SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection Klasa

Definicja

Reprezentuje kolekcję wartości w SortedDictionary<TKey,TValue>.Represents the collection of values in a SortedDictionary<TKey,TValue>. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public: ref class SortedDictionary<TKey, TValue>::ValueCollection sealed : System::Collections::Generic::ICollection<TValue>, System::Collections::Generic::IEnumerable<TValue>, System::Collections::Generic::IReadOnlyCollection<TValue>, System::Collections::ICollection
[System.Serializable]
public sealed class SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection : System.Collections.Generic.ICollection<TValue>, System.Collections.Generic.IEnumerable<TValue>, System.Collections.Generic.IReadOnlyCollection<TValue>, System.Collections.ICollection
type SortedDictionary<'Key, 'Value>.ValueCollection = class
    interface ICollection<'Value>
    interface ICollection
    interface IReadOnlyCollection<'Value>
    interface seq<'Value>
    interface IEnumerable
Public NotInheritable Class SortedDictionary(Of TKey, TValue).ValueCollection
Implements ICollection, ICollection(Of TValue), IEnumerable(Of TValue), IReadOnlyCollection(Of TValue)

Parametry typu

TKey
TValue
Dziedziczenie
SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection
Atrybuty
Implementuje

Uwagi

Właściwość SortedDictionary<TKey,TValue>.Values zwraca wystąpienie tego typu zawierające wszystkie wartości w tym SortedDictionary<TKey,TValue>.The SortedDictionary<TKey,TValue>.Values property returns an instance of this type, containing all the values in that SortedDictionary<TKey,TValue>. Kolejność wartości w SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection jest taka sama jak kolejność elementów w SortedDictionary<TKey,TValue> i taka sama jak w przypadku kolejności skojarzonych kluczy w SortedDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection zwrócone przez właściwość SortedDictionary<TKey,TValue>.Keys.The order of the values in the SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection is the same as the order of the elements in the SortedDictionary<TKey,TValue>, and the same as the order of the associated keys in the SortedDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection returned by the SortedDictionary<TKey,TValue>.Keys property.

@No__t_0 nie jest kopią statyczną; Zamiast tego SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection odwołuje się do wartości w pierwotnym SortedDictionary<TKey,TValue>.The SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection is not a static copy; instead, the SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection refers back to the values in the original SortedDictionary<TKey,TValue>. W związku z tym zmiany w SortedDictionary<TKey,TValue> nadal są uwzględniane w SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection.Therefore, changes to the SortedDictionary<TKey,TValue> continue to be reflected in the SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection.

Konstruktory

SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection(SortedDictionary<TKey,TValue>)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection, która odzwierciedla wartości w określonym SortedDictionary<TKey,TValue>.Initializes a new instance of the SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection class that reflects the values in the specified SortedDictionary<TKey,TValue>.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę elementów zawartych w SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection.Gets the number of elements contained in the SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection.

Metody

CopyTo(TValue[], Int32)

Kopiuje SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection elementy do istniejącej tablicy jednowymiarowej, rozpoczynając od określonego indeksu tablicy.Copies the SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection elements to an existing one-dimensional array, starting at the specified array index.

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający, który wykonuje iterację przez SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection.Returns an enumerator that iterates through the SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Objectelementu.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

ICollection.CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje elementy ICollection do tablicy, rozpoczynając od określonego indeksu tablicy.Copies the elements of the ICollection to an array, starting at a particular array index.

ICollection.IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do ICollection jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether access to the ICollection is synchronized (thread safe).

ICollection.SyncRoot

Pobiera obiekt, którego można użyć do synchronizowania dostępu do ICollection.Gets an object that can be used to synchronize access to the ICollection.

ICollection<TValue>.Add(TValue)

Dodaje element do ICollection<T>.Adds an item to the ICollection<T>. Ta implementacja zawsze zgłasza NotSupportedException.This implementation always throws a NotSupportedException.

ICollection<TValue>.Clear()

Usuwa wszystkie elementy z ICollection<T>.Removes all items from the ICollection<T>. Ta implementacja zawsze zgłasza NotSupportedException.This implementation always throws a NotSupportedException.

ICollection<TValue>.Contains(TValue)

Określa, czy ICollection<T> zawiera określoną wartość.Determines whether the ICollection<T> contains a specified value.

ICollection<TValue>.IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy ICollection<T> jest tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the ICollection<T> is read-only.

ICollection<TValue>.Remove(TValue)

Usuwa pierwsze wystąpienie określonego obiektu z ICollection<T>.Removes the first occurrence of a specific object from the ICollection<T>. Ta implementacja zawsze zgłasza NotSupportedException.This implementation always throws a NotSupportedException.

IEnumerable.GetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający, który dokonuje iteracji w kolekcji.Returns an enumerator that iterates through the collection.

