A Microsoft PowerApps adatűrlapjainak ismertetéseUnderstand data forms in Microsoft PowerApps

Hozzáadhat három vezérlőelem-típust, hogy a felhasználó tallózással megkereshessen egy rekordot, megtekinthesse ezen rekord részleteit, és szerkeszthessen vagy létrehozhasson rekordokat:Add three types of controls so that the user can browse for a record, display details about that record, and edit or create a record:

TevékenységActivity VezérlőelemControl LeírásDescription
Rekord keresése tallózássalBrowse for a record Katalógus vezérlőelemGallery control Lehetővé teszi egy adatforrás rekordjainak szűrését és rendezését, az azok közötti keresést és tallózást, illetve egy adott rekord kiválasztását.Filter, sort, search, and scroll through records in a data source, and select a specific record. Ha csak néhány mezőjét jeleníti meg a rekordoknak, egyszerre több rekordot is megjeleníthet még kis képernyőkön is.Display only a few fields from each record to show several records at a time, even on a small screen.
Rekord részleteinek megjelenítéseShow details of a record Megjelenítési űrlap vezérlőelemDisplay form control Megjelenítheti egy adott rekord több, vagy akár az összes mezőjét is.For a single record, display many or all fields in that record.
Rekord szerkesztése vagy létrehozásaEdit or create a record Szerkesztési űrlap vezérlőelemEdit form control Frissítheti az adott rekord egy vagy több mezőjét (vagy létrehozhat egy új rekordot is alapértelmezett adatokkal), majd a változtatásokat elmentheti az alapul szolgáló adatforrásban.Update one or more fields in a single record (or create a record starting with default values), and save those changes back to the underlying data source.

Az egyes vezérlőelemek könnyebben megkülönböztethetőek lesznek, ha különböző képernyőkön helyezi el őket:Put each control on a different screen to make them easier to distinguish:

Rekordok tallózása, megtekintése és szerkesztése három különböző képernyőn

A vezérlőelemek és a képletek a témakörben leírt kombinációjával teljes körű felhasználói élményt alakítható ki.As this topic describes, combine these controls with formulas to create the overall user experience.

ElőfeltételekPrerequisites

Generált alkalmazás megismeréseExplore a generated app

A PowerApps képes automatikusan létrehozni egy alkalmazást a megadott adatforrás alapján.PowerApps can automatically generate an app based on a data source that you specify. Minden alkalmazás ezeket a képernyőket tartalmazza, melyek rendelkeznek a korábban ismertetett vezérlőelemekkel és az őket összekötő képletekkel.Each app contains three screens with the controls described earlier and formulas that connect them. Ezeket az alkalmazásokat akár azonnal használatba is veheti, személyre is szabhatja őket egy meghatározott célra, vagy tanulmányozhatja működésüket, hogy megismerje a saját alkalmazásaira is vonatkozó fogalmakat.Run these apps "out of the box," customize them for your specific goals, or examine how they work so that you can learn useful concepts that apply to your own apps. A következő szakaszokban megvizsgálhatja a generált alkalmazásokban használt képernyőket, vezérlőelemeket és képleteket.In the following sections, inspect the screens, controls, and formulas that drive a generated app.

Tallózás képernyőBrowse screen

A tallózási képernyő vezérlőelemei

A képernyő a következő kulcsfontosságú képleteket tartalmazza:This screen features these key formulas:

VezérlőelemControl Támogatott viselkedésSupported behavior KépletFormula
BrowseGallery1BrowseGallery1 Az Assets adatforrás rekordjainak megjelenítése.Display records from the Assets data source. A katalógus Items (Elemek) tulajdonságához beállított képlet az Assets adatforráson alapul.The Items property of the gallery is set to a formula that's based on the Assets data source.
ImageNewItem1ImageNewItem1 A Szerkesztés és létrehozás képernyő megjelenítése, melyen az egyes mezők alapértelmezett értékekre vannak állítva, így a felhasználó könnyedén létrehozhat új rekordokat.Display the Edit and Create screen with each field set to a default value, so that the user can easily create a record. A kép OnSelect (Kiválasztáskor) tulajdonsága a következő képletre van beállítva:The OnSelect property of the image is set to this formula:
NewForm( EditForm1 );
Navigate( EditScreen1, None )
NewForm( EditForm1 );
Navigate( EditScreen1, None )
NextArrow1 (a katalógusban)NextArrow1 (in the gallery) A Részletek képernyő megjelenítése, melyen megtekinthető a kiválasztott rekord legtöbb, vagy akár összes mezője.Display the Details screen to view many or all fields of the currently selected record. A nyíl OnSelect (Kiválasztáskor) tulajdonsága a következő képletre van beállítva:The OnSelect property of the arrow is set to this formula:
Navigate( DetailScreen1, None )Navigate( DetailScreen1, None )

A képernyő elsődleges vezérlőeleme, a BrowseGalery1, kitölti a képernyő területének legnagyobb részét.The primary control on this screen, BrowseGallery1, covers most of the area of the screen. A felhasználó tallózással megkereshet egy adott rekordot a katalógusban, melynek szeretné további mezőit is megtekinteni vagy amelyet szeretne frissíteni.The user can scroll through the gallery to find a specific record to display more fields or to update.

A katalógus Items (Elemek) tulajdonságát állítsa be egy adatforrás rekordjainak abban való megjelenítéséhez.Set the Items property of a gallery to show records from a data source in it. Ha a tulajdonságot például az Assets értékre állítja be, akkor az ezzel a névvel rendelkező adatforrás rekordjai jelennek majd meg.For example, set that property to Assets to show records from a data source of that name.

Note

A generált alkalmazásoknál az Items (Elemek) tulajdonság alapértelmezés szerint egy sokkal összetettebb képletre van beállítva, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó rendszerezze a rekordokat és keressen közöttük.In a generated app, Items is set to a significantly more complicated formula by default so that the user can sort and search for records. A témakör későbbi részében megtanulhatja, hogyan hozhatja létre ezt a képletet, de egyelőre ennek az egyszerűbb verziója is megfelel.You'll learn how to build that formula later in this topic; the simpler version is enough for now.

A felhasználó nem csak megkeresheti a megtekinteni vagy szerkeszteni kívánt rekordot, hanem a katalógus felett található „+” szimbólumot választva új rekordot is létrehozhat.Instead of finding a record to display or edit, the user can create a record by selecting the "+" symbol above the gallery. A funkció létrehozásához vegyen fel egy Kép vezérlőelemet, mely a „+” szimbólumot jeleníti meg, és az OnSelect (Kiválasztáskor) tulajdonságát állítsa a következő képletre:Create this effect by adding an Image control, showing a "+" symbol in it, and setting its OnSelect property to this formula:
NewForm( EditForm1 ); Navigate( EditScreen1, None )NewForm( EditForm1 ); Navigate( EditScreen1, None )

A képlet megnyitja a Szerkesztés és létrehozás képernyőt, amely egy EditForm1 nevű Szerkesztési űrlap vezérlőelemet tartalmaz.This formula opens the Edit and Create screen, which features an Edit form control named EditForm1. A képlet az űrlapot Új módba állítja, amely a mezőkben megjeleníti az adatforrás alapértelmezett értékeit, így a felhasználó könnyebben hozhat létre új rekordot.The formula also switches that form into New mode, in which the form shows default values from the data source so that the user can easily create a record from scratch.

