing quotation mark and fr from the formula, but leave the open quotation mark:

  Zobrazenie zoznamu miestnych nastavení

 4. Ak chcete použiť jeden z niekoľkých preddefinovaných formátov, zmeňte vlastnosť Text prvku ShowDate na tento vzorec:To use one of several built-in formats, change the Text property of ShowDate to this formula:
  Text(DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text); DateTimeFormat.LongDateTime)Text(DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text); DateTimeFormat.LongDateTime)

  Zobrazenie dátumu a času vo francúzskom formáte

  ShowDate zobrazuje deň týždňa, dátum a čas.ShowDate shows the day of the week, the date, and the time.

  Tip

  Parameter DateTimeFormat podporuje niekoľko ďalších preddefinovaných formátov.The DateTimeFormat parameter supports several other built-in formats. Ak chcete tento zoznam zobraziť, odoberte LongDateTime zo vzorca.To display that list, remove LongDateTime from the formula.

 5. Ak chcete použiť vlastný formát, zmeňte vlastnosť Text prvku ShowDate na tento vzorec:To use a custom format, change the Text property of ShowDate to this formula:
  Text(DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text); "mm/dd/yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")Text(DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text); "mm/dd/yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")

  Zobrazenie dátumu a času vo francúzskom formáte

  ShowDate zobrazuje hodnotu dátumu a času vo formáte, ktorý ste zadali, vrátane milisekúnd.ShowDate shows the date/time value in the format that you specified, including milliseconds.

  Tip

  Ak chcete čas zaokrúhliť na najbližšiu desatinu alebo stotinu sekundy, zadajte do vzorca hh:mm:ss.f alebo hh:mm:ss.ff.To round the time to the nearest tenth or hundredth of a second, specify hh:mm:ss.f or hh:mm:ss.ff in the formula.

Formátovanie dátumu pomocou funkcie DateValueFormat a date by using DateValue

 1. Pridajte ovládací prvok Zadávanie textu s názvom ArrivalDate a potom doň zadajte dátum (napríklad 5/10/85).Add a Text input control named ArrivalDate, and then type a date in it (for example, 5/10/85).

 2. Pridajte ovládací prvok Označenie s názvom FormatDate a jeho vlastnosť Text nastavte na tento vzorec:Add a Label control named FormatDate, and set its Text property to this formula:
  DateValue(ArrivalDate.Text)DateValue(ArrivalDate.Text)

  FormatDate zobrazuje dátum, ktorý ste zadali, s tým rozdielom, že rok sa zobrazí ako štyri číslice.FormatDate shows the date that you typed, except the year appears as four digits.

 3. Nastavte vlastnosť Text prvku FormatDate na tento vzorec:Set the Text property of FormatDate to this formula:
  DateValue(ArrivalDate.Text; "fr")DateValue(ArrivalDate.Text; "fr")

  FormatDate zobrazuje deň pred mesiacom, ako by to očakával francúzsky používateľ.FormatDate shows the day before the month, just as a French user would expect.

 4. Ak chcete použiť jeden z niekoľkých preddefinovaných formátov, nastavte vlastnosť Text prvku FormatDate na tento vzorec:To use one of several built-in formats, set the Text property of FormatDate to this formula:
  Text(DateValue(ArrivalDate.Text); DateTimeFormat.LongDate)Text(DateValue(ArrivalDate.Text); DateTimeFormat.LongDate)

  FormatDate zobrazuje deň týždňa, mesiac, deň a rok.FormatDate shows the day of the week, the month, the day, and the year.

 5. Ak chcete použiť vlastný formát, nastavte vlastnosť Text prvku FormatDate na tento vzorec:To use a custom format, set the Text property of FormatDate to this formula:
  Text(DateValue(ArrivalDate.Text); "yy/mm/dd")Text(DateValue(ArrivalDate.Text); "yy/mm/dd")

  FormatDate zobrazuje dátum vo formáte, ktorý ste zadali.FormatDate shows the date in the format that you specified.

Formátovanie času pomocou funkcie DateTimeValueFormat a time using DateTimeValue

 1. Pridajte ovládací prvok Zadávanie textu s názvom ArrivalTime a potom doň zadajte 6:15 AM.Add a Text input control named ArrivalTime, and then type 6:15 AM in it.

