Substitution Třída

Definice

Určuje oddíl na webové stránce v mezipaměti výstupu, která je vyjmuta z ukládání do mezipaměti.Specifies a section on an output-cached Web page that is exempt from caching. V tomto umístění se dynamický obsah načítá a nahrazuje Substitution ovládacím prvkem.At this location, dynamic content is retrieved and substituted for the Substitution control.

public ref class Substitution : System::Web::UI::Control
public class Substitution : System.Web.UI.Control
type Substitution = class
  inherit Control
Public Class Substitution
Inherits Control
Dědičnost
Substitution

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak přidat Substitution ovládací prvek deklarativně na webovou stránku v mezipaměti výstupu.The following code example demonstrates how to add a Substitution control declaratively to an output-cached Web page. Po načtení stránky se uživateli zobrazí aktuální datum a čas v popisku.When the page loads, the current date and time are displayed to the user in a label. Tato část stránky se ukládá do mezipaměti a aktualizuje se jenom každých 60 sekund.This section of the page is cached and updated only every 60 seconds. Když se Substitution ovládací prvek spustí, zavolá GetCurrentDateTime metodu.When the Substitution control executes, it calls the GetCurrentDateTime method. Řetězec vrácený uživatelem GetCurrentDateTime se zobrazí uživateli.The string returned by GetCurrentDateTime is displayed to the user. Tato část stránky není uložená v mezipaměti a aktualizuje se při každém obnovení stránky.This section of the page is not cached and is updated each time the page is refreshed.

<%@ outputcache duration="60" varybyparam="none" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server" language="C#"> 
 
 void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
 {
  // Display the current date and time in the label.
  // Output caching applies to this section of the page.
  CachedDateLabel.Text = DateTime.Now.ToString();  
 }
 
 // The Substitution control calls this method to retrieve
 // the current date and time. This section of the page
 // is exempt from output caching. 
 public static string GetCurrentDateTime (HttpContext context)
 {
  return DateTime.Now.ToString ();
 }
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
 <title>Substitution Class Example</title>
</head>
<body>
 <form id="form1" runat="server">
 
  <h3>Substitution Class Example</h3> 
  
  <p>This section of the page is not cached:</p>
  
  <asp:substitution id="Substitution1"
   methodname="GetCurrentDateTime"
   runat="Server">
  </asp:substitution>
  
  <br />
  
  <p>This section of the page is cached:</p>
  
  <asp:label id="CachedDateLabel"
   runat="Server">
  </asp:label>
  
  <br /><br />
  
  <asp:button id="RefreshButton"
   text="Refresh Page"
   runat="Server">
  </asp:button>   

 </form>
</body>
</html>
<%@ outputcache duration="60" varybyparam="none" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server" language="VB"> 
 
 Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
  ' Display the current date and time in the label.
  ' Output caching applies to this section of the page.
  CachedDateLabel.Text = DateTime.Now.ToString()
 End Sub
 
 ' The Substitution control calls this method to retrieve
 ' the current date and time. This section of the page
 ' is exempt from output caching. 
 Shared Function GetCurrentDateTime(ByVal context As HttpContext) As String
  Return DateTime.Now.ToString()
 End Function
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
 <title>Substitution Class Example</title>
</head>
<body>
 <form id="Form1" runat="server">
 
  <h3>Substitution Class Example</h3> 
  
  <p>This section of the page is not cached:</p>
  
  <asp:substitution id="Substitution1"
   methodname="GetCurrentDateTime"
   runat="Server">
  </asp:substitution>
  
  <br />
  
  <p>This section of the page is cached:</p>
  
  <asp:label id="CachedDateLabel"
   runat="Server">
  </asp:label>
  
  <br /><br />
  
  <asp:button id="RefreshButton"
   text="Refresh Page"
   runat="Server">
  </asp:button>   

 </form>
</body>
</html>

Poznámky

V tomto tématu:In this topic:

