BackgroundWorker Klasa

Definicja

Wykonuje operację w oddzielnym wątku.Executes an operation on a separate thread.

public ref class BackgroundWorker : IDisposable
public ref class BackgroundWorker : System::ComponentModel::Component
public class BackgroundWorker : IDisposable
public class BackgroundWorker : System.ComponentModel.Component
type BackgroundWorker = class
  interface IDisposable
type BackgroundWorker = class
  inherit Component
Public Class BackgroundWorker
Implements IDisposable
Public Class BackgroundWorker
Inherits Component
Dziedziczenie
BackgroundWorker
Dziedziczenie
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje podstawy BackgroundWorker klasy do wykonywania czasochłonnej operacji asynchronicznie.The following code example demonstrates the basics of the BackgroundWorker class for executing a time-consuming operation asynchronously. Na poniższej ilustracji przedstawiono przykład danych wyjściowych.The following illustration shows an example of the output.

BackgroundWorker — prosty przykładBackgroundWorker simple example

Aby wypróbować ten kod, Utwórz aplikację Windows Forms.To try this code, create a Windows Forms application. Dodaj Label kontrolkę o nazwie resultLabel i Dodaj dwa Button kontrolki o nazwie startAsyncButton i cancelAsyncButton .Add a Label control named resultLabel and add two Button controls named startAsyncButton and cancelAsyncButton. Utwórz Click programy obsługi zdarzeń dla obu przycisków.Create Click event handlers for both buttons. Na karcie składniki przybornika Dodaj BackgroundWorker składnik o nazwie backgroundWorker1 .From the Components tab of the Toolbox, add a BackgroundWorker component named backgroundWorker1. Tworzenie DoWork ProgressChanged i RunWorkerCompleted Obsługa zdarzeń dla BackgroundWorker .Create DoWork, ProgressChanged, and RunWorkerCompleted event handlers for the BackgroundWorker. W kodzie formularza Zastąp istniejący kod następującym kodem.In the code for the form, replace the existing code with the following code.

using System;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;

namespace BackgroundWorkerSimple
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      backgroundWorker1.WorkerReportsProgress = true;
      backgroundWorker1.WorkerSupportsCancellation = true;
    }

    private void startAsyncButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (backgroundWorker1.IsBusy != true)
      {
        // Start the asynchronous operation.
        backgroundWorker1.RunWorkerAsync();
      }
    }

    private void cancelAsyncButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (backgroundWorker1.WorkerSupportsCancellation == true)
      {
        // Cancel the asynchronous operation.
        backgroundWorker1.CancelAsync();
      }
    }

    // This event handler is where the time-consuming work is done.
    private void backgroundWorker1_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
    {
      BackgroundWorker worker = sender as BackgroundWorker;

      for (int i = 1; i <= 10; i++)
      {
        if (worker.CancellationPending == true)
        {
          e.Cancel = true;
          break;
        }
        else
        {
          // Perform a time consuming operation and report progress.
          System.Threading.Thread.Sleep(500);
          worker.ReportProgress(i * 10);
        }
      }
    }

    // This event handler updates the progress.
    private void backgroundWorker1_ProgressChanged(object sender, ProgressChangedEventArgs e)
    {
      resultLabel.Text = (e.ProgressPercentage.ToString() + "%");
    }

    // This event handler deals with the results of the background operation.
    private void backgroundWorker1_RunWorkerCompleted(object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
    {
      if (e.Cancelled == true)
      {
        resultLabel.Text = "Canceled!";
      }
      else if (e.Error != null)
      {
        resultLabel.Text = "Error: " + e.Error.Message;
      }
      else
      {
        resultLabel.Text = "Done!";
      }
    }
  }
}
Imports System.ComponentModel

Public Class Form1

  Public Sub New()
    InitializeComponent()
    backgroundWorker1.WorkerReportsProgress = True
    backgroundWorker1.WorkerSupportsCancellation = True
  End Sub

  Private Sub startAsyncButton_Click(ByVal sender As System.Object, _
  ByVal e As System.EventArgs) Handles startAsyncButton.Click
    If backgroundWorker1.IsBusy <> True Then
      ' Start the asynchronous operation.
      backgroundWorker1.RunWorkerAsync()
    End If
  End Sub

  Private Sub cancelAsyncButton_Click(ByVal sender As System.Object, _
  ByVal e As System.EventArgs) Handles cancelAsyncButton.Click
    If backgroundWorker1.WorkerSupportsCancellation = True Then
      ' Cancel the asynchronous operation.
      backgroundWorker1.CancelAsync()
    End If
  End Sub

  ' This event handler is where the time-consuming work is done.
  Private Sub backgroundWorker1_DoWork(ByVal sender As System.Object, _
  ByVal e As DoWorkEventArgs) Handles backgroundWorker1.DoWork
    Dim worker As BackgroundWorker = CType(sender, BackgroundWorker)
    Dim i As Integer

    For i = 1 To 10
      If (worker.CancellationPending = True) Then
        e.Cancel = True
        Exit For
      Else
        ' Perform a time consuming operation and report progress.
        System.Threading.Thread.Sleep(500)
        worker.ReportProgress(i * 10)
      End If
    Next
  End Sub

  ' This event handler updates the progress.
  Private Sub backgroundWorker1_ProgressChanged(ByVal sender As System.Object, _
  ByVal e As ProgressChangedEventArgs) Handles backgroundWorker1.ProgressChanged
    resultLabel.Text = (e.ProgressPercentage.ToString() + "%")
  End Sub

