MatchCollection MatchCollection MatchCollection MatchCollection Class

Definicja

Reprezentuje zestaw udanych dopasowań znalezionych przez iteracyjnie stosując wzorzec wyrażenia regularnego do ciągu wejściowego.Represents the set of successful matches found by iteratively applying a regular expression pattern to the input string.

public ref class MatchCollection : System::Collections::ICollection
[System.Serializable]
public class MatchCollection : System.Collections.ICollection
type MatchCollection = class
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public Class MatchCollection
Implements ICollection
Dziedziczenie
MatchCollectionMatchCollectionMatchCollectionMatchCollection
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje użycie MatchCollection klasy do przejrzeć Match zestawu wystąpień.The following example illustrates the use of the MatchCollection class to interrogate a set of Match instances.

#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::Text::RegularExpressions;
int main()
{
  // Define a regular expression for repeated words.
  Regex^ rx = gcnew Regex( "\\b(?<word>\\w+)\\s+(\\k<word>)\\b",static_cast<RegexOptions>(RegexOptions::Compiled | RegexOptions::IgnoreCase) );

  // Define a test string.    
  String^ text = "The the quick brown fox fox jumps over the lazy dog dog.";

  // Find matches.
  MatchCollection^ matches = rx->Matches( text );

  // Report the number of matches found.
  Console::WriteLine( "{0} matches found.", matches->Count );

  // Report on each match.
  for each (Match^ match in matches)
  {
   String^ word = match->Groups["word"]->Value;
   int index = match->Index;
   Console::WriteLine("{0} repeated at position {1}", word, index);  
  }
}
using System;
using System.Text.RegularExpressions;

public class Test
{

  public static void Main ()
  {

    // Define a regular expression for repeated words.
    Regex rx = new Regex(@"\b(?<word>\w+)\s+(\k<word>)\b",
     RegexOptions.Compiled | RegexOptions.IgnoreCase);

    // Define a test string.    
    string text = "The the quick brown fox fox jumps over the lazy dog dog.";
    
    // Find matches.
    MatchCollection matches = rx.Matches(text);

    // Report the number of matches found.
    Console.WriteLine("{0} matches found in:\n  {1}", 
             matches.Count, 
             text);

    // Report on each match.
    foreach (Match match in matches)
    {
      GroupCollection groups = match.Groups;
      Console.WriteLine("'{0}' repeated at positions {1} and {2}", 
               groups["word"].Value, 
               groups[0].Index, 
               groups[1].Index);
    }
    
  }
	
}
// The example produces the following output to the console:
//    3 matches found in:
//     The the quick brown fox fox jumps over the lazy dog dog.
//    'The' repeated at positions 0 and 4
//    'fox' repeated at positions 20 and 25
//    'dog' repeated at positions 50 and 54
Imports System
Imports System.Text.RegularExpressions

Public Module Test

  Public Sub Main()
    ' Define a regular expression for repeated words.
    Dim rx As New Regex("\b(?<word>\w+)\s+(\k<word>)\b", _
        RegexOptions.Compiled Or RegexOptions.IgnoreCase)

    ' Define a test string.    
    Dim text As String = "The the quick brown fox fox jumps over the lazy dog dog."
    
    ' Find matches.
    Dim matches As MatchCollection = rx.Matches(text)

    ' Report the number of matches found.
    Console.WriteLine("{0} matches found in:", matches.Count)
    Console.WriteLine("  {0}", text)

    ' Report on each match.
    For Each match As Match In matches
      Dim groups As GroupCollection = match.Groups
      Console.WriteLine("'{0}' repeated at positions {1} and {2}", _ 
               groups.Item("word").Value, _
               groups.Item(0).Index, _
               groups.Item(1).Index)
    Next
  End Sub
End Module
' The example produces the following output to the console:
'    3 matches found in:
'     The the quick brown fox fox jumps over the lazy dog dog.
'    'The' repeated at positions 0 and 4
'    'fox' repeated at positions 20 and 25
'    'dog' repeated at positions 50 and 54

Uwagi

Kolekcja jest niezmienna (tylko do odczytu) i nie ma konstruktora publicznego.The collection is immutable (read-only) and has no public constructor. Regex.Matches MetodaMatchCollection zwraca obiekt.The Regex.Matches method returns a MatchCollection object.

