Introduksjon til instrumentbord for Power BI-designereIntroduction to dashboards for Power BI designers

Et Power BI-instrumentbord er en enkeltside, ofte kalt et lerret, som forteller en historie gjennom visualiseringer.A Power BI dashboard is a single page, often called a canvas, that tells a story through visualizations. Ettersom det er begrenset til én side, inneholder et godt utformet instrumentbord bare de viktigste elementene for akkurat den historien.Because it's limited to one page, a well-designed dashboard contains only the highlights of that story. Lesere kan se relaterte rapporter for å få med seg detaljene.Readers can view related reports for the details.

Instrumentbord

Instrumentbord er en funksjon bare i Power BI-tjenesten.Dashboards are a feature of the Power BI service only. De er ikke tilgjengelige i Power BI Desktop.They're not available in Power BI Desktop. Selv om du ikke kan opprette instrumentbord på mobile enheter, kan du vise og dele dem der.Although you can't create dashboards on mobile devices, you can view and share them there.

Grunnleggende om instrumentbordDashboard basics

Visualiseringene du ser på instrumentbordet, kalles fliser.The visualizations you see on the dashboard are called tiles. Du kan feste fliser fra rapporter på et instrumentbord.You pin tiles to a dashboard from reports. Hvis du ikke kjenner til Power BI, kan du få et godt grunnlag ved å lese Grunnleggende konsepter for designere i Power BI-tjenesten.If you're new to Power BI, you can get a good foundation by reading Basic concepts for designers in the Power BI service.

Visualiseringene på et instrumentbord kommer fra rapporter, og hver rapport er basert på et datasett.The visualizations on a dashboard originate from reports and each report is based on a dataset. En måte å betrakte et instrumentbord på, er å se på det som en portal til underliggende rapporter og datasett.One way to think of a dashboard is as an entryway to the underlying reports and datasets. Hvis du velger en visualisering, kommer du til rapporten (og datasettet) som den er basert på.Selecting a visualization takes you to the report (and dataset) that it's based on.

Diagram som viser forholdet mellom instrumentbord, rapporter, datasett

Fordelene med instrumentbordAdvantages of dashboards

Instrumentbord er en fantastisk måte å overvåke bedriften din på og se alle de viktigste målene på et blunk.Dashboards are a wonderful way to monitor your business and see all of your most important metrics at a glance. Visualiseringene på et instrumentbord kan komme fra ett underliggende datasett eller mange, og fra én underliggende rapport eller mange.The visualizations on a dashboard can come from one underlying dataset or many, and from one underlying report or many. Et instrumentbord kombinerer lokale og skybaserte data, noe som gir en samlet visning uansett hvor dataene befinner seg.A dashboard combines on-premises and cloud data, providing a consolidated view regardless of where the data lives.

Et instrumentbord er ikke bare et vakkert skue.A dashboard isn't just a pretty picture. Det er svært interaktivt, og flisene oppdateres etter hvert som de underliggende dataene endres.It's highly interactive and the tiles update as the underlying data changes.

Hvem kan opprette et instrumentbord?Who can create a dashboard?

Muligheten til å opprette et instrumentbord anses som en funksjon for oppretteren, og det krever redigeringstillatelser på rapporten.The ability to create a dashboard is considered a creator feature and requires edit permissions on the report. Redigeringstillatelser er tilgjengelige for den som har opprettet rapporten, og denne oppretteren kan gi tilgang til kolleger.Edit permissions are available to report creators and to those colleagues the creator grants access. Hvis David for eksempel oppretter en rapport i arbeidsområde ABC og legger deg til som medlem av dette arbeidsområdet, får både du og David redigeringstillatelser.For example, if David creates a report in workspace ABC and adds you as a member of that workspace, you and David both have edit permissions. Men hvis en rapport har blitt delt med deg direkte, eller som en del av en Power BI-app (du er forbruker av rapporten).On the other hand, if a report has been shared with you directly or as part of a Power BI app, you're consuming the report. Det kan være at du ikke vil kunne feste fliser på et instrumentbord.You may not be able to pin tiles to a dashboard.

Viktig!

Du trenger en Power BI Pro-lisens for å opprette instrumentbord i arbeidsområder.You need a Power BI Pro license to create dashboards in workspaces. Du kan opprette instrumentbord i Mitt arbeidsområde uten en Power BI Pro-lisens.You can create dashboards in your own My Workspace without a Power BI Pro license.

Forskjellen mellom instrumentbord og rapporterDashboards versus reports

Rapporter og instrumentbord ligner på hverandre. De er begge lerreter fylt med visualiseringer.Reports and dashboards seem similar because they're both canvases filled with visualizations. Men det er store forskjeller, som du kan se i tabellen nedenfor.But there are major differences, as you can see in the following table.

FunksjonalitetCapability InstrumentbordDashboards RapporterReports
SiderPages Én sideOne page Én eller flere siderOne or more pages
DatakilderData sources Én eller flere rapporter og ett eller flere datasett per instrumentbordOne or more reports and one or more datasets per dashboard Ett enkelt datasett per rapportA single dataset per report
Tilgjengelig i Power BI DesktopAvailable in Power BI Desktop NeiNo Ja.Yes. Kan bygge og vise rapporter i Power BI DesktopCan build and view reports in Power BI Desktop
AbonnerSubscribe Ja.Yes. Kan abonnere på et instrumentbordCan subscribe to a dashboard Ja.Yes. Kan abonnere på en rapportsideCan subscribe to a report page
FiltreringFiltering Nei.No. Kan ikke filtrere eller bruke slicerCan't filter or slice Ja.Yes. Mange ulike måter å filtrere, utheve og bruke slicer påMany different ways to filter, highlight, and slice
GjeldendeFeatured Ja.Yes. Kan angi ett instrumentbord som utvalgt instrumentbordCan set one dashboard as your featured dashboard NeiNo
FavorittFavorite Ja.Yes. Kan angi flere instrumentbord som favoritterCan set multiple dashboards as favorites Ja.Yes. Kan angi flere rapporter som favoritterCan set multiple reports as favorites
Angi varslerSet alerts Ja.Yes. Tilgjengelig for instrumentbordfliser i noen tilfellerAvailable for dashboard tiles in certain circumstances NeiNo
Spørringer på naturlig språk (spørsmål og svar)Natural language queries (Q&A) JaYes Ja, så lenge du har redigeringstillatelser til rapporten og det underliggende datasettetYes, provided you have edit permissions for the report and underlying dataset
Kan se tabeller og felt for underliggende datasettCan see underlying dataset tables and fields Nei.No. Kan eksportere data, men kan ikke se tabeller og felter i selve instrumentbordetCan export data but can't see tables and fields in the dashboard itself JaYes

Neste trinnNext steps