Ha meg szeretné vizsgálni a BrowseGalery1 bármelyik vezérlőjét, válassza ki az adott vezérlőt a katalógus első szakaszában, amely az összes többi szakasz sablonjaként szolgál.To examine any control that appears in BrowseGallery1, select that control in the first section of that gallery, which serves as a template for all other sections. Válassza ki például a középső Címke vezérlőelemet a bal oldalon:For example, select the middle Label control on the left edge:

A tallózási képernyő vezérlőelemei

A példában a vezérlőelem Text (Szöveg) tulajdonságának értéke ThisItem.AssignedTo, amely az Assets adatforrás egyik mezője.In this example, the control's Text property is set to ThisItem.AssignedTo, which is a field in the Assets data source. A katalógus másik három Címke vezérlőelemének Text (Szöveg) tulajdonsága hasonló képleteket tartalmaz, így az egyes vezérlőelemekben az adatforrás más és más mezői jelennek meg.The Text property of the other three Label controls in the gallery are set to similar formulas, and each control shows a different field in the data source.

Válassza ki az Alakzat vezérlőelemet, és győződjön meg róla, hogy annak OnSelect (Kiválasztáskor) tulajdonsága a következő képletre van beállítva:Select the Shape control (the arrow), and confirm that its OnSelect property is set to this formula:
Navigate( DetailScreen1, None )Navigate( DetailScreen1, None )

Ha a felhasználó megtalál egy rekordot a BrowseGalery1 vezérlőelemben, a rekordhoz tartozó nyilat választva megjelenítheti a rekord részletes adatait a DetailScreen1 képernyőn.If the user finds a record in BrowseGallery1, the user can select the arrow for that record to show more information about it in DetailScreen1. Az egyik nyilat választva a felhasználó megváltoztatja a BrowseGalery1 Selected (Kijelölve) tulajdonságának értékét.By selecting an arrow, the user changes the value of the Selected property of BrowseGallery1. Ebben az alkalmazásban ez a tulajdonság szabja meg, hogy melyik rekord jelenik meg nem csak a DetailScreen1 képernyőn, hanem a Szerkesztés és létrehozás képernyőn is, amennyiben a felhasználó a rekord módosítása mellett dönt.In this app, that property determines which record appears in not only DetailScreen1 but also, if the user decides to update the record, the Edit and Create screen.

Részletek képernyőDetail screen

A Részletek képernyő vezérlőelemei

A képernyő a következő kulcsfontosságú képleteket tartalmazza:This screen features these key formulas:

VezérlőelemControl Támogatott viselkedésSupported behavior KépletFormula
DetailForm1DetailForm1 Az Assets adatforrás egy rekordját jeleníti megDisplays a record in the Assets data source A DataSource (Adatforrás) tulajdonságot állítsa az Assets értékre.Set the DataSource property to Assets.
DetailForm1DetailForm1 Meghatározza, hogy melyik rekord jelenik meg.Determines which record to display. Generált alkalmazásokban azt a rekordot jeleníti meg, amelyet a felhasználó kiválasztott a katalógusban.In a generated app, displays the record that the user selected in the gallery. A vezérlőelem Item (Elem) tulajdonságát állítsa a következő értékre:Set the Item property of this control to this value:
BrowseGallery1.SelectedBrowseGallery1.Selected
Kártya vezérlőkCard controls Megjelenítési űrlap vezérlőelemekben használva egy rekord egyetlen mezőjét jeleníti meg.In a Display form control, displays a single field in a record. A DataField (Adatmező) tulajdonság értékét állítsa egy mező idézőjelek között megadott nevére (példa: "Név").Set the DataField property to the name of a field, enclosed in double quotation marks (for example, "Name").
ImageBackArrow1ImageBackArrow1 Ha a felhasználó ezt a vezérlőt választja, akkor az megnyitja a BrowseScreen1 képernyőt.When the user selects this control, opens BrowseScreen1. Az OnSelect (Kiválasztáskor) tulajdonságot állítsa a következő képletre:Set the OnSelect property to this formula:
Back()Back()
ImageDelete1ImageDelete1 A vezérlőt választva a felhasználó törölheti az adott rekordot.When the user selects this control, deletes a record. Az OnSelect (Kiválasztáskor) tulajdonságot állítsa a következő képletre:Set the OnSelect property to this formula:
Remove( Assets, BrowseGallery1.Selected )Remove( Assets, BrowseGallery1.Selected )
ImageEdit1ImageEdit1 A vezérlőt választva a felhasználó megnyithatja az aktuális rekordot a Szerkesztés és létrehozás képernyőn.When the user selects this control, opens the Edit and Create screen to the current record. Az OnSelect (Kiválasztáskor) tulajdonságot állítsa a következő képletre:Set the OnSelect property to this formula:
Navigate( EditScreen1, None )Navigate( EditScreen1, None )

A képernyő tetején három kép található a DetailForm1 űrlap felett, melyek gombként működnek, és az alkalmazás három képernyője közötti koordinációt teszik lehetővé.At the top of the screen, three images sit outside of DetailForm1 and act as buttons, orchestrating between the three screens of the app.

A DetailForm1 tölti ki a képernyő nagy részét, és a katalógusban a felhasználó által kiválasztott rekordot jeleníti meg (mivel az űrlap Item (Elem) tulajdonsága a BrowseGallery1.Selected értékre van állítva).DetailForm1 dominates this screen and displays the record that the user selected in the gallery (because the form's Item property is set to BrowseGallery1.Selected). Az űrlap DataSource (Adatforrás) tulajdonsága metaadatokkal is szolgál az adatforrással kapcsolatban, például tartalmazza az egyes mezők megjelenített felhasználóbarát mezőnevét.The DataSource property of the form also provides metadata about the data source, such as a user-friendly display name for each field.

A DetailForm1 számos Kártya vezérlőelemet tartalmaz.DetailForm1 contains several Card controls. Ezekről maga az adott Kártya vezérlőelem, vagy az azon belül található vezérlőelem kiválasztásával tudhat meg többet.You can select either the Card control itself or the control that it contains to discover additional information.

A Részletek kártya és a kiválasztott kártya vezérlőelemek a szerkesztőfelületen

A Kártya DataField (Adatmező) tulajdonsága határozza meg, hogy a kártya melyik mezőt jeleníti meg.The DataField property of a Card control determines which field the card displays. Jelen esetben a tulajdonság értéke az AssetID értékre van állítva.In this case, that property is set to AssetID. A kártya tartalmaz egy Címke vezérlőt, amelynek Text (Szöveg) tulajdonsága a aParent.Default értékre van állítva.The card contains a Label control for which the Text property is set to Parent.Default. A vezérlőelemben a kártya Alapértelmezett értéke jelenik meg, amelyet a DataField (Adatmező) tulajdonság határoz meg.This control shows the Default value for the card, which is set through the DataField property.