 2. Pridajte ovládací prvok Označenie s názvom ShowTime.Add a Label control named ShowTime.

 3. Ak chcete použiť jeden z niekoľkých preddefinovaných formátov, nastavte vlastnosť Text prvku ShowTime na tento vzorec:To use one of several built-in formats, set the Text property of ShowTime to this formula:
  Text(DateTimeValue(ArrivalTime.Text); DateTimeFormat.LongTime)Text(DateTimeValue(ArrivalTime.Text); DateTimeFormat.LongTime)

  ShowTime zobrazuje čas, ktorý ste zadali, vrátane sekúnd.ShowTime shows the time that you specified, including seconds.

 4. Ak chcete použiť vlastný formát, nastavte vlastnosť Text prvku ShowTime na tento vzorec:To use a custom format, set the Text property of ShowTime to this formula:
  Text(DateTimeValue(ArrivalTime.Text); "hh:mm:ss.fff AM/PM")Text(DateTimeValue(ArrivalTime.Text); "hh:mm:ss.fff AM/PM")

  ShowTime zobrazuje čas, ktorý ste zadali, vrátane sekúnd a milisekúnd.ShowTime shows the time that you specified, including seconds and milliseconds.

  Tip

  Ak chcete čas zaokrúhliť na najbližšiu desatinu alebo stotinu sekundy, zadajte do vzorca hh:mm:ss.f alebo hh:mm:ss.ff.To round the time to the nearest tenth or hundredth of a second, enter hh:mm:ss.f or hh:mm:ss.ff in the formula.

Zobrazenie času medzi dátumamiShow the time between dates

 1. Pridajte dva ovládacie prvky Zadávanie textu s názvami Start a End.Add two Text input controls named Start and End.

 2. Zadajte 4/1/2015 do prvku Start a 1/1/2016 do prvku End.Type 4/1/2015 in Start, and type 1/1/2016 in End.

 3. Pridajte ovládací prvok Označenie s názvom DateDiff a jeho vlastnosť Text nastavte na tento vzorec:Add a Label control named DateDiff, and set its Text property to this formula:
  DateDiff(DateValue(Start.Text); DateValue(End.Text))DateDiff(DateValue(Start.Text); DateValue(End.Text))

  Porovnanie dvoch dátumov

  DateDiff zobrazuje číslovku 275, čo je počet dní medzi 1. aprílom 2015 a 1. januárom 2016.DateDiff shows 275, which is the number of days between April 1, 2015, and January 1, 2016.

 4. Nastavte vlastnosť Text prvku DateDiff na tento vzorec:Set the Text property of DateDiff to this formula:
  DateDiff(DateValue(Start.Text); DateValue(End.Text); Months)DateDiff(DateValue(Start.Text); DateValue(End.Text); Months)

  DateDiff zobrazuje číslovku 9, čo je počet mesiacov medzi 1. aprílom 2015 a 1. januárom 2016.DateDiff shows 9, which is the number of months between April 1, 2015, and January 1, 2016. Nahraďte Months (Mesiace) parametrom Quarters (Štvrťroky) alebo Years (Roky) a zobrazí sa čas v týchto jednotkách.Replace Months with Quarters or Years to show the time in those units.

Určenie dátumu pred alebo po inom dátumeIdentify a date before or after another date

 1. Pridajte ovládací prvok Zadávanie textu s názvom Start a zadajte doň 5/10/1985.Add a Text input control named Start, and type 5/10/1985 in it.

 2. Pridajte ovládací prvok Označenie s názvom DateAdd a jeho vlastnosť Text nastavte na tento vzorec:Add a Label control named DateAdd, and set its Text property to this formula:
  DateAdd(DateValue(Start.Text); 3)DateAdd(DateValue(Start.Text); 3)

  Pridanie troch dní

  Prvok DateAdd zobrazuje dátum 5/13/1985, čo je tri dni po dátume zadanom v prvku Start.DateAdd shows 5/13/1985, which is three days after the date in Start.

 3. Nastavte vlastnosť Text prvku DateAdd na tento vzorec:Set the Text property of DateAdd to this formula:
  DateAdd(DateValue(Start.Text); -3)DateAdd(DateValue(Start.Text); -3)

  Odrátanie troch dní

  Prvok DateAdd zobrazuje dátum 5/7/1985, čo je tri dni pred dátumom zadaným v prvku Start.DateAdd shows 5/7/1985, which is three days before the date in Start.

