SpotLight Klasa

Definicja

Obiekt jasny, który projektuje efekt w obszarze w kształcie stożka w określonym kierunku.Light object that projects its effect in a cone-shaped area along a specified direction.

public ref class SpotLight sealed : System::Windows::Media::Media3D::PointLightBase
public sealed class SpotLight : System.Windows.Media.Media3D.PointLightBase
type SpotLight = class
  inherit PointLightBase
Public NotInheritable Class SpotLight
Inherits PointLightBase
Dziedziczenie

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, SpotLight jak utworzyć w scenie 3-D.The following example shows how to create a SpotLight in a 3-D scene.

<!-- A SpotLight is used to light the scene. The InnerConeAngle and OuterConeAngle are used
   to control the size of the light cone created by the SpotLight. The Direction and Position
   properties determine where the SpotLight is pointing in the scene. In this example, the Position
   of the SpotLight is set so that the SpotLight is only illuminating the upper right-hand corner
   of the 3D object. -->
<ModelVisual3D>
 <ModelVisual3D.Content>
  <SpotLight x:Name="mySpotLight" InnerConeAngle="20" OuterConeAngle="20" Color="#FFFFFF" Direction="0,0,-1" 
   Position="1,1,6" Range="20"/>
 </ModelVisual3D.Content>
</ModelVisual3D>

Poniższy kod pokazuje cały przykład.The following code shows the entire sample.

<Page xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" >
 <DockPanel>
  <Viewbox>
   <Canvas Width="321" Height="201">

    <!-- The Viewport3D provides a rendering surface for 3-D visual content. -->
    <Viewport3D ClipToBounds="True" Width="150" Height="150" Canvas.Left="0" Canvas.Top="10">

     <!-- Defines the camera used to view the 3D object. -->
     <Viewport3D.Camera>
      <PerspectiveCamera Position="0,0,2" LookDirection="0,0,-1" FieldOfView="60" />
     </Viewport3D.Camera>

     <!-- The ModelVisual3D children contain the 3D models -->
     <Viewport3D.Children>
      <!-- A SpotLight is used to light the scene. The InnerConeAngle and OuterConeAngle are used
         to control the size of the light cone created by the SpotLight. The Direction and Position
         properties determine where the SpotLight is pointing in the scene. In this example, the Position
         of the SpotLight is set so that the SpotLight is only illuminating the upper right-hand corner
         of the 3D object. -->
      <ModelVisual3D>
       <ModelVisual3D.Content>
        <SpotLight x:Name="mySpotLight" InnerConeAngle="20" OuterConeAngle="20" Color="#FFFFFF" Direction="0,0,-1" 
         Position="1,1,6" Range="20"/>
       </ModelVisual3D.Content>
      </ModelVisual3D>
      <ModelVisual3D>
       <ModelVisual3D.Content>
        <GeometryModel3D>

         <!-- The geometry specifies the shape of the 3D plane. In this sample, a flat sheet is created. -->
         <GeometryModel3D.Geometry>
          <MeshGeometry3D
           TriangleIndices="0,1,2 3,4,5 "
           Normals="0,0,1 0,0,1 0,0,1 0,0,1 0,0,1 0,0,1 "
           TextureCoordinates="0,0 1,0 1,1 1,1 0,1 0,0 "
           Positions="-0.5,-0.5,0.5 0.5,-0.5,0.5 0.5,0.5,0.5 0.5,0.5,0.5 -0.5,0.5,0.5 -0.5,-0.5,0.5 " />
         </GeometryModel3D.Geometry>

