Pokyny k nastavení tenantaTenant settings guidance

Tento článek je určený pro správce Power BI, kteří zodpovídají za nastavení a konfiguraci prostředí Power BI ve své organizaci.This article targets Power BI administrators who are responsible for setting up and configuring the Power BI environment in their organization.

Poskytujeme pokyny ke specifickým nastavením tenanta, která pomáhají vylepšit prostředí Power BI, ale někdy by také mohla vaši organizaci vystavit riziku.We provide guidance for specific tenant settings that help improve the Power BI experience, or could expose your organization to risk. Doporučujeme, abyste svého tenanta vždy konfigurovali v souladu se zásadami a procesy vaší organizace.We recommend you always configure your tenant to align with your organization's policies and processes.

Nastavení tenanta se spravují na portálu pro správu a může je nakonfigurovat správce služeb Power BI.Tenant settings are managed in the Admin portal, and can be configured by a Power BI service administrator. Mnohá nastavení tenanta můžou omezit možnosti a funkce tak, aby byly dostupné jenom pro omezenou množinu uživatelů.Many tenant settings can restrict capabilities and features to a limited set of users. Proto doporučujeme, abyste se napřed seznámili s nastaveními a až pak si naplánovali skupiny zabezpečení, které budete potřebovat.So, we recommend you first become familiar with the settings to plan the security groups you'll need. Možná zjistíte, že stejnou skupinu zabezpečení můžete použít pro více nastavení.You might find that you can apply the same security group to multiple settings.

Vylepšení prostředí Power BIImprove Power BI experience

Publikovat informace k získání nápovědyPublish "Get Help" information

Doporučujeme, abyste nastavili interní weby související s Power BI pomocí Microsoft Teams nebo jiné platformy pro spolupráci.We encourage you to set up internal Power BI-related sites using Microsoft Teams, or other collaboration platform. Tyto weby můžete využít k uložení školicí dokumentace, hostování diskusí, zadávání žádostí o licence nebo poskytování odborné pomoci.These sites can be used to store training documentation, host discussions, make requests for licenses, or respond to help.

Pokud to chcete udělat, doporučujeme zapnout nastavení Publikování informací k získání nápovědy pro celou organizaci.If you do so, we recommend you then enable the Publish "Get Help" information setting for the entire organization. Nachází se ve skupině Nastavení nápovědy a podpory.It's found in the Help and support settings group. Můžete nastavit adresy URL pro tyto položky:You can set URLs for your:

  • Školicí dokumentaceTraining documentation
  • Diskusní fórumDiscussion forum
  • Žádosti o licenceLicensing requests
  • Help DeskHelp desk

Tyto adresy URL budou v Power BI dostupné jako odkazy v nabídce Nápověda.These URLs will become available as links in the Power BI help menu.

Poznámka

Když zadáte adresu URL pro Žádosti o licence, zabráníte jednotlivým uživatelům v nákupu licence Power BI Pro.Supplying the Licensing requests URL prevents individual users from buying a Power BI Pro license. Místo toho budou nasměrováni na váš interní web s informací o tom, jak licenci získat.Instead, they'll be directed to your internal site with information on how to acquire a license. Nastavení Povolit uživatelům vyzkoušet Power BI Pro je standardně zapnuté a odděluje činnost koncového uživatele při nákupu a vyzkoušení.The setting Allow users to try Power BI Pro is enabled by default and separates the purchase and trial experiences. Pokud chcete zjistit, jak tato nastavení společně fungují, podívejte se na téma Povolit uživatelům vyzkoušet Power BI Pro.To learn more about how these settings work together, see Allow users to try Power BI Pro.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s nastavením nápovědy a podpory

Další informace najdete v tématu Nastavení nápovědy a podpory.For more information, see Help and support settings.

Řízení rizikManage risk

Nastavení pro správu rizik vám můžou pomoct vytvořit ve vašem tenantovi Power BI zásady správného řízení.The settings to manage risks can help you establish governance policies in your Power BI tenant. Mějte ale na paměti, že nastavení zásad správného řízení nepředstavují bezpečnostní opatření.Keep in mind, however, that governance settings are not a security measure. Když například zakážete nastavení Export dat, odeberete tak tuto funkci z uživatelského rozhraní Power BI a pomůžete uživatelům Power BI pracovat v souladu se zásadami správného řízení vaší organizace. Nezabráníte tím ale odhodlaným uživatelům v tom, aby exportovali data pomocí jiných možností.For example, disabling the Export data setting removes the feature from the Power BI user interface and helps in this way Power BI users to work in compliance with your organization's governance policies, but it does not prevent determined users from exporting data using other options. Uživatel Power BI s přístupem pro čtení k datové sadě má (z pohledu zabezpečení) oprávnění dotazovat se na tuto datovou sadu a může uchovat výsledky bez ohledu na funkce dostupné v uživatelském rozhraní Power BI.From a security viewpoint, a Power BI user with read access to a dataset has the permission to query this dataset and can persist the results regardless of the features available in the Power BI user interface.