IEnumerable<TValue>.GetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający, który dokonuje iteracji w kolekcji.Returns an enumerator that iterates through the collection.

Metody rozszerzania

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>)

DataRow T IEnumerable<T> Zwraca obiekt, DataRow który zawiera kopie obiektów, z uwzględnieniem obiektu wejściowego, w którym parametr generyczny jest. DataTableReturns a DataTable that contains copies of the DataRow objects, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption)

Kopiuje DataRow obiekty do określonego DataTable, przy użyciu obiektu wejściowego IEnumerable<T> , w którym jest T DataRowparametr generyczny.Copies DataRow objects to the specified DataTable, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption, FillErrorEventHandler)

Kopiuje DataRow obiekty do określonego DataTable, przy użyciu obiektu wejściowego IEnumerable<T> , w którym jest T DataRowparametr generyczny.Copies DataRow objects to the specified DataTable, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

IEnumerable KonwertujeIQueryabledo.Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Ancestors<T>(IEnumerable<T>)

Zwraca kolekcję elementów, które zawierają elementy nadrzędne każdego węzła w kolekcji źródłowej.Returns a collection of elements that contains the ancestors of every node in the source collection.

Ancestors<T>(IEnumerable<T>, XName)

Zwraca przefiltrowany kolekcji elementów, które zawierają elementy nadrzędne każdego węzła w kolekcji źródłowej.Returns a filtered collection of elements that contains the ancestors of every node in the source collection. Kolekcja zawiera tylko elementy, które XName mają zgodne.Only elements that have a matching XName are included in the collection.

DescendantNodes<T>(IEnumerable<T>)

Zwraca kolekcję węzłów podrzędnych każdego dokumentu i elementu w kolekcji źródłowej.Returns a collection of the descendant nodes of every document and element in the source collection.

Descendants<T>(IEnumerable<T>)

Zwraca kolekcję elementów, które zawierają elementy podrzędne każdego elementu i dokumentu w kolekcji źródłowej.Returns a collection of elements that contains the descendant elements of every element and document in the source collection.

Descendants<T>(IEnumerable<T>, XName)

Zwraca przefiltrowany kolekcji elementów, które zawierają elementy podrzędne każdego elementu i dokumentu w kolekcji źródłowej.Returns a filtered collection of elements that contains the descendant elements of every element and document in the source collection. Kolekcja zawiera tylko elementy, które XName mają zgodne.Only elements that have a matching XName are included in the collection.

Elements<T>(IEnumerable<T>)

Zwraca kolekcję elementów podrzędnych każdego elementu i dokumentu w kolekcji źródłowej.Returns a collection of the child elements of every element and document in the source collection.

Elements<T>(IEnumerable<T>, XName)

Zwraca filtrowaną kolekcję elementów podrzędnych każdego elementu i dokumentu w kolekcji źródłowej.Returns a filtered collection of the child elements of every element and document in the source collection. Kolekcja zawiera tylko elementy, które XName mają zgodne.Only elements that have a matching XName are included in the collection.

InDocumentOrder<T>(IEnumerable<T>)

Zwraca kolekcję węzłów, która zawiera wszystkie węzły w kolekcji źródłowej, posortowane w kolejności dokumentu.Returns a collection of nodes that contains all nodes in the source collection, sorted in document order.

Nodes<T>(IEnumerable<T>)

Zwraca kolekcję węzłów podrzędnych każdego dokumentu i elementu w kolekcji źródłowej.Returns a collection of the child nodes of every document and element in the source collection.

Remove<T>(IEnumerable<T>)

Usuwa każdy węzeł w kolekcji źródłowej z węzła nadrzędnego.Removes every node in the source collection from its parent node.

Dotyczy

Bezpieczeństwo wątkowe

Publiczne statyczne (Shared w Visual Basic) składowe tego typu są bezpieczne wątkowo.Public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Wystąpienia elementów członkowskich nie dają gwarancji bezpieczeństwa wątków.Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

@No__t_0 może obsługiwać wielu czytników współbieżnie, o ile kolekcja nie jest modyfikowana.A SortedDictionary<TKey,TValue>.ValueCollection can support multiple readers concurrently, as long as the collection is not modified. Nawet w ten sposób Wyliczanie za pomocą kolekcji nie jest w sposób wewnętrzny bezpieczny dla wątków.Even so, enumerating through a collection is intrinsically not a thread-safe procedure. Aby zagwarantować bezpieczeństwo wątków podczas wyliczania, można zablokować kolekcję podczas całego procesu wyliczania.To guarantee thread safety during enumeration, you can lock the collection during the entire enumeration. Aby zezwolić wielu wątkom na dostęp do kolekcji w celu odczytu i zapisu danych, należy zaimplementować własny mechanizm synchronizacji.To allow the collection to be accessed by multiple threads for reading and writing, you must implement your own synchronization.