Kurz: Vytvoření a publikování balíčku obsahu organizace v Power BITutorial: Create and publish a Power BI organizational content pack

V tomto kurzu vytvoříte balíček obsahu organizace, poskytnete přístup konkrétní skupině a publikujete ho do knihovny balíčků obsahu vaší organizace v Power BI.In this tutorial, you create an organizational content pack, give access to a specific group, and publish it to your organization's content pack library on Power BI.

Vytváření balíčků obsahu není totéž co sdílení řídicích panelů nebo spolupráce na nich ve skupině.Creating content packs is different from sharing dashboards or collaborating on them in a group. Přečtěte si o způsobech sdílení práce v Power BI, abyste si mohli pro vaši situaci zvolit tu nejlepší možnost.Read Ways to share your work in Power BI to decide on the best option for your situation.

Pro vytvoření balíčku obsahu organizace potřebujete vy i vaši kolegové účet Power BI Pro.Creating an organizational content pack requires a Power BI Pro account for you and your colleagues.

Poznámka

V prostředí nových pracovních prostorů se balíčky obsahu organizace nedají vytvářet ani instalovat.You can't create or install organizational content packs in the new workspace experiences. Pokud jste ještě nezahájili upgrade balíčků obsahu na aplikace, je k tomu vhodná doba.If you haven't started yet, Now is a good time to upgrade your content packs to apps. Přečtěte si další informace o novém prostředí pracovních prostorů.Learn more about the new workspace experience.

Vytvoření a publikování balíčku obsahuCreate and publish a content pack

Představte si, že jste manažerem pro vydávání produktů ve společnosti Contoso a připravujete se na uvedení nového produktu.Imagine you're the Release Manager at Contoso and you're getting ready for a new product launch. Vytvořili jste řídicí panel se sestavami, které byste chtěli sdílet.You've created a dashboard with reports that you'd like to share. Mohou být užitečné pro jiné zaměstnance, kteří uvedení produktu řídí.Other employees managing the launch may find them useful. Rádi byste řídicí panel a sestavy zabalili jako jedno řešení, které budou moct používat vaši kolegové.You want a way to package up the dashboard and reports as a solution for your colleagues to use.

Chcete si ukázku projít s námi?Want to follow along? Ve službě Power BI přejděte na Pracovní prostor.In the Power BI service, go to your My Workspace. Vlastní kopii získáte tak, že přejdete na Získat data > Ukázky > Ukázka analýzy příležitostí > Připojit.Then go to Get Data > Samples > Opportunity Analysis Sample > Connect to get your own copy.

 1. V navigačním podokně vyberte Pracovní prostory > Moje pracovní prostory.In the nav pane, select Workspaces > My workspaces.

 2. V horním navigačním podokně vyberte ikonu ozubeného kola Snímek obrazovky s ikonou ozubeného kola.From the top nav pane, select the cog icon Screenshot of the cog icon. > Vytvořit balíček obsahu. > Create content pack.

  Snímek obrazovky s uživatelským rozhraním s fokusem na ikoně ozubeného kola a možnosti Vytvořit balíček obsahu

 3. V okně Vytvořit balíček obsahu zadejte následující informace.In the Create content pack window, enter the following information.

  Mějte na paměti, že se knihovna balíčků obsahu vaší organizace může rychle zaplnit.Keep in mind that your organization's content pack library might fill up quickly. V knihovně můžou být nakonec stovky těchto balíčků obsahu publikovaných pro organizaci nebo pro skupiny.The library could end up with hundreds of content packs published for the organization or for groups. Nespěchejte a dejte svému balíčku obsahu smysluplný název, připojte výstižný popis a vyberte správnou cílovou skupinu.Take time to give your content pack a meaningful name, add a good description, and select the right audience. Použijte slova, která usnadní jeho vyhledání.Use words that makes your content pack easy to find via search. V budoucnu ho pak snadno najdete.It makes it easier to find in the future.

  Snímek obrazovky vyplněného formuláře pro vytvoření balíčku obsahu

  1. Vyberte Konkrétní skupiny.Select Specific Groups.

  2. Zadejte úplné e-mailové adresy jednotlivců, skupin Microsoft 365, distribučních skupin nebo skupin zabezpečení.Enter the full email addresses for individuals, Microsoft 365 groups, distribution groups, or security groups. Například: salesmgrs@contoso.com; sales@contoso.comFor example: salesmgrs@contoso.com; sales@contoso.com

   V rámci tohoto kurzu zkuste použít e-mailovou adresu vaší skupiny.For this tutorial, try using your group's email address.