Dostávat e-mailová oznámení pro výpadky nebo incidenty službyReceive email notification service outages or incidents

Pokud vašeho tenanta postihne výpadek nebo incident služby, můžete dostat e-mailové oznámení.You can be notified by email if your tenant is impacted by a service outage or incident. Tak budete moct na incidenty aktivně reagovat.This way, you can proactively respond to incidents.

Doporučujeme, abyste nastavení Dostávat e-mailová oznámení pro výpadky nebo incidenty služby povolili.We recommend you enable the Receive email notification service outages or incidents setting. Nachází se ve skupině Nastavení nápovědy a podpory.It's found in the Help and support settings group. Přiřaďte jednu nebo více skupin zabezpečení s povolenou poštou.Assign one or more mail-enabled security groups.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s nastavením Dostávat e-mailová oznámení pro výpadky nebo incidenty služby

Information ProtectionInformation protection

Technologie Information Protection (ochrana informací) umožňuje vynucovat nastavení ochrany – například šifrování nebo vodoznaky – při exportu dat ze služby Power BI.Information protection allows enforcing protection settings—such as encryption or watermarks—when exporting data from the Power BI service.

S ochranou informací souvisejí dvě nastavení tenanta.There are two tenant settings related to information protection. Ve výchozím nastavení jsou obě zakázána pro celou organizaci.By default, both settings are disabled for the entire organization.

Tato nastavení doporučujeme povolit, pokud potřebujete zpracovávat a chránit citlivá data.We recommend you enable these settings when you need to handle and protect sensitive data. Další informace najdete v článku o ochraně dat v Power BI.For more information, see Data protection in Power BI.

Vytvoření pracovních prostorůCreate workspaces

Můžete omezit možnost uživatelů vytvářet pracovní prostory.You can restrict users from creating workspaces. Tak můžete řídit, co se vytváří v rámci vaší organizace.This way, you can govern what is created within your organization.

Poznámka

Aktuálně probíhá přechodné období mezi starým a novým prostředím pracovních prostorů.Currently there's a transition period between the old workspace experience and the new. Toto nastavení tenanta platí jenom pro nové prostředí.This tenant setting applies only to the new experience.

Nastavení Vytvořit pracovní prostory je ve výchozím nastavení povolené pro celou organizaci.The Create workspaces setting is enabled by default for the entire organization. Nachází se ve skupině Nastavení pracovního prostoru.It's found in the Workspace settings group.

Doporučujeme, abyste přiřadili jednu nebo více skupin zabezpečení.We recommend you assign one or more security groups. Těmto skupinám můžete udělit nebo odepřít oprávnění k vytváření pracovních prostorů.These groups can be granted or denied permission to create workspaces.

Nezapomeňte do své dokumentace zahynout pokyny k tomu, jak můžou uživatelé, kteří nemají práva k vytváření pracovních prostorů, o nový pracovní prostor požádat.Be sure to include instructions in your documentation letting users (who don't have workspace creation rights) know how they can request a new workspace.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s nastavením Vytvořit pracovní prostory

Sdílet obsah s externími uživateliShare content with external users

Uživatelé můžou sdílet sestavy a řídicí panely s lidmi mimo vaši organizaci.Users can share reports and dashboards with people outside your organization.

Nastavení Sdílet obsah s externími uživateli je ve výchozím nastavení povolené pro celou organizaci.The Share content with external users setting is enabled by default for the entire organization. Nachází se ve skupině Nastavení exportu a sdílení.It's found in the Export and sharing settings group.

Doporučujeme, abyste přiřadili jednu nebo více skupin zabezpečení.We recommend you assign one or more security groups. Těmto skupinám můžete udělit nebo odepřít oprávnění ke sdílení obsahu s externími uživateli.These groups can be granted or denied permission to share content with external users.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s nastavením Sdílet obsah s externími uživateli

Publikovat na webuPublish to web

Funkce Publikovat na webu umožňuje publikovat veřejné sestavy na webu.The publish to web feature allows publishing public reports on the web. Pokud se využije nesprávně, hrozí riziko, že by se na web mohly živě dostat důvěrné informace.If used inappropriately, there's risk that confidential information could be made available live on the web.

Nastavení Publikovat na webu je ve výchozím nastavení povolené pro celou organizaci, ale u uživatelů, kteří nejsou správci, omezuje možnost vytváření kódů pro vložení.The Publish to web setting is enabled by default for the entire organization, but restricting the ability for non-admin users to create embed codes. Nachází se ve skupině Nastavení exportu a sdílení.It's found in the Export and sharing settings group.

