RIPEMD160 RIPEMD160 RIPEMD160 RIPEMD160 Class

Definice

Představuje abstraktní třídu, ze kterého dědí všechny implementace MD160 hashovacího algoritmu.Represents the abstract class from which all implementations of the MD160 hash algorithm inherit.

public ref class RIPEMD160 abstract : System::Security::Cryptography::HashAlgorithm
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public abstract class RIPEMD160 : System.Security.Cryptography.HashAlgorithm
type RIPEMD160 = class
  inherit HashAlgorithm
Public MustInherit Class RIPEMD160
Inherits HashAlgorithm
Dědičnost
Odvozené
Atributy

Příklady

Následující příklad kódu se vypočítá RIPEMD160 hodnota hash pro všechny soubory v adresáři.The following code example calculates the RIPEMD160 hash for all files in a directory.

using namespace System;
using namespace System::IO;
using namespace System::Security::Cryptography;

// Print the byte array in a readable format.
void PrintByteArray( array<Byte>^array )
{
  int i;
  for ( i = 0; i < array->Length; i++ )
  {
   Console::Write( String::Format( "{0:X2}", array[ i ] ) );
   if ( (i % 4) == 3 )
      Console::Write( " " );

  }
  Console::WriteLine();
}

int main()
{
  array<String^>^args = Environment::GetCommandLineArgs();
  if ( args->Length < 2 )
  {
   Console::WriteLine( "Usage: hashdir <directory>" );
   return 0;
  }

  try
  {
   
   // Create a DirectoryInfo object representing the specified directory.
   DirectoryInfo^ dir = gcnew DirectoryInfo( args[ 1 ] );
   
   // Get the FileInfo objects for every file in the directory.
   array<FileInfo^>^files = dir->GetFiles();
   
   // Initialize a RIPE160 hash object.
   RIPEMD160 ^ myRIPEMD160 = RIPEMD160Managed::Create();
   array<Byte>^hashValue;
   
   // Compute and print the hash values for each file in directory.
   System::Collections::IEnumerator^ myEnum = files->GetEnumerator();
   while ( myEnum->MoveNext() )
   {
     FileInfo^ fInfo = safe_cast<FileInfo^>(myEnum->Current);
     
     // Create a fileStream for the file.
     FileStream^ fileStream = fInfo->Open( FileMode::Open );
     
     // Compute the hash of the fileStream.
     hashValue = myRIPEMD160->ComputeHash( fileStream );
     
     // Write the name of the file to the Console.
     Console::Write( "{0}: ", fInfo->Name );
     
     // Write the hash value to the Console.
     PrintByteArray( hashValue );
     
     // Close the file.
     fileStream->Close();
   }
   return 0;
  }
  catch ( DirectoryNotFoundException^ ) 
  {
   Console::WriteLine( "Error: The directory specified could not be found." );
  }
  catch ( IOException^ ) 
  {
   Console::WriteLine( "Error: A file in the directory could not be accessed." );
  }

}

using System;
using System.IO;
using System.Security.Cryptography;
using System.Windows.Forms;

public class HashDirectory
{

  [STAThreadAttribute]
  public static void Main(String[] args)
  {
    string directory = "";
    if (args.Length < 1)
    {
      FolderBrowserDialog fbd = new FolderBrowserDialog();
      DialogResult dr = fbd.ShowDialog();
      if (dr == DialogResult.OK)
        directory = fbd.SelectedPath;
      else
      {
        Console.WriteLine("No directory selected.");
        return;
      }
    }
    else
      directory = args[0];
    try
    {
      // Create a DirectoryInfo object representing the specified directory.
      DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(directory);
      // Get the FileInfo objects for every file in the directory.
      FileInfo[] files = dir.GetFiles();
      // Initialize a RIPE160 hash object.
      RIPEMD160 myRIPEMD160 = RIPEMD160Managed.Create();
      byte[] hashValue;
      // Compute and print the hash values for each file in directory.
      foreach (FileInfo fInfo in files)
      {
        // Create a fileStream for the file.
        FileStream fileStream = fInfo.Open(FileMode.Open);
        // Be sure it's positioned to the beginning of the stream.
        fileStream.Position = 0;
        // Compute the hash of the fileStream.
        hashValue = myRIPEMD160.ComputeHash(fileStream);
        // Write the name of the file to the Console.
        Console.Write(fInfo.Name + ": ");
        // Write the hash value to the Console.
        PrintByteArray(hashValue);
        // Close the file.
        fileStream.Close();
      }
      return;
    }
    catch (DirectoryNotFoundException)
    {
      Console.WriteLine("Error: The directory specified could not be found.");
    }
    catch (IOException)
    {
      Console.WriteLine("Error: A file in the directory could not be accessed.");
    }
  }
  // Print the byte array in a readable format.
  public static void PrintByteArray(byte[] array)
  {
    int i;
    for (i = 0; i < array.Length; i++)
    {
      Console.Write(String.Format("{0:X2}", array[i]));
      if ((i % 4) == 3) Console.Write(" ");
    }
    Console.WriteLine();
  }
}
Imports System
Imports System.IO
Imports System.Security.Cryptography
Imports System.Windows.Forms

