TextWriter.WriteLine Metoda

Definicja

Zapisuje dane w strumieniu tekstowym, po którym następuje terminator wiersza.Writes data to the text stream, followed by a line terminator.

Przeciążenia

WriteLine(String, Object, Object)

Zapisuje sformatowany ciąg i nowy wiersz do strumienia tekstowego przy użyciu tej samej semantyki co Metoda Format(String, Object, Object).Writes a formatted string and a new line to the text stream, using the same semantics as the Format(String, Object, Object) method.

WriteLine(Char[], Int32, Int32)

Zapisuje podtablicę znaków w strumieniu tekstowym, po którym następuje terminator wiersza.Writes a subarray of characters to the text stream, followed by a line terminator.

WriteLine(String, Object[])

Zapisuje sformatowany ciąg i nowy wiersz do strumienia tekstowego przy użyciu tej samej semantyki co Format(String, Object).Writes out a formatted string and a new line to the text stream, using the same semantics as Format(String, Object).

WriteLine(String, Object)

Zapisuje sformatowany ciąg i nowy wiersz do strumienia tekstowego przy użyciu tej samej semantyki co Metoda Format(String, Object).Writes a formatted string and a new line to the text stream, using the same semantics as the Format(String, Object) method.

WriteLine(UInt64)

Zapisuje tekstową reprezentację 8-bajtowej liczby całkowitej bez znaku do strumienia tekstowego, a po niej terminator wiersza.Writes the text representation of an 8-byte unsigned integer to the text stream, followed by a line terminator.

WriteLine(UInt32)

Zapisuje tekstową reprezentację z 4-bajtową liczbą całkowitą bez znaku do strumienia tekstowego, po którym następuje terminator wiersza.Writes the text representation of a 4-byte unsigned integer to the text stream, followed by a line terminator.

WriteLine(String, Object, Object, Object)

Zapisuje sformatowany ciąg i nowy wiersz do strumienia tekstowego przy użyciu tej samej semantyki co Format(String, Object).Writes out a formatted string and a new line to the text stream, using the same semantics as Format(String, Object).

WriteLine(StringBuilder)

Zapisuje tekstową reprezentację konstruktora ciągów do strumienia tekstu, po którym następuje terminator wiersza.Writes the text representation of a string builder to the text stream, followed by a line terminator.

WriteLine(String)

Zapisuje ciąg w strumieniu tekstowym, po którym następuje terminator wiersza.Writes a string to the text stream, followed by a line terminator.

WriteLine(Single)

Zapisuje tekstową reprezentację wartości zmiennoprzecinkowej 4-bajtowej do strumienia tekstu, po którym następuje terminator wiersza.Writes the text representation of a 4-byte floating-point value to the text stream, followed by a line terminator.

WriteLine(Double)

Zapisuje tekstową reprezentację 8-bajtowej wartości zmiennoprzecinkowej w strumieniu tekstowym, po której następuje terminator wiersza.Writes the text representation of a 8-byte floating-point value to the text stream, followed by a line terminator.

WriteLine(Object)

Zapisuje tekstową reprezentację obiektu do strumienia tekstowego, wywołując metodę ToString tego obiektu, a następnie terminator wiersza.Writes the text representation of an object to the text stream, by calling the ToString method on that object, followed by a line terminator.

WriteLine(Int64)

Zapisuje tekstową reprezentację 8-bajtowej liczby całkowitej ze znakiem do strumienia tekstowego, a po niej terminator wiersza.Writes the text representation of an 8-byte signed integer to the text stream, followed by a line terminator.

WriteLine(Int32)

Zapisuje tekstową reprezentację wartości 4-bajtowej ze znakiem w strumieniu tekstowym, po której następuje terminator wiersza.Writes the text representation of a 4-byte signed integer to the text stream, followed by a line terminator.

WriteLine(Decimal)

Zapisuje tekstową reprezentację wartości dziesiętnej w strumieniu tekstowym, po której następuje terminator wiersza.Writes the text representation of a decimal value to the text stream, followed by a line terminator.

WriteLine(Char[])

Zapisuje tablicę znaków w strumieniu tekstowym, po której następuje terminator wiersza.Writes an array of characters to the text stream, followed by a line terminator.

WriteLine(Char)

Zapisuje znak w strumieniu tekstowym, po którym następuje terminator wiersza.Writes a character to the text stream, followed by a line terminator.

WriteLine(Boolean)

Zapisuje tekstową reprezentację wartości Boolean w strumieniu tekstowym, po której następuje terminator wiersza.Writes the text representation of a Boolean value to the text stream, followed by a line terminator.

WriteLine()

Zapisuje terminator wiersza w strumieniu tekstowym.Writes a line terminator to the text stream.

WriteLine(ReadOnlySpan<Char>)

Zapisuje tekstową reprezentację zakresu znaków w strumieniu tekstowym, po którym następuje terminator wiersza.Writes the text representation of a character span to the text stream, followed by a line terminator.

WriteLine(String, Object, Object)

Zapisuje sformatowany ciąg i nowy wiersz do strumienia tekstowego przy użyciu tej samej semantyki co Metoda Format(String, Object, Object).Writes a formatted string and a new line to the text stream, using the same semantics as the Format(String, Object, Object) method.

public:
 virtual void WriteLine(System::String ^ format, System::Object ^ arg0, System::Object ^ arg1);
public virtual void WriteLine (string format, object arg0, object arg1);
abstract member WriteLine : string * obj * obj -> unit
override this.WriteLine : string * obj * obj -> unit
Public Overridable Sub WriteLine (format As String, arg0 As Object, arg1 As Object)

Parametry

format
String

Ciąg formatu złożonego.A composite format string.

arg0
Object

Pierwszy obiekt do formatu i zapis.The first object to format and write.

arg1
Object

Drugi obiekt do formatu i zapisu.The second object to format and write.