         <!-- The material specifies the material applied to the 3D object. In this sample a linear gradient 
            covers the surface of the 3D object.-->
         <GeometryModel3D.Material>
          <MaterialGroup>
           <DiffuseMaterial>
            <DiffuseMaterial.Brush>
             <LinearGradientBrush StartPoint="0,0.5" EndPoint="1,0.5">
              <LinearGradientBrush.GradientStops>
               <GradientStop Color="Yellow" Offset="0" />
               <GradientStop Color="Red" Offset="0.25" />
               <GradientStop Color="Blue" Offset="0.75" />
               <GradientStop Color="LimeGreen" Offset="1" />
              </LinearGradientBrush.GradientStops>
             </LinearGradientBrush>
            </DiffuseMaterial.Brush>
           </DiffuseMaterial>
          </MaterialGroup>
         </GeometryModel3D.Material>
        </GeometryModel3D>
       </ModelVisual3D.Content>
      </ModelVisual3D>
     </Viewport3D.Children>

    </Viewport3D>
   </Canvas>
  </Viewbox>
 </DockPanel>
</Page>

Uwagi

SpotLightjest rodzajem PointLight, ponieważ ma pozycję, zakres i tłumienie.SpotLight is a kind of PointLight, since it has a position, range, and attenuation. Można jednak SpotLight również kontrolować kierunek, kształt i inne właściwości stożka efektu światła.However, SpotLight also allows you to control the direction, shape, and other properties of the cone of the light's effect.

Określ wartości OuterConeAngle (poza tym, które nie są oświetlone) i InnerConeAngle (w których wszystko jest w pełni oświetlone), aby zmienić efekt Spotlight.Specify values for OuterConeAngle (beyond which nothing is illuminated), and InnerConeAngle (within which everything is fully illuminated) to change the spotlighting effect.

Oświetlenie między zewnętrznym stożekem a zewnętrznym stożkiem jest wyłączone liniowo.Lighting between the outside of the inner cone and the outer cone falls off linearly.

![Diagram Spotlight] (~/add/media/spotlight-1.png "Diagram Spotlight")Spotlight diagram

Konstruktory

SpotLight()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SpotLight klasy.Initializes a new instance of the SpotLight class.

SpotLight(Color, Point3D, Vector3D, Double, Double)

Inicjuje nowe wystąpienie SpotLight klasy przy użyciu określonego koloru, położenia, kierunku i kątów.Initializes a new instance of the SpotLight class using the specified color, position, direction, and cone angles.

Pola

DirectionProperty

Identyfikuje właściwość Direction zależności.Identifies the Direction dependency property.

InnerConeAngleProperty

Identyfikuje właściwość InnerConeAngle zależności.Identifies the InnerConeAngle dependency property.

OuterConeAngleProperty

Identyfikuje właściwość OuterConeAngle zależności.Identifies the OuterConeAngle dependency property.

Właściwości

Bounds

Pobiera, który określa wyrównane do osi pole Model3Dograniczenia. Rect3DGets a Rect3D that specifies the axis-aligned bounding box of this Model3D.

(Odziedziczone po Model3D)
CanFreeze

Pobiera wartość wskazującą, czy obiekt może być niemodyfikowalny.Gets a value that indicates whether the object can be made unmodifiable.

(Odziedziczone po Freezable)
Color

Pobiera lub ustawia kolor światła.Gets or sets the color of the light.

(Odziedziczone po Light)
ConstantAttenuation

Pobiera lub ustawia stałą wartość, o jaką intensywność światła zmniejsza się z odległości.Gets or sets a constant value by which the intensity of the light diminishes over distance.

(Odziedziczone po PointLightBase)
DependencyObjectType

Pobiera DependencyObjectType, które zawijają typ CLRCLR tego wystąpienia.Gets the DependencyObjectType that wraps the CLRCLR type of this instance.

(Odziedziczone po DependencyObject)
Direction

Pobiera lub ustawia wartość Vector3D określającą kierunek, w którym projekty SpotLight są jasne.Gets or sets a Vector3D that specifies the direction in which the SpotLight projects its light.

Dispatcher

Dispatcher Pobiera ten DispatcherObject program jest skojarzony z.Gets the Dispatcher this DispatcherObject is associated with.