ÚvodIntroduction

Použijte Substitution ovládací prvek k určení oddílu na webové stránce v mezipaměti výstupu, kde chcete, aby byl dynamický obsah nahrazen pro ovládací prvek.Use the Substitution control to specify a section on an output-cached Web page where you want dynamic content substituted for the control. SubstitutionOvládací prvek nabízí zjednodušené řešení částečného ukládání stránek do mezipaměti pro stránky, kde je většina obsahu ukládána do mezipaměti.The Substitution control offers a simplified solution to partial page caching for pages where the majority of the content is cached. Můžete uložit výstup do mezipaměti celé stránky a potom pomocí Substitution ovládacích prvků určit části stránky, které jsou vyjmuty z ukládání do mezipaměti.You can output-cache the entire page, and then use Substitution controls to specify the parts of the page that are exempt from caching. Oblasti uložené v mezipaměti se provádějí jenom jednou a přehrávají se z mezipaměti, dokud nevyprší platnost položky mezipaměti nebo se nevyprázdní.Cached regions execute only once and are replayed from the cache until the cache entry expires or is purged. Dynamické oblasti se provádějí při každém vyžádání stránky.Dynamic regions execute each time the page is requested. Tento model ukládání do mezipaměti zjednodušuje kód pro stránky, které jsou primárně statické, protože není nutné zapouzdřit oddíly pro ukládání do mezipaměti v ovládacích prvcích webové uživatele.This caching model simplifies the code for pages that are primarily static, because you do not have to encapsulate the sections to cache in Web user controls. Tento model ukládání do mezipaměti je užitečný například v případě, že máte stránku, která obsahuje statický obsah, jako jsou například novinové příběhy, a AdRotator ovládací prvek, který zobrazuje reklamy.For example, this caching model is useful in a scenario where you have a page that contains static content, such as news stories, and an AdRotator control that displays advertisements. Příběhy novinek se nemění, což znamená, že mohou být uloženy do mezipaměti.The news stories do not change, which means that they can be cached. Nicméně pokaždé, když uživatel požádá o stránku, chcete zobrazit nové oznámení.However, each time a user requests the page, you want to display a new advertisement. AdRotatorOvládací prvek přímo podporuje substituci po mezipaměti a vykresluje novou reklamu při každém návratu stránky zpět bez ohledu na to, zda je stránka uložena do mezipaměti.The AdRotator control directly supports post-cache substitution and renders a new advertisement each time the page posts back, regardless of whether the page is cached.

Poznámka

Ovládací prvek lze umístit Substitution do uživatelského ovládacího prvku, který je obsažen na stránce v mezipaměti.You can place a Substitution control in a user control that is contained in a cached page. Ovládací prvek však nelze umístit Substitution do uživatelského ovládacího prvku v mezipaměti výstupu.However, you cannot place a Substitution control in an output-cached user control.

Když se Substitution ovládací prvek spustí, volá metodu, která vrací řetězec.When the Substitution control executes, it calls a method that returns a string. Řetězec, který metoda vrátí, je obsah, který se má zobrazit na stránce v umístění Substitution ovládacího prvku.The string that the method returns is the content to display on the page at the location of the Substitution control. Použijte MethodName vlastnost k určení názvu metody zpětného volání, která má být vyvolána, když se Substitution ovládací prvek spustí.Use the MethodName property to specify the name of the callback method to invoke when the Substitution control executes. Metoda zpětného volání, kterou zadáte, musí být statická metoda na stránce nebo uživatelském ovládacím prvku, který obsahuje Substitution ovládací prvek.The callback method that you specify must be a static method on the page or user control that contains the Substitution control. Signatura metody zpětného volání se musí shodovat s signaturou HttpResponseSubstitutionCallback delegáta, který přebírá HttpContext parametr a vrací řetězec.The signature for the callback method must match the signature for an HttpResponseSubstitutionCallback delegate that takes an HttpContext parameter and returns a string.