Wyjątki

Parametr format ma wartość null.format is null.

TextWriter jest zamknięty.The TextWriter is closed.

Wystąpi błąd We/Wy.An I/O error occurs.

format nie jest prawidłowym ciągiem formatu złożonego.format is not a valid composite format string.

lub-or- Indeks elementu formatu jest mniejszy niż 0 (zero) lub większa lub równa liczbie obiektów do sformatowania (dla tego przeciążenia metody są dwa).The index of a format item is less than 0 (zero), or greater than or equal to the number of objects to be formatted (which, for this method overload, is two).

Uwagi

Ta metoda używa formatowania złożonego, aby przekonwertować wartość obiektu na jego reprezentację ciągu i osadzić tę reprezentację w ciągu.This method uses composite formatting to convert the value of an object to its string representation and to embed that representation in a string. Platforma .NET zapewnia rozbudowaną obsługę formatowania, która jest bardziej szczegółowym opisem w następujących tematach:.NET provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics:

Parametr format składa się z zera lub więcej przebiegów tekstu zmieszanych z zerem lub więcej indeksowanych symboli zastępczych o nazwie elementy formatu, które odpowiadają obiektowi na liście parametrów tej metody.The format parameter consists of zero or more runs of text intermixed with zero or more indexed placeholders, called format items, that correspond to an object in the parameter list of this method. Proces formatowania zamienia każdy element formatu na ciąg reprezentujący wartość odpowiedniego obiektu.The formatting process replaces each format item with the string representation of the value of the corresponding object.

Składnia elementu format jest następująca:The syntax of a format item is as follows:

{index[,Length] [:FormatString]}{index[,length][:formatString]}

Elementy w nawiasach kwadratowych są opcjonalne.Elements in square brackets are optional. W tabeli poniżej opisano każdy element.The following table describes each element. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji formatowania złożonego, w tym składni elementu formatu, zobacz formatowanie złożone.For more information about the composite formatting feature, including the syntax of a format item, see Composite Formatting.

ElementElement OpisDescription
indeksindex Pozycja od zera na liście parametrów obiektu do sformatowania.The zero-based position in the parameter list of the object to be formatted. Jeśli obiekt określony przez indeks jest null, element formatu jest zastępowany przez String.Empty.If the object specified by index is null, the format item is replaced by String.Empty. Ponieważ to Przeciążenie ma dwa obiekty na liście parametrów, wartość indeksu musi być zawsze równa 0 lub 1.Because this overload has two objects in its parameter list, the value of index must always be 0 or 1. Jeśli w położeniu indeksu nie ma parametru, zostanie zgłoszony FormatException.If there is no parameter in the index position, a FormatException is thrown.
,Długość,length Minimalna liczba znaków w ciągu reprezentującym parametr.The minimum number of characters in the string representation of the parameter. W przypadku wartości dodatnich parametr jest wyrównany do prawej; w przypadku wartości ujemnej jest wyrównany do lewej.If positive, the parameter is right-aligned; if negative, it is left-aligned.
:FormatString:formatString Standardowy lub niestandardowy ciąg formatu obsługiwany przez obiekt do sformatowania.A standard or custom format string that is supported by the object to be formatted. Możliwe wartości elementu FormatString są takie same jak wartości obsługiwane przez metodę ToString(string format) obiektu.Possible values for formatString are the same as the values supported by the object's ToString(string format) method. Jeśli parametr FormatString nie zostanie określony, a obiekt do sformatowania implementuje interfejs IFormattable, null jest przenoszona jako wartość parametru format, który jest używany jako ciąg formatu IFormattable.ToString.If formatString is not specified and the object to be formatted implements the IFormattable interface, null is passed as the value of the format parameter that is used as the IFormattable.ToString format string.

Znaki wiodących i końcowych nawiasów klamrowych, "{" i "}", są wymagane.The leading and trailing brace characters, "{" and "}", are required. Aby określić pojedynczy znak nawiasu klamrowego w format, określ dwa początkowe lub końcowe znaki nawiasu klamrowego; oznacza to, "{{" lub "}}".To specify a single literal brace character in format, specify two leading or trailing brace characters; that is, "{{" or "}}".

Ta metoda nie przeszukuje określonego ciągu dla pojedynczych znaków nowego wiersza (0x000a w formacie szesnastkowym) i zastąpi je NewLine.This method does not search the specified string for individual newline characters (hexadecimal 0x000a) and replace them with NewLine.

Jeśli określony obiekt nie jest wywoływany w ciąg formatującym, jest on ignorowany.If a specified object is not referenced in the format string, it is ignored.

Terminator wiersza jest definiowany przez pole CoreNewLine.The line terminator is defined by the CoreNewLine field.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Zobacz też

WriteLine(Char[], Int32, Int32)

Zapisuje podtablicę znaków w strumieniu tekstowym, po którym następuje terminator wiersza.Writes a subarray of characters to the text stream, followed by a line terminator.

public:
 virtual void WriteLine(cli::array <char> ^ buffer, int index, int count);
public virtual void WriteLine (char[] buffer, int index, int count);
abstract member WriteLine : char[] * int * int -> unit
override this.WriteLine : char[] * int * int -> unit
Public Overridable Sub WriteLine (buffer As Char(), index As Integer, count As Integer)

Parametry

buffer
Char[]

Tablica znaków, z której są odczytywane dane.The character array from which data is read.

index
Int32

Pozycja znaku w buffer, w którym ma zostać rozpoczęte odczytywanie danych.The character position in buffer at which to start reading data.

count
Int32

Maksymalna liczba znaków do zapisania.The maximum number of characters to write.

Wyjątki

Długość buforu minus index jest mniejsza niż count.The buffer length minus index is less than count.

Parametr buffer ma wartość null.The buffer parameter is null.

index lub count jest wartością ujemną.index or count is negative.

TextWriter jest zamknięty.The TextWriter is closed.

Wystąpi błąd We/Wy.An I/O error occurs.

Uwagi

Ta metoda spowoduje zapisanie count znaków danych w tym TextWriter z tablicy znaków buffer, zaczynając od pozycji index.This method will write count characters of data into this TextWriter from the buffer character array starting at position index.

To przeciążenie jest równoważne wywołaniu metody Write(Char[]), po której następuje WriteLine dla każdego znaku w buffer między index i (index + count).This overload is equivalent to calling the Write(Char[]) method followed by WriteLine for each character in buffer between index and (index + count).

Terminator wiersza jest definiowany przez pole CoreNewLine.The line terminator is defined by the CoreNewLine field.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Zobacz też

WriteLine(String, Object[])

Zapisuje sformatowany ciąg i nowy wiersz do strumienia tekstowego przy użyciu tej samej semantyki co Format(String, Object).Writes out a formatted string and a new line to the text stream, using the same semantics as Format(String, Object).

public:
 virtual void WriteLine(System::String ^ format, ... cli::array <System::Object ^> ^ arg);
public virtual void WriteLine (string format, params object[] arg);
abstract member WriteLine : string * obj[] -> unit
override this.WriteLine : string * obj[] -> unit
Public Overridable Sub WriteLine (format As String, ParamArray arg As Object())

Parametry

format
String

Ciąg formatu złożonego.A composite format string.

arg
Object[]

Tablica obiektów, która zawiera zero lub więcej obiektów do formatowania i zapisu.An object array that contains zero or more objects to format and write.

Wyjątki

Ciąg lub obiekt jest przenoszona jako null.A string or object is passed in as null.

TextWriter jest zamknięty.The TextWriter is closed.

Wystąpi błąd We/Wy.An I/O error occurs.

format nie jest prawidłowym ciągiem formatu złożonego.format is not a valid composite format string.

lub-or- Indeks elementu formatu jest mniejszy niż 0 (zero) lub większy lub równy długości tablicy arg.The index of a format item is less than 0 (zero), or greater than or equal to the length of the arg array.

Uwagi

Ta metoda używa formatowania złożonego, aby przekonwertować wartość obiektu na jego reprezentację ciągu i osadzić tę reprezentację w ciągu.This method uses composite formatting to convert the value of an object to its string representation and to embed that representation in a string. Platforma .NET zapewnia rozbudowaną obsługę formatowania, która jest bardziej szczegółowym opisem w następujących tematach:.NET provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics:

Parametr format składa się z zera lub więcej przebiegów tekstu zmieszanych z zerem lub więcej indeksowanych symboli zastępczych o nazwie elementy formatu, które odpowiadają obiektowi na liście parametrów tej metody.The format parameter consists of zero or more runs of text intermixed with zero or more indexed placeholders, called format items, that correspond to an object in the parameter list of this method. Proces formatowania zamienia każdy element formatu na ciąg reprezentujący wartość odpowiedniego obiektu.The formatting process replaces each format item with the string representation of the value of the corresponding object.

Składnia elementu format jest następująca:The syntax of a format item is as follows:

{index[,Length] [:FormatString]}{index[,length][:formatString]}

Elementy w nawiasach kwadratowych są opcjonalne.Elements in square brackets are optional. W tabeli poniżej opisano każdy element.The following table describes each element. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji formatowania złożonego, w tym składni elementu formatu, zobacz formatowanie złożone.For more information about the composite formatting feature, including the syntax of a format item, see Composite Formatting.

ElementElement OpisDescription
indeksindex Pozycja od zera na liście parametrów obiektu do sformatowania.The zero-based position in the parameter list of the object to be formatted. Jeśli obiekt określony przez indeks jest null, element formatu jest zastępowany przez String.Empty.If the object specified by index is null, the format item is replaced by String.Empty. Ponieważ to Przeciążenie ma tablicę na liście parametrów, wartość indeksu musi być zawsze mniejsza niż długość tablicy.Because this overload has an array in its parameter list, the value of index must always be less than the length of the array. Jeśli w położeniu indeksu nie ma parametru, zostanie zgłoszony FormatException.If there is no parameter in the index position, a FormatException is thrown.
,Długość,length Minimalna liczba znaków w ciągu reprezentującym parametr.The minimum number of characters in the string representation of the parameter. W przypadku wartości dodatnich parametr jest wyrównany do prawej; w przypadku wartości ujemnej jest wyrównany do lewej.If positive, the parameter is right-aligned; if negative, it is left-aligned.
:FormatString:formatString Standardowy lub niestandardowy ciąg formatu obsługiwany przez obiekt do sformatowania.A standard or custom format string that is supported by the object to be formatted. Możliwe wartości elementu FormatString są takie same jak wartości obsługiwane przez metodę ToString(string format) obiektu.Possible values for formatString are the same as the values supported by the object's ToString(string format) method. Jeśli parametr FormatString nie zostanie określony, a obiekt do sformatowania implementuje interfejs IFormattable, null jest przenoszona jako wartość parametru format, który jest używany jako ciąg formatu IFormattable.ToString.If formatString is not specified and the object to be formatted implements the IFormattable interface, null is passed as the value of the format parameter that is used as the IFormattable.ToString format string.

Znaki wiodących i końcowych nawiasów klamrowych, "{" i "}", są wymagane.The leading and trailing brace characters, "{" and "}", are required. Aby określić pojedynczy znak nawiasu klamrowego w format, określ dwa początkowe lub końcowe znaki nawiasu klamrowego; oznacza to, "{{" lub "}}".To specify a single literal brace character in format, specify two leading or trailing brace characters; that is, "{{" or "}}".