  ' This event handler deals with the results of the background operation.
  Private Sub backgroundWorker1_RunWorkerCompleted(ByVal sender As System.Object, _
  ByVal e As RunWorkerCompletedEventArgs) Handles backgroundWorker1.RunWorkerCompleted
    If e.Cancelled = True Then
      resultLabel.Text = "Canceled!"
    ElseIf e.Error IsNot Nothing Then
      resultLabel.Text = "Error: " & e.Error.Message
    Else
      resultLabel.Text = "Done!"
    End If
  End Sub
End Class

Poniższy przykład kodu demonstruje użycie BackgroundWorker klasy do wykonywania operacji czasochłonnych asynchronicznie.The following code example demonstrates the use of the BackgroundWorker class for executing a time-consuming operation asynchronously. Na poniższej ilustracji przedstawiono przykład danych wyjściowych.The following illustration shows an example of the output.

Przykład BackgroundWorker FibonacciBackgroundWorker Fibonacci example

Operacja oblicza wybrany numer Fibonacci, raportuje aktualizacje postępu w miarę kontynuowania obliczeń i umożliwia anulowanie oczekujących obliczeń.The operation computes the selected Fibonacci number, reports progress updates as the calculation proceeds, and permits a pending calculation to be canceled.

#using <System.Drawing.dll>
#using <System.dll>
#using <System.Windows.Forms.dll>

using namespace System;
using namespace System::Collections;
using namespace System::ComponentModel;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Threading;
using namespace System::Windows::Forms;

public ref class FibonacciForm: public System::Windows::Forms::Form
{
private:

  int numberToCompute;
  int highestPercentageReached;

  System::Windows::Forms::NumericUpDown^ numericUpDown1;
  System::Windows::Forms::Button^ startAsyncButton;
  System::Windows::Forms::Button^ cancelAsyncButton;
  System::Windows::Forms::ProgressBar^ progressBar1;
  System::Windows::Forms::Label ^ resultLabel;
  System::ComponentModel::BackgroundWorker^ backgroundWorker1;

public:
  FibonacciForm()
  {
   InitializeComponent();
   numberToCompute = highestPercentageReached = 0;
   InitializeBackgoundWorker();
  }


private:

  // Set up the BackgroundWorker object by 
  // attaching event handlers. 
  void InitializeBackgoundWorker()
  {
   backgroundWorker1->DoWork += gcnew DoWorkEventHandler( this, &FibonacciForm::backgroundWorker1_DoWork );
   backgroundWorker1->RunWorkerCompleted += gcnew RunWorkerCompletedEventHandler( this, &FibonacciForm::backgroundWorker1_RunWorkerCompleted );
   backgroundWorker1->ProgressChanged += gcnew ProgressChangedEventHandler( this, &FibonacciForm::backgroundWorker1_ProgressChanged );
  }

  void startAsyncButton_Click( System::Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   
   // Reset the text in the result label.
   resultLabel->Text = String::Empty;

   // Disable the UpDown control until 
   // the asynchronous operation is done.
   this->numericUpDown1->Enabled = false;

   // Disable the Start button until 
   // the asynchronous operation is done.
   this->startAsyncButton->Enabled = false;

   // Enable the Cancel button while 
   // the asynchronous operation runs.
   this->cancelAsyncButton->Enabled = true;

   // Get the value from the UpDown control.
   numberToCompute = (int)numericUpDown1->Value;

   // Reset the variable for percentage tracking.
   highestPercentageReached = 0;

   // Start the asynchronous operation.
   backgroundWorker1->RunWorkerAsync( numberToCompute );
  }

  void cancelAsyncButton_Click( System::Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  { 
   // Cancel the asynchronous operation.
   this->backgroundWorker1->CancelAsync();
   
   // Disable the Cancel button.
   cancelAsyncButton->Enabled = false;
  }

  // This event handler is where the actual,
  // potentially time-consuming work is done.
  void backgroundWorker1_DoWork( Object^ sender, DoWorkEventArgs^ e )
  {
   // Get the BackgroundWorker that raised this event.
   BackgroundWorker^ worker = dynamic_cast<BackgroundWorker^>(sender);

   // Assign the result of the computation
   // to the Result property of the DoWorkEventArgs
   // object. This is will be available to the 
   // RunWorkerCompleted eventhandler.
   e->Result = ComputeFibonacci( safe_cast<Int32>(e->Argument), worker, e );
  }

  // This event handler deals with the results of the
  // background operation.
  void backgroundWorker1_RunWorkerCompleted( Object^ /*sender*/, RunWorkerCompletedEventArgs^ e )
  {
   // First, handle the case where an exception was thrown.
   if ( e->Error != nullptr )
   {
     MessageBox::Show( e->Error->Message );
   }
   else
   if ( e->Cancelled )
   {
     // Next, handle the case where the user cancelled 
     // the operation.
     // Note that due to a race condition in 
     // the DoWork event handler, the Cancelled
     // flag may not have been set, even though
     // CancelAsync was called.
     resultLabel->Text = "Cancelled";
   }
   else
   {
     // Finally, handle the case where the operation 
     // succeeded.
     resultLabel->Text = e->Result->ToString();
   }

   // Enable the UpDown control.
   this->numericUpDown1->Enabled = true;

   // Enable the Start button.
   startAsyncButton->Enabled = true;

   // Disable the Cancel button.
   cancelAsyncButton->Enabled = false;
  }

  // This event handler updates the progress bar.
  void backgroundWorker1_ProgressChanged( Object^ /*sender*/, ProgressChangedEventArgs^ e )
  {
   this->progressBar1->Value = e->ProgressPercentage;
  }