 4. Zmeňte vlastnosť Text prvku DateAdd na tento vzorec:Change the Text property of DateAdd to this formula:
  DateAdd(DateValue(Start.Text); 3; Months)DateAdd(DateValue(Start.Text); 3; Months)

  Pridanie troch mesiacov

  Označenie zobrazuje dátum 8/10/1985, čo je tri mesiace po dátume zadanom v prvku Start.The label shows 8/10/1985, which is three months after the date in Start. Nahraďte Months parametrom Quarters alebo Years a budete môcť určiť dátum, ktorý je o daný počet štvrťrokov alebo rokov pred alebo po dátume zadanom v prvku Start.Replace Months with Quarters or Years to identify a date that's the specified number of quarters or years before or after the date in Start.

Výpočet dátumov na základe rokov, mesiacov a dníCalculate dates based on years, months, and days

 1. Pridajte tri ovládacie prvky Rozbaľovací zoznam s názvami Year, Month a Day.Add three Drop down controls named Year, Month, and Day.

 2. Nastavte vlastnosť Items prvku Year na tento vzorec:Set the Items property of Year to this formula:
  Table({Year:"2014"}; {Year:"2015"}; {Year:"2016"})Table({Year:"2014"}; {Year:"2015"}; {Year:"2016"})

 3. Nastavte vlastnosť Items prvku Month na tento vzorec:Set the Items property of Month to this formula:
  Table({Month:"1"}; {Month:"2"}; {Month:"3"}; {Month:"4"}; {Month:"5"}; {Month:"6"}; {Month:"7"}; {Month:"8"}; {Month:"9"}; {Month:"10"}; {Month:"11"}; {Month:"12"})Table({Month:"1"}; {Month:"2"}; {Month:"3"}; {Month:"4"}; {Month:"5"}; {Month:"6"}; {Month:"7"}; {Month:"8"}; {Month:"9"}; {Month:"10"}; {Month:"11"}; {Month:"12"})

 4. Nastavte vlastnosť Items prvku Day na tento vzorec:Set the Items property of Day to this formula:
  Table({Day:"1"}; {Day:"2"}; {Day:"3"}; {Day:"4"}; {Day:"5"}; {Day:"6"}; {Day:"7"}; {Day:"8"}; {Day:"9"}; {Day:"10"}; {Day:"11"}; {Day:"12"}; {Day:"13"}; {Day:"14"}; {Day:"15"}; {Day:"16"}; {Day:"17"}; {Day:"18"}; {Day:"19"}; {Day:"20"}; {Day:"21"}; {Day:"22"}; {Day:"23"}; {Day:"24"}; {Day:"25"}; {Day:"26"}; {Day:"27"}; {Day:"28"}; {Day:"29"}; {Day:"30"}; {Day:"31"})Table({Day:"1"}; {Day:"2"}; {Day:"3"}; {Day:"4"}; {Day:"5"}; {Day:"6"}; {Day:"7"}; {Day:"8"}; {Day:"9"}; {Day:"10"}; {Day:"11"}; {Day:"12"}; {Day:"13"}; {Day:"14"}; {Day:"15"}; {Day:"16"}; {Day:"17"}; {Day:"18"}; {Day:"19"}; {Day:"20"}; {Day:"21"}; {Day:"22"}; {Day:"23"}; {Day:"24"}; {Day:"25"}; {Day:"26"}; {Day:"27"}; {Day:"28"}; {Day:"29"}; {Day:"30"}; {Day:"31"})

 5. Pridajte ovládací prvok Označenie a jeho vlastnosť Text nastavte na tento vzorec:Add a Label control, and set its Text property to this formula:
  Text(Date(Value(Year.Selected.Value); Value(Month.Selected.Value); Value(Day.Selected.Value)); DateTimeFormat.LongDate)Text(Date(Value(Year.Selected.Value); Value(Month.Selected.Value); Value(Day.Selected.Value)); DateTimeFormat.LongDate)

  Dátum Streda 1. januára 2014 je uvedený podľa predvoleného nastavenia.Wednesday, January 1, 2014 is listed by default. Vyberte v ovládacom prvku Rozbaľovací zoznam iné hodnoty a zmeňte tým dátum v ovládacom prvku Označenie.Select different values in the Drop down controls to change the date in the Label control.