Ta metoda nie przeszukuje określonego ciągu dla pojedynczych znaków nowego wiersza (0x000a w formacie szesnastkowym) i zastąpi je NewLine.This method does not search the specified string for individual newline characters (hexadecimal 0x000a) and replace them with NewLine.

Jeśli określony obiekt nie jest wywoływany w ciąg formatującym, jest on ignorowany.If a specified object is not referenced in the format string, it is ignored.

Terminator wiersza jest definiowany przez pole CoreNewLine.The line terminator is defined by the CoreNewLine field.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Zobacz też

WriteLine(String, Object)

Zapisuje sformatowany ciąg i nowy wiersz do strumienia tekstowego przy użyciu tej samej semantyki co Metoda Format(String, Object).Writes a formatted string and a new line to the text stream, using the same semantics as the Format(String, Object) method.

public:
 virtual void WriteLine(System::String ^ format, System::Object ^ arg0);
public virtual void WriteLine (string format, object arg0);
abstract member WriteLine : string * obj -> unit
override this.WriteLine : string * obj -> unit
Public Overridable Sub WriteLine (format As String, arg0 As Object)

Parametry

format
String

Ciąg formatu złożonego.A composite format string.

arg0
Object

Obiekt do formatowania i zapisu.The object to format and write.

Wyjątki

Parametr format ma wartość null.format is null.

TextWriter jest zamknięty.The TextWriter is closed.

Wystąpi błąd We/Wy.An I/O error occurs.

format nie jest prawidłowym ciągiem formatu złożonego.format is not a valid composite format string.

lub-or- Indeks elementu formatu jest mniejszy niż 0 (zero) lub większa lub równa liczbie obiektów do sformatowania (w przypadku tego przeciążenia metody jest jeden).The index of a format item is less than 0 (zero), or greater than or equal to the number of objects to be formatted (which, for this method overload, is one).

Uwagi

Ta metoda używa formatowania złożonego, aby przekonwertować wartość obiektu na jego reprezentację ciągu i osadzić tę reprezentację w ciągu.This method uses composite formatting to convert the value of an object to its string representation and to embed that representation in a string. Platforma .NET zapewnia rozbudowaną obsługę formatowania, która jest bardziej szczegółowym opisem w następujących tematach:.NET provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics:

Parametr format składa się z zera lub więcej przebiegów tekstu zmieszanych z zerem lub więcej indeksowanych symboli zastępczych o nazwie elementy formatu, które odpowiadają obiektowi na liście parametrów tej metody.The format parameter consists of zero or more runs of text intermixed with zero or more indexed placeholders, called format items, that correspond to an object in the parameter list of this method. Proces formatowania zamienia każdy element formatu na ciąg reprezentujący wartość odpowiedniego obiektu.The formatting process replaces each format item with the string representation of the value of the corresponding object.

Składnia elementu format jest następująca:The syntax of a format item is as follows:

{index[,Length] [:FormatString]}{index[,length][:formatString]}

Elementy w nawiasach kwadratowych są opcjonalne.Elements in square brackets are optional. W tabeli poniżej opisano każdy element.The following table describes each element. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji formatowania złożonego, w tym składni elementu formatu, zobacz formatowanie złożone.For more information about the composite formatting feature, including the syntax of a format item, see Composite Formatting.

ElementElement OpisDescription
indeksindex Pozycja od zera na liście parametrów obiektu do sformatowania.The zero-based position in the parameter list of the object to be formatted. Jeśli obiekt określony przez indeks jest null, element formatu jest zastępowany przez String.Empty.If the object specified by index is null, the format item is replaced by String.Empty. Ponieważ to Przeciążenie ma tylko jeden obiekt na liście parametrów, wartość indeksu musi być zawsze równa 0.Because this overload has only a single object in its parameter list, the value of index must always be 0. Jeśli w położeniu indeksu nie ma parametru, zostanie zgłoszony FormatException.If there is no parameter in the index position, a FormatException is thrown.
,Długość,length Minimalna liczba znaków w ciągu reprezentującym parametr.The minimum number of characters in the string representation of the parameter. W przypadku wartości dodatnich parametr jest wyrównany do prawej; w przypadku wartości ujemnej jest wyrównany do lewej.If positive, the parameter is right-aligned; if negative, it is left-aligned.
:FormatString:formatString Standardowy lub niestandardowy ciąg formatu obsługiwany przez obiekt do sformatowania.A standard or custom format string that is supported by the object to be formatted. Możliwe wartości elementu FormatString są takie same jak wartości obsługiwane przez metodę ToString(string format) obiektu.Possible values for formatString are the same as the values supported by the object's ToString(string format) method. Jeśli parametr FormatString nie zostanie określony, a obiekt do sformatowania implementuje interfejs IFormattable, null jest przenoszona jako wartość parametru format, który jest używany jako ciąg formatu IFormattable.ToString.If formatString is not specified and the object to be formatted implements the IFormattable interface, null is passed as the value of the format parameter that is used as the IFormattable.ToString format string.

Znaki wiodących i końcowych nawiasów klamrowych, "{" i "}", są wymagane.The leading and trailing brace characters, "{" and "}", are required. Aby określić pojedynczy znak nawiasu klamrowego w format, określ dwa początkowe lub końcowe znaki nawiasu klamrowego; oznacza to, "{{" lub "}}".To specify a single literal brace character in format, specify two leading or trailing brace characters; that is, "{{" or "}}".

Ta metoda nie przeszukuje określonego ciągu dla pojedynczych znaków nowego wiersza (0x000a w formacie szesnastkowym) i zastąpi je NewLine.This method does not search the specified string for individual newline characters (hexadecimal 0x000a) and replace them with NewLine.