Chcete-li pracovat s výstupní mezipamětí stránky, můžete použít direktivu @ OutputCache , HttpCachePolicy třídu nebo Cache vlastnost.To manipulate the output cache for a page, you can use the @ OutputCache directive, the HttpCachePolicy class, or the Cache property. Další informace o ukládání stránek do mezipaměti najdete v tématu ukládání ASP.NET stránek do mezipaměti a část stránky ASP.NET do mezipaměti.For more information on caching pages, see Caching ASP.NET Pages and Caching Portions of an ASP.NET Page.

Jako alternativu k použití Substitution ovládacího prvku můžete také pomocí delegáta získat náhradní chování při ukládání do mezipaměti HttpResponseSubstitutionCallback .As an alternative to using the Substitution control, you can also get substitution caching behavior using a HttpResponseSubstitutionCallback delegate. Kromě toho můžete získat chování při ukládání do mezipaměti pro ovládací prvky, jako je například AdRotator ovládací prvek, který tuto funkci přímo podporuje.In addition, you can get substitution caching behavior on controls, such as the AdRotator control, that directly support this feature. Další informace najdete v tématu dynamické aktualizace částí stránky v mezipaměti.For more information, see Dynamically Updating Portions of a Cached Page.

Deklarativní syntaxeDeclarative Syntax

<asp:Substitution 
    EnableTheming="True|False" 
    EnableViewState="True|False" 
    ID="string" 
    MethodName="string" 
    OnDataBinding="DataBinding event handler" 
    OnDisposed="Disposed event handler" 
    OnInit="Init event handler" 
    OnLoad="Load event handler" 
    OnPreRender="PreRender event handler" 
    OnUnload="Unload event handler" 
    runat="server" 
    SkinID="string" 
    Visible="True|False" 
/> 

Konstruktory

Substitution()

Inicializuje novou instanci Substitution třídy.Initializes a new instance of the Substitution class.

Vlastnosti

Adapter

Načte pro ovládací prvek adaptér pro konkrétního prohlížeče.Gets the browser-specific adapter for the control.

(Zděděno od Control)
AppRelativeTemplateSourceDirectory

Získá nebo nastaví virtuální adresář nebo objekt relativní vzhledem k aplikaci Page UserControl , který obsahuje tento ovládací prvek.Gets or sets the application-relative virtual directory of the Page or UserControl object that contains this control.

(Zděděno od Control)
BindingContainer

Získá ovládací prvek, který obsahuje datovou vazbu tohoto ovládacího prvku.Gets the control that contains this control's data binding.

(Zděděno od Control)
ChildControlsCreated

Získá hodnotu, která označuje, zda byly vytvořeny podřízené ovládací prvky serverového ovládacího prvku.Gets a value that indicates whether the server control's child controls have been created.

(Zděděno od Control)
ClientID

Získá ID ovládacího prvku pro kód HTML, který je generován pomocí ASP.NET.Gets the control ID for HTML markup that is generated by ASP.NET.

(Zděděno od Control)
ClientIDMode

Získá nebo nastaví algoritmus, který se použije k vygenerování hodnoty ClientID Vlastnosti.Gets or sets the algorithm that is used to generate the value of the ClientID property.

(Zděděno od Control)
ClientIDSeparator

Získá hodnotu znaku představující znak oddělovače použitý ve ClientID Vlastnosti.Gets a character value representing the separator character used in the ClientID property.

(Zděděno od Control)
Context

Získá HttpContext objekt přidružený k ovládacímu prvku serveru pro aktuální webový požadavek.Gets the HttpContext object associated with the server control for the current Web request.

(Zděděno od Control)
Controls

Získává ControlCollection objekt, který představuje podřízené ovládací prvky pro zadaný serverový ovládací prvek v hierarchii uživatelského rozhraní.Gets a ControlCollection object that represents the child controls for a specified server control in the UI hierarchy.

(Zděděno od Control)
DataItemContainer

Získá odkaz na názvový kontejner, pokud implementuje názvový kontejner IDataItemContainer .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataItemContainer.

(Zděděno od Control)
DataKeysContainer

Získá odkaz na názvový kontejner, pokud implementuje názvový kontejner IDataKeysControl .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataKeysControl.

