Úvod k balíčkům obsahu organizace v Power BIIntro to organizational content packs in Power BI

Poznámka

V prostředí nových pracovních prostorů se balíčky obsahu organizace nedají vytvářet ani instalovat.You can't create organizational content packs or install them in the new workspace experiences. Pokud jste ještě nezahájili upgrade balíčků obsahu na aplikace, je k tomu vhodná doba.Now is a good time to upgrade your content packs to apps, if you haven't started yet. Přečtěte si další informace o novém prostředí pracovních prostorů.Learn more about the new workspace experience.

Posíláte svému týmu pravidelně sestavy e-mailem?Do you regularly distribute reports by email to your team? Zkuste raději toto: Vytvořte ze svých řídicích panelů, sestav, excelových sešitů a datových sad balíček a publikujte ho pro svůj tým jako balíček obsahu organizace.Try this instead: Package up your dashboards, reports, Excel workbooks, and datasets and publish them to your team as an organizational content pack. Balíčky obsahu, který vytvoříte, váš tým snadno najde – všechny jsou v AppSource.Content packs you create are easy for your team to find — they are all in AppSource. Protože jsou součástí Power BI, mohou využívat všechny funkce Power BI včetně interaktivního zkoumání dat, nových vizuálů, funkce Q&A, integrace s dalšími zdroji dat, aktualizace dat a dalších.Because they're part of Power BI, they leverage all the features of Power BI, including interactive data exploration, new visuals, Q&A, integration with other data sources, data refresh, and more.

Snímek obrazovky s řídicím panelem, který znázorňuje balíčky obsahu organizace

Vytváření balíčků obsahu není totéž co sdílení řídicích panelů nebo spolupráce na nich v pracovním prostoru.Creating content packs is different from sharing dashboards or collaborating on them in a workspace. S rozhodnutím o tom, která možnost je pro vás nejlepší, vám pomůže článek o tom, jak spolupracovat na řídicích panelech a sestavách a sdílet je.Read How should I collaborate on and share dashboards and reports? to decide on the best option for your situation.

V AppSource můžete procházet nebo hledat balíčky obsahu publikované pro celou organizaci, pro distribuční skupiny nebo skupiny zabezpečení a pro skupiny Microsoft 365, do kterých patříte.In AppSource, you can browse or search for content packs published to the entire organization, to distribution or security groups, and to Microsoft 365 groups you belong to. Pokud nejste členem konkrétní skupiny, balíčky obsahu sdílené s danou skupinou se vám nezobrazí.If you aren't a member of a specific group, you won't see content packs shared with that group. Všichni členové skupiny mají k datům, sestavám, sešitům a řídicím panelům balíčků obsahu stejný přístup – jen pro čtení (pokud se nejedná o datový zdroj SQL Server Analysis Services, kde se vaše oprávnění dědí se zdrojem dat).All members of the group have the same read-only access to the content pack data, reports, workbooks, and dashboards (unless it's a SQL Server Analysis Services (SSAS) data source, in which case your privileges are inherited with the data source).

Řídicí panely, sestavy a excelové sešity jsou jen pro čtení, můžete ale zkopírovat řídicí panely a sestavy a použít je jako výchozí bod pro vytvoření vlastní upravené verze balíčku obsahu.The dashboards, reports, and Excel workbooks are read-only, but you can copy and use the dashboards and reports as a starting point for creating your own personalized version of the content pack.

Poznámka

Balíčky obsahu organizace jsou k dispozici pouze tehdy, pokud vy i vaši kolegové máte licenci Power BI Pro.Organizational content packs are only available when you and your colleagues have Power BI Pro licenses.

Co je AppSource?What is AppSource?

Když publikujete balíček obsahu organizace, přidá se tento balíček do AppSource.Publishing an organizational content pack adds it to AppSource. Toto centrální úložiště usnadňuje členům procházení a hledání řídicích panelů, sestav a datových sad, které jsou pro ně publikované.This centralized repository makes it easy for members to browse and discover dashboards, reports, and datasets published for them.

 • Chcete-li zobrazit AppSource, vyberte Získat data > Moje organizace > Získat.To view AppSource, select Get Data > My Organization > Get.

Životní cyklus balíčku obsahu organizaceThe life cycle of an organizational content pack

Každý uživatel Power BI Pro má přístup k balíčkům obsahu organizace a může je vytvářet a publikovat.Any Power BI Pro user can create, publish, and access organizational content packs. Pouze tvůrce balíčku obsahu může upravit sešit a datové sady, naplánovat aktualizaci a odstranit balíček.Only the content pack creator can modify the workbook and dataset, schedule refresh, and delete it.

Životní cyklus vypadá přibližně takto:The lifecycle looks something like this:

 1. Tomáš vytvoří v Power BI Pro balíček obsahu a publikuje ho pro marketingovou distribuční skupinu.In Power BI Pro, Nate creates a content pack and publishes it to the Marketing distribution group. Nastavení aktualizace se zdědí v rámci datové sady a může ho změnit jenom Tomáš.The refresh settings are inherited with the dataset and can only be changed by Nate.

  Poznámka

  Pokud Tomáš vytvoří balíček obsahu v pracovním prostoru Power BI, do kterého patří, pak mohou vlastnictví převzít další uživatelé v pracovním prostoru Power BI i v případě, že Tomáš pracovní prostor opustí.If Nate creates the content pack from within a Power BI workspace that Nate belongs to, then even if Nate leaves the workspace, others in the Power BI workspace can take over ownership.