Generált alkalmazásoknál a Kártya vezérlőelemek alapértelmezés szerint zárolva vannak.In a generated app, Card controls are locked by default. Ha egy kártya zárolva van, akkor néhány tulajdonságát, köztük a DataField (Adatmező) tulajdonságát sem lehet módosítani, és a képletsáv sem érhető el ezeknél a tulajdonságoknál.When a card is locked, you can't modify some properties, such as DataField, and the formula bar is unavailable for those properties. Ez a korlátozás segít garantálni, hogy a generált alkalmazás alapvető funkciói ne hibásodjanak meg a testreszabások miatt.This restriction helps ensure that your customizations don't break the basic functionality of the generated app. A kártya és annak vezérlőelemeinek egyes tulajdonságait azonban módosíthatja a jobb oldali panelen:However, you can change some properties of a card and its controls in the right-hand pane:

A Részletek képernyő megnyitott Beállítások panellel

A jobb oldali panelen kiválaszthatja a megjelenítendő mezőket, és hogy az egyes mezők melyik típusú vezérlőelemben jelenjenek meg.In the right-hand pane, you can select which fields to display and in which kind of control each field displays.

Szerkesztés és létrehozás képernyőEdit/Create screen

A Szerkesztés képernyő vezérlőelemei

A képernyő a következő kulcsfontosságú képleteket tartalmazza:This screen features these key formulas:

VezérlőelemControl Támogatott viselkedésSupported behavior KépletFormula
EditForm1EditForm1 Az Assets adatforrás egy rekordját jeleníti meg.Displays a record in the Assets data source. A DataSource (Adatforrás) tulajdonságot állítsa az Assets értékre.Set the DataSource property to Assets.
EditForm1EditForm1 Meghatározza, hogy melyik rekord jelenik meg.Determines which record to display. Generált alkalmazásokban azt a rekordot jeleníti meg, amelyet a felhasználó kiválasztott a BrowseScreen1 képernyőn.In a generated app, displays the record that the user selected in BrowseScreen1. Az Item (Elem) tulajdonságot állítsa a következő értékre:Set the Item property to this value:
BrowseGallery1.SelectedBrowseGallery1.Selected
Kártya vezérlőelemekCard controls Szerkesztési űrlap vezérlőelemekben használva olyan vezérlőelemeket biztosít, melyekkel a felhasználó szerkesztheti egy rekord egy vagy több mezőjét.In a Edit form control, provides controls so that the user can edit one or more fields in a record. A DataField (Adatmező) tulajdonság értékét állítsa egy mező idézőjelek között megadott nevére (példa: "Név").Set the DataField property to the name of a field, enclosed in double quotation marks (for example, "Name").
ImageCancel1ImageCancel1 Amikor a felhasználó ezt a vezérlőelemet választja, az alkalmazás elveti a folyamatban lévő módosításokat, és megnyitja a Részletek képernyőt.When the user selects this control, discards any changes in progress, and opens the Details screen. Az OnSelect (Kiválasztáskor) tulajdonságot állítsa a következő képletre:Set the OnSelect property to this formula:
ResetForm( EditForm1 ); Back()ResetForm( EditForm1 ); Back()
ImageAccept1ImageAccept1 Amikor a felhasználó ezt a vezérlőt választja, az alkalmazás elküldi a változtatásokat az adatforrásnak.When the user selects this control, submits changes to the data source. Az OnSelect (Kiválasztáskor) tulajdonságot állítsa a következő képletre:Set the OnSelect property to this formula:
SubmitForm( EditForm1 )SubmitForm( EditForm1 )
EditForm1EditForm1 Ha az adatforrás elfogadja a módosításokat, visszatér az előző képernyőre.If changes are accepted, returns to the previous screen. Az OnSuccess (Siker esetén) tulajdonságot állítsa a következő képletre:Set the OnSuccess property to this formula:
Back()Back()
EditForm1EditForm1 Ha az adatforrás nem fogadja el a módosításokat, a jelenlegi képernyőn marad, hogy a felhasználó javíthassa a hibákat és újrapróbálkozhasson a küldéssel.If changes aren't accepted, remain on the current screen so that the user can fix any issues and try to submit again. Az OnFailure (Hiba esetén) tulajdonságot hagyja üresen.Leave the OnFailure property blank.
LblFormError1LblFormError1 Ha az adatforrás nem fogadja el a módosításokat, egy hibaüzenetet jelenít meg.If changes aren't accepted, shows an error message. A Text (Szöveg) tulajdonságot állítsa a következő értékre:Set the Text property to this value:
EditForm1.ErrorEditForm1.Error

A Részletek képernyőhöz hasonlóan a Szerkesztés és létrehozás képernyő legnagyobb részét is egy űrlap-vezérlőelem, az EditForm1 tölti ki.As in the Details screen, a form control, named EditForm1, dominates the Edit and Create screen. Emellett az EditForm1 Item (Elem) tulajdonsága a BrowseGallery1.Selected értékre van beállítva, így az űrlap azt a rekordot jeleníti meg, amelyet a felhasználó a BrowseScreen1 képernyőn kiválasztott.In addition, the Item property of EditForm1 is set to BrowseGallery1.Selected, so the form displays the record that the user selected in BrowseScreen1. Míg a Részletek képernyő az egyes mezőket írásvédett formában jeleníti meg, az EditForm1 vezérlőelemeivel a felhasználó frissítheti egy vagy több mező értékét.While the Details screen shows each field as read-only, the user can update the value of one or more fields by using the controls in EditForm1. Az űrlap emellett a DataSource (Adatforrás) tulajdonság használatával hozzáfér az adatforrás olyan metaadataihoz is, mint például a megjelenített felhasználóbarát mezőnevek és a módosítások mentésének helye.It also uses the DataSource property to access metadata about this data source, such as the user-friendly display name for each field and the location where changes should be saved.

Ha a felhasználó az „X” ikont választva elveti a frissítést, a ResetForm függvény elveti a nem mentett módosításokat, a Back függvény pedig megnyitja a Részletek képernyőt.If the user selects the "X" icon to cancel an update, the ResetForm function discards any unsaved changes, and the Back function opens the Details screen. A Részletek képernyő és a Szerkesztés és létrehozás képernyő is ugyanazt a rekordot jeleníti meg mindaddig, amíg a felhasználó nem választ ki másikat a BrowseScreen1 vezérlőelemben.Both the Details screen and the Edit and Create screen show the same record until the user selects a different one on BrowseScreen1. A kiválasztott rekord mezőinek értékei a legutóbb elmentett értékek maradnak, és nem lépnek érvénybe a felhasználó által végrehajtott, de nem véglegesített módosítások.The fields in that record remain set to the values that were most recently saved, not any changes that the user made and then abandoned.