Public Class HashDirectory

  Public Shared Sub Main(ByVal args() As String)
    Dim directory As String
    If args.Length < 1 Then
      Dim fdb As New FolderBrowserDialog
      Dim dr As DialogResult = fdb.ShowDialog()
      If (dr = DialogResult.OK) Then
        directory = fdb.SelectedPath
      Else
        Console.WriteLine("No directory selected")
        Return
      End If
    Else
      directory = args(0)
    End If
    Try
      ' Create a DirectoryInfo object representing the specified directory.
      Dim dir As New DirectoryInfo(directory)
      ' Get the FileInfo objects for every file in the directory.
      Dim files As FileInfo() = dir.GetFiles()
      ' Initialize a RIPE160 hash object.
      Dim myRIPEMD160 As RIPEMD160 = RIPEMD160Managed.Create()
      Dim hashValue() As Byte
      ' Compute and print the hash values for each file in directory.
      Dim fInfo As FileInfo
      For Each fInfo In files
        ' Create a fileStream for the file.
        Dim fileStream As FileStream = fInfo.Open(FileMode.Open)
        ' Be sure it's positioned to the beginning of the stream.
        fileStream.Position = 0
        ' Compute the hash of the fileStream.
        hashValue = myRIPEMD160.ComputeHash(fileStream)
        ' Write the name of the file to the Console.
        Console.Write(fInfo.Name + ": ")
        ' Write the hash value to the Console.
        PrintByteArray(hashValue)
        ' Close the file.
        fileStream.Close()
      Next fInfo
      Return
    Catch DExc As DirectoryNotFoundException
      Console.WriteLine("Error: The directory specified could not be found.")
    Catch IOExc As IOException
      Console.WriteLine("Error: A file in the directory could not be accessed.")
    End Try

  End Sub

  ' Print the byte array in a readable format.
  Public Shared Sub PrintByteArray(ByVal array() As Byte)
    Dim i As Integer
    For i = 0 To array.Length - 1
      Console.Write(String.Format("{0:X2}", array(i)))
      If i Mod 4 = 3 Then
        Console.Write(" ")
      End If
    Next i
    Console.WriteLine()

  End Sub 'PrintByteArray
End Class

Poznámky

Hashovací funkce mapy binárních řetězců libovolné délky na malé binární řetězce pevné délky.Hash functions map binary strings of an arbitrary length to small binary strings of a fixed length. Funkce kryptografická hodnota hash má vlastnost, že je výpočetně najít tuto hodnotu hash na stejnou hodnotu; dva odlišné vstupy hodnoty hash dvou sad dat by měl odpovídat to znamená, pokud se odpovídající data také odpovídající.A cryptographic hash function has the property that it is computationally infeasible to find two distinct inputs that hash to the same value; that is, hashes of two sets of data should match if the corresponding data also matches. Malé změny v datech za následek velký nepředvídatelných změn v algoritmu hodnoty hash.Small changes to the data result in large unpredictable changes in the hash.

RIPEMD 160 je funkce 160bitovou kryptografické hodnoty hash.RIPEMD-160 is a 160-bit cryptographic hash function. Je určena pro použití jako náhrada pro funkce 128bitové hash MD4 MD5 a RIPEMD.It is intended for use as a replacement for the 128-bit hash functions MD4, MD5, and RIPEMD. RIPEMD byla vyvinuta v rámci EU projektu RIPE (závodu Integrity primitivy hodnocení, 1988 1992).RIPEMD was developed in the framework of the EU project RIPE (RACE Integrity Primitives Evaluation, 1988-1992).