 2. Tomáš odešle distribuční skupině e-mail s informací o nově vytvořeném balíčku obsahu.Nate sends mail to the distribution group, telling them about the new content pack.

 3. Jana, která je členkou marketingové distribuční skupiny, si tento balíček obsahu v Power BI Pro vyhledá a připojí se k němu prostřednictvím AppSource.In Power BI Pro, Jane, a member of the Marketing distribution group, searches for and connects to a content pack in AppSource. Jana teď má k dispozici kopii jen pro čtení.Jane now has a read-only copy. Jana ví, že se jedná o kopii jen pro čtení, protože v navigačním podokně vlevo od názvu řídicího panelu a názvu sestavy je ikona sdílení.Jane knows it's read-only because in the nav pane, there is a sharing icon to the left of the dashboard name and report name. Když Jana vybere řídicí panel, zobrazí se jí ikona zámku, a Jana tedy ví, že si zobrazila řídicí panel balíčku obsahu.And when Jane selects the dashboard, a lock icon lets Jane know they are looking at a content pack dashboard.

 4. Řekněme, že se rozhodne ho přizpůsobit.Say Jane decides to customize it. Jana teď bude mít svou vlastní kopii řídicího panelu a sestav.Jane will now have their own copy of the dashboard and reports. Její práce nebude mít žádný vliv na zdroj a na původní balíček obsahu, ani se nijak nedotkne ostatních členů skupiny.Jane's work does not affect the source, the original content pack, or other distribution group members. Každý teď pracuje na své vlastní kopii řídicího panelu a sestavy.They are now each working on their own copy of the dashboard and report.

 5. Tomáš řídicí panel aktualizuje, a když je všechno hotovo, publikuje novou verzi balíčku obsahu.Nate makes updates to the dashboard and when it's ready, will publish a new version of the content pack.

  • Michal, který je také členem distribuční skupiny, původní balíček obsahu nijak nepřizpůsobil.Julio, another distribution group member, didn't customize the original content pack. Nové změny se automaticky aplikují na Michalovu verzi balíčku obsahu.The new changes are automatically applied to Julio's version of the content pack.
  • Jana balíček obsahu přizpůsobila.Jane did customize the content pack. Přijde jí oznámení, že je k dispozici nová verze.Jane then receives a notification that there's a new version. Jana může přejít do AppSource a získat aktualizovaný balíček obsahu, aniž by přišla o svoji přizpůsobenou verzi.Jane can go to AppSource and get the updated content pack without losing the personalized version. Jana teď má dvě verze: přizpůsobenou verzi a aktualizovaný balíček obsahu.Jane now has two versions: the personalized version and the updated content pack.
 6. Řekněme, že Tomáš změní nastavení zabezpečení.Say Nate changes the security settings. Michal ani Jana už nebudou mít k obsahu přístup.Julio and Jane no longer have access to the content. Nebo se může stát, že budou odebráni z marketingové distribuční skupiny.Or say they're removed from the Marketing distribution group.

  • Protože Michal původní balíček obsahu nepřizpůsobil, obsah se automaticky odebere.Julio didn't customize the original content pack, so the content is automatically removed.
  • Jana balíček obsahu přizpůsobila.Jane did customize the content pack. Až Jana příště otevře řídicí panel, všechny dlaždice z původního balíčku obsahu zmizí, ale budou se stále zobrazovat připnuté dlaždice z jiných sestav (které je Jana pořád oprávněná používat).The next time Jane opens the dashboard all tiles from the original content pack are gone, but tiles pinned from other reports (that Jane still has permission to use) still appear. Přidružené sestavy a datové sady už nejsou k dispozici (a nezobrazují se v jejím navigačním podokně).The associated reports and dataset are no longer available (and don't appear in their nav pane).
 7. Nebo se Tomáš rozhodne balíček obsahu odstranit.Or Nate deletes the content pack.

  • Protože Michal původní balíček obsahu nepřizpůsobil, obsah se automaticky odebere.Julio didn't customize the original content pack, so the content is automatically removed.
  • Jana balíček obsahu přizpůsobila.Jane did customize the content pack. Až Jana příště otevře řídicí panel, všechny dlaždice z původního balíčku obsahu zmizí, ale budou se stále zobrazovat připnuté dlaždice z jiných sestav.The next time Jane opens the dashboard all tiles from the original content pack are gone, but tiles pinned from other reports still appear. Přidružené sestavy a datové sady už nejsou k dispozici (a nezobrazují se v jejím navigačním podokně).The associated reports and dataset are no longer available (and don't appear in their nav pane).

Zabezpečení datData security

Všichni členové distribuční skupiny mají k datům stejná oprávnění jako autor balíčku obsahu.All distribution group members have the same permissions to the data as the content pack creator. Jedinou výjimkou jsou místní tabulkové datové sady SQL Server Analysis Services (SSAS).The one exception to this is SQL Server Analysis Services (SSAS) on-premises tabular datasets. Protože sestavy a řídicí panely mají živé připojení k místnímu modelu SSAS, ověřují se data, ke kterým mohou jednotliví členové distribuční skupiny získat přístup, pomocí jejich přihlašovací údajů.Because the reports and dashboards are connecting live to the on-premises SSAS model, the credentials of each individual distribution group member are used to determine the data they can access.

Další krokyNext steps