Ha a felhasználó módosít egy vagy több értéket az űrlapon, majd kiválasztja a „pipa” ikont, a SubmitForm függvény elküldi a módosításait az adatforrásnak.If the user changes one or more values in the form and then selects the "checkmark" icon, the SubmitForm function sends the user's changes to the data source.

 • A módosítások sikeres mentése esetén lefut az űrlap OnSuccess (Siker esetén) képlete, és a Back() függvény megnyitja a Részletek képernyőt, melyen megjelenik a frissített rekord.If the changes are successfully saved, the form's OnSuccess formula runs, and the Back() function opens the detail screen to show the updated record.
 • Ha a módosításokat nem sikerül menteni, az űrlap OnFailure (Hiba esetén) képlete fut le, mivel viszont a képlet üres, ezért nem történik változás.If the changes aren't successfully saved, the form's OnFailure formula runs, but it doesn't change anything because it's blank. Továbbra is a Szerkesztés és létrehozás képernyő lesz megnyitva, így a felhasználó elvetheti a módosításokat, vagy kijavíthatja a hibát.The Edit and Create screen remains open so that the user can either cancel the changes or fix the error. Az LblFormError1 azt a felhasználóbarát hibaüzenetet jeleníti meg, amelyet az űrlap Error (Hiba) tulajdonsága tartalmaz.LblFormError1 shows a user-friendly error message, to which the form's Error property is set.

A Megjelenítési űrlap vezérlőelemhez hasonlóan a Szerkesztési űrlap vezérlőelem is Kártya vezérlőelemeket tartalmaz, és azokon belül további vezérlőelemek jelenítik meg a rekordok különböző mezőit:As with a Display form control, an Edit form control contains Card controls, which contain other controls that show different fields in a record:

A kiválasztott kártya és a kártya vezérlőelemeinek szerkesztése a szerkesztőfelületen

Az előző ábrán a kiválasztott kártya az AssetID mezőt jeleníti meg, és egy Text input (Szövegbevitel) vezérlőelemet tartalmaz, így a felhasználó módosíthatja a mező értékét.In the previous image, the selected card shows the AssetID field and contains a Text input control so that the user can edit the value of that field. (Ezzel ellentétben a Részletek képernyőn ugyanez a mező egy írásvédett Címke vezérlőelemben jelenik meg.) A Text input (Szövegbevitel) vezérlőelem rendelkezik Default (Alapértelmezés) tulajdonsággal, amelynek beállított értéke Parent.Default.(In contrast, the detail screen shows the same field in a Label control, which is read-only.) The Text input control has a Default property, which is set to Parent.Default. Ha a felhasználó egy új rekordot hozna létre egy meglévő módosítása helyett, a vezérlőelem egy kezdeti értéket jelenítene meg, amelyet a felhasználó módosíthat az új rekordban.If the user were creating a record instead of editing one, that control would show an initial value that the user can change for the new record.

A jobb oldali panelen a kártyákat egyenként megjeleníti vagy elrejtheti, átrendezheti őket, és beállíthatja, hogy eltérő típusú vezérlőelemekben jelenítsék meg az egyes mezőket.In the right-hand pane, you can show or hide each card, rearrange them, or configure them to show fields in different types of controls.

A Szerkesztés képernyő megnyitott Beállítások panellel

Előzmények nélküli új alkalmazás készítéseBuild an app from scratch

Ha tudja, hogy a PowerApps hogyan generál alkalmazásokat, maga is létrehozhat a témakörben korábban ismertetett építőelemeket és képleteket alkalmazó saját alkalmazásokat.By understanding how PowerApps generates an app, you can build one yourself that uses the same building blocks and formulas discussed earlier in this topic.

Tesztadatok meghatározásaIdentify test data

Ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassa ki a témakörből, induljon ki egy olyan adatforrásból, amellyel kísérletezhet.To get the most from this topic, start with a data source with which you can experiment. A legjobb, ha olyan tesztadatokat tartalmaz, amelyeket nyugodtan beolvashat és frissíthet.It should contain test data that you can read and update without concern.

Note

Ha adatforrásként olyan SharePoint-listát vagy Excel-táblázatot használ, amelyben az oszlopok neveiben szóköz található, azokat a PowerApps az "_x0020_" értékre fogja cserélni.If you use a SharePoint list or an Excel table that contains column names with spaces as your data source, PowerApps will replace the spaces with "_x0020_". A SharePointban vagy Excelben szereplő „Oszlop neve” érték például „Oszlop_x0020_neve” alakban fog megjelenni a PowerApps szolgáltatásban adatelrendezésben való megjelenítéskor vagy képletben való használatkor.For example, "Column Name" in SharePoint or Excel will appear as "Column_x0020_Name" in PowerApps when displayed in the data layout or used in a formula.

Ahhoz, hogy pontosan követhesse a témakör további instrukcióit, hozzon létre egy „Ice Cream” („Jégkrém”) nevű SharePoint-listát, mely az alábbi adatokat tartalmazza:To follow the rest of this topic exactly, create a SharePoint list named "Ice Cream" that contains this data:

Az Ice cream SharePoint-lista

 • Hozzon létre egy üres alkalmazást mobiltelefonra, és csatlakoztassa az adatforráshoz.Create an app from blank, for phones, and connect it to your data source.

  Note

  A táblagép-alkalmazások is nagyon hasonlóak, de a nagyobb képernyőméret kihasználása érdekében érdemes lehet eltérő képernyő-elrendezést használni hozzájuk.Tablet apps are very similar, but you may want a different screen layout to make the most of the extra screen space.

  A témakör további példái egy Ice Cream (Jégkrém) nevű adatforrást vesznek alapul.The examples in the rest of the topic are based on a data source named Ice Cream.

Rekordok tallózásaBrowse records

Egy tallózóképernyő katalógusában gyorsan hozzá lehet jutni egy adott információhoz egy rekordból.Get a quick piece of information from a record by finding it in a gallery on a browse screen.

 1. Vegyen fel egy Függőleges katalógust, és az elrendezést állítsa csak a Title (Cím) érték megjelenítésére.Add a Vertical gallery, and change the layout to Title only.

  Az Ice Cream adatforráshoz csatlakoztatott katalógus

 2. A katalógus Items (Elemek) tulajdonságát állítsa az Ice Cream adatforrásra.Set the gallery's Items property to Ice Cream.
 3. A katalógus első címkéjének Text (Szöveg) tulajdonságát állítsa a ThisItem.Title értékre, ha ettől eltérő az értéke.Set the Text property of the first label in the gallery to ThisItem.Title if it's set to something else.

  A címke most már az egyes rekordok Title (Cím) mezőjének értékét jeleníti meg.The label now shows the value in the Title field for each record.

  Az Ice Cream adatforráshoz csatlakoztatott katalógus

 4. Méretezze át a katalógust úgy, hogy az betöltse a képernyőt, és állítsa annak TemplateSize (Sablon mérete) tulajdonságát 60-ra.Resize the gallery to fill the screen, and set its TemplateSize property to 60.