Jeśli określony obiekt nie jest wywoływany w ciąg formatującym, jest on ignorowany.If a specified object is not referenced in the format string, it is ignored.

Terminator wiersza jest definiowany przez pole CoreNewLine.The line terminator is defined by the CoreNewLine field.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Zobacz też

WriteLine(UInt64)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Zapisuje tekstową reprezentację 8-bajtowej liczby całkowitej bez znaku do strumienia tekstowego, a po niej terminator wiersza.Writes the text representation of an 8-byte unsigned integer to the text stream, followed by a line terminator.

public:
 virtual void WriteLine(System::UInt64 value);
[System.CLSCompliant(false)]
public virtual void WriteLine (ulong value);
abstract member WriteLine : uint64 -> unit
override this.WriteLine : uint64 -> unit
Public Overridable Sub WriteLine (value As ULong)

Parametry

value
UInt64

8-bajtowa liczba całkowita bez znaku do zapisania.The 8-byte unsigned integer to write.

Atrybuty

Wyjątki

TextWriter jest zamknięty.The TextWriter is closed.

Wystąpi błąd We/Wy.An I/O error occurs.

Uwagi

Tekstowa reprezentacja określonej wartości jest generowana przez wywołanie metody UInt64.ToString.The text representation of the specified value is produced by calling the UInt64.ToString method. Właściwość FormatProvider, jeśli nie null, określa formatowanie specyficzne dla kultury.The FormatProvider property, if not null, specifies the culture-specific formatting.

Terminator wiersza jest definiowany przez pole CoreNewLine.The line terminator is defined by the CoreNewLine field.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Zobacz też

WriteLine(UInt32)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Zapisuje tekstową reprezentację z 4-bajtową liczbą całkowitą bez znaku do strumienia tekstowego, po którym następuje terminator wiersza.Writes the text representation of a 4-byte unsigned integer to the text stream, followed by a line terminator.

public:
 virtual void WriteLine(System::UInt32 value);
[System.CLSCompliant(false)]
public virtual void WriteLine (uint value);
abstract member WriteLine : uint32 -> unit
override this.WriteLine : uint32 -> unit
Public Overridable Sub WriteLine (value As UInteger)

Parametry

value
UInt32

4-bajtowa liczba całkowita bez znaku do zapisania.The 4-byte unsigned integer to write.

Atrybuty

Wyjątki

TextWriter jest zamknięty.The TextWriter is closed.

Wystąpi błąd We/Wy.An I/O error occurs.

Uwagi

Tekstowa reprezentacja określonej wartości jest generowana przez wywołanie metody UInt32.ToString.The text representation of the specified value is produced by calling the UInt32.ToString method. Właściwość FormatProvider, jeśli nie null, określa formatowanie specyficzne dla kultury.The FormatProvider property, if not null, specifies the culture-specific formatting.

Terminator wiersza jest definiowany przez pole CoreNewLine.The line terminator is defined by the CoreNewLine field.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Zobacz też

WriteLine(String, Object, Object, Object)

Zapisuje sformatowany ciąg i nowy wiersz do strumienia tekstowego przy użyciu tej samej semantyki co Format(String, Object).Writes out a formatted string and a new line to the text stream, using the same semantics as Format(String, Object).

public:
 virtual void WriteLine(System::String ^ format, System::Object ^ arg0, System::Object ^ arg1, System::Object ^ arg2);
public virtual void WriteLine (string format, object arg0, object arg1, object arg2);
abstract member WriteLine : string * obj * obj * obj -> unit
override this.WriteLine : string * obj * obj * obj -> unit
Public Overridable Sub WriteLine (format As String, arg0 As Object, arg1 As Object, arg2 As Object)

Parametry

format
String

Ciąg formatu złożonego.A composite format string.

arg0
Object

Pierwszy obiekt do formatu i zapis.The first object to format and write.

arg1
Object

Drugi obiekt do formatu i zapisu.The second object to format and write.

arg2
Object

Trzeci obiekt do formatowania i zapisu.The third object to format and write.

Wyjątki

Parametr format ma wartość null.format is null.

TextWriter jest zamknięty.The TextWriter is closed.

Wystąpi błąd We/Wy.An I/O error occurs.

format nie jest prawidłowym ciągiem formatu złożonego.format is not a valid composite format string.

lub-or- Indeks elementu formatu jest mniejszy niż 0 (zero) lub większa lub równa liczbie obiektów do sformatowania (dla tego przeciążenia metody jest trzy).The index of a format item is less than 0 (zero), or greater than or equal to the number of objects to be formatted (which, for this method overload, is three).

Uwagi

Ta metoda używa formatowania złożonego, aby przekonwertować wartość obiektu na jego reprezentację ciągu i osadzić tę reprezentację w ciągu.This method uses composite formatting to convert the value of an object to its string representation and to embed that representation in a string. Platforma .NET zapewnia rozbudowaną obsługę formatowania, która jest bardziej szczegółowym opisem w następujących tematach:.NET provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics:

Parametr format składa się z zera lub więcej przebiegów tekstu zmieszanych z zerem lub więcej indeksowanych symboli zastępczych o nazwie elementy formatu, które odpowiadają obiektowi na liście parametrów tej metody.The format parameter consists of zero or more runs of text intermixed with zero or more indexed placeholders, called format items, that correspond to an object in the parameter list of this method. Proces formatowania zamienia każdy element formatu na ciąg reprezentujący wartość odpowiedniego obiektu.The formatting process replaces each format item with the string representation of the value of the corresponding object.

