Kép hozzáadása vezérlőelem a PowerApps szolgáltatásbanAdd picture control in PowerApps

Fényképet készít a helyi eszközön, vagy képeket tölt fel róla.Takes a photo or loads images from the local device.

LeírásDescription

Ezzel a vezérlőelemmel a felhasználók képeket készíthetnek a helyi eszközükön, vagy képet tölthetnek fel róla, és ezzel a tartalommal frissíthetik az adatforrást.With this control users can take photos or upload image files from their device and update the data source with this content. Mobileszközökön a felhasználó az eszköz párbeszédablakán választhatja ki, hogy szeretne-e készíteni fényképet, vagy ki szeretne választani egy már meglévőt.On a mobile device the user is presented with the device's choice dialog to choose between taking a photo or selecting one already available.

Ez a vezérlőelem egy összetett vezérlőelem, amely két vezérlőelemből áll.This control is a composite control, made up of two controls. Nyomja meg vagy koppintson rá a külső vezérlőelemre, amely a feltöltött képet jeleníti meg.Press or tap once to select the outer control that shows the image that has been loaded. Nyomja meg vagy koppintson rá ismét a belső felirat vezérlőelem kiválasztásához.Press or tap again to select the inner label control.

Külső vezérlőelem tulajdonságaiOuter control properties

Ezek a tulajdonságok a külső vezérlőelemre vonatkoznak.These properties apply to the outer control.

BorderColor (Szegélyszín) – Egy vezérlőelem szegélyének színe.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle (Szegélystílus) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem szegélye Solid (folytonos), Dashed (szaggatott), Dotted (pontsor), vagy None (nincs) értékű.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness (Szegélyvastagság) – Egy vezérlőelem szegélyének vastagsága.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode – Azt határozza meg, hogy a vezérlőelem adjon-e lehetőséget a felhasználónak bemenet megadására (Szerkesztés) vagy csak megjelenítse az adatokat (Megtekintés), vagy legyen letiltva (Letiltva).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor (Szegélyszín letiltáskor) – A vezérlő szegélyének színe abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill (Kitöltés letiltáskor) – A vezérlő háttérszíne abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Error (Hiba) – Ez a tulajdonság tartalmazza a megfelelő hibaüzenetet, ha valami hiba adódna a kép feltöltésekor.Error - If there is a problem uploading an image, this property will contain an appropriate error string.

Fill (Kitöltés) – Egy vezérlőelem háttérszíne.Fill – The background color of a control.

Height (Magasság) – Egy vezérlőelem felső és alsó széle közötti távolság.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor (Szegélyszín rámutatáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverFill (Kitöltés rámutatáskor) – Egy vezérlőelem háttérszíne, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Media (Multimédia) – Egy hang- vagy videovezérlő által lejátszott klip azonosítója.Media – An identifier for the clip that an audio or video control plays.

OnSelect – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó egy vezérlőelemre kattint vagy koppint.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PressedBorderColor (Szegélyszín lenyomáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedFill (Kitöltés lenyomáskor) – Egy vezérlőelem háttérszíne, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Visible (Látható) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width (Szélesség) – Egy vezérlőelem bal és jobb széle közötti távolság.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Távolság a vezérlőelem bal oldali szegélye és a szülőtároló bal oldali szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Távolság a vezérlőelem felső széle és a szülőtároló felső széle között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Belső szöveg tulajdonságaiInner text properties

Ezek a tulajdonságok a belső felirat vezérlőelemre vonatkoznak, amelynek alapértelmezés szerint a „Koppintson vagy kattintson egy kép hozzáadásához” szöveget jeleníti meg.These properties apply to the inner label control that by default says "Tap or click to add a picture". A belső vezérlőelem kiválasztásához nyomja meg vagy koppintson rá egyszer, majd még egyszer a Kép hozzáadása vezérlőelemre.To select this inner control, press or tap the Add picture control once, and then again.

Align (Igazítás) – A szöveg helyzete a vezérlőeleme vízszintes középpontjához viszonyítva.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

Color (Szín) – Egy vezérlőelem szövegének színe.Color – The color of text in a control.