  3. Balíček obsahu pojmenujte Prodejní příležitosti.Name the content pack Sales Opportunities.

   Tip

   Zvažte zahrnutí názvu řídicího panelu do názvu balíčku obsahu.Consider including the name of the dashboard in the name of the content pack. Tím svým kolegům usnadníte nalezení řídicího panelu potom, co se k balíčku obsahu připojí.That way, your colleagues can find the dashboard more easily after they connect to your content pack.

  4. Doporučeno: Přidejte popis.Recommended: Add a description. Díky němu vaši spolupracovníci snadněji najdou balíčky obsahu, které potřebují.It helps coworkers more easily find the content packs that they need. Kromě popisu přidejte klíčová slova, na základě kterých budou moct vaši kolegové ten balíček obsahu vyhledat.Besides a description, add keywords your coworkers might use to search for this content pack. Připojte kontaktní údaje pro případ, že kolegové budou mít nějaké otázky nebo budou potřebovat pomoc.Include contact information in case your coworkers have a question or need help.

  5. Nahrajte obrázek nebo logo, aby členové skupiny balíček obsahu snadněji našli.Upload an image or logo to make it easier for group members to find the content pack.

   Obrázek se vyhledává rychleji než text.It's faster to scan for an image than to scan for text. Snímek obrazovky ukazuje obrázek dlaždice sloupcového grafu Opportunity Count (Počet příležitostí).The screenshot shows an image of the Opportunity Count column chart tile.

  6. Vyberte řídicí panel Ukázka analýzy příležitostí, aby se přidal do balíčku obsahu.Select the Opportunity Analysis Sample dashboard to add it to the content pack.

   Power BI automaticky přidá přidruženou sestavu a datovou sadu.Power BI automatically adds the associated report and dataset. Můžete přidat i další prvky, pokud chcete.You can add others, if you want.

   Poznámka

   Power BI zobrazuje seznam jen takových řídicích panelů, sestav, datových sad a sešitů, které můžete upravovat.Power BI only lists the dashboards, reports, datasets, and workbooks that you can edit. Aplikace proto nezobrazí ty, které s vámi někdo sdílí.Thus, the app doesn't display any that were shared with you.

  7. Pokud máte excelové sešity, uvidíte je v části Sestavy s ikonou aplikace Excel.If you have Excel workbooks, you see them under Reports, with an Excel icon. Také ty můžete přidat do balíčku obsahu.You can add them to the content pack, too.

   Snímek obrazovky s částí Sestavy a sestavami, které můžete vybrat

   Poznámka

   Pokud si členové skupiny nemůžou excelový sešit zobrazit, možná jim ho budete muset nasdílet na OneDrivu pro firmy.If members of the group can't view the Excel workbook, you may need to share the workbook with them in OneDrive for Business.

 4. Vyberte Publikovat a přidejte balíček obsahu do knihovny balíčků obsahu organizace pro danou skupinu.Select Publish to add the content pack to the group's organizational content pack library.

  Jakmile se úspěšně publikuje, zobrazí se zpráva o dokončení akce.You see a success message when it publishes successfully.

 5. Když členové vaší skupiny přejdou na Získat data > Balíčky obsahu organizace, zobrazí se jim váš balíček obsahu.When members of your group go to Get Data > Organizational Content Packs, they see your content pack.

  Snímek obrazovky s balíčkem obsahu Sales Opportunities (Prodejní příležitosti) v dialogovém okně AppSource

  Tip

  Adresa URL zobrazená v prohlížeči je jedinečnou adresou pro tento balíček obsahu.The URL displayed in your browser is an unique address for this content pack. Chcete o tomto novém balíčku obsahu dát vědět svým spolupracovníkům?Want to tell your coworkers about this new content pack? Vložte adresu URL do e-mailu.Paste the URL into an email.

 6. Když členové vaší skupiny vyberou Připojit, můžou si váš balíček obsahu zobrazit a pracovat s ním.When your group members select Connect, they can view and work with your content pack.

Další krokyNext steps