Składnia elementu format jest następująca:The syntax of a format item is as follows:

{index[,Length] [:FormatString]}{index[,length][:formatString]}

Elementy w nawiasach kwadratowych są opcjonalne.Elements in square brackets are optional. W tabeli poniżej opisano każdy element.The following table describes each element. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji formatowania złożonego, w tym składni elementu formatu, zobacz formatowanie złożone.For more information about the composite formatting feature, including the syntax of a format item, see Composite Formatting.

ElementElement OpisDescription
indeksindex Pozycja od zera na liście parametrów obiektu do sformatowania.The zero-based position in the parameter list of the object to be formatted. Jeśli obiekt określony przez indeks jest null, element formatu jest zastępowany przez String.Empty.If the object specified by index is null, the format item is replaced by String.Empty. Ponieważ to Przeciążenie ma trzy obiekty na liście parametrów, wartość indeksu musi być zawsze równa 0, 1 lub 2.Because this overload has three objects in its parameter list, the value of index must always be 0, 1, or 2. Jeśli w położeniu indeksu nie ma parametru, zostanie zgłoszony FormatException.If there is no parameter in the index position, a FormatException is thrown.
,Długość,length Minimalna liczba znaków w ciągu reprezentującym parametr.The minimum number of characters in the string representation of the parameter. W przypadku wartości dodatnich parametr jest wyrównany do prawej; w przypadku wartości ujemnej jest wyrównany do lewej.If positive, the parameter is right-aligned; if negative, it is left-aligned.
:FormatString:formatString Standardowy lub niestandardowy ciąg formatu obsługiwany przez obiekt do sformatowania.A standard or custom format string that is supported by the object to be formatted. Możliwe wartości elementu FormatString są takie same jak wartości obsługiwane przez metodę ToString(string format) obiektu.Possible values for formatString are the same as the values supported by the object's ToString(string format) method. Jeśli parametr FormatString nie zostanie określony, a obiekt do sformatowania implementuje interfejs IFormattable, null jest przenoszona jako wartość parametru format, który jest używany jako ciąg formatu IFormattable.ToString.If formatString is not specified and the object to be formatted implements the IFormattable interface, null is passed as the value of the format parameter that is used as the IFormattable.ToString format string.

Znaki wiodących i końcowych nawiasów klamrowych, "{" i "}", są wymagane.The leading and trailing brace characters, "{" and "}", are required. Aby określić pojedynczy znak nawiasu klamrowego w format, określ dwa początkowe lub końcowe znaki nawiasu klamrowego; oznacza to, "{{" lub "}}".To specify a single literal brace character in format, specify two leading or trailing brace characters; that is, "{{" or "}}".

Ta metoda nie przeszukuje określonego ciągu dla pojedynczych znaków nowego wiersza (0x000a w formacie szesnastkowym) i zastąpi je NewLine.This method does not search the specified string for individual newline characters (hexadecimal 0x000a) and replace them with NewLine.

Jeśli określony obiekt nie jest wywoływany w ciąg formatującym, jest on ignorowany.If a specified object is not referenced in the format string, it is ignored.

Terminator wiersza jest definiowany przez pole CoreNewLine.The line terminator is defined by the CoreNewLine field.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Zobacz też

WriteLine(StringBuilder)

Zapisuje tekstową reprezentację konstruktora ciągów do strumienia tekstu, po którym następuje terminator wiersza.Writes the text representation of a string builder to the text stream, followed by a line terminator.

public:
 virtual void WriteLine(System::Text::StringBuilder ^ value);
public virtual void WriteLine (System.Text.StringBuilder value);
abstract member WriteLine : System.Text.StringBuilder -> unit
override this.WriteLine : System.Text.StringBuilder -> unit
Public Overridable Sub WriteLine (value As StringBuilder)

Parametry

value
StringBuilder

Ciąg, jako Konstruktor ciągów, do zapisu w strumieniu tekstu.The string, as a string builder, to write to the text stream.

Uwagi

Tekstowa reprezentacja określonej wartości jest generowana przez wywołanie metody StringBuilder.ToString.The text representation of the specified value is produced by calling the StringBuilder.ToString method.

Terminator wiersza jest definiowany przez pole CoreNewLine.The line terminator is defined by the CoreNewLine field.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

WriteLine(String)

Zapisuje ciąg w strumieniu tekstowym, po którym następuje terminator wiersza.Writes a string to the text stream, followed by a line terminator.

public:
 virtual void WriteLine(System::String ^ value);
public virtual void WriteLine (string value);
abstract member WriteLine : string -> unit
override this.WriteLine : string -> unit
Public Overridable Sub WriteLine (value As String)

Parametry

value
String

Ciąg do zapisu.The string to write. Jeśli value jest null, zostanie zapisany tylko terminator wiersza.If value is null, only the line terminator is written.

Wyjątki

TextWriter jest zamknięty.The TextWriter is closed.

Wystąpi błąd We/Wy.An I/O error occurs.

Uwagi

To przeciążenie jest równoważne przeciążeniu Write(Char[]).This overload is equivalent to the Write(Char[]) overload.

Terminator wiersza jest definiowany przez pole CoreNewLine.The line terminator is defined by the CoreNewLine field.

Ta metoda nie przeszukuje określonego ciągu dla pojedynczych znaków nowego wiersza (0x000a w formacie szesnastkowym) i zastąpi je NewLine.This method does not search the specified string for individual newline characters (hexadecimal 0x000a) and replace them with NewLine.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Zobacz też

WriteLine(Single)

Zapisuje tekstową reprezentację wartości zmiennoprzecinkowej 4-bajtowej do strumienia tekstu, po którym następuje terminator wiersza.Writes the text representation of a 4-byte floating-point value to the text stream, followed by a line terminator.

public:
 virtual void WriteLine(float value);
public virtual void WriteLine (float value);
abstract member WriteLine : single -> unit
override this.WriteLine : single -> unit
Public Overridable Sub WriteLine (value As Single)

Parametry

value
Single

4-bajtowa wartość zmiennoprzecinkowa do zapisu.The 4-byte floating-point value to write.