(Zděděno od Control)
DesignMode

Načte hodnotu, která označuje, zda je ovládací prvek používán na návrhové ploše.Gets a value indicating whether a control is being used on a design surface.

(Zděděno od Control)
EnableTheming

Získá nebo nastaví hodnotu označující, jestli se pro tento ovládací prvek použijí motivy.Gets or sets a value indicating whether themes apply to this control.

(Zděděno od Control)
EnableViewState

Získává nebo nastavuje hodnotu, která označuje, jestli ovládací prvek serveru zachovává svůj stav zobrazení, a stav zobrazení všech podřízených ovládacích prvků, které obsahuje, pro žádajícího klienta.Gets or sets a value indicating whether the server control persists its view state, and the view state of any child controls it contains, to the requesting client.

(Zděděno od Control)
Events

Načte seznam delegátů obslužných rutin událostí pro ovládací prvek.Gets a list of event handler delegates for the control. Tato vlastnost je jen ke čtení.This property is read-only.

(Zděděno od Control)
HasChildViewState

Získá hodnotu, která označuje, zda mají podřízené ovládací prvky aktuálního ovládacího prvku serveru všechna uložená nastavení stavu zobrazení.Gets a value indicating whether the current server control's child controls have any saved view-state settings.

(Zděděno od Control)
ID

Získá nebo nastaví programový identifikátor přiřazený ovládacímu prvku serveru.Gets or sets the programmatic identifier assigned to the server control.

(Zděděno od Control)
IdSeparator

Získá znak použitý k oddělení identifikátorů ovládacího prvku.Gets the character used to separate control identifiers.

(Zděděno od Control)
IsChildControlStateCleared

Získává hodnotu určující, zda ovládací prvky obsažené v rámci tohoto ovládacího prvku mají stav ovládacích prvků.Gets a value indicating whether controls contained within this control have control state.

(Zděděno od Control)
IsTrackingViewState

Získá hodnotu, která označuje, zda serverový ovládací prvek ukládá změny stavu zobrazení.Gets a value that indicates whether the server control is saving changes to its view state.

(Zděděno od Control)
IsViewStateEnabled

Načte hodnotu, která označuje, jestli je pro tento ovládací prvek povolený stav zobrazení.Gets a value indicating whether view state is enabled for this control.

(Zděděno od Control)
LoadViewStateByID

Načte hodnotu, která označuje, zda se ovládací prvek účastní načítání jeho stavu zobrazení ID místo indexu.Gets a value indicating whether the control participates in loading its view state by ID instead of index.

(Zděděno od Control)
MethodName

Získá nebo nastaví název metody zpětného volání, která se má vyvolat, když se Substitution ovládací prvek spustí.Gets or sets the name of the callback method to invoke when the Substitution control executes.

NamingContainer

Získá odkaz na kontejner názvového serveru ovládacího prvku, který vytvoří jedinečný obor názvů pro odlišení ovládacích prvků serveru se stejnou ID hodnotou vlastnosti.Gets a reference to the server control's naming container, which creates a unique namespace for differentiating between server controls with the same ID property value.

(Zděděno od Control)
Page

Získá odkaz na Page instanci, která obsahuje serverový ovládací prvek.Gets a reference to the Page instance that contains the server control.

(Zděděno od Control)
Parent

Získá odkaz na nadřazený ovládací prvek serveru ovládacího prvku v hierarchii ovládacích prvků stránky.Gets a reference to the server control's parent control in the page control hierarchy.

(Zděděno od Control)
RenderingCompatibility

Získá hodnotu, která určuje verzi ASP.NET, s jakou bude HTML vykresleno kompatibilní.Gets a value that specifies the ASP.NET version that rendered HTML will be compatible with.

(Zděděno od Control)
Site

Získá informace o kontejneru, který je hostitelem aktuálního ovládacího prvku, když je vykreslen na návrhové ploše.Gets information about the container that hosts the current control when rendered on a design surface.