  // This is the method that does the actual work. For this
  // example, it computes a Fibonacci number and
  // reports progress as it does its work.
  long ComputeFibonacci( int n, BackgroundWorker^ worker, DoWorkEventArgs ^ e )
  {
   // The parameter n must be >= 0 and <= 91.
   // Fib(n), with n > 91, overflows a long.
   if ( (n < 0) || (n > 91) )
   {
     throw gcnew ArgumentException( "value must be >= 0 and <= 91","n" );
   }

   long result = 0;
   
   // Abort the operation if the user has cancelled.
   // Note that a call to CancelAsync may have set 
   // CancellationPending to true just after the
   // last invocation of this method exits, so this 
   // code will not have the opportunity to set the 
   // DoWorkEventArgs.Cancel flag to true. This means
   // that RunWorkerCompletedEventArgs.Cancelled will
   // not be set to true in your RunWorkerCompleted
   // event handler. This is a race condition.
   if ( worker->CancellationPending )
   {
     e->Cancel = true;
   }
   else
   {
     if ( n < 2 )
     {
      result = 1;
     }
     else
     {
      result = ComputeFibonacci( n - 1, worker, e ) + ComputeFibonacci( n - 2, worker, e );
     }

     // Report progress as a percentage of the total task.
     int percentComplete = (int)((float)n / (float)numberToCompute * 100);
     if ( percentComplete > highestPercentageReached )
     {
      highestPercentageReached = percentComplete;
      worker->ReportProgress( percentComplete );
     }
   }

   return result;
  }

  void InitializeComponent()
  {
   this->numericUpDown1 = gcnew System::Windows::Forms::NumericUpDown;
   this->startAsyncButton = gcnew System::Windows::Forms::Button;
   this->cancelAsyncButton = gcnew System::Windows::Forms::Button;
   this->resultLabel = gcnew System::Windows::Forms::Label;
   this->progressBar1 = gcnew System::Windows::Forms::ProgressBar;
   this->backgroundWorker1 = gcnew System::ComponentModel::BackgroundWorker;
   (dynamic_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^>(this->numericUpDown1))->BeginInit();
   this->SuspendLayout();
   
   // 
   // numericUpDown1
   // 
   this->numericUpDown1->Location = System::Drawing::Point( 16, 16 );
   array<Int32>^temp0 = {91,0,0,0};
   this->numericUpDown1->Maximum = System::Decimal( temp0 );
   array<Int32>^temp1 = {1,0,0,0};
   this->numericUpDown1->Minimum = System::Decimal( temp1 );
   this->numericUpDown1->Name = "numericUpDown1";
   this->numericUpDown1->Size = System::Drawing::Size( 80, 20 );
   this->numericUpDown1->TabIndex = 0;
   array<Int32>^temp2 = {1,0,0,0};
   this->numericUpDown1->Value = System::Decimal( temp2 );

   // 
   // startAsyncButton
   // 
   this->startAsyncButton->Location = System::Drawing::Point( 16, 72 );
   this->startAsyncButton->Name = "startAsyncButton";
   this->startAsyncButton->Size = System::Drawing::Size( 120, 23 );
   this->startAsyncButton->TabIndex = 1;
   this->startAsyncButton->Text = "Start Async";
   this->startAsyncButton->Click += gcnew System::EventHandler( this, &FibonacciForm::startAsyncButton_Click );

   // 
   // cancelAsyncButton
   // 
   this->cancelAsyncButton->Enabled = false;
   this->cancelAsyncButton->Location = System::Drawing::Point( 153, 72 );
   this->cancelAsyncButton->Name = "cancelAsyncButton";
   this->cancelAsyncButton->Size = System::Drawing::Size( 119, 23 );
   this->cancelAsyncButton->TabIndex = 2;
   this->cancelAsyncButton->Text = "Cancel Async";
   this->cancelAsyncButton->Click += gcnew System::EventHandler( this, &FibonacciForm::cancelAsyncButton_Click );

   // 
   // resultLabel
   // 
   this->resultLabel->BorderStyle = System::Windows::Forms::BorderStyle::Fixed3D;
   this->resultLabel->Location = System::Drawing::Point( 112, 16 );
   this->resultLabel->Name = "resultLabel";
   this->resultLabel->Size = System::Drawing::Size( 160, 23 );
   this->resultLabel->TabIndex = 3;
   this->resultLabel->Text = "(no result)";
   this->resultLabel->TextAlign = System::Drawing::ContentAlignment::MiddleCenter;

   // 
   // progressBar1
   // 
   this->progressBar1->Location = System::Drawing::Point( 18, 48 );
   this->progressBar1->Name = "progressBar1";
   this->progressBar1->Size = System::Drawing::Size( 256, 8 );
   this->progressBar1->Step = 2;
   this->progressBar1->TabIndex = 4;

   // 
   // backgroundWorker1
   // 
   this->backgroundWorker1->WorkerReportsProgress = true;
   this->backgroundWorker1->WorkerSupportsCancellation = true;

   // 
   // FibonacciForm
   // 
   this->ClientSize = System::Drawing::Size( 292, 118 );
   this->Controls->Add( this->progressBar1 );
   this->Controls->Add( this->resultLabel );
   this->Controls->Add( this->cancelAsyncButton );
   this->Controls->Add( this->startAsyncButton );
   this->Controls->Add( this->numericUpDown1 );
   this->Name = "FibonacciForm";
   this->Text = "Fibonacci Calculator";
   (dynamic_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^>(this->numericUpDown1))->EndInit();
   this->ResumeLayout( false );
  }
};