  A képernyőn az alábbi példához hasonlóan az adatforrás összes rekordja látható:The screen resembles this example, which shows all records in the data source:

  Az Ice Cream adatforráshoz csatlakoztatott katalógus

RészletekView details

Ha a katalógusban nem jelennek meg a kívánt információk, egy rekordhoz tartozó nyilat választva nyissa meg a rekordot a Részletek képernyőn.If the gallery doesn't show the information that you want, select the arrow for a record to open the details screen. A Részletek képernyő Megjelenítési űrlap vezérlőelemében a rekord még több, vagy akár az összes mezője látható.A Display form control on that screen shows more, possibly all, fields for the record that you selected.

A Megjelenítési űrlap vezérlőelem két tulajdonság használatával jeleníti meg a rekordot:The Display form control uses two properties to display the record:

 • A DataSource (Adatforrás) tulajdonság.DataSource property. Ez a rekordot tartalmazó adatforrás neve.The name of the data source that holds the record. A rendszer ezen tulajdonság alapján tölti fel a jobb oldali panelt mezőkkel, és határozza meg az egyes mezők megjelenített nevét és adattípusát (karakterlánc, szám, dátum, stb.).This property populates the right-hand panel with fields and determines the display name and data type (string, number, date, etc.) of each field.
 • Az Item (Elem) tulajdonság.Item property. Ez a megjelenítendő rekord.The record to display. A tulajdonság gyakran a Katalógus Selected (Kijelölve) tulajdonságához van csatlakoztatva, így a felhasználó a Katalógus vezérlőelemben kiválasztott rekordot vizsgálhatja meg részletesebben.This property is often connected to the Selected property of the Gallery control so that the user can select a record in the Gallery control and then drill into that record.

Ha be van állítva a DataSource (Adatforrás) tulajdonság, a jobb oldali panelen adhat hozzá és távolíthat el mezőket, illetve módosíthat a megjelenítésükön.When the DataSource property is set, you can add and remove fields through the right-hand pane and change how they're displayed.

Ezen a képernyőn a felhasználók szándékosan és véletlenül sem tudják módosítani a rekord adatait.On this screen, users can't intentionally or accidentally change any values of the record. A Megjelenítési űrlap vezérlőelem egy írásvédett vezérlőelem, szóval nem fogja módosítani a rekordot.The Display form control is a read-only control, so it won't modify a record.

Megjelenítési űrlap vezérlőelem hozzáadása:To add a Display form control:

 1. Adjon hozzá egy képernyőt, majd adjon hozzá egy Megjelenítési űrlap vezérlőelemet.Add a screen, and then add a Display form control to it
 2. A vezérlőelem DataSource (Adatforrás) tulajdonságát állítsa az 'Ice Cream' adatforrásra.Set the DataSource property of the form control to 'Ice Cream'.

A jobb oldali panelen kiválaszthatja a megjelenítendő mezőket, és hogy milyen típusú kártya jelenjen meg az egyes mezőkhöz.In the right-hand pane, you can select the fields to display on your screen and which type of card to display for each field. A jobb oldali panelen végzett módosítások eredményeképpen az egyes Kártya vezérlőelemek DataField (Adatmező) tulajdonságai arra a mezőre módosulnak, amelyet a felhasználó használni fog.As you make changes in the right-hand pane, the DataField property on each Card control is set to the field that the user will interact with. A képernyőnek a következő példához hasonlónak kell lennie:Your screen should resemble this example:

Az Ice Cream adatforrás megjelenítési űrlapja

Végezetül össze kell kapcsolni a Megjelenítési űrlap vezérlőelemet a Katalógus vezérlőelemmel, hogy megtekinthessük egy adott rekord részleteit.Finally, we need to connect the Display form control to the Gallery control so that we can look at details for a specific record. Amint beállítjuk az Item (Elem) tulajdonságot, a katalógus első rekordja meg fog jelenni az űrlapon.As soon as we complete setting the Item property, the first record from the gallery will appear in our form.

 • A Megjelenítési űrlap Item (Elem) tulajdonságát állítsa a Gallery1.Selected értékre.Set the Item property of the Display form control to Gallery1.Selected.

  A kiválasztott elem részletei megjelennek az űrlapon.The details for the selected item appear in the form.

  Az Ice Cream adatforrás megjelenítési űrlapja, összekapcsolva a katalógus vezérlőelemmel

Kitűnő!Great! Most áttérünk a navigációra: arra, hogy a felhasználó hogyan tudja megnyitni a Részletek képernyőt a katalógus képernyőjén, illetve a katalógus képernyőjét a Részletek képernyőn.We now turn to navigation: how a user opens the details screen from the gallery screen and opens the gallery screen from the details screen.

 • Adjon hozzá egy Gomb vezérlőt a képernyőhöz, és a Text (Szöveg) tulajdonságát állítsa a Back (Vissza) értékre, az OnSelect (Kiválasztáskor) tulajdonságát pedig a Back() képletre.Add a Button control to the screen, set its Text property to show Back, and set its OnSelect property to Back().

  A képlet segítségével a felhasználó visszatérhet a katalógus képernyőjére, ha végzett a részletek megtekintésével.This formula returns the user back to the gallery when they finish viewing details.

  Az Ice Cream adatforrás megjelenítési űrlapja Back (Vissza) gombbal

Most térjünk vissza a Katalógus vezérlőelemhez, és lássuk el némi navigációval a Részletek képernyőt.Now, let's return to the Gallery control and add some navigation to our detail screen.

 1. Váltson az első képernyőre, amely a Katalógus vezérlőelemet tartalmazza, és válassza ki a katalógus első eleméhez tartozó nyilat.Switch to the first screen, which is hosting our Gallery control, and select the arrow in the first item in the gallery.

 2. Az alakzat OnSelect (Kiválasztáskor) tulajdonságát állítsa a következő képletre:Set the OnSelect property of the shape to this formula:
  Navigate( Screen2, None )Navigate( Screen2, None )

  Az Ice Cream adatforrás megjelenítési űrlapja Back (Vissza) gombbal

 3. Nyomja le az F5 billentyűt, majd válassza ki valamelyik nyilat a katalógusban a hozzátartozó elem részleteinek megjelenítéséhez.Press F5, and then select an arrow in the gallery to show the details for an item.

 4. Válassza a Back (Vissza) gombot a termékkatalógushoz való visszatéréshez, majd nyomja meg az Esc billentyűt.Select the Back button to return to the gallery of products, and then press Esc.

Részletek szerkesztéseEditing details

Végül az utolsó alapszintű tevékenység a rekordok tartalmának szerkesztése, amelyet a felhasználók egy Szerkesztési űrlap vezérlőelemmel végezhetnek el.Finally, our last core activity is changing the contents of a record, which users accomplish in an Edit form control.

