PowerApps'teki veri kaynaklarını anlamaUnderstand data sources in PowerApps

Çoğu PowerApps uygulaması, bulut hizmetlerinde depolanan ve Veri Kaynakları olarak adlandırılan harici bilgileri kullanır.Most PowerApps apps use external information stored in cloud services called Data Sources. OneDrive İş uygulamasında depolanan Excel dosyasında yer alan bir tablo buna örnek olarak verilebilir.A common example is a table in an Excel file stored in OneDrive for Business. Uygulamalar, Bağlantıları kullanarak bu veri kaynaklarına erişir.Apps access these data sources by using Connections.

Bu makalede veri kaynaklarının türleri ve tablo biçimindeki veri kaynaklarıyla nasıl çalışılacağı ele alınmıştır.This article discusses the different kinds of data sources, and how to work with table data sources.

Veri kaynaklarında okuma ve yazma işlemleri gerçekleştiren bir uygulamayı kolayca oluşturabilirsiniz.It is easy to create an app that does basic reading and writing to a data source. Bununla birlikte, bazen verilerin uygulamanıza girişi ve çıkışı konusunda daha fazla denetim sahibi olmak isteyebilirsiniz.But sometimes you want more control over how data flows in and out of your app. Bu makalede Patch, DataSourceInfo, Validate ve Errors işlevlerinin sağladığı ek denetim özellikleri anlatılmaktadır.This article describes how the Patch, DataSourceInfo, Validate, and Errors functions provide more control.

Veri kaynaklarının türleriKinds of data sources

Veri kaynakları, bulut hizmetlerine bağlı olabileceği gibi bir uygulamada yerel olarak bulunabilir.Data sources can be connected to a cloud service, or they can be local to an app.

Bağlı veri kaynaklarıConnected data sources

En çok kullanılan veri kaynakları, veri almak ve depolamak için kullanabileceğiniz tablolardır.The most common data sources are tables, which you can use to retrieve and store information. Veri kaynağı bağlantılarını kullanarak Microsoft Excel çalışma kitaplarında, SharePoint listelerinde, SQL tablolarında ve diğer birçok biçimde veri okuma ve yazma işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar OneDrive İş, Dropbox ve SQL Server gibi bulut hizmetlerinde depolanabilir.You can use connections to data sources to read and write data in Microsoft Excel workbooks, SharePoint lists, SQL tables, and many other formats, which can be stored in cloud services like OneDrive for Business, DropBox, SQL Server, etc.

Tablolar dışında e-posta, takvimler, Twitter ve bildirimler gibi veri kaynakları da mevcuttur ancak bu makalede diğer veri kaynağı türlerine değinilmemektedir.Data sources other than tables include email, calendars, Twitter, and notifications, but this article doesn't discuss these other kinds of data sources.

Yerel veri kaynaklarıLocal data sources

Galeri, Görüntüleme formu ve Düzenleme formu denetimlerini kullanarak veri kaynaklarında veri okuma ve yazma işlemi gerçekleştirebilen bir uygulamayı kolayca oluşturabilirsiniz.Using the Gallery, Display form, and Edit form controls, it is easy to create an app that reads and writes data from a data source. Başlamak için Veri formlarını anlama makalesini okuyun.To get started, read the article Understand data forms.

PowerApps'ten verileri kullanarak bir uygulama oluşturmasını istediğinizde bu denetimler kullanılır.When you ask PowerApps to create an app from data, these controls are used. Uygulama arka planda iç tablo kullanarak veri kaynağından gelen verileri depolar ve işler.Behind the scenes, the app uses an internal table to store and manipulate the data that comes from the data source.

Özel bir veri kaynağı türü olan Koleksiyon, uygulamada yerel olarak bulunup herhangi bir bulut hizmetine bağlı olmadığı için bilgiler aynı kullanıcının başka cihazlarıyla veya başka kullanıcılarla paylaşılamaz.A special kind of data source is the Collection, which is local to the app and not backed by a connection to a service in the cloud, so the information can not be shared across devices for the same user or between users. Koleksiyonlar yerel olarak yüklenebilir ve kaydedilebilir.Collections can be loaded and saved locally.