Wyjątki

TextWriter jest zamknięty.The TextWriter is closed.

Wystąpi błąd We/Wy.An I/O error occurs.

Uwagi

Właściwość FormatProvider, jeśli nie null, określa formatowanie specyficzne dla kultury.The FormatProvider property, if not null, specifies the culture-specific formatting. Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Terminator wiersza jest definiowany przez pole CoreNewLine.The line terminator is defined by the CoreNewLine field.

Zobacz też

WriteLine(Double)

Zapisuje tekstową reprezentację 8-bajtowej wartości zmiennoprzecinkowej w strumieniu tekstowym, po której następuje terminator wiersza.Writes the text representation of a 8-byte floating-point value to the text stream, followed by a line terminator.

public:
 virtual void WriteLine(double value);
public virtual void WriteLine (double value);
abstract member WriteLine : double -> unit
override this.WriteLine : double -> unit
Public Overridable Sub WriteLine (value As Double)

Parametry

value
Double

8-bajtowa wartość zmiennoprzecinkowa do zapisu.The 8-byte floating-point value to write.

Wyjątki

TextWriter jest zamknięty.The TextWriter is closed.

Wystąpi błąd We/Wy.An I/O error occurs.

Uwagi

Właściwość FormatProvider, jeśli nie null, określa formatowanie specyficzne dla kultury.The FormatProvider property, if not null, specifies the culture-specific formatting. Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Terminator wiersza jest definiowany przez pole CoreNewLine.The line terminator is defined by the CoreNewLine field.

Zobacz też

WriteLine(Object)

Zapisuje tekstową reprezentację obiektu do strumienia tekstowego, wywołując metodę ToString tego obiektu, a następnie terminator wiersza.Writes the text representation of an object to the text stream, by calling the ToString method on that object, followed by a line terminator.

public:
 virtual void WriteLine(System::Object ^ value);
public virtual void WriteLine (object value);
abstract member WriteLine : obj -> unit
override this.WriteLine : obj -> unit
Public Overridable Sub WriteLine (value As Object)

Parametry

value
Object

Obiekt do zapisania.The object to write. Jeśli value jest null, zostanie zapisany tylko terminator wiersza.If value is null, only the line terminator is written.

Wyjątki

TextWriter jest zamknięty.The TextWriter is closed.

Wystąpi błąd We/Wy.An I/O error occurs.

Uwagi

To przeciążenie jest równoważne przeciążeniu Write(String, Object).This overload is equivalent to the Write(String, Object) overload. Właściwość FormatProvider, jeśli nie null, określa formatowanie specyficzne dla kultury.The FormatProvider property, if not null, specifies the culture-specific formatting.

Terminator wiersza jest definiowany przez pole CoreNewLine.The line terminator is defined by the CoreNewLine field.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Zobacz też

WriteLine(Int64)

Zapisuje tekstową reprezentację 8-bajtowej liczby całkowitej ze znakiem do strumienia tekstowego, a po niej terminator wiersza.Writes the text representation of an 8-byte signed integer to the text stream, followed by a line terminator.

public:
 virtual void WriteLine(long value);
public virtual void WriteLine (long value);
abstract member WriteLine : int64 -> unit
override this.WriteLine : int64 -> unit
Public Overridable Sub WriteLine (value As Long)

Parametry

value
Int64

8-bajtowa liczba całkowita ze znakiem do zapisania.The 8-byte signed integer to write.

Wyjątki

TextWriter jest zamknięty.The TextWriter is closed.

Wystąpi błąd We/Wy.An I/O error occurs.

Uwagi

Tekstowa reprezentacja określonej wartości jest generowana przez wywołanie metody Int64.ToString.The text representation of the specified value is produced by calling the Int64.ToString method. Właściwość TextWriter.FormatProvider, jeśli nie null, określa formatowanie specyficzne dla kultury.The TextWriter.FormatProvider property, if not null, specifies the culture-specific formatting.

Terminator wiersza jest definiowany przez pole CoreNewLine.The line terminator is defined by the CoreNewLine field.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Zobacz też

WriteLine(Int32)

Zapisuje tekstową reprezentację wartości 4-bajtowej ze znakiem w strumieniu tekstowym, po której następuje terminator wiersza.Writes the text representation of a 4-byte signed integer to the text stream, followed by a line terminator.

public:
 virtual void WriteLine(int value);
public virtual void WriteLine (int value);
abstract member WriteLine : int -> unit
override this.WriteLine : int -> unit
Public Overridable Sub WriteLine (value As Integer)

Parametry

value
Int32

4-bajtowa liczba całkowita ze znakiem do zapisania.The 4-byte signed integer to write.

Wyjątki

TextWriter jest zamknięty.The TextWriter is closed.

Wystąpi błąd We/Wy.An I/O error occurs.

Uwagi

Tekstowa reprezentacja określonej wartości jest generowana przez wywołanie metody Int32.ToString.The text representation of the specified value is produced by calling the Int32.ToString method. Właściwość TextWriter.FormatProvider, jeśli nie null, określa formatowanie specyficzne dla kultury.The TextWriter.FormatProvider property, if not null, specifies the culture-specific formatting.

Terminator wiersza jest definiowany przez pole CoreNewLine.The line terminator is defined by the CoreNewLine field.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Zobacz też

WriteLine(Decimal)

Zapisuje tekstową reprezentację wartości dziesiętnej w strumieniu tekstowym, po której następuje terminator wiersza.Writes the text representation of a decimal value to the text stream, followed by a line terminator.

public:
 virtual void WriteLine(System::Decimal value);
public virtual void WriteLine (decimal value);
abstract member WriteLine : decimal -> unit
override this.WriteLine : decimal -> unit
Public Overridable Sub WriteLine (value As Decimal)

Parametry

value
Decimal

Wartość dziesiętna do zapisania.The decimal value to write.