Poznámka

RIPEMD160 byla nahrazena zabezpečené hashovací algoritmy SHA-256, SHA-512 a jejich odvozené třídy.RIPEMD160 has been superseded by the Secure Hash Algorithms SHA-256 and SHA-512 and their derived classes. SHA256 a SHA512 nabízejí lepší zabezpečení a výkon než RIPEMD160.SHA256 and SHA512 offer better security and performance than RIPEMD160. Použití RIPEMD160 pouze pro kompatibilitu s starší verze aplikace a data.Use RIPEMD160 only for compatibility with legacy applications and data.

Konstruktory

RIPEMD160() RIPEMD160() RIPEMD160() RIPEMD160()

Inicializuje novou instanci třídy RIPEMD160 třídy.Initializes a new instance of the RIPEMD160 class.

Metody

Clear() Clear() Clear() Clear()

Uvolní všechny prostředky používané HashAlgorithm třídy.Releases all resources used by the HashAlgorithm class.

(Inherited from HashAlgorithm)
ComputeHash(Byte[]) ComputeHash(Byte[]) ComputeHash(Byte[]) ComputeHash(Byte[])

Vypočítá hodnotu hash pro zadané bajtové pole.Computes the hash value for the specified byte array.

(Inherited from HashAlgorithm)
ComputeHash(Byte[], Int32, Int32) ComputeHash(Byte[], Int32, Int32) ComputeHash(Byte[], Int32, Int32) ComputeHash(Byte[], Int32, Int32)

Vypočítá hodnotu hash pro zadané oblasti zadané bajtové pole.Computes the hash value for the specified region of the specified byte array.

(Inherited from HashAlgorithm)
ComputeHash(Stream) ComputeHash(Stream) ComputeHash(Stream) ComputeHash(Stream)

Vypočítá hodnotu hash pro zadaná Stream objektu.Computes the hash value for the specified Stream object.

(Inherited from HashAlgorithm)
Create() Create() Create() Create()

Vytvoří instanci výchozí implementaci RIPEMD160 hashovací algoritmus.Creates an instance of the default implementation of the RIPEMD160 hash algorithm.

Create(String) Create(String) Create(String) Create(String)

Vytvoří instanci zadaného provádění RIPEMD160 hashovací algoritmus.Creates an instance of the specified implementation of the RIPEMD160 hash algorithm.

Dispose() Dispose() Dispose() Dispose()

Uvolní všechny prostředky používané aktuální instancí třídy HashAlgorithm třídy.Releases all resources used by the current instance of the HashAlgorithm class.

(Inherited from HashAlgorithm)
Dispose(Boolean) Dispose(Boolean) Dispose(Boolean) Dispose(Boolean)

Uvolní nespravované prostředky využívané třídou HashAlgorithm a volitelně také spravované prostředky.Releases the unmanaged resources used by the HashAlgorithm and optionally releases the managed resources.

(Inherited from HashAlgorithm)
Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Inherited from Object)
GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Inherited from Object)
GetType() GetType() GetType() GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
HashCore(Byte[], Int32, Int32) HashCore(Byte[], Int32, Int32) HashCore(Byte[], Int32, Int32) HashCore(Byte[], Int32, Int32)

Při přepisu v odvozené třídě, směrovat data zapsaná do objektu do hashovací algoritmus pro výpočet hodnoty hash.When overridden in a derived class, routes data written to the object into the hash algorithm for computing the hash.

(Inherited from HashAlgorithm)
HashCore(ReadOnlySpan<Byte>) HashCore(ReadOnlySpan<Byte>) HashCore(ReadOnlySpan<Byte>) HashCore(ReadOnlySpan<Byte>) Inherited from HashAlgorithm
HashFinal() HashFinal() HashFinal() HashFinal()

Při přepisu v odvozené třídě, dokončí výpočet hodnoty hash po poslední data zpracovává objekt kryptografické datového proudu.When overridden in a derived class, finalizes the hash computation after the last data is processed by the cryptographic stream object.