Tablo türleriKinds of tables

PowerApps uygulamalarında dahili olarak kullanılan tablolar sabit değerlerdir (bir sayının veya dizenin değer olması gibi).Tables that are internal to a PowerApps app are fixed values, just as a number or a string is a value. İç tablolar herhangi bir yerde depolanmaz, yalnızca uygulamanızın belleğinde bulunur.Internal tables aren't stored anywhere, they just exist in your app's memory. Bir tablonun yapısını ve verilerini doğrudan değiştiremezsiniz.You can't directly modify the structure and data of a table. Bunun yerine formül kullanarak yeni bir tablo oluşturabilir, formülle özgün tablonun değiştirilmiş bir kopyasını elde edebilirsiniz.What you can do instead is to create a new table through a formula: you use that formula to make a modified copy of the original table.

Dış tablolar daha sonra alınmak ve paylaşılmak üzere bir veri kaynağında depolanır.External tables are stored in a data source for later retrieval and sharing. PowerApps, depolanan verileri okumak ve yazmak amacıyla "bağlantılar" sunar.PowerApps provides "connections" to read and write stored data. Bir bağlantıda birden fazla bilgi tablosuna erişebilirsiniz.Within a connection, you can access multiple tables of information. Uygulamanızda kullanılacak tabloları seçtiğinizde her biri, ayrı bir veri kaynağı olur.You'll select which tables to use in your app, and each will become a separate data source.

Daha fazla bilgi edinmek için Tablolarla çalışma bölümünü inceleyebilirsiniz. Bu bölümde iç tablolar hakkında daha ayrıntılı bilgiler mevcuttur ancak bunlar bulut hizmetinde depolanan dış tablolar için de geçerlidir.To learn more, Working with tables goes into more detail about internal tables, but it is also applicable to external tables residing in a cloud service.

Tablolarla çalışmaWorking with tables

Tablo veri kaynaklarını, PowerApps'teki iç tabloları kullandığınız şekilde kullanabilirsiniz.You can use table data sources the same way that you use an internal PowerApps table. İç tablolarda olduğu gibi, tüm veri kaynakları formüllerde kullanabileceğiniz özellikler, kayıtlar ve sütunlar içerir.Just like an internal table, each data source has records, columns, and properties that you can use in formulas. Ek olarak:In addition:

 • Veri kaynağı, bağlantıdaki temel alınan tabloyla aynı sütun adlarına ve veri türlerine sahiptir.The data source has the same column names and data types as the underlying table in the connection.

  Not

  Boşluklu sütun adları içeren SharePoint ve Excel veri kaynakları için PowerApps, boşlukları "_x0020_" olarak değiştirecektir.For SharePoint and Excel data sources that contain column names with spaces, PowerApps will replace the spaces with "_x0020_". Örneğin, SharePoint veya Excel'deki "Column Name", yerleşimde görüntülendiğinde veya bir formülde kullanıldığında "Column_x0020_Name" olarak görünür.For example, "Column Name" in SharePoint or Excel will appear as "Column_x0020_Name" in PowerApps when displayed in the data layout or used in a formula.

 • Uygulama yüklendiğinde veri kaynağı hizmetten otomatik olarak yüklenir.The data source is loaded from the service automatically when the app is loaded. Refresh işlevini kullanarak verileri yenilenmeye zorlayabilirsiniz.You can force the data to refresh by using the Refresh function.
 • Uygulamayı çalıştıran kullanıcılar kayıtlar üzerinde oluşturma, değiştirme ve silme işlemlerini gerçekleştirip bu değişiklikleri hizmetteki temel alınan tabloya geri gönderebilir.As users run an app, they can create, modify, and delete records and push those changes back to the underlying table in the service.
  • Kayıtlar Patch ve Collect işlevleriyle oluşturulabilir.Records can be created with the Patch and Collect functions.
  • Kayıtlar Patch, Update ve UpdateIf işlevleriyle değiştirilebilir.Records can be modified with the Patch, Update, and UpdateIf functions.
  • Kayıtlar Remove ve RemoveIf işlevleriyle kaldırılabilir.Records can be removed with the Remove and RemoveIf functions.
  • Veri kaynaklarıyla çalışırken ortaya çıkan hatalara Errors işleviyle ulaşabilirsiniz.Errors when working with a data source are available through the Errors function.
 • DataSourceInfo, Defaults ve Validate işlevleri ile sağlanan veri kaynağı bilgilerini kullanarak kullanıcı deneyimini iyileştirebilirsiniz.The DataSourceInfo, Defaults, and Validate functions provide information about the data source that you can use to optimize the user experience.

