Ovládací prvek Obrazovka v PowerAppsScreen control in PowerApps

Prvek uživatelského rozhraní, který obsahuje jeden nebo více dalších ovládacích prvků v aplikaciA UI element that contains one or more other controls in an app.

PopisDescription

Většina aplikací má více ovládacích prvků Obrazovka obsahujících ovládací prvky Popisek, Tlačítko a další ovládací prvky, které slouží k zobrazení dat a podpoře navigace.Most apps have multiple Screen controls that contain Label controls, Button controls, and other controls that show data and support navigation.

Základní vlastnostiKey properties

BackgroundImage – název souboru obrázku, který se zobrazuje na pozadí obrazovkyBackgroundImage – The name of an image file that appears in the background of a screen.

Fill – barva pozadí ovládacího prvkuFill – The background color of a control.

Další vlastnostiAdditional properties

ImagePosition – pozice obrázku (Fill (Vyplnit), Fit (Přizpůsobit), Stretch (Roztáhnout), Tile (Dlaždice) nebo Center (Na střed)) na obrazovce nebo ovládacím prvku, pokud není stejné velikosti jako obrázek.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

OnHidden – chování aplikace, když uživatel opustí obrazovkuOnHidden – The behavior of an app when the user navigates away from a screen.

OnVisible – chování aplikace, když uživatel přejde na obrazovkuOnVisible – The behavior of an app when the user navigates to a screen.

OnStart – chování aplikace při jejím otevřeníOnStart – The behavior of the app when the user opens the app.

 • Vzorec, který se nastavuje do této vlastnosti, proběhne ještě před zobrazením první obrazovky.The formula to which this property is set runs before the first screen of the app appears. Pokud chcete změnit první obrazovku načtenou po spuštění aplikace, zavolejte funkci Navigate.Call the Navigate function to change which screen appears first when the app starts.
 • Kontextové proměnné nelze u funkce UpdateContext nastavit, protože se žádná obrazovka ještě nezobrazila.You can't set context variables with the UpdateContext function because no screen has appeared yet. Kontextové proměnné ale můžete předat ve funkci Navigate a pomocí funkce Collect vytvořit a vyplnit kolekci.However, you can pass context variables in the Navigate function and create and fill a collection by using the Collect function.
 • Když aplikaci aktualizujete, spustí se vzorec nastavený do této vlastnosti při načtení aplikace do PowerApps Studia.When you update an app, the formula to which this property is set runs when the app is loaded into PowerApps Studio. Změna této vlastnosti se projeví po uložení, zavření a opětovném načtení aplikace.To see the impact of changing this property, you'll need to save, close, and reload your app.
 • Vlastnost OnStart je ve skutečnosti vlastností aplikace, nikoliv obrazovky.The OnStart property is actually a property of the app, not the screen. V zájmu jednodušších úprav ji ale prohlížíte a měníte na první stránce aplikace.For editing convenience, you view and modify it as a property on the first screen of your app. Pokud první stránku odeberete nebo změníte pořadí obrazovek, může být těžké tuto vlastnost najít.If you remove the first screen or reorder screens, this property may become hard to find. V takovém případě aplikaci uložte, zavřete a znovu načtěte. Poté se znovu zobrazí jako vlastnost první obrazovky.In this case, save, close, and reload your app, and the property will reappear as a property of the first screen.

Distinct( ZdrojDat; NázevSloupce )Distinct( DataSource, ColumnName )

Příklad:Example

 1. Přidejte ovládací prvek Přepínač, pojmenujte ho ScreenFills a do jeho vlastnosti Items nastavte tuto hodnotu:Add a Radio control, name it ScreenFills, and set its Items property to this value:
  ["Red", "Green"] ["Red", "Green"]

  Podívejte se, jak přidat, pojmenovat a nakonfigurovat ovládací prvek.Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Výchozí ovládací prvek Obrazovka pojmenujte Source, přidejte další ovládací prvek Obrazovka a pojmenujte ho Target.Name the default Screen control Source, add another Screen control, and name it Target.
 3. V prvku Source přidejte ovládací prvek Tvar (například šipku) a do jeho vlastnosti OnSelect nastavte tento vzorec:On Source, add a Shape control (such as an arrow), and set its OnSelect property to this formula:
  Navigate(Target; ScreenTransition.Fade) Navigate(Target, ScreenTransition.Fade)

  Přečtěte si další informace o funkci Navigate a ostatních funkcích.Want more information about the Navigate function or other functions?

 4. V prvku Target přidejte ovládací prvek Tvar (například šipku) a do jeho vlastnosti OnSelect nastavte tento vzorec:In Target, add a Shape control (such as an arrow), and set its OnSelect property to this formula:
  Navigate(Source; ScreenTransition.Fade) Navigate(Source, ScreenTransition.Fade)
 5. Nastavte vlastnost Fill ovládacího prvku Target na tento vzorec:Set the Fill property of Target to this formula:
  If("Red" in ScreenFills.Selected.Value; RGBA(255; 0; 0; 1); RGBA(54; 176; 75; 1)) If("Red" in ScreenFills.Selected.Value, RGBA(255, 0, 0, 1), RGBA(54, 176, 75, 1))
 6. Na obrazovce Source stiskněte klávesu F5, klikněte nebo klepněte na jednu z možností v ovládacím prvku Přepínač a potom klikněte nebo klepněte na ovládací prvek Tvar.From Source, press F5, click or tap either option in the Radio control, and then click or tap the Shape control.

  Obrazovka Target se zobrazí ve zvolené barvě.Target appears in the color that you chose.

 7. Na obrazovce Target se kliknutím nebo klepnutím na ovládací prvek Tvar vraťte na obrazovku Source.On Target, click or tap the Shape control to return to Source.
 8. (volitelné) Klikněte nebo klepněte na druhou z možností v ovládacím prvku Přepínač a potom kliknutím nebo klepnutím na ovládací prvek Tvar potvrďte, že se má obrazovka Target zobrazit ve druhé barvě.(optional) Click or tap the other option in the Radio control, and then click or tap the Shape control to confirm that Target appears in the other color.
 9. Stisknutím klávesy Esc se vraťte do výchozího pracovního prostoru.To return to the default workspace, press Esc.