(Inherited from HashAlgorithm)
Initialize() Initialize() Initialize() Initialize()

Inicializuje implementace HashAlgorithm třídy.Initializes an implementation of the HashAlgorithm class.

(Inherited from HashAlgorithm)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Vytvoří Mělkou kopii aktuální Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Inherited from Object)
TransformBlock(Byte[], Int32, Int32, Byte[], Int32) TransformBlock(Byte[], Int32, Int32, Byte[], Int32) TransformBlock(Byte[], Int32, Int32, Byte[], Int32) TransformBlock(Byte[], Int32, Int32, Byte[], Int32)

Vypočítá hodnotu hash pro zadané oblasti vstupního bajtového pole a zkopíruje do zadané oblasti výstupního bajtového pole zadané oblasti vstupního bajtového pole.Computes the hash value for the specified region of the input byte array and copies the specified region of the input byte array to the specified region of the output byte array.

(Inherited from HashAlgorithm)
TransformFinalBlock(Byte[], Int32, Int32) TransformFinalBlock(Byte[], Int32, Int32) TransformFinalBlock(Byte[], Int32, Int32) TransformFinalBlock(Byte[], Int32, Int32)

Vypočítá hodnotu hash pro zadané oblasti zadané bajtové pole.Computes the hash value for the specified region of the specified byte array.

(Inherited from HashAlgorithm)
TryComputeHash(ReadOnlySpan<Byte>, Span<Byte>, Int32) TryComputeHash(ReadOnlySpan<Byte>, Span<Byte>, Int32) TryComputeHash(ReadOnlySpan<Byte>, Span<Byte>, Int32) TryComputeHash(ReadOnlySpan<Byte>, Span<Byte>, Int32) Inherited from HashAlgorithm
TryHashFinal(Span<Byte>, Int32) TryHashFinal(Span<Byte>, Int32) TryHashFinal(Span<Byte>, Int32) TryHashFinal(Span<Byte>, Int32) Inherited from HashAlgorithm

Vlastnosti

CanReuseTransform CanReuseTransform CanReuseTransform CanReuseTransform

Získá hodnotu označující, zda lze znovu použít aktuální transformace.Gets a value indicating whether the current transform can be reused.

(Inherited from HashAlgorithm)
CanTransformMultipleBlocks CanTransformMultipleBlocks CanTransformMultipleBlocks CanTransformMultipleBlocks

Při přepisu v odvozené třídě získá hodnotu, která udává, zda je možné transformovat více bloků.When overridden in a derived class, gets a value indicating whether multiple blocks can be transformed.

(Inherited from HashAlgorithm)
Hash Hash Hash Hash

Získá hodnotu kód Vypočítaný algoritmus hash.Gets the value of the computed hash code.

(Inherited from HashAlgorithm)
HashSize HashSize HashSize HashSize

Získá velikost v bitech, vypočtená hodnota hash.Gets the size, in bits, of the computed hash code.

(Inherited from HashAlgorithm)
InputBlockSize InputBlockSize InputBlockSize InputBlockSize

Při přepisu v odvozené třídě, získá velikost vstupní blok.When overridden in a derived class, gets the input block size.

(Inherited from HashAlgorithm)
OutputBlockSize OutputBlockSize OutputBlockSize OutputBlockSize

Při přepisu v odvozené třídě, získá výstupní velikost bloku.When overridden in a derived class, gets the output block size.

(Inherited from HashAlgorithm)

Pole

HashSizeValue HashSizeValue HashSizeValue HashSizeValue

Představuje velikost v bitech, vypočtená hodnota hash.Represents the size, in bits, of the computed hash code.

(Inherited from HashAlgorithm)
HashValue HashValue HashValue HashValue

Představuje hodnotu kód Vypočítaný algoritmus hash.Represents the value of the computed hash code.

(Inherited from HashAlgorithm)
State State State State

Představuje stav výpočet hodnoty hash.Represents the state of the hash computation.

(Inherited from HashAlgorithm)

Explicitní implementace rozhraní

IDisposable.Dispose() IDisposable.Dispose() IDisposable.Dispose() IDisposable.Dispose()

Uvolní nespravované prostředky využívané třídou HashAlgorithm a volitelně také spravované prostředky.Releases the unmanaged resources used by the HashAlgorithm and optionally releases the managed resources.

(Inherited from HashAlgorithm)

Platí pro

Viz také