[STAThread]
int main()
{
  Application::Run( gcnew FibonacciForm );
}
using System;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Drawing;
using System.Threading;
using System.Windows.Forms;

namespace BackgroundWorkerExample
{	
  public class FibonacciForm : System.Windows.Forms.Form
  {	
    private int numberToCompute = 0;
    private int highestPercentageReached = 0;

    private System.Windows.Forms.NumericUpDown numericUpDown1;
    private System.Windows.Forms.Button startAsyncButton;
    private System.Windows.Forms.Button cancelAsyncButton;
    private System.Windows.Forms.ProgressBar progressBar1;
    private System.Windows.Forms.Label resultLabel;
    private System.ComponentModel.BackgroundWorker backgroundWorker1;

    public FibonacciForm()
    {	
      InitializeComponent();

      InitializeBackgroundWorker();
    }

    // Set up the BackgroundWorker object by 
    // attaching event handlers. 
    private void InitializeBackgroundWorker()
    {
      backgroundWorker1.DoWork += 
        new DoWorkEventHandler(backgroundWorker1_DoWork);
      backgroundWorker1.RunWorkerCompleted += 
        new RunWorkerCompletedEventHandler(
      backgroundWorker1_RunWorkerCompleted);
      backgroundWorker1.ProgressChanged += 
        new ProgressChangedEventHandler(
      backgroundWorker1_ProgressChanged);
    }
  
    private void startAsyncButton_Click(System.Object sender, 
      System.EventArgs e)
    {
      // Reset the text in the result label.
      resultLabel.Text = String.Empty;

      // Disable the UpDown control until 
      // the asynchronous operation is done.
      this.numericUpDown1.Enabled = false;

      // Disable the Start button until 
      // the asynchronous operation is done.
      this.startAsyncButton.Enabled = false;

      // Enable the Cancel button while 
      // the asynchronous operation runs.
      this.cancelAsyncButton.Enabled = true;

      // Get the value from the UpDown control.
      numberToCompute = (int)numericUpDown1.Value;

      // Reset the variable for percentage tracking.
      highestPercentageReached = 0;

      // Start the asynchronous operation.
      backgroundWorker1.RunWorkerAsync(numberToCompute);
    }

    private void cancelAsyncButton_Click(System.Object sender, 
      System.EventArgs e)
    {  
      // Cancel the asynchronous operation.
      this.backgroundWorker1.CancelAsync();

      // Disable the Cancel button.
      cancelAsyncButton.Enabled = false;
    }

    // This event handler is where the actual,
    // potentially time-consuming work is done.
    private void backgroundWorker1_DoWork(object sender, 
      DoWorkEventArgs e)
    {  
      // Get the BackgroundWorker that raised this event.
      BackgroundWorker worker = sender as BackgroundWorker;

      // Assign the result of the computation
      // to the Result property of the DoWorkEventArgs
      // object. This is will be available to the 
      // RunWorkerCompleted eventhandler.
      e.Result = ComputeFibonacci((int)e.Argument, worker, e);
    }

    // This event handler deals with the results of the
    // background operation.
    private void backgroundWorker1_RunWorkerCompleted(
      object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
    {
      // First, handle the case where an exception was thrown.
      if (e.Error != null)
      {
        MessageBox.Show(e.Error.Message);
      }
      else if (e.Cancelled)
      {
        // Next, handle the case where the user canceled 
        // the operation.
        // Note that due to a race condition in 
        // the DoWork event handler, the Cancelled
        // flag may not have been set, even though
        // CancelAsync was called.
        resultLabel.Text = "Canceled";
      }
      else
      {
        // Finally, handle the case where the operation 
        // succeeded.
        resultLabel.Text = e.Result.ToString();
      }

      // Enable the UpDown control.
      this.numericUpDown1.Enabled = true;

      // Enable the Start button.
      startAsyncButton.Enabled = true;

      // Disable the Cancel button.
      cancelAsyncButton.Enabled = false;
    }

    // This event handler updates the progress bar.
    private void backgroundWorker1_ProgressChanged(object sender,
      ProgressChangedEventArgs e)
    {
      this.progressBar1.Value = e.ProgressPercentage;
    }

    // This is the method that does the actual work. For this
    // example, it computes a Fibonacci number and
    // reports progress as it does its work.
    long ComputeFibonacci(int n, BackgroundWorker worker, DoWorkEventArgs e)
    {
      // The parameter n must be >= 0 and <= 91.
      // Fib(n), with n > 91, overflows a long.
      if ((n < 0) || (n > 91))
      {
        throw new ArgumentException(
          "value must be >= 0 and <= 91", "n");
      }

      long result = 0;

      // Abort the operation if the user has canceled.
      // Note that a call to CancelAsync may have set 
      // CancellationPending to true just after the
      // last invocation of this method exits, so this 
      // code will not have the opportunity to set the 
      // DoWorkEventArgs.Cancel flag to true. This means
      // that RunWorkerCompletedEventArgs.Cancelled will
      // not be set to true in your RunWorkerCompleted
      // event handler. This is a race condition.

      if (worker.CancellationPending)
      {  
        e.Cancel = true;
      }
      else
      {  
        if (n < 2)
        {  
          result = 1;
        }
        else
        {  
          result = ComputeFibonacci(n - 1, worker, e) + 
               ComputeFibonacci(n - 2, worker, e);
        }