Pokud ho povolíte, doporučujeme, abyste přiřadili jednu nebo více skupin zabezpečení.If enabled, we recommend you assign one or more security groups. Těmto skupinám můžete udělit nebo odepřít oprávnění k publikování sestav.These groups can be granted or denied permission to publish reports.

Dále je k dispozici možnost zvolit, jak fungují kódy pro vložení.Further, there's an option to choose how your embed codes work. Ve výchozím nastavení je nastavená na Povolit jen existující kódy.By default, it's set to Only allow existing codes. To znamená, že pokud budou uživatelé chtít vytvořit kód pro vložení, zobrazí se jim pokyn, aby o to požádali správce Power BI.It means users will be asked to contact a Power BI admin to create an embed code.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s nastavením Publikovat na webu

Doporučujeme také, abyste kódy pro vložení pro publikování na webu pravidelně kontrolovali.We also recommend you review publish to web embed codes regularly. Pokud by kódy způsobovaly publikování soukromých nebo důvěrných informací, tak je odeberte.Remove codes if they result in the publication of private or confidential information.

Exportovat dataExport data

Můžete omezit možnost uživatelů exportovat data z dlaždic řídicího panelu nebo z vizuálů sestav.You can restrict users from exporting data from dashboard tiles or report visuals.

Nastavení Export dat je ve výchozím nastavení povolené pro celou organizaci.The Export data setting is enabled by default for the entire organization. Nachází se ve skupině Nastavení exportu a sdílení.It's found in the Export and sharing settings group.

Doporučujeme, abyste přiřadili jednu nebo více skupin zabezpečení.We recommend you assign one or more security groups. Těmto skupinám můžete udělit nebo odepřít oprávnění k publikování sestav.These groups can be granted or denied permission to publish reports.

Důležité

Zakázáním tohoto nastavení se také zakáže použití funkce Analyzovat v Excelu a funkce živých připojení služby Power BI.Disabling this setting also restricts the use of the Analyze in Excel and Power BI service live connection features.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s nastavením Export dat

Poznámka

Pokud uživatelům povolíte export dat, můžete přidat vrstvu ochrany vynucováním ochrany dat.If users allow users to export data, you can add a layer of protection by enforcing data protection. Když ji nakonfigurujete, nebudou moct neautorizovaní uživatelé exportovat obsah s popisky citlivosti.When configured, unauthorized users will be blocked from exporting content with sensitivity labels.

Povolit externím uživatelům guest upravovat a spravovat obsah v organizaciAllow external guest users to edit and manage content in the organization

Můžete povolit, aby obsah Power BI upravovali a spravovali externí uživatelé.It's possible that external guest users can edit and manage Power BI content. Další informace najdete v tématu Distribuce obsahu Power BI externím uživatelům typu host přes Azure AD B2B.For more information, see Distribute Power BI content to external guest users with Azure AD B2B.

Nastavení Povolit externím uživatelům guest upravovat a spravovat obsah v organizaci je ve výchozím nastavení zakázané pro celou organizaci.The Allow external guest users to edit and manage content in the organization setting is disabled by default for the entire organization. Nachází se ve skupině Nastavení exportu a sdílení.It's found in the Export and sharing settings group.

Pokud potřebujete povolit úpravy a správu obsahu externím uživatelům, doporučujeme, abyste přiřadili jednu nebo více skupin zabezpečení.If you need to authorize external users to edit and manage content, we recommend you assign one or more security groups. Těmto skupinám můžete udělit nebo odepřít oprávnění k publikování sestav.These groups can be granted or denied permission to publish reports.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s nastavením Povolit externím uživatelům guest upravovat a spravovat obsah v organizaci

Nastavení pro vývojářeDeveloper settings

K dispozici jsou dvě nastavení tenanta související s vkládáním obsahu Power BI.There are two tenant settings related to embedding Power BI content. Jsou to tyto:They are:

  • Vkládání obsahu do aplikací (ve výchozím nastavení povoleno)Embed content in apps (enabled by default)
  • Povolit instančním objektům používat rozhraní API pro Power BI (ve výchozím nastavení zakázáno)Allow service principals to user Power BI APIs (disabled by default)

Pokud nehodláte používat rozhraní API pro vývojáře ke vkládání obsahu, doporučujeme tato nastavení zakázat.If you have no intention of using the developer APIs to embed content, we recommend you disable them. Jinak aspoň nakonfigurujte specifické skupiny zabezpečení, které by tuto práci prováděly.Or, at least configure specific security groups that would be doing this work.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s nastavením vývojáře

Další krokyNext steps

Další informace související s tímto článkem najdete v následujících tématech:For more information related to this article, check out the following resources: