A Szerkesztési űrlap és a Megjelenítési űrlap vezérlő a PowerApps szolgáltatásbanEdit form and Display form controls in PowerApps

Rekord megjelenítése, szerkesztése és létrehozása adatforrásban.Display, edit, and create a record in a data source.

LeírásDescription

Ha felvesz egy Megjelenítési űrlap vezérlőt, akkor a felhasználó megjelenítheti egy rekord összes mezőjét vagy az Ön által megadott mezőket.If you add a Display form control, the user can display all fields of a record or only the fields that you specify. Ha felvesz egy Szerkesztési űrlap vezérlőt, a felhasználó szerkesztheti ezen rekordokat, és mentheti a változásokat egy adatforrásban.If you add an Edit form control, the user can edit those fields, create a record, and save those changes to a data source.

Példák űrlapokra és űrlapnézeti vezérlőkre

Ha felvesz egy Katalógus vezérlőelemet, beállíthatja úgy, hogy egy táblát jelenítsen meg egy adatforrásban, majd beállíthat egy űrlapot úgy, hogy megjelenítse a felhasználó által a katalógusban kiválasztott rekordot.If you add a Gallery control, you can configure it to show a table in a data source and then configure a form to show whichever record the user selects in the gallery. Felvehet további Gomb vezérlőket is, amelyeket választva a felhasználó mentheti vagy elvetheti a módosításokat, és rekordot hozhat létre.You can also add one or more Button controls that the user can select to save edits, cancel edits, and create a record. A vezérlők együttes használatával teljes körű megoldásokat hozhat létre.By using controls together, you can create a complete solution.

Rekord kiválasztásaRecord selection

Űrlaptípustól függetlenül meg kell adni az űrlap DataSource tulajdonságát egy rekordtáblában, majd az Item tulajdonságot beállítani úgy, hogy egy adott rekordot jelenítsen meg a táblában.For either type of form, you set its DataSource property to a table of records, and you set the form's Item property to show a specific record in that table. Az űrlap Item tulajdonságát például egy Katalógus vezérlő SelectedItem tulajdonságával azonosan állíthatja be.For example, you can set the Item property of a form to the SelectedItem property of a Gallery control. Ha a felhasználó kijelöl egy rekordot a katalógusban, a rekord megjelenik az űrlapon is – a különbség az, hogy az űrlap több mezőt képes megjeleníteni.When the user selects a record in the gallery, the same record appears in the form, except that the form can show more fields. Ha a felhasználó a katalógusba visszatérve másik rekordot jelöl ki, azzal megváltoztatja a katalógus SelectedItem tulajdonságát.If the user returns to the gallery and selects a different record, the SelectedItem property of the gallery changes. Ez a módosítás frissíti az űrlap Item tulajdonságát, amely azután az újonnan kijelölt rekordot jeleníti meg.This change updates the Item property of the form, which then shows the newly selected record.

Minden űrlapvezérlő legalább egy Kártya vezérlőelemet tartalmaz.Each form control contains one or more Card controls. Ha beállítja egy kártya DataField tulajdonságát, azzal megadja, hogy a kártya melyik mezőt jelenítse meg, valamint más részleteket.By setting the DataField property of a card, you specify which field that card shows and other details.

Rekord létrehozásaCreate a record

Ha egy Szerkesztési űrlap vezérlőelem Szerkesztés üzemmódban van, akkor a felhasználó frissítheti az űrlap Item tulajdonságában megadott rekordot.When an Edit form control is in Edit mode, the user can update the record that's specified in the form's Item property. Ha ellenőrzi, láthatja, hogy a Mode tulajdonság értéke Szerkesztés.If inspected, the Mode property returns Edit.

Ha egy Szerkesztési űrlap vezérlő Új módban van, akkor az Item tulajdonságot a rendszer figyelmen kívül hagyja.When an Edit form control is in New mode, however, the Item property is ignored. Az űrlap nem meglévő rekordot mutat – az egyes mezők értéke azon adatforrás alapértelmezett értékeivel egyezik meg, amelyet az űrlap beállításához használt.The form doesn't show an existing record; instead, the values in each field match the default values of the data source with which you configured the form. A NewForm függvény erre az üzemmódra állítja az űrlapot.The NewForm function causes a form to switch to this mode.

Beállíthatja például egy gomb Text tulajdonságát New értékre, az OnSelect tulajdonságát pedig egy, a NewForm függvényt magában foglaló képletre.For example, you can set the Text property of a button to show New and its OnSelect property to a formula that includes the NewForm function. Ha a felhasználó ezt a gombot választja, az űrlap Új módra vált, így a felhasználó ismert értékekkel induló rekordot hozhat létre.If the user selects that button, the form switches to New mode so that the user can create a record starting with known values.

Az űrlap akkor vált vissza Szerkesztés módra, ha a ResetForm függvény vagy a SubmitForm függvény lefutott.A form switches back to Edit mode if either the ResetForm function runs or the SubmitForm function runs successfully.

 • Beállíthatja egy gomb Text tulajdonságát Mégse értékre, az OnSelect tulajdonságát pedig egy, a ResetForm függvényt magában foglaló képletre.You can set the Text property of a button to show Cancel and its OnSelect property to a formula that includes the ResetForm function. Ha a felhasználó ezt a gombot választja, a rendszer elveti a folyamatban lévő módosításokat, az űrlap értékei pedig ismét az adatforrás alapértelmezett értekeire állnak vissza.If the user selects that button, any changes in progress are discarded, and the values in the form, once again, match the default values of the data source.
 • Beállíthatja egy gomb Text tulajdonságát Módosítások mentése értékre, az OnSelect tulajdonságát pedig egy, a SubmitForm függvényt magában foglaló képletre.You can set the Text property of a button to show Save changes and its OnSelect property to a formula that includes the SubmitForm function. Ha a felhasználó ezt a gombot választja, és frissítve van az adatforrás, akkor az űrlap értékei az adatforrás alapértelmezett értékeire állnak vissza.If the user selects that button and the data source is updated, the values in the form are reset to the default values of the data source.

Módosítások mentéseSave changes

Ha az előző szakaszban leírtak szerint létrehoz egy Módosítások mentése gombot, akkor a felhasználó létrehozhat vagy módosíthat egy rekordot, majd ezt a gombot választva mentheti a módosításokat az adatforrásban.If you create a Save changes button as the previous section describes, the user can create or update a record and then select that button to save those changes to the data source. Ehelyett megteheti azt, hogy egy Kép vezérlőelemet vagy egy másik vezérlőt beállítva hajtja végre ugyanezt a feladatot, de ebben az esetben a vezérlőt a SubmitForm függvénnyel kell megadni.You could, instead, configure an Image control or some other control to perform the same task, as long as you configure that control with the SubmitForm function. Az Error, az ErrorKind, az OnSuccess és az OnFailure tulajdonságok viszont minden esetben visszajelzést adnak a kimenetelről.In any case, the Error, ErrorKind, OnSuccess, and OnFailure properties provide feedback on the outcome.

A SubmitForm függvény futáskor először ellenőrzi a felhasználó által elküldeni kívánt adatokat.When the SubmitForm function runs, it first validates the data that user wants to submit. Ha egy kötelező mezőben nincs érték, vagy egy érték nem felel meg egy korlátozásnak, a rendszer megadja az ErrorKind tulajdonságokat, és lefut az OnFailure képlet.If a required field doesn't contain a value or another value doesn't conform to some other constraint, the ErrorKind properties are set, and the OnFailure formula runs. A Módosítások mentése gomb és más vezérlők beállíthatók úgy, hogy a felhasználó csak érvényes adatok esetén választhassa őket (azaz, ha a Valid tulajdonság értéke igaz).You can configure the Save changes button or other control so that the user can select it only if the data is valid (that is, if the Valid property of the form is true). Vegye figyelembe, hogy a felhasználónak nem elég kijavítania a hibát, hanem újra a Módosítások mentése gombot választva (vagy a korában leírtak szerint elvetnie a módosításokat a Mégse gombot választva) alaphelyzetbe kell állítania az Error és az ErrorKind tulajdonságokat.Note that the user must not only correct the problem but also select the Save changes button again (or discard the changes by selecting a Cancel button, as described earlier) to reset the Error and ErrorKind properties.

Ha az adatok átmennek az ellenőrzésen, akkor a SubmitForm függvény elküldi őket az adatforrásba, ami a hálózati késés függvényében eltarthat egy ideig.If the data passes validation, SubmitForm sends it to the data source, which can take some time depending on network latency.

 • Ha a küldés sikeres, a rendszer törli az Error tulajdonság értékét, az ErrorKind tulajdonság ErrorKind.None értékű lesz, és lefut az OnSuccess képlet.If the submission succeeds, the Error property is cleared, the ErrorKind property is set to ErrorKind.None, and the OnSuccess formula runs. Ha a felhasználó létrehozott egy űrlapot (azaz ha az űrlap korábban Új üzemmódban volt), akkor az űrlap Szerkesztés üzemmódra vált, és a felhasználó szerkesztheti az újonnan létrehozott rekordot vagy egy másikat.If the user created a record (that is, if the form was previously in New mode), the form is switched to Edit mode so that the user can edit the newly created record or a different one.
 • Ha a küldés sikertelen, akkor az Error tulajdonság egy, az adatforrásból származó felhasználóbarát hibaüzenetet jelenít meg, amely részletesen leírja a problémát.If the submission fails, the Error property contains a user-friendly error message from the data source, explaining the problem. A probléma jellegétől függően a rendszer beállítja az ErrorKind tulajdonságot, és lefut az OnFailure képlet.The ErrorKind property is set appropriately, depending on the issue, and the OnFailure formula runs.

Néhány adatforrás észleli, ha két ember egyszerre próbálja frissíteni ugyanazt a rekordot. Ebben az esetben az ErrorKind értéke ErrorKind.Conflict lesz, a megoldás pedig az, hogy frissíteni kell az adatforrást a másik felhasználó módosításaival, majd újraalkalmazni az első felhasználó változtatásait.Some data sources can detect when two people try to update the same record at the same time In this case, ErrorKind is set to ErrorKind.Conflict, and the remedy is to refresh the data source with the other user's changes and reapply the change made by this user.

Tipp: Ha létrehoz egy Mégse gombot az űrlapon, amellyel a felhasználó elvetheti a folyamatban lévő módosításokat, akkor annak ellenére adja hozzá a ResetForm függvényt a gomb OnSelect tulajdonságához, hogy a tulajdonságban szerepel a képernyőváltásra szolgáló Navigate függvény.Tip: If you offer a Cancel button on your form so that the user can abandon changes in progress, add the ResetForm function to the button's OnSelect property even that property also contains a Navigate function to change screens. Ellenkező esetben az űrlap megtartja a felhasználó által végzett módosításokat.Otherwise, the form will retain the user's changes.

ElrendezésLayout

Alapértelmezés szerint a kártyák egy oszlopba kerülnek telefonalkalmazásokban és három oszlopba táblagép-alkalmazásokban.By default, cards are placed in a single column for phone apps and three columns for tablet apps. Megadhatja egy űrlap oszlopainak számát, és azt, hogy a kártyák illeszkedjenek-e hozzájuk az űrlap beállításakor.You can specify how many columns a form has and whether cards should snap to them as you configure the form. Ezek a beállítások nem minősülnek tulajdonságnak, mert csupán a kártyák X, Y és Szélesség tulajdonságaiért felelnek.These settings aren't exposed as properties because they're used only to set the X, Y, and Width properties of the cards.

További információt az Adatűrlapok elrendezésének ismertetése című témakörben talál.For more information, see Understand data form layout.

Fő tulajdonságokKey properties

DataSource (Adatforrás) – A felhasználó által megjeleníteni, szerkeszteni vagy létrehozni kívánt rekordot tartalmazó adatforrás.DataSource – The data source that contains the record that the user will show, edit, or create.

 • Ha ez a tulajdonság nincs beállítva, a felhasználó nem tud rekordot megjeleníteni, szerkeszteni vagy létrehozni, és nem áll rendelkezésre további metaadat vagy érvényesítés.If you don't set this property, the user can't show, edit, or create a record, and no additional metadata or validation is provided.

DefaultMode (Alapértelmezett mód) – Az űrlapvezérlő kezdeti üzemmódja.DefaultMode - The initial mode of the form control. A Mode (Mód) alábbi leírásában megtalálja az elfogadott értékeket és jelentésüket.See the description of Mode below for the acceptable values and their meanings.

DisplayMode (Megjelenítési mód) – Az űrlapvezérlőben szereplő kártyák és vezérlők adataihoz használt mód.DisplayMode - The mode to use for data cards and controls within the form control.

A Mode tulajdonságból ered – külön nem adható meg:Derived from the Mode property based and cannot be set independently:

Mode (Mód)Mode DisplayModeDisplayMode LeírásDescription
FormMode.EditFormMode.Edit DisplayMode.EditDisplayMode.Edit Az adatkártyák és a vezérlők szerkeszthetők, és készen állnak a rekordon belüli módosításokra.Data cards and controls are editable, ready to accept changes to a record.
FormMode.NewFormMode.New DisplayMode.EditDisplayMode.Edit Az adatkártyák és a vezérlők szerkeszthetők, és készen állnak új rekordok fogadására.Data cards and controls are editable, ready to accept a new record.
FormMode.ViewFormMode.View DisplayMode.ViewDisplayMode.View Az adatkártyák és a vezérlők nem szerkeszthetők, és megtekintésre vannak optimalizálva.Data cards and controls are not editable and optimized for viewing.

Hiba – Felhasználóbarát hibaüzenet, amely akkor jelenik meg az űrlapon, amikor sikertelen a SubmitForm függvény futása.Error – A user friendly error message to display for this form when the SubmitForm function fails.

 • Ez a tulajdonság csak a Szerkesztési űrlap vezérlőre érvényes.This property applies only to the Edit form control.
 • Ez a tulajdonság csak akkor változik, ha lefut a SubmitForm, az EditForm vagy a ResetForm függvény.This property changes only when the SubmitForm, EditForm, or ResetForm function runs.
 • Ha nem lép fel hiba, akkor ez a tulajdonság üres, az ErrorKind értéke pedig ErrorKind.None lesz.If no error occurs, this property is blank, and ErrorKind is set to ErrorKind.None.
 • Ha lehetséges, a hibaüzenet a felhasználó nyelvén érkezik.When possible, the error message returned will be in the user's language. Bizonyos hibaüzenetek közvetlenül az adatforrásból származnak, ezért nem a felhasználó nyelvén szólnak.Some error messages come from the data source directly and may not be in the user's language.

ErrorKind – Ha a hiba akkor fordul elő, amikor a SubmitForm fut, akkor a hiba típusát mutatja.ErrorKind – If an error occurs when SubmitForm runs, the kind of error that occurred.

 • Csak Szerkesztési űrlap vezérlőkre érvényes.Applies only to an Edit form control.
 • Ennek a tulajdonságnak az enumerálása megegyezik az Errors függvényével.This property has the same enumeration as the Errors function. Szerkesztési űrlap vezérlők ezeket az értékeket adhatják eredményül:An Edit form control can return these values:
ErrorKindErrorKind LeírásDescription
ErrorKind.ConflictErrorKind.Conflict Egy másik felhasználó módosította ugyanazt a rekordot, ami módosításütközést eredményezett.Another user changed the same record, resulting in a change conflict. A Refresh függvényt végrehajtva frissítse a rekordot, és végezze el újra a módosítást.Execute the Refresh function to reload the record, and try the change again.
ErrorKind.NoneErrorKind.None A hiba ismeretlen típusú.The error is of an unknown kind.
ErrorKind.SyncErrorKind.Sync Az adatforrás hibát jelzett.The data source reported an error. Az Error tulajdonságot ellenőrizve további információt kaphat.Check the Error property for more information.
ErrorKind.ValidationErrorKind.Validation Általános érvényesítési probléma lépett fel.A general validation issue was detected.

Item (Elem) – Az a rekord az adatforrásban, amelyet a felhasználó megtekint vagy szerkeszt.Item – The record in the DataSource that the user will show or edit.

LastSubmit – Az utolsó sikeresen beküldött rekord, beleértve a kiszolgáló által létrehozott mezőket.LastSubmit – The last successfully submitted record, including any server generated fields.

 • Ez a tulajdonság csak a Szerkesztési űrlap vezérlőre érvényes.This property applies only to the Edit form control.
 • Ha az adatforrás automatikusan hoz létre vagy számít ki mezőket, például egy Azonosító mezőt egyedi számmal, akkor a LastSubmit tulajdonságnak ez lesz az új értéke a SubmitForm sikeres lefutása után.If the data source automatically generates or calculates any fields, such as an ID field with a unique number, the LastSubmit property will have this new value after SubmitForm successfully runs.
 • Ennek a tulajdonságnak az értéke megtalálható az OnSuccess képletben.The value of this property is available in the OnSuccess formula.

Mode – A vezérlő Szerkesztés vagy Új módban van.Mode – The control is in Edit or New mode.

Mode (Mód)Mode LeírásDescription
FormMode.EditFormMode.Edit A felhasználó szerkeszthet rekordot az űrlap használatával.The user can edit a record by using the form. A rendszer a meglévő rekorddal előre kitölti az űrlapkártya értékeit, amelyeket a felhasználó módosíthat.The values in the form's cards are pre-populated with the existing record, for the user to change. Ha a SubmitForm sikeresen lefut, akkor módosul egy meglévő rekord.If the SubmitForm function runs successfully, an existing record is modified.
FormMode.NewFormMode.New A felhasználó létrehozhat rekordot az űrlap használatával.The user can create a record by using the form. A rendszer az adatforrás egy rekordjának alapértelmezett értékeivel előre kitölti az űrlapvezérlők értékeit.The values in the form's controls are pre-popoulated with the defaults for a record of the data source. Ha a SubmitForm sikeresen lefut, akkor létrejön egy rekord.If the SubmitForm function runs successfully, an record is created.
FormMode.ViewFormMode.View A felhasználó megtekinthet rekordot az űrlap használatával.The user can view a record by using the form. A rendszer az adatforrás egy rekordjának alapértelmezett értékeivel előre kitölti az űrlapvezérlők értékeit.The values in the form's controls are pre-popoulated with the defaults for a record of the data source.

Az űrlap Új módról Szerkesztés módra vált, ha ezen módosítások egyike érvénybe lép:The form switches from New mode to Edit mode when any of these changes occurs:

 • Az űrlap küldése sikeres, és létrejön egy rekord.The form is successfully submitted, and a record is created. Ha a katalógus úgy van beállítva, hogy a kijelölt elemeket automatikusan ezen új rekordba helyezze át, akkor az űrlap Szerkesztés módba kerül a létrehozott rekordra vonatkozóan, így a felhasználó további módosításokat hajthat végre.If the gallery is set to automatically move selection to this new record, the form will be in Edit mode for the created record so that the user can make additional changes.
 • Lefut az EditForm függvény.The EditForm function runs.
 • Lefut a ResetForm függvény.The ResetForm function runs. A felhasználó választhatja például a Mégse gombot, amely ezzel a függvénnyel lett megadva.For example, the user might select a Cancel button that's been configured with this function.

OnFailure – Így reagál az alkalmazás, ha egy adatművelet sikertelen.OnFailure – How an app responds when a data operation has been unsuccessful.

 • Ez a tulajdonság csak a Szerkesztési űrlap vezérlőre érvényes.This property applies only to the Edit form control.

OnReset – Így reagál az alkalmazás, amikor alaphelyzetbe áll egy Szerkesztési űrlap vezérlő.OnReset – How an app responds when an Edit form control is reset.

 • Ez a tulajdonság csak a Szerkesztési űrlap vezérlőre érvényes.This property applies only to the Edit form control.

OnSuccess – Így reagál az alkalmazás, ha sikeresen befejeződik egy adatművelet.OnSuccess – How an app responds when a data operation has been successful.

 • Ez a tulajdonság csak a Szerkesztési űrlap vezérlőre érvényes.This property applies only to the Edit form control.

Unsaved – Értéke igaz, ha a Szerkesztési űrlap vezérlő nem mentett felhasználói változtatásokat tartalmaz.Unsaved – True if the Edit form control contains user changes that have not been saved.

 • Ez a tulajdonság csak a Szerkesztési űrlap vezérlőre érvényes.This property applies only to the Edit form control.
 • Ezzel a tulajdonsággal figyelmeztetheti a felhasználót a nem mentett módosításokra.Use this property to warn the user before they lose any unsaved changes. Ha megakadályozná, hogy a felhasználó másik rekordot válasszon egy Katalógus vezérlőben azelőtt, hogy mentené az aktuális rekordban végzett változtatásokat, állítsa a katalógus Disabled tulajdonságát Form.Unsaved értékre, és tiltsa le a frissítési műveleteket.To prevent the user from selecting a different record in a Gallery control before saving changes to the current record, set the gallery's Disabled property to Form.Unsaved and, likewise, disable refresh operations.

Updates – Űrlapvezérlőben betöltött rekord adatforrásába visszaírandó értékek.Updates – The values to write back to the data source for a record loaded in a form control.

 • Ez a tulajdonság csak a Szerkesztési űrlap vezérlőre érvényes.This property applies only to the Edit form control.
 • Ezzel a tulajdonsággal a vezérlőben szereplő kártyák mezőértékeit nyerheti ki.Use this property to extract the field values from the cards within the control. Ezekkel az értékekkel aztán manuálisan frissítheti az adatforrást a Patch függvényt meghívva, vagy más, kapcsolat által elérhetővé tett módszerrel.You can then use these values to manually update the data source with a Patch function call or another method exposed by a connection. Ha a SubmitForm függvényt használja, akkor erre a tulajdonságra nincs szükség.You do not need to use this property if you are using the SubmitForm function.
 • Ez a tulajdonság értékrekordot ad eredményül.This property returns a record of values. Ha az űrlapvezérlő például kártyavezérlőt foglal magában a Név és a Mennyiség mezőkhöz, és ezen kártyák Update tulajdonságának értéke „Widget”, illetve 10, akkor az űrlapvezérlő Updates tulajdonsága ezt adja eredményül: { Név: "Widget", Mennyiség: 10 }.For example, if the form control contains card controls for Name and Quantity fields, and the values of the Update properties for those cards return "Widget" and 10 respectively, then the Updates property for the form control would return { Name: "Widget", Quantity: 10 }.

Valid (Érvényesség) – Azt határozza meg, hogy a Kártya vagy az Szerkesztési űrlap vezérlőelem az adatforrásnak való küldésre kész, érvényes bejegyzéseket tartalmaz-e.Valid – Whether a Card or Edit form control contains valid entries, ready to be submitted to the data source.

 • Ez a tulajdonság csak a Szerkesztési űrlap vezérlőre érvényes.This property applies only to the Edit form control.
 • Egy Űrlap vezérlő Valid tulajdonsága az űrlap összes Kártya vezérlőjének a Valid tulajdonságát összesíti.A Form control's Valid property aggregates the Valid properties of all the Card controls in the form. Egy űrlap Valid tulajdonsága csak akkor igaz, ha az űrlap összes kártyájának adatai érvényesek – ellenkező esetben az űrlap Valid tulajdonságának értéke hamis.A form's Valid property is true only if the data in all cards in that form is valid; otherwise, the form's Valid property is false.
 • Ha úgy szeretne beállítani egy gombot, hogy csak akkor mentse a módosításokat, ha az űrlap minden adata érvényes, de az adatok még nem lettek elküldve, akkor a gomb Enabled tulajdonságának ezt a képletet adja meg:To enable a button to save changes only when the data in a form is valid but hasn't yet been submitted, set the button's Enabled to this formula:

  SubmitButton.Enabled = IsBlank( Form.Error ) || Form.ValidSubmitButton.Enabled = IsBlank( Form.Error ) || Form.Valid

További tulajdonságokAdditional properties

BorderColor (Szegélyszín) – Egy vezérlőelem szegélyének színe.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle (Szegélystílus) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem szegélye Solid (folytonos), Dashed (szaggatott), Dotted (pontsor), vagy None (nincs) értékű.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness (Szegélyvastagság) – Egy vezérlőelem szegélyének vastagsága.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Fill (Kitöltés) – Egy vezérlőelem háttérszíne.Fill – The background color of a control.

Height (Magasság) – Egy vezérlőelem felső és alsó széle közötti távolság.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Visible (Látható) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width (Szélesség) – Egy vezérlőelem bal és jobb széle közötti távolság.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Távolság a vezérlőelem bal oldali szegélye és a szülőtároló bal oldali szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Távolság a vezérlőelem felső szegélye és a szülőtároló felső szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

További információMore information

Átfogó tájékoztatást az űrlapok működéséről Az adatűrlapok ismertetése című témakörben talál.For a comprehensive overview of how forms work, see Understand data forms.