Kolekcja zawiera zero lub więcej System.Text.RegularExpressions.Match obiektów.The collection contains zero or more System.Text.RegularExpressions.Match objects. Jeśli dopasowanie zakończyło się pomyślnie, kolekcja zostanie wypełniona System.Text.RegularExpressions.Match jednym obiektem dla każdego dopasowania znalezionego w ciągu wejściowym.If the match is successful, the collection is populated with one System.Text.RegularExpressions.Match object for each match found in the input string. Jeśli dopasowanie nie powiedzie się, kolekcja nie zawiera żadnych System.Text.RegularExpressions.Match obiektów, a jej Count właściwość jest równa zero.If the match is unsuccessful, the collection contains no System.Text.RegularExpressions.Match objects, and its Count property equals zero.

W przypadku zastosowania wzorca wyrażenia regularnego do określonego ciągu wejściowego aparat wyrażeń regularnych używa jednej z dwóch technik do skompilowania MatchCollection obiektu:When applying a regular expression pattern to a particular input string, the regular expression engine uses either of two techniques to build the MatchCollection object:

 • Bezpośrednia Ocena.Direct evaluation.

  Obiekt MatchCollection jest wypełniany wszystkie jednocześnie, a wszystkie dopasowania wynikają z konkretnego wywołania Regex.Matches metody.The MatchCollection object is populated all at once, with all matches resulting from a particular call to the Regex.Matches method. Ta technika jest używana podczas uzyskiwania dostępu do Count właściwości kolekcji.This technique is used when the collection's Count property is accessed. Zwykle jest to bardziej kosztowne Metoda wypełniania kolekcji i powoduje zwiększenie wydajności.It typically is the more expensive method of populating the collection and entails a greater performance hit.

 • Ocena z opóźnieniem.Lazy evaluation.

  MatchCollection Obiekt jest wypełniany zgodnie z potrzebami na podstawie dopasowania do dopasowania.The MatchCollection object is populated as needed on a match-by-match basis. Jest równoważne aparatowi wyrażeń regularnych wywołującym Regex.Match metodę wielokrotnie i dodając każde dopasowanie do kolekcji.It is equivalent to the regular expression engine calling the Regex.Match method repeatedly and adding each match to the collection. Ta technika jest używana podczas uzyskiwania dostępu GetEnumerator do kolekcji za pośrednictwem jej metody lub dostępu foreach przy użyciu instrukcji C# For Each(in) lub... Next instrukcja (w Visual Basic).This technique is used when the collection is accessed through its GetEnumerator method, or when it is accessed using the foreach statement (in C#) or the For Each...Next statement (in Visual Basic).

Aby wykonać iterację elementów członkowskich kolekcji, należy użyć konstrukcji iteracji kolekcji dostarczonej przez język ( foreach na przykład w C# systemach i For Each...NextTo iterate through the members of the collection, you should use the collection iteration construct provided by your language (such as foreach in C# and For EachNext w Visual Basic) zamiast pobierania modułu wyliczającego, który jest zwracany GetEnumerator przez metodę.in Visual Basic) instead of retrieving the enumerator that is returned by the GetEnumerator method.

Właściwości

Count Count Count Count

Pobiera liczbę dopasowań.Gets the number of matches.

IsReadOnly IsReadOnly IsReadOnly IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja jest tylko do odczytu.Gets a value that indicates whether the collection is read only.

IsSynchronized IsSynchronized IsSynchronized IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do kolekcji jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether access to the collection is synchronized (thread-safe).

Item[Int32] Item[Int32] Item[Int32] Item[Int32]

Pobiera pojedynczego członka kolekcji.Gets an individual member of the collection.

SyncRoot SyncRoot SyncRoot SyncRoot

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do kolekcji.Gets an object that can be used to synchronize access to the collection.

Metody

CopyTo(Array, Int32) CopyTo(Array, Int32) CopyTo(Array, Int32) CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje wszystkie elementy kolekcji do danej tablicy, rozpoczynając od danego indeksu.Copies all the elements of the collection to the given array starting at the given index.

