Musíte vypnout nastavení Neznámé zdrojeYou need to turn off Unknown sources

Do zařízení s Androidem si můžete nainstalovat aplikace z různých umístění.Your Android device is able to install apps from multiple locations. Obchod Google Play nabízí spoustu aplikací pro většinu uživatelů.For most users, the Google Play Store has plenty of apps. Některé aplikace, například aplikace vytvořené vaší společností k internímu použití, se můžou instalovat z jiných webových obchodů.Some apps, such as apps developed by your company for internal use, may be installed from other marketplaces. Pokud byste aplikace instalovali z neověřených umístění, mohlo by to vést k problémům se zařízením a potenciálně způsobit problémy se zabezpečením.Installing apps from unverified locations can lead to issues with your device, and can potentially cause security problems. Vaše firemní podpora kvůli zabezpečení firemních dat rozhodla, že je nutné vypnout přístup k neznámým zdrojům.Your company support has decided that, to make sure your corporate data is secure, to turn off access to "Unknown sources".

Pokud se zobrazí zpráva „Musí se zakázat instalace z neznámých zdrojů“, budete muset přejít do části Nastavení > Zabezpečení (na některých zařízeních to může být Zamykací obrazovka a zabezpečení) a vypnout nastavení Neznámé zdroje.If you see the message, “Installation from Unknown sources must be disabled,” you need to go to Settings > Security (on some devices, this may be Lock screen and security instead), and turn off Unknown sources.

Když nastavení Neznámé zdroje vypnete, může trvat několik minut, než budete zařízení s Androidem moct znovu používat pro přístup k datům společnosti nebo školy.After you turn off Unknown sources, it may take a few minutes before you can continue to use your Android device to access company or school data.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.