Adatforrások delegálásaDelegable data sources

Az Understand delegation (A delegálás ismertetése) című cikkben részletesen ismertetett delegálás azt jelenti, hogy a PowerApps delegálja az adatfeldolgozást az adatforrásnak ahelyett, hogy letöltené az adatokat az alkalmazásba helyi feldolgozásra.As outlined in detail in the Understand delegation article, delegation is where PowerApps will delegate the processing of data to the data source rather than moving data to the app for processing locally.

A delegálás csak táblázatos adatforrások esetén támogatott.Delegation is supported for tabular data sources only. A listában táblázatos adatforrások vannak felsorolva, és meg van adva, hogy azok támogatják-e a delegálást. A részleteket a következő szakasz tartalmazza.This list identifies tabular data sources and whether they support delegation, with details in the next section.

  • Common Data Service – IgenCommon Data Service - Yes
  • SharePoint – IgenSharePoint - Yes
  • SQL Server – IgenSQL Server - Yes
  • Dynamics 365 – IgenDynamics 365 - Yes
  • Salesforce – IgenSalesforce - Yes
  • Dynamics 365 for Operations – Egyelőre nemDynamics 365 for Operations - Not yet
  • Dynamics 365 for Financials – Egyelőre nemDynamics 365 for Financials - Not yet
  • Dynamics NAV – Egyelőre nemDynamics NAV - Not yet
  • Google Sheets – Egyelőre nemGoogle Sheets - Not yet

A lista folyamatosan bővül újabb táblázatos adatforrásokkal, illetve azok delegációjának támogatásával.More tabular data sources and delegation support for them are being added continuously.

Ez a dokumentum a delegáció támogatásának aktuális állapotát ismerteti adatforrásonként.This document lists the current state of supported delegation per data source.

ElőfeltételekPrerequisites

Az adatforrásokat és a delegáció támogatását leíró listaList of data sources and supported delegation

Az adatforrások és a delegálható függvények és predikátumok listája rendszeresen frissül, hogy tükrözze a delegálás PowerApps-beli támogatásának aktuális állapotát.This list of data sources and delegable functions and predicates will be updated periodically to reflect the current status of delegation support in PowerApps.

Legfelső szintű delegálható függvényekTop-level delegable functions

  Common Data ServiceCommon Data Service SharePointSharePoint SQL ServerSQL Server Dynamics 365Dynamics 365 SalesforceSalesforce
Average (Átlag)Average NemNo NemNo IgenYes NemNo NemNo
SzűrőFilter IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes
LookUp (Keresés)LookUp IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes
MaximumMax NemNo NemNo IgenYes NemNo NemNo
MinMin NemNo NemNo IgenYes NemNo NemNo
KeresésSearch Igen1Yes1 NemNo IgenYes IgenYes IgenYes
RendezésSort IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes
SortByColumnsSortByColumns IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes IgenYes
Sum (Összeg)Sum NemNo NemNo IgenYes NemNo NemNo

1Csak karakterláncmezők esetében1For string fields only

A Filter és a LookUp függvény delegálható predikátumaiFilter and LookUp delegable predicates

  Common Data ServiceCommon Data Service SharePointSharePoint SQL ServerSQL Server Dynamics 365Dynamics 365 SalesforceSalesforce
NotNot IgenYes NemNo IgenYes IgenYes IgenYes
IsBlankIsBlank NemNo NemNo IgenYes IgenYes NemNo
TrimEndsTrimEnds NemNo NemNo IgenYes NemNo NemNo
LenLen NemNo NemNo IgenYes NemNo NemNo
+, -+, - NemNo NemNo IgenYes NemNo NemNo
<, <=, =, <>, >, >=<, <=, =, <>, >, >= IgenYes Igen (csak =)Yes (only =) IgenYes IgenYes IgenYes
And (&&), Or (||), Not (!)And (&&), Or (||), Not (!) Igen2Yes2 Igen (kivéve Not(!))Yes (except Not(!)) IgenYes IgenYes IgenYes
inin NemNo NemNo IgenYes NemNo IgenYes
StartsWithStartsWith NemNo IgenYes NemNo NemNo NemNo

2Csak az operátorok esetében.2For operators only. Az And, az Or és a Not függvény nincs delegálva.And/Or/Not function not delegated.