Introduktion till PowerAppsIntroduction to PowerApps

Välkommen till PowerApps!Welcome to PowerApps! PowerApps är en tjänst som låter dig skapa appar som körs i en webbläsare eller på en mobiltelefon eller surfplatta utan att några kodningserfarenheter krävs.PowerApps is a service that lets you build business apps that run in a browser or on a phone or tablet, and no coding experience is required. PowerApps kombinerar visuella dra och släpp-begrepp från PowerPoint med Excel-liknande uttryck för logik och arbete med data.PowerApps combines visual drag-and-drop concepts from PowerPoint with Excel-like expressions for logic and working with data.

Om du inte har byggt appar förut, har PowerApps mallar och exempeldata som du kan använda för att snabbt skapa en app. Sedan kan du anpassa appen så att den bättre passar dina behov.If you're new to app building, PowerApps provides templates and sample data that you can use to quickly build an app, and then you can customize the app to better suit your needs. Med lite erfarenhet och kreativitet kommer du snart att utveckla dina egna appar från start.With some experience and creativity, you'll soon be developing your own apps from scratch. Om du är en erfaren utvecklare kan du dra nytta av de avancerade funktionerna och vara riktigt innovativ.If you're a seasoned developer, you can take advantage of the advanced functionality and truly innovate. Om du kan föreställa dig det, kan du skapa det!If you can imagine it, you can build it!

Generera en app automatisktGenerate an app automatically

Det är enkelt att automatiskt skapa en app i PowerApps.It's easy to automatically generate an app in PowerApps. Allt du behöver göra är att ange var du vill att data ska hämtas från.All you need to do is specify where you want your data to come from. Data lagras i en datakälla, och du kan använda data från en mängd olika datakällor.Data is stored in a data source, and you can use data from a variety of data sources. Här följer några vanliga källor:Here are some common ones:

  • Common Data Service (ingår i PowerApps) – ett kraftfullt sätt att lagra företagsdataCommon Data Service (included with PowerApps) - a powerful way to store your business data
  • SharePointSharePoint
  • ExcelExcel

Du kan också skapa en app automatiskt från en mall.You can also generate an app automatically from a template. Varje mall baserat på fiktiva data i ett molnkonto, t.ex. Dropbox.Each template is based on fictitious data in a cloud account, such as Dropbox. Utforska specifika skärmar och gränssnittselement (kallas kontroller) för att förstå hur de är konfigurerade och experimentera med anpassning för att identifiera tekniker som du kan använda för dina egna appar.Explore specific screens and UI elements (called controls) to understand how they're configured, and experiment with customization to discover techniques that you can apply to your own apps.

Mer information finns i följande avsnitt:For more information, check out the following topics:

Anpassa en appCustomize an app

Om den standardskapade appen inte uppfyller dina behov kan du anpassa den.If the default generated app doesn't meet your needs, you can customize it. Du kanske vill ändra utseendet och beteendet för vissa kontroller eller kanske lägga till en bild eller video.For example, you might want to change the appearance or behavior of certain controls, or perhaps add an image or video. Mer information om anpassning hittar du i navigeringsfönstret till vänster genom att klicka eller trycka på Anpassa en app.To learn more about customization, in the navigation pane on the left, click or tap Customize an app. Du ser en lista över ämnen som hör till olika saker du kan anpassa.You'll see a list of topics that pertain to the different things you can customize. Klicka eller tryck på något av ämnena för att få stegvisa instruktioner.Click or tap any of the topics to get step-by-step instructions.

Om du vill få tips om hur du kan förbättra appen ytterligare kan du öppna en exempelapp för att få en uppfattning om vad du kan göra med lite kreativitet och erfarenhet.For ideas on how to improve your app further, you can open a sample app to get a sense of what you can do with some creativity and a bit of experience. Mer information finns i Använda en exempelapp.For more information, see Use a sample app.

Exempelappar

Skapa en app från grundenCreate an app from scratch

När du har genererat en app eller två automatiskt och fått lite erfarenhet av anpassning kan du skapa en app från grunden.After you've generated an app or two automatically and gained some experience with customization, you can create an app from scratch. Genom att arbeta från grunden får du en flexibel appdesign, flexibla flöden och kontroller och du kan lägga till en större mängd datakällor.By working from the ground up, you gain flexibility in app design, flow, and controls, and you can incorporate a larger variety of data sources.

Mer information finns i Skapa en app från grunden.For more information, see Create an app from scratch.

Dela och kör en appShare and run an app

När du har avslutat din app och sparat den till molnet, kan du sedan dela den med andra i din organisation.When you finish your app and save it to the cloud, you can then share it with others in your organization. Du styr behörighetsnivån på din app – du bestämmer vilka användare eller grupper som kan köra appen och om de också kan anpassa den eller dela den med andra personer i organisationen.You control the level of permissions on your app - you decide which users or groups can run the app, and whether they can also customize it or share it with additional people in the organization.

Du kan köra dina egna appar, och eventuella appar som delas med dig, på Windows, iOS, Android eller i en webbläsare.You can run your own apps - and any apps shared with you - on Windows, iOS, Android, or in a web browser.

Mer information finns i följande avsnitt:For more information, check out the following topics:

Få hjälp och supportGet help and support

Om du har en fråga om PowerApps, finns det flera sätt att få hjälp:If you have a question about PowerApps, there are several ways to get help:

  • Utforska referens- och steg för steg-avsnitten i navigeringsfönstret till vänster.Explore the step-by-step and reference topics in the navigation pane on the left.
  • Gå igenom kurserna i Handledd utbildning i egen takt.Work through the self-paced Guided Learning courses.
  • Läs och gör inlägg i PowerApps Community.Read and post in the PowerApps Community. Det här är en plats där alla som använder PowerApps kan skicka en fråga och andra kan svara.This is a place where anyone who uses PowerApps can post a question and others can answer. Innan du ställa en fråga, sök i communityn för att se om din fråga redan har ställts och besvarats.Before you post a question, search the community to see if your question has already been asked and answered.
  • Kolla in kommande webbseminarier, som kan hjälpa dig att utnyttja funktionerna i PowerApps.Check out the upcoming webinars, which can help you leverage the features and functions of PowerApps. Du kan också komma åt tidigare webbseminarier på begäran.You can also access past webinars on demand.
  • Skapa en supportbegäran för att få teknisk hjälp.Create a support ticket to get technical assistance. Om du är PowerApps-administratör för din organisation, kan du också öppna ett supportärende i administratörsportalen.If you're a PowerApps administrator for your organization, you can also open a support ticket in the admin portal.

Vi vill dessutom gärna ha din hjälp för att göra PowerApps så bra som möjligt!In addition, we want your help to make PowerApps great!

  • För att skicka ett tips om hur vi kan förbättra PowerApps, gå till PowerApps-idéer och berätta om ditt tips.To submit an idea for how we can make PowerApps better, go to PowerApps Ideas and tell us about it.
  • Om du vill rapportera ett problem som du har med PowerApps, gå till PowerApps Forum och ge oss information så att vi kan titta på problemet.To report an issue that you're having with PowerApps, go to the PowerApps Forum and provide details so we can look into it.