DisabledColor (Szín letiltáskor) – A vezérlő szövegszíne abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Font (Betűtípus) – A szöveg megjelenítéséhez használt betűkészlet neve.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight (Betűvastagság) – Egy vezérlőelem szövegének vastagsága: Bold (félkövér), Semibold (kicsit kövér), Normal (normál) vagy Lighter (vékonyabb).FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

HoverColor (Szín rámutatáskor) – Egy vezérlőelem szövegének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic (Dőlt) – Azt határozza meg, hogy dőlt betűs-e a vezérlőelem szövege.Italic – Whether the text in a control is italic.

OnChange (Módosításkor) – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó módosítja egy vezérlőelem értékét (például egy csúszka beállításával).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

Padding (Kitöltés) – A távolság egy importálás vagy exportálás gomb szövege és a gomb szélei között.Padding – The distance between the text on an import or export button and the edges of that button.

PressedColor (Szín lenyomáskor) – Egy vezérlőelem szövegének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

Size (Méret) – Egy vezérlőelemen megjelenő szöveg betűmérete.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough (Áthúzás) – Azt határozza meg, hogy legyen-e áthúzott egy vezérlőelemen megjelenő szöveg.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

Text (Szöveg) – Egy vezérlőelemen megjelenő vagy a felhasználó által oda begépelt szöveg.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Underline (Aláhúzás) – Azt határozza meg, hogy legyen-e aláhúzott egy vezérlőelemen megjelenő szöveg.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

VerticalAlign (Függőleges igazítás) – A szöveg helyzete a vezérlőeleme függőleges középpontjához viszonyítva.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.

Patch( adatforrás, alaprekord, módosított rekord )Patch( DataSource, BaseRecord, ChangeRecord )

PéldaExample

 1. Adjon hozzá egy Kép hozzáadása vezérlőelemet, és kattintson rá triplán.Add an Add picture control, and then triple-click it.

  Nem tudja, hogyan adhat hozzá, nevezhet el és konfigurálhat egy vezérlőt?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Az Open (Megnyitás) párbeszédablakban kattintson vagy koppintson a képfájlra, majd kattintson vagy koppintson az Open (Megnyitás) lehetőségre.In the Open dialog box, click or tap an image file, and then click or tap Open.
 3. Vegyen fel egy Gomb vezérlőelemet, helyezze a Kép hozzáadása vezérlőelem alá, majd állítsa be a Gomb vezérlőelem OnSelect (Kiválasztáskor) tulajdonságát erre a képletre:Add a Button control, move it under the Add picture control, and set the OnSelect property for the Button control to this formula:
  Collect(MyPix, AddMediaButton1.Media)Collect(MyPix, AddMediaButton1.Media)

  Többet szeretne megtudni a Collect függvényről, vagy más függvényekről?Want more information about the Collect function or other functions?

 4. Vegyen fel egy Képgyűjtemény vezérlőelemet, majd állítsa az Items (Elemek) tulajdonságát MyPix értékre.Add an Image gallery control, and set its Items property to MyPix.
 5. Nyomja meg az F5 billentyűt, majd kattintson vagy koppintson a Gomb vezérlőelemre.Press F5, and then click or tap the Button control.

  A Kép hozzáadása vezérlőelem képei ekkor megjelennek a Képgyűjtemény vezérlőelemben.The image from the Add picture control appears in the Image gallery control. Ha a kép méretarányai nem egyeznek meg a Képgyűjtemény vezérlőelemben található Kép vezérlőelem arányaival, akkor állítsa a Kép vezérlőelem ImagePosition (Képpozíció) tulajdonságát Fit (Illesztés) értékre.If your image doesn't have the same aspect ratio as the Image control in the Image gallery control, set the ImagePosition property of the Image control to Fit.

 6. Kattintson vagy koppintson a Kép hozzáadása vezérlőelemre, kattintson vagy koppintson egy másik képfájlra, kattintson vagy koppintson az Open (Megnyitás) lehetőségre, majd a hozzáadott Gomb vezérlőelemre.Click or tap the Add picture control, click or tap another image file, click or tap Open, and then click or tap the Button control that you added.

  A második kép ekkor megjelenik a Képgyűjtemény vezérlőelemben.The second image appears in the Image gallery control.

 7. (nem kötelező) Ismételje meg még egyszer az előző lépést, majd az ESC billentyű lenyomásával térjen vissza az alapértelmezett munkaterületre.(optional) Repeat the previous step one or more times, and then return to the default workspace by pressing Esc.

A SaveData (Adatok mentése) függvénnyel helyileg mentheti a képeket, a Patch függvénnyel pedig frissítheti az adatforrást.Use the SaveData function to save the images locally or the Patch function to update a data source.