A Szerkesztési űrlap vezérlőelemben két tulajdonságot használ a rekord megjelenítéséhez és szerkesztéséhez:The Edit form control uses two properties to display and edit the record:

 • A DataSource (Adatforrás) tulajdonság.DataSource property. Ez a rekordot tartalmazó adatforrás neve.The name of the data source that holds the record. A Megjelenítési űrlap vezérlőelemhez hasonlóan a rendszer itt is ezen tulajdonság alapján tölti fel a jobb oldali panelt mezőkkel, és határozza meg az egyes mezők megjelenített nevét és adattípusát (karakterlánc, szám, dátum, stb.).Just as with the Display form control, this property populates the right-hand panel with fields and determines the display name and data type (string, number, date, etc.) for each field. A tulajdonság azt is meghatározza, hogy az egyes mezők értékei érvényesek-e, mielőtt elküldené azokat az alapul szolgáló adatforrásnak.This property also determines whether each field's value is valid before submitting it to the underlying data source.
 • Az Item (Elem) tulajdonság.Item property. A szerkeszteni kívánt rekord, amely gyakran a Katalógus vezérlőelem Selected (Kijelölve) tulajdonságához van csatlakoztatva.The record to edit, which is often connected to the Selected property of the Gallery control. Így a felhasználó kiválaszthat egy rekordot a Katalógus vezérlőelemben, megtekintheti a Részletek képernyőn, és szerkesztheti a Szerkesztés és létrehozás képernyőn.That way, you can select a record in the Gallery control, show it in the details screen, and edit it in the Edit and Create screen.

Szerkesztési űrlap vezérlőelem hozzáadása a képernyőhöz:To add an Edit form control:

 1. Vegyen fel egy új képernyőt, adjon hozzá egy Szerkesztési űrlap vezérlőelemet, majd állítsa az űrlap DataSource (Adatforrás) tulajdonságát az 'Ice Cream' értékre.Add a screen, add an Edit form control, and then set the form's DataSource property to 'Ice Cream'.
 2. Az Item (Elem) tulajdonságot állítsa a Gallery1.Selected értékre.Set the Item property to Gallery1.Selected.

Most kiválaszthatja a képernyőn megjelenítendő mezőket.You can now select the fields to display on your screen. Azt is kiválaszthatja, hogy az egyes mezőkhöz milyen típusú kártya jelenjen meg.You can also select which type of card to display for each field. A jobb oldali panelen végzett módosítások eredményeképpen az egyes Kártya vezérlőelemek DataField (Adatmező) tulajdonságai arra a mezőre módosulnak, amelyet a felhasználó használni fog.As you make changes in the right-hand pane, the DataField property on each Card control is set to the field your user will interact with. A képernyőnek a következő példában láthatóhoz kell hasonlítania:Your screen should resemble this example:

Az Ice Cream adatforrás megjelenítési űrlapja

Ez a két tulajdonság megegyezik a Megjelenítési űrlap vezérlőelem tulajdonságaival.These two properties are the same as the properties on the Display form control. A rekordok részletei pedig csupán ezekkel megjeleníthetők.And with these alone, we can display the details of a record.

A Szerkesztési űrlap vezérlőelem ezen felül még egy SubmitForm függvényt is biztosít, amellyel a módosítások visszaírhatók az adatforrásba.The Edit form control goes further by offering the SubmitForm function to write back changes to the data source. Ezt egy gomb vagy kép vezérlőelemmel alkalmazva menthetők a felhasználó módosításai.You use this with a button or image control to save a user's changes.

 • Vegyen fel egy Gomb vezérlőelemet, a Text (Szöveg) tulajdonságát állítsa be a Save (Mentés) felirat megjelenítésére, az OnSelect (Kiválasztáskor) tulajdonságát pedig állítsa a következő képletre:Add a Button control, set its Text property to show Save, and set its OnSelect property to this formula:
  SubmitForm( Form1 )SubmitForm( Form1 )

Az Ice Cream adatforrás szerkesztési űrlapja

A képernyő megnyitásához és elhagyásához szükséges navigáció hozzáadása:To add navigation to and from this screen:

 1. Vegyen fel még egy Gomb vezérlőelemet, a Text (Szöveg) tulajdonságát állítsa be a Cancel (Mégse) felirat megjelenítésére, az OnSelect (Kiválasztáskor) tulajdonságát pedig állítsa a következő képletre:Add another Button control, set its Text property to show Cancel, and set its OnSelect property to this formula:
  ResetForm( Form1 ); Back()ResetForm( Form1 ); Back()

  Ez a képlet elveti a nem mentett módosításokat, és megnyitja az előző képernyőt.This formula discards any unsaved edits and opens the previous screen.

  Az Ice Cream adatforrás megjelenítési űrlapja

 2. Az űrlap OnSuccess (Siker esetén) tulajdonságát állítsa a Back() képletre.Set the OnSuccess property of the form to Back().

  Ha a frissítések mentése sikerül, automatikusan megnyílik az előző képernyő (jelen esetben a Részletek képernyő).When updates are successfully saved, the previous screen (in this case, the details screen) opens automatically.

  A Szerkesztési űrlap a hozzáadott „OnSuccess” utasítással

 3. Adjon hozzá egy gombot a Megjelenítési képernyőhöz, és a Text (Szöveg) tulajdonságát állítsa be az Edit (Szerkesztés) felirat megjelenítésére, az OnSelect (Kiválasztáskor) tulajdonságát pedig állítsa a következő képletre:On the Display screen, add a button, set its Text property to show Edit, and set its OnSelect property to this formula:
  Navigate( Screen3, None )Navigate( Screen3, None )

  A Megjelenítési űrlap a hozzáadott „Edit” („Szerkesztés”) gombbal

Ezzel létrehozott egy három képernyővel rendelkező alapszintű alkalmazást, mellyel adatokat tud megtekinteni és bevinni.You've built a basic app with three screens for viewing and entering data. A kipróbálásához lépjen a katalógus képernyőjére, majd nyomja meg az F5 gombot (vagy válassza a képernyő bal felső sarkában az „Előnézet” gombot az előre mutató nyíl ikonnal).To try it out, show the gallery screen, and then press F5 (or select the forward arrow "Preview" button near the upper-left corner of the screen). A rózsaszín pont jelzi, hogy az egyes lépéseknél a felhasználó hova kattint vagy koppint a képernyőn.The pink dot indicates where the user clicks or taps the screen at each step.

A „ice cream” alkalmazás kipróbálása

Rekord létrehozásaCreate a record

A felhasználó ugyanazt a Szerkesztési űrlapot használhatja rekordok frissítéséhez és létrehozásához is.The user interacts with the same Edit form to both update and create records. Amikor a felhasználó létre kíván hozni egy rekordot, a NewForm függvény az űrlapot Új módba állítja.When the user wants to create a record, the NewForm function switches the form to New mode.

Ha az űrlap Új módban van, az alkalmazás az egyes mezők értékeit az adatforrás alapértelmezett értékeire állítja.When the form is in New mode, the value of each field is set to the defaults of the data source. Ilyenkor az alkalmazás figyelmen kívül hagyja az űrlap Elem tulajdonságának megadott rekordot.The record that's provided to the form's Item property is ignored.

Amikor a felhasználó készen áll a rekord mentésére, lefut a SubmitForm függvény.When the user is ready to save the new record, SubmitForm runs. Az űrlap sikeres küldését követően az űrlap visszakapcsol Szerkesztőmódba.After the form is successfully submitted, the form is switched back to EditMode.