(Odziedziczone po DispatcherObject)
HasAnimatedProperties

Pobiera wartość wskazującą, czy co najmniej jeden AnimationClock obiekt jest skojarzony z żadną z właściwości zależności tego obiektu.Gets a value that indicates whether one or more AnimationClock objects is associated with any of this object's dependency properties.

(Odziedziczone po Animatable)
InnerConeAngle

Pobiera lub ustawia kąt określający proporcję SpotLightrzutu w kształcie stożka, w którym jasne w pełni oświetlone obiekty w scenie.Gets or sets an angle that specifies the proportion of a SpotLight's cone-shaped projection in which the light fully illuminates objects in the scene.

IsFrozen

Pobiera wartość wskazującą, czy obiekt jest obecnie modyfikowalny.Gets a value that indicates whether the object is currently modifiable.

(Odziedziczone po Freezable)
IsSealed

Pobiera wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest aktualnie zapieczętowane (tylko do odczytu).Gets a value that indicates whether this instance is currently sealed (read-only).

(Odziedziczone po DependencyObject)
LinearAttenuation

Pobiera lub ustawia wartość określającą liniową diminution intensywność światła w odległości.Gets or sets a value that specifies the linear diminution of the light's intensity over distance.

(Odziedziczone po PointLightBase)
OuterConeAngle

Pobiera lub ustawia kąt określający proporcję rzutowania w SpotLightkształcie stożka, poza którym światło nie świeci obiektów w scenie.Gets or sets an angle that specifies the proportion of a SpotLight's cone-shaped projection outside which the light does not illuminate objects in the scene.

Position

Pobiera lub ustawia wartość Point3D określającą położenie światła w przestrzeni świata.Gets or sets a Point3D that specifies the light's position in world space.

(Odziedziczone po PointLightBase)
QuadraticAttenuation

Pobiera lub ustawia wartość określającą diminution efektu światła w odległości obliczonej przez operację kwadratową.Gets or sets a value that specifies the diminution of the light's effect over distance, calculated by a quadratic operation.

(Odziedziczone po PointLightBase)
Range

Pobiera lub ustawia odległość, po której światło nie ma wpływu.Gets or sets the distance beyond which the light has no effect.

(Odziedziczone po PointLightBase)
Transform

Pobiera lub ustawia Transform3D zestaw dla modelu.Gets or sets the Transform3D set on the model.

(Odziedziczone po Model3D)

Metody

ApplyAnimationClock(DependencyProperty, AnimationClock)

Stosuje do określonego DependencyProperty. AnimationClockApplies an AnimationClock to the specified DependencyProperty. Jeśli właściwość jest już animowana, SnapshotAndReplace używane jest zachowanie podczas przedania.If the property is already animated, the SnapshotAndReplace handoff behavior is used.

(Odziedziczone po Animatable)
ApplyAnimationClock(DependencyProperty, AnimationClock, HandoffBehavior)

Stosuje do określonego DependencyProperty. AnimationClockApplies an AnimationClock to the specified DependencyProperty. Jeśli właściwość jest już animowana, zostanie użyta określona HandoffBehavior .If the property is already animated, the specified HandoffBehavior is used.

(Odziedziczone po Animatable)
BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline)

Stosuje animację do określonego DependencyProperty.Applies an animation to the specified DependencyProperty. Animacja jest uruchamiana, gdy Następna ramka jest renderowana.The animation is started when the next frame is rendered. Jeśli określona właściwość jest już animowana, SnapshotAndReplace używane jest zachowanie podczas przedania.If the specified property is already animated, the SnapshotAndReplace handoff behavior is used.

(Odziedziczone po Animatable)
BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline, HandoffBehavior)

Stosuje animację do określonego DependencyProperty.Applies an animation to the specified DependencyProperty. Animacja jest uruchamiana, gdy Następna ramka jest renderowana.The animation is started when the next frame is rendered. Jeśli określona właściwość jest już animowana, zostanie użyta określona HandoffBehavior .If the specified property is already animated, the specified HandoffBehavior is used.

(Odziedziczone po Animatable)
CheckAccess()

Określa, czy wątek wywołujący ma dostęp do DispatcherObjecttego.Determines whether the calling thread has access to this DispatcherObject.

(Odziedziczone po DispatcherObject)
ClearValue(DependencyProperty)

Czyści wartość lokalną właściwości.Clears the local value of a property. Właściwość, która ma zostać wyczyszczona, jest określana przez identyfikator DependencyProperty.The property to be cleared is specified by a DependencyProperty identifier.

(Odziedziczone po DependencyObject)
ClearValue(DependencyPropertyKey)

Czyści wartość lokalną właściwości tylko do odczytu.Clears the local value of a read-only property. Właściwość, która ma zostać wyczyszczona, jest określana przez DependencyPropertyKey.The property to be cleared is specified by a DependencyPropertyKey.

(Odziedziczone po DependencyObject)
Clone()

Tworzy modyfikowalny klon tego SpotLightelementu, tworząc głębokie kopie wartości tego obiektu.Creates a modifiable clone of this SpotLight, making deep copies of this object's values. Podczas kopiowania właściwości zależności ta metoda kopiuje odwołania do zasobów i powiązania danych (ale mogą nie być już rozpoznawane), ale nie ma animacji ani ich bieżących wartości.When copying dependency properties, this method copies resource references and data bindings (but they might no longer resolve) but not animations or their current values.

CloneCore(Freezable)

Sprawia, że wystąpienie jest klonem (głębokiej kopii) określonego Freezable przy użyciu podstawowych (nieanimowanych) wartości właściwości.Makes the instance a clone (deep copy) of the specified Freezable using base (non-animated) property values.

(Odziedziczone po Freezable)
CloneCurrentValue()

Tworzy modyfikowalny klon tego SpotLight obiektu, tworząc głębokie kopie bieżących wartości tego obiektu.Creates a modifiable clone of this SpotLight object, making deep copies of this object's current values. Odwołania do zasobów, powiązania danych i animacje nie są kopiowane, ale ich bieżące wartości to.Resource references, data bindings, and animations are not copied, but their current values are.

CloneCurrentValueCore(Freezable)

Sprawia, że wystąpienie jest modyfikowalnym klonem (głębokiej kopii) określonego Freezable przy użyciu bieżących wartości właściwości.Makes the instance a modifiable clone (deep copy) of the specified Freezable using current property values.

(Odziedziczone po Freezable)
CoerceValue(DependencyProperty)

Przekształca wartość określonej właściwości zależności.Coerces the value of the specified dependency property. W tym celu należy wywołać dowolną funkcję CoerceValueCallback określoną w metadanych właściwości dla właściwości zależności, która istnieje w DependencyObjectwywoływania.This is accomplished by invoking any CoerceValueCallback function specified in property metadata for the dependency property as it exists on the calling DependencyObject.

(Odziedziczone po DependencyObject)
CreateInstance()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Freezable.Initializes a new instance of the Freezable class.

(Odziedziczone po Freezable)
CreateInstanceCore()

Po zaimplementowaniu w klasie pochodnej tworzy nowe wystąpienie klasy pochodnej Freezable.When implemented in a derived class, creates a new instance of the Freezable derived class.

(Odziedziczone po Freezable)
Equals(Object)

Określa, czy podana DependencyObject jest równoważna z bieżącym DependencyObject.Determines whether a provided DependencyObject is equivalent to the current DependencyObject.

(Odziedziczone po DependencyObject)
Freeze()

Sprawia, że bieżący obiekt jest niemodyfikowalny i ustawia jego właściwość IsFrozen na true.Makes the current object unmodifiable and sets its IsFrozen property to true.

(Odziedziczone po Freezable)
FreezeCore(Boolean)

Sprawia, Animatable że ten obiekt jest niemodyfikowalny lub określa, czy można go nie modyfikować.Makes this Animatable object unmodifiable or determines whether it can be made unmodifiable.

(Odziedziczone po Animatable)
GetAnimationBaseValue(DependencyProperty)

Zwraca nieanimowaną wartość określonego DependencyPropertyelementu.Returns the non-animated value of the specified DependencyProperty.

(Odziedziczone po Animatable)
GetAsFrozen()

Tworzy zamrożoną kopię Freezableprzy użyciu podstawowych (nieanimowanych) wartości właściwości.Creates a frozen copy of the Freezable, using base (non-animated) property values. Ponieważ kopia jest zamrożona, wszelkie zamrożone obiekty podrzędne są kopiowane przez odwołanie.Because the copy is frozen, any frozen sub-objects are copied by reference.

(Odziedziczone po Freezable)
GetAsFrozenCore(Freezable)

Sprawia, że wystąpienie jest zablokowanym klonem określonego Freezable przy użyciu podstawowych (nieanimowanych) wartości właściwości.Makes the instance a frozen clone of the specified Freezable using base (non-animated) property values.

(Odziedziczone po Freezable)
GetCurrentValueAsFrozen()

Tworzy zamrożoną kopię Freezable przy użyciu bieżących wartości właściwości.Creates a frozen copy of the Freezable using current property values. Ponieważ kopia jest zamrożona, wszelkie zamrożone obiekty podrzędne są kopiowane przez odwołanie.Because the copy is frozen, any frozen sub-objects are copied by reference.

(Odziedziczone po Freezable)
GetCurrentValueAsFrozenCore(Freezable)

Sprawia, że bieżące wystąpienie jest zablokowanym klonem określonego Freezable.Makes the current instance a frozen clone of the specified Freezable. Jeśli obiekt ma animowane właściwości zależności, ich bieżące wartości animowane są kopiowane.If the object has animated dependency properties, their current animated values are copied.

(Odziedziczone po Freezable)
GetHashCode()

Pobiera kod skrótu dla tego DependencyObject.Gets a hash code for this DependencyObject.

(Odziedziczone po DependencyObject)
GetLocalValueEnumerator()

Tworzy wyspecjalizowany moduł wyliczający służący do określania, które właściwości zależności mają lokalnie ustawione wartości na tej DependencyObject.Creates a specialized enumerator for determining which dependency properties have locally set values on this DependencyObject.

(Odziedziczone po DependencyObject)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetValue(DependencyProperty)

Zwraca bieżącą obowiązującą wartość właściwości zależności w tym wystąpieniu DependencyObject.Returns the current effective value of a dependency property on this instance of a DependencyObject.

(Odziedziczone po DependencyObject)
InvalidateProperty(DependencyProperty)

Ponowna ocenuje wartość efektywną dla określonej właściwości zależności.Re-evaluates the effective value for the specified dependency property.

(Odziedziczone po DependencyObject)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnChanged()

Wywoływana, gdy bieżący obiekt Freezable jest modyfikowany.Called when the current Freezable object is modified.

(Odziedziczone po Freezable)
OnFreezablePropertyChanged(DependencyObject, DependencyObject)

Zapewnia, że DependencyObjectType dla elementu członkowskiego danych, który został właśnie ustawiony, są ustanowione odpowiednie wskaźniki kontekstu.Ensures that appropriate context pointers are established for a DependencyObjectType data member that has just been set.

(Odziedziczone po Freezable)
OnFreezablePropertyChanged(DependencyObject, DependencyObject, DependencyProperty)

Ten element członkowski obsługuje infrastrukturę Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This member supports the Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

(Odziedziczone po Freezable)
OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Przesłania DependencyObject implementację OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs), aby wywołać także wszystkie procedury obsługi Changed w odpowiedzi na zmianę właściwości zależności typu Freezable.Overrides the DependencyObject implementation of OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) to also invoke any Changed handlers in response to a changing dependency property of type Freezable.

(Odziedziczone po Freezable)
ReadLocalValue(DependencyProperty)

Zwraca wartość lokalną właściwości zależności, jeśli istnieje.Returns the local value of a dependency property, if it exists.

(Odziedziczone po DependencyObject)
ReadPreamble()

Zapewnia dostęp do Freezable z prawidłowego wątku.Ensures that the Freezable is being accessed from a valid thread. Dziedziczenia Freezable muszą wywoływać tę metodę na początku każdego interfejsu API, który odczytuje składowe danych, które nie są właściwościami zależności.Inheritors of Freezable must call this method at the beginning of any API that reads data members that are not dependency properties.

(Odziedziczone po Freezable)
SetCurrentValue(DependencyProperty, Object)

Ustawia wartość właściwości zależności bez zmiany jego źródła wartości.Sets the value of a dependency property without changing its value source.

(Odziedziczone po DependencyObject)
SetValue(DependencyProperty, Object)

Ustawia wartość lokalną właściwości zależności, określoną za pomocą identyfikatora właściwości zależności.Sets the local value of a dependency property, specified by its dependency property identifier.

(Odziedziczone po DependencyObject)
SetValue(DependencyPropertyKey, Object)

Ustawia wartość lokalną właściwości zależności tylko do odczytu, określoną przez DependencyPropertyKey identyfikator właściwości zależności.Sets the local value of a read-only dependency property, specified by the DependencyPropertyKey identifier of the dependency property.

(Odziedziczone po DependencyObject)
ShouldSerializeProperty(DependencyProperty)

Zwraca wartość wskazującą, czy procesy serializacji powinny serializować wartość dla podanej właściwości zależności.Returns a value that indicates whether serialization processes should serialize the value for the provided dependency property.

(Odziedziczone po DependencyObject)
ToString()

Tworzy reprezentację ciągu Model3D.Creates a string representation of the Model3D.

(Odziedziczone po Model3D)
ToString(IFormatProvider)

Tworzy reprezentację ciągu Model3D.Creates a string representation of the Model3D.

(Odziedziczone po Model3D)
VerifyAccess()

Wymusza, że wątek wywołujący ma dostęp do tego DispatcherObject.Enforces that the calling thread has access to this DispatcherObject.

(Odziedziczone po DispatcherObject)
WritePostscript()

Podnosi zdarzenie Changed dla Freezable i wywołuje jego metodę OnChanged().Raises the Changed event for the Freezable and invokes its OnChanged() method. Klasy, które pochodzą z Freezable powinny wywołać tę metodę na końcu każdego interfejsu API, który modyfikuje składowe klasy, które nie są przechowywane jako właściwości zależności.Classes that derive from Freezable should call this method at the end of any API that modifies class members that are not stored as dependency properties.

(Odziedziczone po Freezable)
WritePreamble()

Sprawdza, czy Freezable nie jest zamrożona i czy jest dostępny z prawidłowego kontekstu wątków.Verifies that the Freezable is not frozen and that it is being accessed from a valid threading context. dziedziczenia Freezable powinny wywołać tę metodę na początku każdego interfejsu API, który zapisuje dane w elementach członkowskich, które nie są właściwościami zależności.Freezable inheritors should call this method at the beginning of any API that writes to data members that are not dependency properties.

(Odziedziczone po Freezable)

Zdarzenia

Changed

Występuje, gdy Freezable lub obiekt, który zawiera, jest modyfikowany.Occurs when the Freezable or an object it contains is modified.

(Odziedziczone po Freezable)

Jawne implementacje interfejsu

IFormattable.ToString(String, IFormatProvider)

Formatuje wartość bieżącego wystąpienia w określonym formacie.Formats the value of the current instance using the specified format.

(Odziedziczone po Model3D)

Dotyczy