Veri kaynağı oluşturmaCreating data sources

PowerApps ile bağlı veri kaynağı oluşturmak veya bağlı veri kaynaklarının yapısını değiştirmek mümkün değildir. Veri kaynağının başka bir hizmet üzerinde mevcut olması gerekir.PowerApps can't be used to create a connected data source, or modify its structure; the data source must already exist in a service somewhere. Örneğin, OneDrive'da depolanan bir Excel çalışma kitabında tablo oluşturmak için önce OneDrive'da Excel Online'ı kullanarak bir çalışma kitabı oluşturmanız gerekir.For example, to create a table in an Excel workbook stored on OneDrive, you first use Excel Online on OneDrive to create a workbook. Ardından uygulamadan bu dosyayla bağlantı kurabilirsiniz.Next you create a connection to it from your app.

Bununla birlikte, uygulama içinden koleksiyon veri kaynakları oluşturmak ve bunları değiştirmek mümkündür ancak bunlar yalnızca geçicidir.However, collection data sources can be created and modified inside an app, but are only temporary.

Bir veya daha fazla kayıt görüntülemeDisplay one or more records

Yukarıdaki diyagramda, veri kaynağındaki bilgi uygulama tarafından okunduktan sonra gerçekleşen bilgi akışı gösterilmektedir: The diagram above shows the flow of information when an app reads the information in a data source:

 • Bilgiler bir depolama hizmeti (bu örnekte Office 365 sitesindeki bir SharePoint listesi) aracılığıyla depolanır ve paylaşılır.The information is stored and shared through a storage service (in this case, a SharePoint list of an Office 365 site).
 • Bu bilgiler uygulamaya bağlantı üzerinden sağlanır.A connection makes this information available to the app. Bağlantı, bilgilere erişebilmesi için kullanıcının kimliğini doğrular.The connection takes care of authentication of the user to access the information.
 • Uygulama başlatıldığında veya Refresh işlevine basıldığında veri kaynağındaki bilgiler yerel ortamda kullanılmak üzere uygulamaya çekilir.When the app is started or the Refresh function is pressed, information is drawn from the connection into a data source in the app for local use.
 • Bilgileri okumak ve kullanıcının görebileceği denetimlerde görüntülemek için formüller kullanılır.Formulas are used to read the information and expose it in controls that the user can see. Ekranda bir galeri kullanıp Items özelliğini Gallery.Items = DataSource formülüyle bir veri kaynağına bağlayarak veri kaynağındaki kayıtları görüntüleyebilirsiniz.You can display the records of a data source by using a gallery on a screen and wiring the Items property to the data source: Gallery.Items = DataSource. Denetimlerin Default özelliğini kullanarak galeri içindeki denetimleri galeriye bağlayabilirsiniz.You wire controls within the gallery, to the gallery, using the controls' Default property.
 • Veri kaynağı da bir tablodur.The data source is also a table. Bu sayede, veri kaynağının tamamını kullanmadan daraltma ve çoğaltma işlemleri gerçekleştirmek için Filter, Sort, AddColumns ve diğer işlevleri kullanabilirsiniz.So you can use Filter, Sort, AddColumns, and other functions to refine and augment the data source before using it as a whole. Lookup, First, Last ve diğer işlevleri kullanarak da bağımsız kayıtlarla çalışabilirsiniz.You can also use the Lookup, First, Last, and other functions to work with individual records.

Bir kaydı değiştirmeModify a record

Önceki bölümde veri kaynağındaki bilgilerin nasıl okunacağını öğrendiniz.In the prededing section, you saw how to read a data source. Yukarıdaki diyagramda yer alan okların tek taraflı olduğunda dikkat edin.Note that the arrows in the diagram above are one way. Bir veri kaynağında yapılan değişiklikler verilerin alındığı formüller üzerinden geri gönderilmez.Changes to a data source aren't pushed back through the same formulas in which the data was retrieved. Bunun yerine yeni formüller kullanılır.Instead, new formulas are used. Özellikle mobil cihazlarda genelde kayıtların düzenlenmesi için, kayıtlara göz atma ekranından farklı bir ekran kullanılır.Often a different screen is used for editing a record than for browsing records, especially on a mobile device.

Bir veri kaynağındaki kayıtlardan birini değiştirmek için kaydın söz konusu veri kaynağından gelmiş olması gerektiğini unutmayın.Note that, to modify an existing record of a data source, the record must have originally come from the data source. Kayıt bir galeri, bağlam değişkeni ve herhangi bir sayıdaki formül aracılığıyla gelmiş olabilir ancak kaynağı takip edilerek özgün veri kaynağına ulaşılabiliyor olması gerekir.The record may have traveled through a gallery, a context variable, and any number of formulas, but its origin should be traceable back to the data source. Kayıt, doğru kaydı değiştirdiğinizden emin olabilmeniz için kendisini tanımlayan ek bilgilerle geldiğinden bu önemlidir.This is important because additional information travels with the record that uniquely identifies it, ensuring that you modify the correct record.

Yukarıdaki diyagramda, veri kaynaklarını güncelleştirmek için kullanılan bilgi akışı gösterilmektedir: The diagram above shows the flow of information to update a data source:

 • Düzenleme formu denetimi, metin girişi denetimi veya kaydırıcı gibi kullanıcı girişi denetimlerinden oluşan giriş kartları için bir kapsayıcı sunar.An Edit form control provides a container for input cards, which are made up of user input controls such as a text-input control or a slider. Düzenlenecek kaydı belirlemek için DataSource ve Item özellikleri kullanılır.The DataSource and Item properties are used to identify the record to edit.
 • Her giriş kartında genelde formun ThisItem kaydı alanına ayarlanan Default özelliği vardır.Each input card has a Default property, which is usually set to the field of the form's ThisItem record. Giriş kartındaki denetimler de giriş değerlerini Default özelliğinden alır.The controls within the input card will then take their input values from Default. Normalde bunu değiştirmenize gerek yoktur.Normally you do not need to modify this.
 • Her giriş kartı bir Update özelliğine sahiptir.Each input card exposes an Update property. Bu özellik, veri kaynağına geri yazmak üzere kullanıcının girişini kaydın belirli bir alanıyla eşler.This property maps the user's input to a specific field of the record for writing back to the data source. Normalde bunu değiştirmenize gerek yoktur.Normally you do not need to modify this.
 • Ekrandaki bir düğme veya görüntü denetimi, kullanıcının kayıt üzerinde yaptığı değişiklikleri kaydetmesini sağlar.A button or an image control on the screen enables the user to save changes to the record. Denetimin OnSelect formülü bu işlem için SubmitForm işlevini çağırır.The OnSelect formula of the control calls the SubmitForm function to do this work. SubmitForm kartların tüm Update özelliklerini okuyarak bilgileri veri kaynağına geri yazar.SubmitForm reads all the Update properties of the cards and uses this to write back to the data source.
 • Kullanıcılar bazen sorunlarla karşılaşabilir.Sometimes there will be issues. Ağ bağlantısı kesik olabilir veya hizmet tarafından uygulamanın bilmediği bir doğrulama denetimi yapılabilir.A network connection may be down, or a validation check is made by the service that the app didn't know about. Form denetiminin Error ve ErrorKind özellikleri bu bilgileri vererek kullanıcıya göstermenizi sağlar.The Error and ErrorKind properties of the form control makes this information available, so you can display it to the user.

Süreçle ilgili daha fazla denetim sahibi olmak için Patch ve Errors işlevini de kullanabilirsiniz.For more fine grained control over the process, you can also use the Patch and Errors function. Düzenleme formu denetiminin Updates özelliğini kullanarak formdaki alanların değerlerini okuyabilirsiniz.The Edit form control exposes an Updates property so that you can read the values of the fields within the form. Ayrıca bu özelliği, bir bağlantıda özel bağlayıcı çağırıp Patch ve SubmitForm işlevlerini tamamen atlamak için de kullanabilirsiniz.You can also use this property to call a custom connector on a connection, completely bypassing the Patch and SubmitForm functions.

DoğrulamaValidation

Uygulama bir kaydı değiştirmeden önce, yapılan değişikliğin kabul edilebilir olduğundan emin olmalıdır.Before making a change to a record, the app should do what it can to make sure the change will be acceptable. Bunun iki nedeni vardır:There are two reasons for this:

 • Kullanıcıya anında geri bildirim vermek.Immediate feedback to the user. Bir sorunu düzeltmenin en iyi zamanı, ortaya çıktığı ve kullanıcının konuya hakim olduğu zamandır.The best time to fix a problem is right when it happens, when it is fresh in the user's mind. Her dokunma veya tuş vuruşu sonrasında girişteki hataları tanımlayan kırmızı renkli metinler görüntülenebilir.Literally with each touch or keystroke, red text can appear that identifies an issue with their entry.
 • Daha az ağ trafiği ve daha az kullanıcı gecikme süresi.Less network traffic and less user latency. Uygulamada ne kadar çok sorun tespit edilirse ağ üzerinden sorun tespiti ve çözüm için o kadar az iletişim gerçekleştirilir.More issues detected in the app means fewer conversations over the network to detect and resolve issues. Her iletişim girişimi belirli bir zaman alır ve kullanıcının bu süre boyunca beklemesi gerekir.Each conversation takes time during which the user must wait before they can move on.

PowerApps doğrulama için iki araç sunar:PowerApps offers two tools for validation:

 • Veri kaynağı, geçerli olan ve olmayan öğelerle ilgili bilgi sağlayabilir.The data source can provide information about what is and isn't valid. Örneğin, sayılar için minimum ve maksimum değerler olabilir ve bir veya daha fazla giriş gerekebilir.For example, numbers can have minimum and maximum values, and one or more entries can be required. DataSourceInfo işleviyle bu bilgilere erişebilirsiniz.You can access this information with the DataSourceInfo function.
 • Validate işlevi de aynı bilgileri kullanarak tek bir sütunun veya bir kaydın tamamının değerini denetler.The Validate function uses this same information to check the value of a single column or of an entire record.

Hata işlemeError handling

Harika, kaydınızı doğruladınız.Great, you've validated your record. Şimdi Patch işleviyle bu kaydı güncelleştirelim!Time to update that record with Patch!

Maalesef karşılaşılabilecek sorunlar bunlarla sınırlı değil.But, alas, there may still be a problem. Ağ bağlantısının olmaması, hizmette doğrulama işleminin başarısız olması veya kullanıcının doğru izinlere sahip olmaması uygulamanızın karşılaşabileceği hatalardan yalnızca birkaçıdır.The network is down, validation at the service failed, or the user doesn't have the right permissions, just to name a few of the possible errors your app may encounter. Uygulamanın, hata durumlarında doğru tepkiyi vererek kullanıcıya geri bildirim sağlaması ve hatayı gidermek için izleyebileceği bir yol sunması gerekir.It needs to respond appropriately to error situations, providing feedback to the user and a means for them to make it right.

Veri kaynağıyla ilgili hatalar oluştuğunda uygulamanız hata bilgilerini otomatik olarak kaydeder ve Errors işlevi aracılığıyla iletir.When errors occur with a data source, your app automatically records the error information and makes it available through the Errors function. Hatalar, sorunun görüldüğü kayıtlarla ilişkilendirilir.Errors are associated with the records that had the problems. Sorun, doğrulama sorunu gibi kullanıcı tarafından giderilebilecek türdeyse kayıt yeniden gönderildiğinde hatalar silinir.If the problem is something the user can fix, such as a validation problem, they can resubmit the record, and the errors will be cleared.

Hata Patch veya Collect işleviyle kayıt oluşturma sırasında oluşursa hatanın ilişkilendirilebileceği bir kayıt olmaz.If an error occurs when a record is created with Patch or Collect, there is no record to associate any errors with. Bu durumda Patch işlevi boş değer döndürür ve Errors işlevinde kayıt bağımsız değişkeni olarak kullanılabilir.In this case, blank will be returned by Patch and can be used as the record argument to Errors. Oluşturma hataları bir sonraki işlemde silinir.Creation errors are cleared with the next operation.

Errors işlevi, hata bilgilerini içeren bir tablo döndürür.The Errors function returns a table of error information. Hatanın belirli bir sütunla ilişkilendirilebildiği durumlarda bu bilgiler arasında sütun bilgileri de yer alabilir.This information can include the column information, if the error can be attributed to a particular column. Sütun düzeyindeki hata iletilerini, sütunun düzenleme ekranındaki konumuna yakın bir yere eklediğiniz etiket denetimlerinin yakınında kullanın.Use column-level error messages in label controls that are close to where the column is located on the edit screen. Hata tablosundaki Column değerinin boş olduğu kayıt düzeyindeki hata iletilerini kaydın tamamına ait Save düğmesinin yakınında kullanın.Use record-level error messages where the Column in the error table is blank, in a location close to the Save button for the entire record.