        // Report progress as a percentage of the total task.
        int percentComplete = 
          (int)((float)n / (float)numberToCompute * 100);
        if (percentComplete > highestPercentageReached)
        {
          highestPercentageReached = percentComplete;
          worker.ReportProgress(percentComplete);
        }
      }

      return result;
    }

    #region Windows Form Designer generated code
    
    private void InitializeComponent()
    {
      this.numericUpDown1 = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
      this.startAsyncButton = new System.Windows.Forms.Button();
      this.cancelAsyncButton = new System.Windows.Forms.Button();
      this.resultLabel = new System.Windows.Forms.Label();
      this.progressBar1 = new System.Windows.Forms.ProgressBar();
      this.backgroundWorker1 = new System.ComponentModel.BackgroundWorker();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown1)).BeginInit();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // numericUpDown1
      // 
      this.numericUpDown1.Location = new System.Drawing.Point(16, 16);
      this.numericUpDown1.Maximum = new System.Decimal(new int[] {
      91,
      0,
      0,
      0});
      this.numericUpDown1.Minimum = new System.Decimal(new int[] {
      1,
      0,
      0,
      0});
      this.numericUpDown1.Name = "numericUpDown1";
      this.numericUpDown1.Size = new System.Drawing.Size(80, 20);
      this.numericUpDown1.TabIndex = 0;
      this.numericUpDown1.Value = new System.Decimal(new int[] {
      1,
      0,
      0,
      0});
      // 
      // startAsyncButton
      // 
      this.startAsyncButton.Location = new System.Drawing.Point(16, 72);
      this.startAsyncButton.Name = "startAsyncButton";
      this.startAsyncButton.Size = new System.Drawing.Size(120, 23);
      this.startAsyncButton.TabIndex = 1;
      this.startAsyncButton.Text = "Start Async";
      this.startAsyncButton.Click += new System.EventHandler(this.startAsyncButton_Click);
      // 
      // cancelAsyncButton
      // 
      this.cancelAsyncButton.Enabled = false;
      this.cancelAsyncButton.Location = new System.Drawing.Point(153, 72);
      this.cancelAsyncButton.Name = "cancelAsyncButton";
      this.cancelAsyncButton.Size = new System.Drawing.Size(119, 23);
      this.cancelAsyncButton.TabIndex = 2;
      this.cancelAsyncButton.Text = "Cancel Async";
      this.cancelAsyncButton.Click += new System.EventHandler(this.cancelAsyncButton_Click);
      // 
      // resultLabel
      // 
      this.resultLabel.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D;
      this.resultLabel.Location = new System.Drawing.Point(112, 16);
      this.resultLabel.Name = "resultLabel";
      this.resultLabel.Size = new System.Drawing.Size(160, 23);
      this.resultLabel.TabIndex = 3;
      this.resultLabel.Text = "(no result)";
      this.resultLabel.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter;
      // 
      // progressBar1
      // 
      this.progressBar1.Location = new System.Drawing.Point(18, 48);
      this.progressBar1.Name = "progressBar1";
      this.progressBar1.Size = new System.Drawing.Size(256, 8);
      this.progressBar1.Step = 2;
      this.progressBar1.TabIndex = 4;
      // 
      // backgroundWorker1
      // 
      this.backgroundWorker1.WorkerReportsProgress = true;
      this.backgroundWorker1.WorkerSupportsCancellation = true;
      // 
      // FibonacciForm
      // 
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 118);
      this.Controls.Add(this.progressBar1);
      this.Controls.Add(this.resultLabel);
      this.Controls.Add(this.cancelAsyncButton);
      this.Controls.Add(this.startAsyncButton);
      this.Controls.Add(this.numericUpDown1);
      this.Name = "FibonacciForm";
      this.Text = "Fibonacci Calculator";
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown1)).EndInit();
      this.ResumeLayout(false);
    }
    #endregion

    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.Run(new FibonacciForm());
    }
  }
}
Imports System.Collections
Imports System.ComponentModel
Imports System.Drawing
Imports System.Threading
Imports System.Windows.Forms

Public Class FibonacciForm
  Inherits System.Windows.Forms.Form

  Private numberToCompute As Integer = 0
  Private highestPercentageReached As Integer = 0

  Private numericUpDown1 As System.Windows.Forms.NumericUpDown
  Private WithEvents startAsyncButton As System.Windows.Forms.Button
  Private WithEvents cancelAsyncButton As System.Windows.Forms.Button
  Private progressBar1 As System.Windows.Forms.ProgressBar
  Private resultLabel As System.Windows.Forms.Label
  Private WithEvents backgroundWorker1 As System.ComponentModel.BackgroundWorker


  Public Sub New()
    InitializeComponent()
  End Sub

  Private Sub startAsyncButton_Click(ByVal sender As System.Object, _
  ByVal e As System.EventArgs) _
  Handles startAsyncButton.Click

    ' Reset the text in the result label.
    resultLabel.Text = [String].Empty

    ' Disable the UpDown control until 
    ' the asynchronous operation is done.
    Me.numericUpDown1.Enabled = False

    ' Disable the Start button until 
    ' the asynchronous operation is done.
    Me.startAsyncButton.Enabled = False

    ' Enable the Cancel button while 
    ' the asynchronous operation runs.
    Me.cancelAsyncButton.Enabled = True

    ' Get the value from the UpDown control.
    numberToCompute = CInt(numericUpDown1.Value)

    ' Reset the variable for percentage tracking.
    highestPercentageReached = 0


    ' Start the asynchronous operation.
    backgroundWorker1.RunWorkerAsync(numberToCompute)
  End Sub 

  Private Sub cancelAsyncButton_Click( _
  ByVal sender As System.Object, _
  ByVal e As System.EventArgs) _
  Handles cancelAsyncButton.Click
    
    ' Cancel the asynchronous operation.
    Me.backgroundWorker1.CancelAsync()

    ' Disable the Cancel button.
    cancelAsyncButton.Enabled = False
    
  End Sub

  ' This event handler is where the actual work is done.
  Private Sub backgroundWorker1_DoWork( _
  ByVal sender As Object, _
  ByVal e As DoWorkEventArgs) _
  Handles backgroundWorker1.DoWork

    ' Get the BackgroundWorker object that raised this event.
    Dim worker As BackgroundWorker = _
      CType(sender, BackgroundWorker)

    ' Assign the result of the computation
    ' to the Result property of the DoWorkEventArgs
    ' object. This is will be available to the 
    ' RunWorkerCompleted eventhandler.
    e.Result = ComputeFibonacci(e.Argument, worker, e)
  End Sub

  ' This event handler deals with the results of the
  ' background operation.
  Private Sub backgroundWorker1_RunWorkerCompleted( _
  ByVal sender As Object, ByVal e As RunWorkerCompletedEventArgs) _
  Handles backgroundWorker1.RunWorkerCompleted

    ' First, handle the case where an exception was thrown.
    If (e.Error IsNot Nothing) Then
      MessageBox.Show(e.Error.Message)
    ElseIf e.Cancelled Then
      ' Next, handle the case where the user canceled the 
      ' operation.
      ' Note that due to a race condition in 
      ' the DoWork event handler, the Cancelled
      ' flag may not have been set, even though
      ' CancelAsync was called.
      resultLabel.Text = "Canceled"
    Else
      ' Finally, handle the case where the operation succeeded.
      resultLabel.Text = e.Result.ToString()
    End If

    ' Enable the UpDown control.
    Me.numericUpDown1.Enabled = True

    ' Enable the Start button.
    startAsyncButton.Enabled = True

    ' Disable the Cancel button.
    cancelAsyncButton.Enabled = False
  End Sub

  ' This event handler updates the progress bar.
  Private Sub backgroundWorker1_ProgressChanged( _
  ByVal sender As Object, ByVal e As ProgressChangedEventArgs) _
  Handles backgroundWorker1.ProgressChanged

    Me.progressBar1.Value = e.ProgressPercentage

  End Sub

  ' This is the method that does the actual work. For this
  ' example, it computes a Fibonacci number and
  ' reports progress as it does its work.
  Function ComputeFibonacci( _
    ByVal n As Integer, _
    ByVal worker As BackgroundWorker, _
    ByVal e As DoWorkEventArgs) As Long

    ' The parameter n must be >= 0 and <= 91.
    ' Fib(n), with n > 91, overflows a long.
    If n < 0 OrElse n > 91 Then
      Throw New ArgumentException( _
        "value must be >= 0 and <= 91", "n")
    End If

    Dim result As Long = 0

    ' Abort the operation if the user has canceled.
    ' Note that a call to CancelAsync may have set 
    ' CancellationPending to true just after the
    ' last invocation of this method exits, so this 
    ' code will not have the opportunity to set the 
    ' DoWorkEventArgs.Cancel flag to true. This means
    ' that RunWorkerCompletedEventArgs.Cancelled will
    ' not be set to true in your RunWorkerCompleted
    ' event handler. This is a race condition.
    If worker.CancellationPending Then
      e.Cancel = True
    Else
      If n < 2 Then
        result = 1
      Else
        result = ComputeFibonacci(n - 1, worker, e) + _
             ComputeFibonacci(n - 2, worker, e)
      End If

      ' Report progress as a percentage of the total task.
      Dim percentComplete As Integer = _
        CSng(n) / CSng(numberToCompute) * 100
      If percentComplete > highestPercentageReached Then
        highestPercentageReached = percentComplete
        worker.ReportProgress(percentComplete)
      End If

    End If

    Return result

  End Function


  Private Sub InitializeComponent()
    Me.numericUpDown1 = New System.Windows.Forms.NumericUpDown
    Me.startAsyncButton = New System.Windows.Forms.Button
    Me.cancelAsyncButton = New System.Windows.Forms.Button
    Me.resultLabel = New System.Windows.Forms.Label
    Me.progressBar1 = New System.Windows.Forms.ProgressBar
    Me.backgroundWorker1 = New System.ComponentModel.BackgroundWorker
    CType(Me.numericUpDown1, System.ComponentModel.ISupportInitialize).BeginInit()
    Me.SuspendLayout()
    '
    'numericUpDown1
    '
    Me.numericUpDown1.Location = New System.Drawing.Point(16, 16)
    Me.numericUpDown1.Maximum = New Decimal(New Integer() {91, 0, 0, 0})
    Me.numericUpDown1.Minimum = New Decimal(New Integer() {1, 0, 0, 0})
    Me.numericUpDown1.Name = "numericUpDown1"
    Me.numericUpDown1.Size = New System.Drawing.Size(80, 20)
    Me.numericUpDown1.TabIndex = 0
    Me.numericUpDown1.Value = New Decimal(New Integer() {1, 0, 0, 0})
    '
    'startAsyncButton
    '
    Me.startAsyncButton.Location = New System.Drawing.Point(16, 72)
    Me.startAsyncButton.Name = "startAsyncButton"
    Me.startAsyncButton.Size = New System.Drawing.Size(120, 23)
    Me.startAsyncButton.TabIndex = 1
    Me.startAsyncButton.Text = "Start Async"
    '
    'cancelAsyncButton
    '
    Me.cancelAsyncButton.Enabled = False
    Me.cancelAsyncButton.Location = New System.Drawing.Point(153, 72)
    Me.cancelAsyncButton.Name = "cancelAsyncButton"
    Me.cancelAsyncButton.Size = New System.Drawing.Size(119, 23)
    Me.cancelAsyncButton.TabIndex = 2
    Me.cancelAsyncButton.Text = "Cancel Async"
    '
    'resultLabel
    '
    Me.resultLabel.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D
    Me.resultLabel.Location = New System.Drawing.Point(112, 16)
    Me.resultLabel.Name = "resultLabel"
    Me.resultLabel.Size = New System.Drawing.Size(160, 23)
    Me.resultLabel.TabIndex = 3
    Me.resultLabel.Text = "(no result)"
    Me.resultLabel.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter
    '
    'progressBar1
    '
    Me.progressBar1.Location = New System.Drawing.Point(18, 48)
    Me.progressBar1.Name = "progressBar1"
    Me.progressBar1.Size = New System.Drawing.Size(256, 8)
    Me.progressBar1.TabIndex = 4
    '
    'backgroundWorker1
    '
    Me.backgroundWorker1.WorkerReportsProgress = True
    Me.backgroundWorker1.WorkerSupportsCancellation = True
    '
    'FibonacciForm
    '
    Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(292, 118)
    Me.Controls.Add(Me.progressBar1)
    Me.Controls.Add(Me.resultLabel)
    Me.Controls.Add(Me.cancelAsyncButton)
    Me.Controls.Add(Me.startAsyncButton)
    Me.Controls.Add(Me.numericUpDown1)
    Me.Name = "FibonacciForm"
    Me.Text = "Fibonacci Calculator"
    CType(Me.numericUpDown1, System.ComponentModel.ISupportInitialize).EndInit()
    Me.ResumeLayout(False)

  End Sub

  <STAThread()> _
  Shared Sub Main()
    Application.Run(New FibonacciForm)
  End Sub
End Class

Uwagi

BackgroundWorkerKlasa umożliwia uruchamianie operacji w osobnym, dedykowanym wątku.The BackgroundWorker class allows you to run an operation on a separate, dedicated thread. Czasochłonne operacje, takie jak pliki do pobrania i transakcje bazy danych, mogą spowodować, że interfejs użytkownika (UI) wygląda tak, jakby przestał odpowiadać podczas uruchamiania.Time-consuming operations like downloads and database transactions can cause your user interface (UI) to seem as though it has stopped responding while they are running. Jeśli potrzebujesz interfejsu użytkownika, który ma duże opóźnienia związane z takimi operacjami, BackgroundWorker Klasa oferuje wygodne rozwiązanie.When you want a responsive UI and you are faced with long delays associated with such operations, the BackgroundWorker class provides a convenient solution.

Aby wykonać czasochłonną operację w tle, Utwórz BackgroundWorker i nasłuchiwanie zdarzeń, które zgłaszają postęp operacji i sygnał po zakończeniu operacji.To execute a time-consuming operation in the background, create a BackgroundWorker and listen for events that report the progress of your operation and signal when your operation is finished. Można utworzyć program BackgroundWorker programowo lub przeciągnąć go do formularza z poziomu karty składniki w przyborniku.You can create the BackgroundWorker programmatically or you can drag it onto your form from the Components tab of the Toolbox. Jeśli utworzysz BackgroundWorker w Projektant formularzy systemu Windows, pojawi się on na pasku składnika, a jego właściwości zostaną wyświetlone w okno właściwości.If you create the BackgroundWorker in the Windows Forms Designer, it will appear in the Component Tray, and its properties will be displayed in the Properties window.

Aby skonfigurować dla operacji w tle, Dodaj program obsługi zdarzeń dla DoWork zdarzenia.To set up for a background operation, add an event handler for the DoWork event. Wywołaj czasochłonną operację w tym obsłudze zdarzeń.Call your time-consuming operation in this event handler. Aby rozpocząć operację, wywołaj polecenie RunWorkerAsync .To start the operation, call RunWorkerAsync. Aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach postępu, obsłużyć ProgressChanged zdarzenie.To receive notifications of progress updates, handle the ProgressChanged event. Aby odebrać powiadomienie po zakończeniu operacji, obsłuż RunWorkerCompleted zdarzenie.To receive a notification when the operation is completed, handle the RunWorkerCompleted event.

Uwaga

Należy zachować ostrożność, aby nie manipulować obiektami interfejsu użytkownika w programie DoWork obsługi zdarzeń.You must be careful not to manipulate any user-interface objects in your DoWork event handler. Zamiast tego należy komunikować się z interfejsem użytkownika za pomocą ProgressChanged RunWorkerCompleted zdarzeń i.Instead, communicate to the user interface through the ProgressChanged and RunWorkerCompleted events.

BackgroundWorker zdarzenia nie są organizowane między AppDomain granicami.BackgroundWorker events are not marshaled across AppDomain boundaries. Nie należy używać BackgroundWorker składnika do wykonywania operacji wielowątkowych w więcej niż jednym AppDomain .Do not use a BackgroundWorker component to perform multithreaded operations in more than one AppDomain.

Jeśli operacja w tle wymaga parametru, Połącz RunWorkerAsync się z parametrem.If your background operation requires a parameter, call RunWorkerAsync with your parameter. Wewnątrz DoWork procedury obsługi zdarzeń można wyodrębnić parametr z DoWorkEventArgs.Argument właściwości.Inside the DoWork event handler, you can extract the parameter from the DoWorkEventArgs.Argument property.