(Zděděno od Control)
SkinID

Získá nebo nastaví vzhled, který má být použit pro ovládací prvek.Gets or sets the skin to apply to the control.

(Zděděno od Control)
TemplateControl

Získá nebo nastaví odkaz na šablonu, která obsahuje tento ovládací prvek.Gets or sets a reference to the template that contains this control.

(Zděděno od Control)
TemplateSourceDirectory

Načte virtuální adresář Page nebo obsahující UserControl aktuální serverový ovládací prvek.Gets the virtual directory of the Page or UserControl that contains the current server control.

(Zděděno od Control)
UniqueID

Získá jedinečný a hierarchicky kvalifikovaný identifikátor pro serverový ovládací prvek.Gets the unique, hierarchically qualified identifier for the server control.

(Zděděno od Control)
ValidateRequestMode

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli ovládací prvek kontroluje vstup klienta z prohlížeče pro potenciálně nebezpečné hodnoty.Gets or sets a value that indicates whether the control checks client input from the browser for potentially dangerous values.

(Zděděno od Control)
ViewState

Získá slovník informací o stavu, který umožňuje uložit a obnovit stav zobrazení ovládacího prvku serveru napříč několika požadavky na stejnou stránku.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a server control across multiple requests for the same page.

(Zděděno od Control)
ViewStateIgnoresCase

Načte hodnotu, která označuje, zda StateBag se v objektu nerozlišují velká a malá písmena.Gets a value that indicates whether the StateBag object is case-insensitive.

(Zděděno od Control)
ViewStateMode

Získá nebo nastaví režim stavu zobrazení tohoto ovládacího prvku.Gets or sets the view-state mode of this control.

(Zděděno od Control)
Visible

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli je serverový ovládací prvek vykreslený jako uživatelské rozhraní na stránce.Gets or sets a value that indicates whether a server control is rendered as UI on the page.

(Zděděno od Control)

Metody

AddedControl(Control, Int32)

Volá se po přidání podřízeného ovládacího prvku do Controls kolekce Control objektu.Called after a child control is added to the Controls collection of the Control object.

(Zděděno od Control)
AddParsedSubObject(Object)

Oznamuje ovládacímu prvku serveru, že došlo k analýze prvku, buď XML nebo HTML, a přidá prvek do objektu serverového ovládacího prvku ControlCollection .Notifies the server control that an element, either XML or HTML, was parsed, and adds the element to the server control's ControlCollection object.

(Zděděno od Control)
ApplyStyleSheetSkin(Page)

Aplikuje vlastnosti stylu definované v šabloně stylů stránky na ovládací prvek.Applies the style properties defined in the page style sheet to the control.

(Zděděno od Control)
BeginRenderTracing(TextWriter, Object)

Spustí trasování dat pro vykreslování v době návrhu.Begins design-time tracing of rendering data.

(Zděděno od Control)
BuildProfileTree(String, Boolean)

Shromažďuje informace o ovládacím prvku serveru a poskytuje ho do Trace vlastnosti, která se zobrazí, pokud je pro stránku povoleno trasování.Gathers information about the server control and delivers it to the Trace property to be displayed when tracing is enabled for the page.

(Zděděno od Control)
ClearCachedClientID()

Nastaví hodnotu uloženou v mezipaměti ClientID na null .Sets the cached ClientID value to null.

(Zděděno od Control)
ClearChildControlState()

Odstraní informace o stavu ovládacího prvku pro podřízené ovládací prvky serverového ovládacího prvku.Deletes the control-state information for the server control's child controls.

(Zděděno od Control)
ClearChildState()

Odstraní informace o stavu zobrazení a stavu ovládacího prvku pro všechny podřízené ovládací prvky serverového ovládacího prvku.Deletes the view-state and control-state information for all the server control's child controls.

(Zděděno od Control)
ClearChildViewState()

Odstraní informace o stavu zobrazení pro všechny podřízené ovládací prvky serverového ovládacího prvku.Deletes the view-state information for all the server control's child controls.