Büyük veri kaynaklarıyla çalışmaWorking with large data sources

Büyük veri kaynaklarından (milyonlarca kayıt içerebilen) rapor oluşturduğunuzda ağ trafiğini en aza indirmek istersiniz.When you are creating reports from large data sources (perhaps millions of records), you want to minimize network traffic. İstanbul'da oturan ve Durum Kodu değeri "Platinum" olan tüm Müşterilerle ilgili bir rapor hazırlamak istediğinizi kabul edelim.Let's say you want to report on all Customers having a StatusCode of "Platinum" in New York City. Müşteriler tablosunda da milyonlarca kayıt olduğunu düşünelim.And that your Customers table contains millions of records.

Bu milyonlarca Müşteri kaydını uygulamanıza alıp ihtiyacınız olanları seçmeyi istemezsiniz.You do not want to bring those millions of Customers into your app, and then choose the ones you want. Bu seçme işleminin tablonuzun depolandığı bulut hizmetinde yapılarak yalnızca seçilen kayıtların ağ üzerinden gönderilmesini istersiniz.What you want is to have that choosing happen inside the cloud service where your table is stored, and only send the chosen records over the network.

Kayıt seçmek için kullanabileceğiniz işlevlerin tamamı olmasa da çoğu temsilci seçilebilir. Başka bir deyişle bu işlevler bulut hizmetinde çalıştırılır.Many, but not all, functions that you can use to choose records can be delegated, which means that they are run inside the cloud service. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için Temsilci seçme makalesini inceleyin.You can learn how to do this by reading about Delegation.

KoleksiyonlarCollections

Koleksiyonlar özel türdeki veri kaynaklarıdır.Collections are a special kind of data source. Bunlar uygulamada yerel olarak bulunur ve herhangi bir bulut hizmetine bağlı olmadığı için bilgiler aynı kullanıcının başka cihazlarıyla veya başka kullanıcılarla paylaşılamaz.They're local to the app and not backed by a connection to a service in the cloud, so the information can not be shared across devices for the same user or between users. Koleksiyonlar birkaç özel durum dışında diğer veri kaynakları gibi çalışır:They operate like any other data source, with a few exceptions:

 • Koleksiyonlar Collect işleviyle dinamik olarak oluşturulabilir.Collections can be created dynamically with the Collect function. Bağlantı tabanlı veri kaynakları gibi önceden oluşturulmaları gerekmez.They don't need to be established ahead of time, as connection-based data sources do.
 • Collect işlevini kullanarak bir koleksiyondaki sütunları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.The columns of a collection can be modified at any time using the Collect function.
 • Koleksiyonlarda yinelenen kayıtlara izin verilir.Collections allow duplicate records. Bir koleksiyonda aynı kaydın birden fazla kopyası bulunabilir.More than one copy of the same record can exist in a collection. Remove gibi işlevler All bağımsız değişkeni kullanılmadığı sürece yalnızca buldukları ilk eşleştirme üzerinde işlem uygular.Functions such as Remove will operate on the first match they find, unless the All argument is supplied.
 • SaveData ve LoadData işlevlerini kullanarak koleksiyonun bir kopyasını kaydedebilir ve yeniden yükleyebilirsiniz.You can use the SaveData and LoadData functions to save and reload a copy of the collection. Bu bilgiler diğer kullanıcıların, uygulamaların veya cihazların erişemeyeceği özel bir konumda depolanır.The information is stored in a private location that other users, apps, or devices can't access.
 • Dışarı aktar ve İçeri aktar denetimlerini kullanarak, kullanıcının etkileşim kurması amacıyla koleksiyonun bir kopyasını kaydedebilir ve yeniden yükleyebilirsiniz.You can use the Export and Import controls to save and reload a copy of the collection to a file that the user can interact with.

Veri kaynağı olarak koleksiyonlarla çalışma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Koleksiyon oluşturma ve koleksiyonları güncelleştirme.For more information on working with a collection as a data source, see create and update a collection.

Koleksiyonlar genelde uygulamanın genel durumunu korumak için kullanılır.Collections are commonly used to hold global state for the app. Durum yönetim seçenekleri için bkz. Değişkenlerle çalışma.See working with variables for the options available for managing state.