Možno budete musieť prekonvertovať údaje, ktoré ste neočakávali.You may need to convert data that you didn't expect. Ak pridáte ovládacie prvky Zadávanie textu namiesto ovládacích prvokov Rozbaľovací zoznam, môže používateľ zadať nesprávny dátum, napríklad 45. mája.If you add Text input controls instead of Drop down controls, a user may enter an incorrect date, such as May 45. Funkcia Date spracováva atypické údaje nasledujúcimi spôsobmi:The Date function handles atypical data in the following ways:

 • Ak je hodnota roka v rozmedzí od 0 do 1899 (vrátane), funkcia pripočíta túto hodnotu k hodnote 1900 a vypočíta rok.If a year value is between 0 and 1899 (inclusive), the function adds that value to 1900 to calculate the year.
 • Ak je hodnota roka v rozmedzí od 1900 do 9999 (vrátane), funkcia použije túto hodnotu ako rok.If a year value is between 1900 and 9999 (inclusive), the function uses that value as the year.
 • Ak je hodnota roka menšia ako 0 alebo je rovná alebo väčšia ako 10000, funkcia vráti chybovú hodnotu.If a year value is less than 0 or is 10000 or greater, the function returns an error value.
 • Ak je hodnota mesiaca väčšia ako 12, funkcia pripočíta tento počet mesiacov k prvému mesiacu zadaného roka.If a month value is greater than 12, the function adds that number of months to the first month of the specified year.
 • Ak je hodnota mesiaca menšia ako 1, funkcia odpočíta tento počet mesiacov plus 1 od prvého mesiaca zadaného roka.If a month value is less than 1, the function subtracts that many months, plus 1, from the first month of the specified year.
 • Ak je hodnota dňa väčšia ako počet dní v zadanom mesiaci, funkcia pripočíta tento počet dní k prvému dňu v mesiaci a vráti zodpovedajúci dátum z nasledujúceho mesiaca.If a day value is greater than the number of days in the specified month, the function adds that many days to the first day of the month and returns the corresponding date from a subsequent month.
 • Ak je hodnota dňa menšia ako 1, funkcia odpočíta toľko dní plus 1 od prvého dňa zadaného mesiaca.If a day value is less than 1, the function subtracts that many days, plus 1, from the first day of the specified month.

Výpočet času na základe hodín, minút a sekúndCalculate times based on hours, minutes, and seconds

 1. Pridajte dva Rozbaľovacie zoznamy pomenované Hour a Minute.Add two Drop-down lists named Hour and Minute.

 2. Nastavte vlastnosť Items prvku Hour na tento vzorec:Set the Items property of Hour to this formula:
  Table({Hour:"9"}; {Hour:"10"}; {Hour:"11"}; {Hour:"12"}; {Hour:"13"}; {Hour:"14"}; {Hour:"15"}; {Hour:"16"}; {Hour:"17"})Table({Hour:"9"}; {Hour:"10"}; {Hour:"11"}; {Hour:"12"}; {Hour:"13"}; {Hour:"14"}; {Hour:"15"}; {Hour:"16"}; {Hour:"17"})

 3. Nastavte vlastnosť Items prvku Minute na tento vzorec:Set the Items property of Minute to this formula:
  Table({Minute:"0"}; {Minute:"15"}; {Minute:"30"}; {Minute:"45"})Table({Minute:"0"}; {Minute:"15"}; {Minute:"30"}; {Minute:"45"})

 4. Pridajte ovládací prvok Označenie a jeho vlastnosť Text nastavte na tento vzorec:Add a Label control, and set its Text property to this formula:

  Text(Time(Value(Hour.Selected.Value); Value(Minute.Selected.Value); 0); DateTimeFormat.ShortTime)Text(Time(Value(Hour.Selected.Value); Value(Minute.Selected.Value); 0); DateTimeFormat.ShortTime)

 5. Vyberte 15 v prvku Hour a 45 v prvku Minute.Select 15 in Hour and 45 in Minute.

  Ovládací prvok Označenie zobrazuje 3:45 PM.The Label control shows 3:45 PM.

  Do zoznamov Hour a Minute môžete pridávať ďalšie položky, aby si používatelia mohli vybrať zo širšej škály hodín a presnejšieho počtu minút.You can add entries to Hour and Minute so that users can select from a bigger range of hours and a more precise number of minutes. Môžete tiež pridať tretí ovládací prvok Rozbaľovací zoznam, aby používatelia mohli zadávať sekundy.You can also add a third Drop down control so that users can specify seconds. Ak pridáte tretí zoznam, nastavte vlastnosť Text ovládacieho prvku Označenie na tento výraz:If you add a third list, set the Text property of the Label control to the following expression:
  Text(Time(Value(Hour.Selected.Value); Value(Minute.Selected.Value); Value(Second.Selected.Value)); DateTimeFormat.LongTime)Text(Time(Value(Hour.Selected.Value); Value(Minute.Selected.Value); Value(Second.Selected.Value)); DateTimeFormat.LongTime)