(Zděděno od Control)
ClearEffectiveClientIDMode()

Nastaví ClientIDMode vlastnost aktuální instance ovládacího prvku a všech podřízených ovládacích prvků na Inherit .Sets the ClientIDMode property of the current control instance and of any child controls to Inherit.

(Zděděno od Control)
CreateChildControls()

Volá se rozhraním stránky ASP.NET k oznamování serverovým ovládacím prvkům, které používají implementaci založenou na složení, k vytvoření všech podřízených ovládacích prvků, které obsahují při přípravě pro publikování zpět nebo vykreslování.Called by the ASP.NET page framework to notify server controls that use composition-based implementation to create any child controls they contain in preparation for posting back or rendering.

(Zděděno od Control)
CreateControlCollection()

Vrátí EmptyControlCollection objekt, který označuje, že Substitution ovládací prvek nepodporuje podřízené ovládací prvky.Returns an EmptyControlCollection object, indicating that the Substitution control does not support child controls.

DataBind()

Váže zdroj dat k vyvolanému ovládacímu prvku serveru a všem jeho podřízeným ovládacím prvkům.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls.

(Zděděno od Control)
DataBind(Boolean)

Váže zdroj dat na vyvolaný serverový ovládací prvek a všechny jeho podřízené ovládací prvky s možností vyvolání DataBinding události.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls with an option to raise the DataBinding event.

(Zděděno od Control)
DataBindChildren()

Váže zdroj dat k podřízeným ovládacím prvkům serverového ovládacího prvku.Binds a data source to the server control's child controls.

(Zděděno od Control)
Dispose()

Umožňuje serverový ovládací prvek provést finální vyčištění před jeho uvolněním z paměti.Enables a server control to perform final clean up before it is released from memory.

(Zděděno od Control)
EndRenderTracing(TextWriter, Object)

Ukončí trasování dat pro vykreslování v době návrhu.Ends design-time tracing of rendering data.

(Zděděno od Control)
EnsureChildControls()

Určuje, zda ovládací prvek serveru obsahuje podřízené ovládací prvky.Determines whether the server control contains child controls. Pokud tomu tak není, vytvoří podřízené ovládací prvky.If it does not, it creates child controls.

(Zděděno od Control)
EnsureID()

Vytvoří identifikátor pro ovládací prvky, které nemají přiřazen identifikátor.Creates an identifier for controls that do not have an identifier assigned.

(Zděděno od Control)
Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
FindControl(String)

Vyhledá v aktuálním názvovém kontejneru serverový ovládací prvek se zadaným id parametrem.Searches the current naming container for a server control with the specified id parameter.

(Zděděno od Control)
FindControl(String, Int32)

Vyhledá v aktuálním názvovém kontejneru serverový ovládací prvek se zadaným id a celočíselným pathOffset parametrem, který pomáhá hledání.Searches the current naming container for a server control with the specified id and an integer, specified in the pathOffset parameter, which aids in the search. Tuto verzi metody byste neměli přepsat FindControl .You should not override this version of the FindControl method.

(Zděděno od Control)
Focus()

Nastaví fokus vstupu na ovládací prvek.Sets input focus to a control.

(Zděděno od Control)
GetDesignModeState()

Načte data v době návrhu ovládacího prvku.Gets design-time data for a control.

(Zděděno od Control)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetRouteUrl(Object)

Získá adresu URL, která odpovídá sadě parametrů trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Zděděno od Control)
GetRouteUrl(RouteValueDictionary)

Získá adresu URL, která odpovídá sadě parametrů trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Zděděno od Control)
GetRouteUrl(String, Object)

Získá adresu URL, která odpovídá sadě parametrů směrování a názvu trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Zděděno od Control)
GetRouteUrl(String, RouteValueDictionary)

Získá adresu URL, která odpovídá sadě parametrů směrování a názvu trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Zděděno od Control)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
GetUniqueIDRelativeTo(Control)

Vrátí předem stanovenou část UniqueID vlastnosti určeného ovládacího prvku.Returns the prefixed portion of the UniqueID property of the specified control.