Wyjątki

TextWriter jest zamknięty.The TextWriter is closed.

Wystąpi błąd We/Wy.An I/O error occurs.

Uwagi

Właściwość FormatProvider, jeśli nie null, określa formatowanie specyficzne dla kultury.The FormatProvider property, if not null, specifies the culture-specific formatting. Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Terminator wiersza jest definiowany przez pole CoreNewLine.The line terminator is defined by the CoreNewLine field.

Zobacz też

WriteLine(Char[])

Zapisuje tablicę znaków w strumieniu tekstowym, po której następuje terminator wiersza.Writes an array of characters to the text stream, followed by a line terminator.

public:
 virtual void WriteLine(cli::array <char> ^ buffer);
public virtual void WriteLine (char[] buffer);
abstract member WriteLine : char[] -> unit
override this.WriteLine : char[] -> unit
Public Overridable Sub WriteLine (buffer As Char())

Parametry

buffer
Char[]

Tablica znaków, z której są odczytywane dane.The character array from which data is read.

Wyjątki

TextWriter jest zamknięty.The TextWriter is closed.

Wystąpi błąd We/Wy.An I/O error occurs.

Uwagi

Wszystkie znaki w buffer są zapisywane w źródłowym strumieniu.All the characters in buffer are written to the underlying stream. Jeśli tablica znaków jest null, zostanie zapisany tylko terminator wiersza.If the character array is null, only the line terminator is written.

To przeciążenie jest równoważne Write(Char[]), a następnie WriteLine().This overload is equivalent to Write(Char[]) followed by WriteLine() .

Terminator wiersza jest definiowany przez pole CoreNewLine.The line terminator is defined by the CoreNewLine field.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Zobacz też

WriteLine(Char)

Zapisuje znak w strumieniu tekstowym, po którym następuje terminator wiersza.Writes a character to the text stream, followed by a line terminator.

public:
 virtual void WriteLine(char value);
public virtual void WriteLine (char value);
abstract member WriteLine : char -> unit
override this.WriteLine : char -> unit
Public Overridable Sub WriteLine (value As Char)

Parametry

value
Char

Znak do zapisu w strumieniu tekstu.The character to write to the text stream.

Wyjątki

TextWriter jest zamknięty.The TextWriter is closed.

Wystąpi błąd We/Wy.An I/O error occurs.

Uwagi

To przeciążenie jest równoważne Write(Char), a następnie WriteLine().This overload is equivalent to Write(Char) followed by WriteLine() .

Terminator wiersza jest definiowany przez pole CoreNewLine.The line terminator is defined by the CoreNewLine field.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Zobacz też

WriteLine(Boolean)

Zapisuje tekstową reprezentację wartości Boolean w strumieniu tekstowym, po której następuje terminator wiersza.Writes the text representation of a Boolean value to the text stream, followed by a line terminator.

public:
 virtual void WriteLine(bool value);
public virtual void WriteLine (bool value);
abstract member WriteLine : bool -> unit
override this.WriteLine : bool -> unit
Public Overridable Sub WriteLine (value As Boolean)

Parametry

value
Boolean

Wartość Boolean do zapisania.The Boolean value to write.

Wyjątki

TextWriter jest zamknięty.The TextWriter is closed.

Wystąpi błąd We/Wy.An I/O error occurs.

Uwagi

Tekstowa reprezentacja określonej wartości jest generowana przez wywołanie metody Boolean.ToString.The text representation of the specified value is produced by calling the Boolean.ToString method.

Ta metoda wyprowadza Boolean.TrueString lub Boolean.FalseString.This method outputs either Boolean.TrueString or Boolean.FalseString.

Terminator wiersza jest definiowany przez pole CoreNewLine.The line terminator is defined by the CoreNewLine field.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Zobacz też

WriteLine()

Zapisuje terminator wiersza w strumieniu tekstowym.Writes a line terminator to the text stream.

public:
 virtual void WriteLine();
public virtual void WriteLine ();
abstract member WriteLine : unit -> unit
override this.WriteLine : unit -> unit
Public Overridable Sub WriteLine ()

Wyjątki

TextWriter jest zamknięty.The TextWriter is closed.

Wystąpi błąd We/Wy.An I/O error occurs.

Uwagi

Terminator wiersza jest definiowany przez pole CoreNewLine.The line terminator is defined by the CoreNewLine field.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Zobacz też

WriteLine(ReadOnlySpan<Char>)

Zapisuje tekstową reprezentację zakresu znaków w strumieniu tekstowym, po którym następuje terminator wiersza.Writes the text representation of a character span to the text stream, followed by a line terminator.

public:
 virtual void WriteLine(ReadOnlySpan<char> buffer);
public virtual void WriteLine (ReadOnlySpan<char> buffer);
abstract member WriteLine : ReadOnlySpan<char> -> unit
override this.WriteLine : ReadOnlySpan<char> -> unit
Public Overridable Sub WriteLine (buffer As ReadOnlySpan(Of Char))

Parametry

buffer
ReadOnlySpan<Char>

Wartość zakresu znaków, która ma zostać zapisana w strumieniu tekstowym.The char span value to write to the text stream.

Uwagi

Tekstowa reprezentacja określonej wartości jest generowana przez wywołanie ReadOnlySpan. Metoda ToString .The text representation of the specified value is produced by calling the ReadOnlySpan.ToString method.

Terminator wiersza jest definiowany przez pole CoreNewLine.The line terminator is defined by the CoreNewLine field.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Dotyczy