Az első képernyőhöz egy Új gombot kell hozzáadnia:On the first screen, you'll add a New button:

 1. A katalógus képernyőjén vegyen fel egy Gomb vezérlőelemet.On the screen with the gallery, add a Button control.
 2. A gomb Text (Szöveg) tulajdonságát állítsa a New (Új) értékre, az OnSelect (Kiválasztáskor) tulajdonságát pedig a következő képletre:Set the button's Text property to New and its OnSelect property to this formula:
  NewForm( Form1 ); Navigate( Screen3, None )NewForm( Form1 ); Navigate( Screen3, None )

  A képlet a Screen3 képernyő Szerkesztési űrlap vezérlőelemét Új módba helyezi, és megnyitja a képernyőt, hogy a felhasználó kitölthesse az űrlapot.This formula switches the Edit form control on Screen3 to New mode and opens that screen so that the user can fill it in.

A Megjelenítési űrlap a hozzáadott „Edit” („Szerkesztés”) gombbal

Amikor megnyílik a Szerkesztés és létrehozás képernyő, az űrlap üres, és készen áll arra, hogy a felhasználó hozzáadjon egy elemet.When the Edit and Create screen opens, the form is empty, ready for the user to add an item. Amikor a felhasználó a Mentés gombot választja, a SubmitForm függvény gondoskodik róla, hogy egy új rekord jöjjön létre, ne pedig egy meglévő frissüljön.When the user selects the Save button, the SubmitForm function ensures that a record is created instead of being updated. Ha a felhasználó a Mégse gombot választja, a ResetForm függvény visszakapcsolja az űrlapot Szerkesztőmódba, a Back függvény pedig megnyitja a katalógus tallózására szolgáló képernyőt.If the user selects the Cancel button, the ResetForm function switches the form back to Edit mode, and the Back function opens the screen for browsing the gallery.

Rekord törléseDelete a record

 1. A Megjelenítési képernyőn adjon hozzá egy gombot, és aText (Szöveg) tulajdonságát állítsa be a Delete (Törlés) felirat megjelenítésére.On the Display screen, add a button, and set its Text property to show Delete..
 2. A gomb OnSelect (Kiválasztáskor) tulajdonságát állítsa a következő képletre:Set the button's OnSelect property to this formula:
  Remove( 'Ice Cream', Gallery1.Selected ); Back()Remove( 'Ice Cream', Gallery1.Selected ); Back()

  A Megjelenítési űrlap a hozzáadott „Edit” („Szerkesztés”) gombbal

Hibák kezeléseHandling errors

Ebben az alkalmazásban akkor fordul elő hiba, ha egy mező értéke érvénytelen, ha egy kötelező mező üres, ha megszakadt a kapcsolat a hálózattal, vagy ha bármilyen más probléma merül fel.In this app, an error occurs when the value of a field is not valid, a required field is blank, you're disconnected from the network, or any number of other problems pop up.

Ha a SubmitForm függvény végrehajtása bármilyen okból nem sikerül, a Szerkesztési űrlap vezérlőelem Error (Hiba) tulajdonsága tartalmazza a felhasználó számára megjelenítendő hibaüzenetet.If SubmitForm fails for any reason, the Error property of the Edit form control contains an error message to show the user. A felhasználó ezen információ alapján elvileg ki tudja javítani a hibát és újból el tudja küldeni a módosítást, vagy dönthet úgy is, hogy elveti a frissítést.With this information, the user should be able to correct the issue and resubmit the change, or they can cancel the update.

 1. A Szerkesztés és létrehozás képernyőn vegyen fel egy Címke vezérlőelemet, és helyezze azt közvetlenül a Save (Mentés) gomb alá.On the Edit and Create screen, add a Label control, and move it just below the Save button. Így a hibaüzenet jól látható lesz, miután a felhasználó a vezérlőelemet választja a módosítások mentéséhez.Any error will be easy to see after the user selects this control to save changes.

 2. Állítsa a Címke vezérlőelem Text (Szöveg) tulajdonságát a Form1.Error értékre.Set the Text property of the Label control to show Form1.Error.

  A Megjelenítési űrlap a hozzáadott „Edit” („Szerkesztés”) gombbal

A PowerApps az adatok alapján generált alkalmazásokban a vezérlőelem AutoHeight (Automatikus magasság) tulajdonságát a true (igaz) értékre állítja be, hogy a vezérlőelem ne foglaljon képernyőterületet, amikor nincs hiba.In an app that PowerApps generates from data, the AutoHeight property on this control is set to true so that no space is consumed if no error occurs. A Szerkesztési űrlap vezérlőelem Height (Magasság) és Y tulajdonsága is dinamikusan változik, alkalmazkodva ahhoz, hogy a vezérlőelem mérete hiba esetén nő.The Height and Y properties of the Edit form control are also adjusted dynamically to account for this control growing when an error occurs. További részletekért generáljon egy alkalmazást meglévő adatokból, és vizsgálja meg benne ezeket a tulajdonságokat.For more details, generate an app from existing data, and inspect these properties. Ha nem történt hiba, a hibákhoz használt szövegdoboz-vezérlőelem nagyon kicsi, ezért előfordulhat, hogy a vezérlő kiválasztásához meg kell nyitnia a Speciális nézetet (amely a Nézet lapon érhető el).The text-box control for errors is very short when no error has occurred, you may need to open the Advanced view (available on the View tab) to select this control.

Adatokból generált szerkesztési űrlap kiválasztott hibaüzenet-vezérlőelemmel

Adatokból generált szerkesztési űrlap kiválasztott űrlap-vezérlőelemmel

Adatok frissítéseRefresh data

Az adatforrás minden alkalommal frissül, amikor a felhasználó megnyitja az alkalmazást, azonban az is előfordulhat, hogy a felhasználó anélkül szeretné frissíteni a katalógusban szereplő rekordokat, hogy bezárná az alkalmazást.The data source is refreshed whenever the user opens the app, but the user might want to refresh the records in the gallery without closing the app. Adjon hozzá egy Refresh (Frissítés) gombot, melyet választva a felhasználó manuálisan is frissítheti az adatokat:Add a Refresh button so that the user can select it to manually refresh the data:

 1. A Katalógus vezérlőelem képernyőjén vegyen fel egy Gomb vezérlőelemet, és a Text (Szöveg) tulajdonságát állítsa be a Refresh (Frissítés) felirat megjelenítésére.On the screen with the Gallery control, add a Button control and set its Text property to show Refresh.

 2. Az OnSelect (Kiválasztáskor) tulajdonságot állítsa a következő képletre:Set the OnSelect property of this control to this formula:
  Refresh( 'Ice Cream' )Refresh( 'Ice Cream' )

  Az adatforrás frissítése

Ezidáig nem foglalkoztunk két olyan vezérlőelem ismertetésével, amelyek a PowerApps adatokból generált alkalmazásaiban a Tallózás képernyő tetején találhatók.In the app that PowerApps generated from data, we neglected to discuss two controls at the top of the Browse screen. Ezen két vezérlőelem használatával a felhasználó megkereshet egy vagy több rekordot, és növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezheti a rekordok listáját, illetve a keresést és a rendezést akár egyszerre is megteheti.By using these controls, the user can search for one or more records, sort the list of records in ascending or descending order, or both.