CopyTo(Match[], Int32) CopyTo(Match[], Int32) CopyTo(Match[], Int32) CopyTo(Match[], Int32)
Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Inherited from Object)
GetEnumerator() GetEnumerator() GetEnumerator() GetEnumerator()

Dostarcza moduł wyliczający, który wykonuje iterację kolekcji.Provides an enumerator that iterates through the collection.

GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Służy jako domyślnej funkcji skrótu.Serves as the default hash function.

(Inherited from Object)
GetType() GetType() GetType() GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Tworzy płytką kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
ToString() ToString() ToString() ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Inherited from Object)

Jawne implementacje interfejsu

ICollection.CopyTo(Array, Int32) ICollection.CopyTo(Array, Int32) ICollection.CopyTo(Array, Int32) ICollection.CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje wszystkie elementy kolekcji do określonej tablicy, rozpoczynając od określonego indeksu.Copies all the elements of the collection to the specified array starting at the specified index.

ICollection.IsSynchronized ICollection.IsSynchronized ICollection.IsSynchronized ICollection.IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do kolekcji jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value that indicates whether access to the collection is synchronized (thread-safe).

ICollection.SyncRoot ICollection.SyncRoot ICollection.SyncRoot ICollection.SyncRoot

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do kolekcji.Gets an object that can be used to synchronize access to the collection.

ICollection<Match>.Add(Match) ICollection<Match>.Add(Match) ICollection<Match>.Add(Match) ICollection<Match>.Add(Match)
ICollection<Match>.Clear() ICollection<Match>.Clear() ICollection<Match>.Clear() ICollection<Match>.Clear()
ICollection<Match>.Contains(Match) ICollection<Match>.Contains(Match) ICollection<Match>.Contains(Match) ICollection<Match>.Contains(Match)
ICollection<Match>.Remove(Match) ICollection<Match>.Remove(Match) ICollection<Match>.Remove(Match) ICollection<Match>.Remove(Match)
IEnumerable<Match>.GetEnumerator() IEnumerable<Match>.GetEnumerator() IEnumerable<Match>.GetEnumerator() IEnumerable<Match>.GetEnumerator()
IList.Add(Object) IList.Add(Object) IList.Add(Object) IList.Add(Object)
IList.Clear() IList.Clear() IList.Clear() IList.Clear()
IList.Contains(Object) IList.Contains(Object) IList.Contains(Object) IList.Contains(Object)
IList.IndexOf(Object) IList.IndexOf(Object) IList.IndexOf(Object) IList.IndexOf(Object)
IList.Insert(Int32, Object) IList.Insert(Int32, Object) IList.Insert(Int32, Object) IList.Insert(Int32, Object)
IList.IsFixedSize IList.IsFixedSize IList.IsFixedSize IList.IsFixedSize
IList.Item[Int32] IList.Item[Int32] IList.Item[Int32] IList.Item[Int32]
IList.Remove(Object) IList.Remove(Object) IList.Remove(Object) IList.Remove(Object)
IList.RemoveAt(Int32) IList.RemoveAt(Int32) IList.RemoveAt(Int32) IList.RemoveAt(Int32)
IList<Match>.IndexOf(Match) IList<Match>.IndexOf(Match) IList<Match>.IndexOf(Match) IList<Match>.IndexOf(Match)
IList<Match>.Insert(Int32, Match) IList<Match>.Insert(Int32, Match) IList<Match>.Insert(Int32, Match) IList<Match>.Insert(Int32, Match)
IList<Match>.Item[Int32] IList<Match>.Item[Int32] IList<Match>.Item[Int32] IList<Match>.Item[Int32]
IList<Match>.RemoveAt(Int32) IList<Match>.RemoveAt(Int32) IList<Match>.RemoveAt(Int32) IList<Match>.RemoveAt(Int32)

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable) Cast<TResult>(IEnumerable) Cast<TResult>(IEnumerable) Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy IEnumerable elementu do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable) OfType<TResult>(IEnumerable) OfType<TResult>(IEnumerable) OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable) AsParallel(IEnumerable) AsParallel(IEnumerable) AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable) AsQueryable(IEnumerable) AsQueryable(IEnumerable) AsQueryable(IEnumerable)

IEnumerable KonwertujeIQueryabledo.Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy