Finansiella funktionerFinancial functions

De finansiella funktionerna i DAS används i formler som utför finansiella beräkningar, till exempel nuvärde och räntabilitet.Financial functions in DAX are used in formulas that perform financial calculations, such as net present value and rate of return. De här funktionerna liknar de finansiella funktioner som används i Microsoft Excel.These functions are similar to financial functions used in Microsoft Excel.

I den här kategorinIn this category

FunktionFunction BeskrivningDescription
ACCRINTACCRINT Returnerar den upplupna räntan för värdepapper med periodisk ränta.Returns the accrued interest for a security that pays periodic interest.
ACCRINTMACCRINTM Returnerar den upplupna räntan för värdepapper som ger avkastning på förfallodagen.Returns the accrued interest for a security that pays interest at maturity.
AMORDEGRCAMORDEGRC Returnerar avskrivningen för respektive redovisningsperiod.Returns the depreciation for each accounting period. Ungefär som AMORLINC, förutom att en avskrivningskoefficient används beroende på tillgångens livslängd.Similar to AMORLINC, except a depreciation coefficient is applied depending on the life of the assets.
AMORLINCAMORLINC Returnerar avskrivningen för respektive redovisningsperiod.Returns the depreciation for each accounting period.
COUPDAYBSCOUPDAYBS Returnerar antalet dagar från början av kupongperioden till likviddatumet.Returns the number of days from the beginning of a coupon period until its settlement date.
COUPDAYSCOUPDAYS Returnerar antalet dagar i kupongperioden som innehåller likviddatumet.Returns the number of days in the coupon period that contains the settlement date.
COUPDAYSNCCOUPDAYSNC Returnerar antalet dagar från likviddatumet till nästa kupongdatum.Returns the number of days from the settlement date to the next coupon date.
COUPNCDCOUPNCD Returnerar nästa kupongdatum efter likviddatumet.Returns the next coupon date after the settlement date.
COUPNUMCOUPNUM Returnerar antalet betalbara kuponger mellan likviddatumet och förfallodatumet avrundat uppåt till närmaste hela kupong.Returns the number of coupons payable between the settlement date and maturity date, rounded up to the nearest whole coupon.
COUPPCDCOUPPCD Returnerar föregående kupongdatum före likviddatumet.Returns the previous coupon date before the settlement date.
CUMIPMTCUMIPMT Returnerar den ackumulerade räntan på ett lån som betalats mellan start_period och end_period.Returns the cumulative interest paid on a loan between start_period and end_period.
CUMPRINCCUMPRINC Returnerar den ackumulerade amortering som har betalats för ett lån mellan start_period och end_period.Returns the cumulative principal paid on a loan between start_period and end_period.
DBDB Returnerar avskrivningen av en tillgång för en viss tidsperiod enligt metoden med fast degressiv avskrivning.Returns the depreciation of an asset for a specified period using the fixed-declining balance method.
DDBDDB Returnerar en tillgångs värdeminskning under en angiven period med hjälp av dubbel degressiv avskrivning eller någon annan metod du anger.Returns the depreciation of an asset for a specified period using the double-declining balance method or some other method you specify.
DISCDISC Returnerar diskonteringsräntan för ett värdepapper.Returns the discount rate for a security.
DOLLARDEDOLLARDE Omvandlar ett pris i dollar uttryckt som ett bråk, till exempel 1,02, till ett pris uttryckt som ett decimaltal.Converts a dollar price expressed as an integer part and a fraction part, such as 1.02, into a dollar price expressed as a decimal number.
DOLLARFRDOLLARFR Omvandlar ett pris i dollar uttryckt som ett bråk, till exempel 1,02, till ett pris uttryckt som ett decimaltal.Converts a dollar price expressed as an integer part and a fraction part, such as 1.02, into a dollar price expressed as a decimal number.
DURATIONDURATION Returnerar Macauley-varaktigheten för ett förmodat nominellt värde på 100 USD.Returns the Macauley duration for an assumed par value of $100.
EFFECTEFFECT Returnerar årlig effektiv ränta givet den nominella räntan och antalet räntebärande perioder per år.Returns the effective annual interest rate, given the nominal annual interest rate and the number of compounding periods per year.
FVFV Beräknar slutvärdet för en investering baserat på en fast räntesats.Calculates the future value of an investment based on a constant interest rate.
INTRATEINTRATE Returnerar räntan för ett betalt värdepapper.Returns the interest rate for a fully invested security.
IPMTIPMT Returnerar ränteinbetalningen en angiven period för en investering med konstanta periodiska betalningar och fast ränta.Returns the interest payment for a given period for an investment based on periodic, constant payments and a constant interest rate.
ISPMTISPMT Beräknar betald (eller mottagen) ränta för den angivna låneperioden (eller investeringen) med jämna amorteringar.Calculates the interest paid (or received) for the specified period of a loan (or investment) with even principal payments.
MDURATIONMDURATION Returnerar den modifierade Macaulay-varaktigheten för ett värdepapper med ett förmodat nominellt värde på 100 USD.Returns the modified Macauley duration for a security with an assumed par value of $100.
NOMINALNOMINAL Returnerar årlig nominell ränta givet den effektiva räntan och antalet räntebärande perioder per år.Returns the nominal annual interest rate, given the effective rate and the number of compounding periods per year.
NPERNPER Returnerar antal perioder för en investering baserat på periodiska, fasta betalningar och en fast ränta.Returns the number of periods for an investment based on periodic, constant payments and a constant interest rate.
ODDFPRICEODDFPRICE Returnerar priset per 100 USD nominellt värde för ett värdepapper med en udda (kort eller lång) första period.Returns the price per $100 face value of a security having an odd (short or long) first period.
ODDFYIELDODDFYIELD Returnerar avkastningen för ett värdepapper med en udda (kort eller lång) första period.Returns the yield of a security that has an odd (short or long) first period.
ODDLPRICEODDLPRICE Returnerar priset per 100 USD nominellt värde för ett värdepapper med en udda (kort eller lång) sista period.Returns the price per $100 face value of a security having an odd (short or long) last coupon period.
ODDLYIELDODDLYIELD Returnerar avkastningen för ett värdepapper med en udda (kort eller lång) sista period.Returns the yield of a security that has an odd (short or long) last period.
PDURATIONPDURATION Returnerar antalet perioder som krävs för att en investering ska nå ett visst värde.Returns the number of periods required by an investment to reach a specified value.
PMTPMT Beräknar betalningen för ett lån baserat på fasta betalningar och fast ränta.Calculates the payment for a loan based on constant payments and a constant interest rate.
PPMTPPMT Returnerar amorteringen en angiven period för en investering med ett konstant antal periodiska betalningar och fast ränta.Returns the payment on the principal for a given period for an investment based on periodic, constant payments and a constant interest rate.
PRICEPRICE Returnerar priset per 100 USD nominellt värde för ett värdepapper som ger periodisk ränta.Returns the price per $100 face value of a security that pays periodic interest.
PRICEDISCPRICEDISC Returnerar priset per 100 USD nominellt värde för diskonterade värdepapper.Returns the price per $100 face value of a discounted security.
PRICEMATPRICEMAT Returnerar priset per 100 USD nominellt värde för ett värdepapper som ger ränta på förfallodagen.Returns the price per $100 face value of a security that pays interest at maturity.
PVPV Beräknar nuvärdet för ett lån eller en investering baserat på en fast räntesats.Calculates the present value of a loan or an investment, based on a constant interest rate.
RATERATE Returnerar räntesatsen per period för en annuitet.Returns the interest rate per period of an annuity.
RECEIVEDRECEIVED Returnerar beloppet som erhålls på förfallodatumet för ett helt investerat värdepapper.Returns the amount received at maturity for a fully invested security.
RRIRRI Returnerar motsvarande ränta för en investerings tillväxt.Returns an equivalent interest rate for the growth of an investment.
SLNSLN Returnerar den linjära avskrivningen för en tillgång under en period.Returns the straight-line depreciation of an asset for one period.
SYDSYD Returnerar avskrivningssumman per år för en tillgång under en angiven period.Returns the sum-of-years' digits depreciation of an asset for a specified period.
TBILLEQTBILLEQ Returnerar motsvarande obligationsavkastning för en statsskuldväxel.Returns the bond-equivalent yield for a Treasury bill.
TBILLPRICETBILLPRICE Returnerar priset per 100 USD nominellt värde för en statsskuldväxel.Returns the price per $100 face value for a Treasury bill.
TBILLYIELDTBILLYIELD Returnerar avkastningen för en statsskuldväxel.Returns the yield for a Treasury bill.
VDBVDB Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven period eller del av period genom dubbel degressiv avskrivning eller annan metod som du anger.Returns the depreciation of an asset for any period you specify, including partial periods, using the double-declining balance method or some other method you specify.
XIRRXIRR Returnerar internräntan för ett schema med betalningsströmmar som inte nödvändigtvis är periodiska.Returns the internal rate of return for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic.
XNPVXNPV Returnerar det aktuella värdet för ett schema med betalningsströmmar som inte nödvändigtvis är periodiska.Returns the present value for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic.
YIELDYIELD Returnerar avkastningen för värdepapper med periodisk ränta.Returns the yield on a security that pays periodic interest.
YIELDDISCYIELDDISC Returnerar den årliga avkastningen för diskonterade värdepapper.Returns the annual yield for a discounted security.
YIELDMATYIELDMAT Returnerar den årliga avkastningen för värdepapper som ger avkastning på förfallodagen.Returns the annual yield of a security that pays interest at maturity.