Rendezési és keresési vezérlőelemek a Tallózás képernyőn

Amikor a felhasználó a rendezés gombot választja, a katalógus rendezési sorrendje megfordul.When the user selects the sort button, the sort order of the gallery reverses. Ezen működés létrehozásához egy környezeti változót fogunk használni a rendezési sorrend irányának nyomon követésére.To create this behavior, we use a context variable to track the direction in which the gallery is sorted. Amikor a felhasználó a gombot választja, a változó frissül, és a sorrend iránya megfordul.When the user selects the button, the variable is updated, and the direction reverses. A rendezés gomb OnSelect (Kiválasztáskor) tulajdonsága a következő képletre van beállítva: UpdateContext( {SortDescending1: !SortDescending1} )The OnSelect property of the sort button is set to this formula: UpdateContext( {SortDescending1: !SortDescending1} )

Az UpdateContext függvény létrehozza a SortDescending1 környezeti változót, ha az még nem létezik.The UpdateContext function creates the SortDescending1 context variable if it doesn't already exist. A változó értékének beolvasását, majd annak logikai ellentettjére állítását a !The function will read the value of the variable and set it to the logical opposite by using the ! operátor használatával érheti el.operator. Ha az érték true (igaz), akkor false (hamis) lesz.If the value is true, it becomes false. False (hamis) érték esetén pedig true (igaz).If the value is false, it becomes true.

A Katalógus vezérlőelem Items (Elemek) tulajdonsága ezt a környezeti változót, illetve a TextSearchBox1 (1. szöveges keresőmező) vezérlőelemben található szöveget használja:The formula for the Items property of the Gallery control uses this context variable, along with the text in the TextSearchBox1 control:

Gallery1.Items = Sort( If( IsBlank(TextSearchBox1.Text),
              Assets,
              Filter( Assets,
                  TextSearchBox1.Text in Text(ApproverEmail) ) ),
            ApproverEmail,
            If(SortDescending1, Descending, Ascending) )

Vizsgáljuk meg ezt részenként:Let's break this down:

 • Kívül van a Sort (Rendezés) függvény, amely három argumentumot vár: egy táblát, egy mezőt, amely alapján rendezni szeretnénk, és a rendezés kívánt irányárát.On the outside, we have the Sort function, which takes three arguments: a table, a field on which to sort, and the direction in which to sort.

  • A rendezési irányt egy környezeti változó szabja meg, amelyet a felhasználó átkapcsolhat az ImageSortUpDown1 vezérlőelemet választva.The sort direction is taken from the context variable that toggles when the user selects the ImageSortUpDown1 control. A rendszer a true/false (igaz/hamis) értéket a Descending (Csökkenő) és az Ascending (Növekvő) konstansra fordítja le.The true/false value is translated to the constants Descending and Ascending.
  • A rendezés alapjául szolgáló mező az ApproverEmail tulajdonságra van rögzítve.The field to sort on is fixed to ApproverEmail. Ha megváltoztatja a katalógusban megjelenő mezőket, ezt az argumentumot is meg kell változtatnia.If you change the fields that appear in the gallery, you'll need to change this argument too.
 • Belül van a Filter (Szűrés) függvény, mely argumentumként egy táblát és egy olyan kifejezést vár, melyet minden egyes rekordokon kiértékel.On the inside, we have the Filter function, which takes a table as an argument and an expression to evaluate for each record.

  • A tábla jelen esetben a nyers Assets adatforrás, ez szolgál kiindulópontként a szűrés és a keresés előtt.The table is the raw Assets data source, which is the starting point before filtering or sorting.
  • A kifejezés a TextSearchBox1 szövegdobozba írt karakterlánc egy példányát keresi az ApproverEmail mezőben.The expression searches for an instance of the string in TextSearchBox1 within the ApproverEmail field. A fentebbieknek megfelelően, ha megváltoztatja a katalógusban megjelenő mezőket, ezt az argumentumot is frissítenie kell.Again, if you change the fields that appear in the gallery, you'll also need to update this argument.
  • Ha a TextSearchBox1 szövegdoboz üres, az azt jelenti, hogy a felhasználó az összes rekordot látni szeretné, és a rendszer figyelmen kívül hagyja a Filter (Szűrés) függvényt.If TextSearchBox1 is empty, the user wants to show all records, and the Filter function is bypassed.

Ez csak egy példa; az alkalmazás igényihez igazodó saját képletet is írhat az Items (Elemek) tulajdonsághoz a Filter, a Sort és más függvények és operátorok kombinálásával.This is but one example; you can craft your own formula for the Items property, depending on the needs of your app, by composing Filter, Sort, and other functions and operators together.

A képernyők kialakításaScreen design

Eddig nem esett szó a vezérlőelemek a képernyőkön történő elhelyezésének egyéb módjairól.So far, we haven't discussed other ways to distribute controls across screens. Ennek oka, hogy számos lehetőség áll rendelkezésre, és a legjobb választás az adott alkalmazás igényeitől függ.That's because you have many options, and the best selection depends on your specific app's needs.

Mivel a telefonok képernyőmérete korlátozott, ezért érdemes a tallózást, a megjelenítést, illetve a szerkesztést és létrehozást különböző képernyőkön elhelyezni.Because real estate on phone screens is so limited, you probably want to browse, display, and edit/create on different screens. A témakörben a Navigate (Navigálás) és a Back (Vissza) függvény nyitja meg az egyes képernyőket.In this topic, the Navigate and Back functions open each screen.

Táblagépeken a tallózás, a megjelenítés, illetve a szerkesztés és létrehozás kettő, vagy akár egyetlen képernyőn is elhelyezhető.On a tablet, you can browse, display, and edit/create on two or even one screen. Utóbbihoz egyáltalán nincs szükség a Navigate (Navigálás) és a Back (Vissza) függvényre.For the latter, no Navigate or Back function would be required.

Ha a felhasználó egyetlen képernyőn dolgozik, ügyelnie kell rá, hogy a felhasználó ne tudja megváltoztatni a kijelölést a Katalógusban, és esetlegesen elveszteni a Szerkesztési űrlap vezérlőelemben végrehajtott módosításokat.If the user is working on the same screen, you need to be careful that the user can't change the selection in the Gallery and potentially lose edits in the Edit form control. Ahhoz, hogy a felhasználó ne választhasson ki másik rekordot, mielőtt a jelenlegi rekord módosításait elmentené, a katalógus Disabled (Inaktív) tulajdonságát állítsa a következő képletre:To keep the user from selecting a different record when changes to another record haven't been saved yet, set the Disabled property of the gallery to this formula:
EditForm.UnsavedEditForm.Unsaved