Aby uzyskać więcej informacji na temat BackgroundWorker , zobacz jak: uruchamianie operacji w tle.For more information about BackgroundWorker, see How to: Run an Operation in the Background.

Konstruktory

BackgroundWorker()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy BackgroundWorker.Initializes a new instance of the BackgroundWorker class.

Właściwości

CancellationPending

Pobiera wartość wskazującą, czy aplikacja zażądała anulowania operacji w tle.Gets a value indicating whether the application has requested cancellation of a background operation.

CanRaiseEvents

Pobiera wartość wskazującą, czy składnik może zgłosić zdarzenie.Gets a value indicating whether the component can raise an event.

(Odziedziczone po Component)
Container

Pobiera IContainer , który zawiera Component .Gets the IContainer that contains the Component.

(Odziedziczone po Component)
DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy Component jest aktualnie w trybie projektowania.Gets a value that indicates whether the Component is currently in design mode.

(Odziedziczone po Component)
Events

Pobiera listę programów obsługi zdarzeń, które są dołączone do tego elementu Component .Gets the list of event handlers that are attached to this Component.

(Odziedziczone po Component)
IsBusy

Pobiera wartość wskazującą, czy BackgroundWorker jest uruchomiona operacja asynchroniczna.Gets a value indicating whether the BackgroundWorker is running an asynchronous operation.

Site

Pobiera lub ustawia wartość ISite Component .Gets or sets the ISite of the Component.

(Odziedziczone po Component)
WorkerReportsProgress

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy BackgroundWorker można raportować aktualizacje postępu.Gets or sets a value indicating whether the BackgroundWorker can report progress updates.

WorkerSupportsCancellation

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy BackgroundWorker obsługuje asynchroniczne anulowanie.Gets or sets a value indicating whether the BackgroundWorker supports asynchronous cancellation.

Metody

CancelAsync()

Żąda anulowania oczekującej operacji w tle.Requests cancellation of a pending background operation.

CreateObjRef(Type)

Tworzy obiekt, który zawiera wszystkie istotne informacje wymagane do wygenerowania serwera proxy używanego do komunikacji z obiektem zdalnym.Creates an object that contains all the relevant information required to generate a proxy used to communicate with a remote object.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
Dispose()

Wykonuje zdefiniowane przez aplikację zadania skojarzone ze zwalnianiem lub resetowaniem zasobów niezarządzanych.Performs application-defined tasks associated with freeing, releasing, or resetting unmanaged resources.

Dispose()

Zwalnia wszelkie zasoby używane przez element Component.Releases all resources used by the Component.

(Odziedziczone po Component)
Dispose(Boolean)
Dispose(Boolean)

Zwalnia zasoby niezarządzane używane przez element Component i opcjonalnie zwalnia zasoby zarządzane.Releases the unmanaged resources used by the Component and optionally releases the managed resources.

(Odziedziczone po Component)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetLifetimeService()

Pobiera bieżący obiekt usługi okresu istnienia, który kontroluje zasady okresu istnienia dla tego wystąpienia.Retrieves the current lifetime service object that controls the lifetime policy for this instance.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
GetService(Type)

Zwraca obiekt, który reprezentuje usługę dostarczoną przez Component lub przez Container .Returns an object that represents a service provided by the Component or by its Container.

(Odziedziczone po Component)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
InitializeLifetimeService()

Uzyskuje obiekt usługi istnienia w celu kontrolowania zasad okresu istnienia dla tego wystąpienia.Obtains a lifetime service object to control the lifetime policy for this instance.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone(Boolean)

Tworzy skróconą kopię bieżącego MarshalByRefObject obiektu.Creates a shallow copy of the current MarshalByRefObject object.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
OnDoWork(DoWorkEventArgs)

Podnosi DoWork zdarzenie.Raises the DoWork event.

OnProgressChanged(ProgressChangedEventArgs)

Podnosi ProgressChanged zdarzenie.Raises the ProgressChanged event.

OnRunWorkerCompleted(RunWorkerCompletedEventArgs)

Podnosi RunWorkerCompleted zdarzenie.Raises the RunWorkerCompleted event.

ReportProgress(Int32)

Podnosi ProgressChanged zdarzenie.Raises the ProgressChanged event.

ReportProgress(Int32, Object)

Podnosi ProgressChanged zdarzenie.Raises the ProgressChanged event.

RunWorkerAsync()

Uruchamia wykonywanie operacji w tle.Starts execution of a background operation.

RunWorkerAsync(Object)

Uruchamia wykonywanie operacji w tle.Starts execution of a background operation.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca wartość String zawierającą nazwę Component (jeśli istnieje).Returns a String containing the name of the Component, if any. Ta metoda nie powinna być przesłaniana.This method should not be overridden.

(Odziedziczone po Component)

Zdarzenia

Disposed

Występuje, gdy składnik zostanie usunięty przez wywołanie Dispose() metody.Occurs when the component is disposed by a call to the Dispose() method.

(Odziedziczone po Component)
DoWork

Występuje, gdy RunWorkerAsync() jest wywoływana.Occurs when RunWorkerAsync() is called.

ProgressChanged

Występuje, gdy ReportProgress(Int32) jest wywoływana.Occurs when ReportProgress(Int32) is called.

RunWorkerCompleted

Występuje, gdy operacja w tle została ukończona, została anulowana lub zgłosiła wyjątek.Occurs when the background operation has completed, has been canceled, or has raised an exception.

Dotyczy

Zobacz też