NetTcpBindingElement Klasa

Definicja

Reprezentuje element XML, który określa powiązanie dla obsługi komunikatów TCP związanych z kanałem równorzędnym.Represents an XML element that specifies a binding for peer channel-specific TCP messaging.

public ref class NetTcpBindingElement : System::ServiceModel::Configuration::StandardBindingElement
public class NetTcpBindingElement : System.ServiceModel.Configuration.StandardBindingElement
type NetTcpBindingElement = class
    inherit StandardBindingElement
Public Class NetTcpBindingElement
Inherits StandardBindingElement
Dziedziczenie
Dziedziczenie
Pochodne

Uwagi

NetTcpBinding to bezpieczne, niezawodne i zoptymalizowane powiązanie odpowiednie dla komunikacji między komputerami.The netTcpBinding is a secure, reliable, optimized binding suitable for cross-machine communication. Domyślnie generuje stos komunikacji w czasie wykonywania za pomocą protokołu WS-ReliableMessaging w celu zapewnienia niezawodności, zabezpieczeń systemu Windows na potrzeby zabezpieczeń i uwierzytelniania komunikatów, protokołu TCP do dostarczania komunikatów oraz kodowania komunikatów binarnych.By default, it generates a run-time communication stack with WS-ReliableMessaging for reliability, Windows Security for message security and authentication, TCP for message delivery, and binary message encoding.

Konstruktory

NetTcpBindingElement()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy NetTcpBindingElement.Initializes a new instance of the NetTcpBindingElement class.

NetTcpBindingElement(String)

Inicjuje nowe wystąpienie NetTcpBindingElement klasy z określoną nazwą konfiguracji.Initializes a new instance of the NetTcpBindingElement class with the specified configuration name.

Właściwości

BindingElementType

Pobiera typ tego elementu konfiguracji.Gets the type of this configuration element.

CloseTimeout

Pobiera lub ustawia przedział czasu przewidziany na zakończenie operacji zamknięcia.Gets or sets the interval of time provided for a close operation to complete.

(Odziedziczone po StandardBindingElement)
CurrentConfiguration

Pobiera odwołanie do wystąpienia najwyższego poziomu Configuration , które reprezentuje hierarchię konfiguracji, do której ConfigurationElement należy bieżące wystąpienie.Gets a reference to the top-level Configuration instance that represents the configuration hierarchy that the current ConfigurationElement instance belongs to.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
ElementInformation

Pobiera ElementInformation obiekt, który zawiera informacje, które nie są dostosowywane i funkcje ConfigurationElement obiektu.Gets an ElementInformation object that contains the non-customizable information and functionality of the ConfigurationElement object.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
ElementProperty

Pobiera ConfigurationElementProperty obiekt, który reprezentuje ConfigurationElement sam obiekt.Gets the ConfigurationElementProperty object that represents the ConfigurationElement object itself.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
EvaluationContext

Pobiera ContextInformation obiekt dla ConfigurationElement obiektu.Gets the ContextInformation object for the ConfigurationElement object.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
HasContext

Pobiera wartość wskazującą, czy CurrentConfiguration Właściwość jest null .Gets a value that indicates whether the CurrentConfiguration property is null.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
HostNameComparisonMode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy nazwa hosta jest używana do uzyskiwania dostępu do usługi podczas dopasowywania identyfikatora URI.Gets or sets a value that indicates whether the hostname is used to reach the service when matching the URI.

Item[ConfigurationProperty]

Pobiera lub ustawia właściwość lub atrybut tego elementu konfiguracji.Gets or sets a property or attribute of this configuration element.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
Item[String]

Pobiera lub ustawia właściwość, atrybut lub element podrzędny tego elementu konfiguracji.Gets or sets a property, attribute, or child element of this configuration element.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
ListenBacklog

Pobiera lub ustawia wartość określającą maksymalną liczbę kanałów, które mogą oczekiwać na zaakceptowanie przez odbiornik.Gets or sets a value that specifies the maximum number of channels that can wait to be accepted on the listener.

LockAllAttributesExcept

Pobiera kolekcję zablokowanych atrybutów.Gets the collection of locked attributes.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
LockAllElementsExcept

Pobiera kolekcję zablokowanych elementów.Gets the collection of locked elements.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
LockAttributes

Pobiera kolekcję zablokowanych atrybutów.Gets the collection of locked attributes.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
LockElements

Pobiera kolekcję zablokowanych elementów.Gets the collection of locked elements.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
LockItem

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy element jest zablokowany.Gets or sets a value indicating whether the element is locked.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
MaxBufferPoolSize

Pobiera lub ustawia maksymalny rozmiar w bajtach dla puli buforów przechowującej komunikaty TCP przetwarzane przez powiązanie.Gets or sets the maximum size, in bytes, for a buffer pool that stores TCP messages processed by the binding.

MaxBufferSize

Pobiera lub ustawia wartość określającą maksymalny rozmiar buforu używany do przechowywania komunikatów w pamięci (w bajtach).Gets or sets a value that specifies the maximum size, in bytes, of the buffer used to store messages in memory.

MaxConnections

Pobiera lub ustawia wartość określającą maksymalną liczbę połączeń wychodzących i przychodzących, które usługa tworzy i akceptuje odpowiednio.Gets or sets a value that specifies the maximum number of outbound and inbound connections the service creates and accepts respectively.

MaxReceivedMessageSize

Pobiera lub ustawia maksymalny rozmiar komunikatu, który może zostać odebrany w kanale skonfigurowanym przy użyciu tego powiązania, w bajtach.Gets or sets the maximum size, in bytes, of a message that can be received on a channel configured with this binding.

Name

Pobiera lub ustawia nazwę powiązania.Gets or sets the name of the binding.

(Odziedziczone po StandardBindingElement)
OpenTimeout

Pobiera lub ustawia przedział czasu przewidziany na zakończenie operacji otwierania.Gets or sets the interval of time provided for an open operation to complete.

(Odziedziczone po StandardBindingElement)
PortSharingEnabled

Pobiera lub ustawia wartość logiczną określającą, czy włączone jest Udostępnianie portów TCP dla tego połączenia.Gets or sets a boolean value that specifies whether TCP port sharing is enabled for this connection.

Properties

Pobiera ConfigurationPropertyCollection wystąpienie, które zawiera kolekcję ConfigurationProperty obiektów, które mogą być atrybutami lub ConfigurationElement obiektami tego elementu konfiguracji.Gets a ConfigurationPropertyCollection instance that contains a collection of ConfigurationProperty objects that can be attributes or ConfigurationElement objects of this configuration element.

ReaderQuotas

Pobiera ograniczenia dotyczące złożoności komunikatów protokołu SOAP, które mogą być przetwarzane przez punkty końcowe skonfigurowane za pomocą tego powiązania.Gets the constraints on the complexity of SOAP messages that can be processed by endpoints configured with this binding.

ReceiveTimeout

Pobiera lub ustawia przedział czasu określony dla operacji odbioru.Gets or sets the interval of time provided for a receive operation to complete.

(Odziedziczone po StandardBindingElement)
ReliableSession

Pobiera element konfiguracji, który określa, czy niezawodne sesje są nawiązywane między punktami końcowymi kanałów.Gets a configuration element that specifies whether reliable sessions are established between channel endpoints.

Security

Pobiera typ zabezpieczeń, który ma być używany z tym powiązaniem.Gets the type of security to be used with this binding.

SendTimeout

Pobiera lub ustawia przedział czasu przewidziany na zakończenie operacji wysyłania.Gets or sets the interval of time provided for a send operation to complete.

(Odziedziczone po StandardBindingElement)
TransactionFlow

Pobiera lub ustawia wartość logiczną określającą, czy powiązanie obsługuje przepływy WS-Transactions.Gets or sets a Boolean value that specifies whether the binding supports flowing WS-Transactions.

TransactionProtocol

Pobiera lub ustawia protokół transakcji, który ma być używany z tym powiązaniem.Gets or sets the transaction protocol to be used with this binding.

TransferMode

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy komunikaty są buforowane, czy przesyłane strumieniowo, czy żądanie lub odpowiedź.Gets or sets a value that specifies whether messages are buffered or streamed or a request or response.

Metody

ApplyConfiguration(Binding)

Stosuje zawartość określonego powiązania do tego elementu konfiguracji powiązania.Applies the content of the specified binding to this binding configuration element.

(Odziedziczone po StandardBindingElement)
DeserializeElement(XmlReader, Boolean)

Odczytuje dane XML z pliku konfiguracyjnego.Reads XML from the configuration file.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
Equals(Object)

Porównuje bieżące ConfigurationElement wystąpienie do określonego obiektu.Compares the current ConfigurationElement instance to the specified object.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
GetHashCode()

Pobiera unikatową wartość reprezentującą bieżące ConfigurationElement wystąpienie.Gets a unique value representing the current ConfigurationElement instance.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
GetTransformedAssemblyString(String)

Zwraca przekształconą wersję określonej nazwy zestawu.Returns the transformed version of the specified assembly name.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
GetTransformedTypeString(String)

Zwraca przekształconą wersję określonej nazwy typu.Returns the transformed version of the specified type name.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
Init()

Ustawia ConfigurationElement obiekt do stanu początkowego.Sets the ConfigurationElement object to its initial state.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
InitializeDefault()

Służy do inicjowania domyślnego zestawu wartości dla ConfigurationElement obiektu.Used to initialize a default set of values for the ConfigurationElement object.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
InitializeFrom(Binding)

Inicjuje tę konfigurację powiązania z zawartością określonego powiązania.Initializes this binding configuration with the content of the specified binding.

IsModified()

Wskazuje, czy ten element konfiguracji został zmodyfikowany od czasu ostatniego zapisania lub załadowania, gdy jest zaimplementowany w klasie pochodnej.Indicates whether this configuration element has been modified since it was last saved or loaded, when implemented in a derived class.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
IsReadOnly()

Pobiera wartość wskazującą, czy ConfigurationElement obiekt jest tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the ConfigurationElement object is read-only.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
ListErrors(IList)

Dodaje błędy nieprawidłowej właściwości w tym ConfigurationElement obiekcie i we wszystkich podelementach do listy zakończonych.Adds the invalid-property errors in this ConfigurationElement object, and in all subelements, to the passed list.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnApplyConfiguration(Binding)

Stosuje określone powiązanie do tego NetNamedPipeBindingElement wystąpienia.Applies the specified binding to this NetNamedPipeBindingElement instance.

OnDeserializeUnrecognizedAttribute(String, String)

Pobiera wartość wskazującą, czy podczas deserializacji napotkano nieznany atrybut.Gets a value indicating whether an unknown attribute is encountered during deserialization.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
OnDeserializeUnrecognizedElement(String, XmlReader)

Pobiera wartość wskazującą, czy nieznany element został napotkany podczas deserializacji.Gets a value indicating whether an unknown element is encountered during deserialization.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
OnRequiredPropertyNotFound(String)

Zgłasza wyjątek, gdy wymagana właściwość nie zostanie znaleziona.Throws an exception when a required property is not found.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
PostDeserialize()

Wywoływana po deserializacji.Called after deserialization.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
PreSerialize(XmlWriter)

Wywoływana przed serializacji.Called before serialization.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
Reset(ConfigurationElement)

Resetuje stan wewnętrzny tego obiektu elementu konfiguracji, w tym blokady i kolekcje właściwości.Resets the internal state of this configuration element object, including the locks and the properties collections.

(Odziedziczone po StandardBindingElement)
ResetModified()

Resetuje wartość IsModified() metody do false po zaimplementowaniu w klasie pochodnej.Resets the value of the IsModified() method to false when implemented in a derived class.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
SerializeElement(XmlWriter, Boolean)

Zapisuje zawartość tego elementu konfiguracji w pliku konfiguracji w przypadku zaimplementowania w klasie pochodnej.Writes the contents of this configuration element to the configuration file when implemented in a derived class.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
SerializeToXmlElement(XmlWriter, String)

Zapisuje zewnętrzne Tagi tego elementu konfiguracji w pliku konfiguracji po zaimplementowaniu w klasie pochodnej.Writes the outer tags of this configuration element to the configuration file when implemented in a derived class.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
SetPropertyValue(ConfigurationProperty, Object, Boolean)

Ustawia właściwość na określoną wartość.Sets a property to the specified value.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
SetPropertyValueIfNotDefaultValue<T>(String, T)

Ustawia wartość właściwości dla elementu konfiguracji, jeśli wartość nie jest wartością domyślną.Sets the property value for the configuration element if the value is not the default value.

(Odziedziczone po ServiceModelConfigurationElement)
SetReadOnly()

Ustawia IsReadOnly() Właściwość dla ConfigurationElement obiektu i wszystkie podelementy.Sets the IsReadOnly() property for the ConfigurationElement object and all subelements.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
Unmerge(ConfigurationElement, ConfigurationElement, ConfigurationSaveMode)

Modyfikuje ConfigurationElement obiekt, aby usunąć wszystkie wartości, które nie powinny być zapisane.Modifies the ConfigurationElement object to remove all values that should not be saved.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)

Dotyczy

Zobacz też