(Zděděno od Control)
HasControls()

Určuje, zda serverový ovládací prvek obsahuje podřízené ovládací prvky.Determines if the server control contains any child controls.

(Zděděno od Control)
HasEvents()

Vrací hodnotu určující, zda jsou události registrovány pro ovládací prvek nebo jakékoli podřízené ovládací prvky.Returns a value indicating whether events are registered for the control or any child controls.

(Zděděno od Control)
IsLiteralContent()

Určuje, zda ovládací prvek Server obsahuje pouze literálový obsah.Determines if the server control holds only literal content.

(Zděděno od Control)
LoadControlState(Object)

Obnoví informace o stavu ovládacího prvku z předchozí žádosti o stránku uložené SaveControlState() metodou.Restores control-state information from a previous page request that was saved by the SaveControlState() method.

(Zděděno od Control)
LoadViewState(Object)

Obnoví informace o stavu zobrazení z předchozí žádosti o stránku uložené SaveViewState() metodou.Restores view-state information from a previous page request that was saved by the SaveViewState() method.

(Zděděno od Control)
MapPathSecure(String)

Načte fyzickou cestu, na kterou je namapována virtuální cesta, buď absolutní, nebo relativní.Retrieves the physical path that a virtual path, either absolute or relative, maps to.

(Zděděno od Control)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
OnBubbleEvent(Object, EventArgs)

Určuje, zda je událost ovládacího prvku Server předána hierarchii ovládacích prvků serveru uživatelského rozhraní stránky.Determines whether the event for the server control is passed up the page's UI server control hierarchy.

(Zděděno od Control)
OnDataBinding(EventArgs)

Vyvolá DataBinding událost.Raises the DataBinding event.

(Zděděno od Control)
OnInit(EventArgs)

Vyvolá Init událost.Raises the Init event.

(Zděděno od Control)
OnLoad(EventArgs)

Vyvolá Load událost.Raises the Load event.

(Zděděno od Control)
OnPreRender(EventArgs)

Vyvolá PreRender událost.Raises the PreRender event.

OnUnload(EventArgs)

Vyvolá Unload událost.Raises the Unload event.

(Zděděno od Control)
OpenFile(String)

Načte soubor, který Stream se použije ke čtení souboru.Gets a Stream used to read a file.

(Zděděno od Control)
RaiseBubbleEvent(Object, EventArgs)

Přiřadí všechny zdroje události a její informace nadřazenému ovládacímu prvku.Assigns any sources of the event and its information to the control's parent.

(Zděděno od Control)
RemovedControl(Control)

Volá se po odebrání podřízeného ovládacího prvku z Controls kolekce Control objektu.Called after a child control is removed from the Controls collection of the Control object.

(Zděděno od Control)
Render(HtmlTextWriter)

Odesílá obsah ovládacího prvku serveru do poskytnutého HtmlTextWriter objektu, který zapisuje obsah, který má být vykreslen na klientovi.Sends server control content to a provided HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client.

RenderChildren(HtmlTextWriter)

Vypíše obsah podřízených ovládacích prvků serveru do poskytnutého HtmlTextWriter objektu, který zapisuje obsah, který má být vykreslen na klientovi.Outputs the content of a server control's children to a provided HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client.

(Zděděno od Control)
RenderControl(HtmlTextWriter)

Vypíše obsah ovládacího prvku serveru na poskytnutý HtmlTextWriter objekt a uloží trasovací informace o ovládacím prvku, pokud je povoleno trasování.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object and stores tracing information about the control if tracing is enabled.

(Zděděno od Control)
RenderControl(HtmlTextWriter, ControlAdapter)

Vytvoří výstup obsahu ovládacího prvku serveru pro zadaný HtmlTextWriter objekt pomocí poskytnutého ControlAdapter objektu.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object using a provided ControlAdapter object.

(Zděděno od Control)
ResolveAdapter()

Získá adaptér ovládacího prvku, který je zodpovědný za vykreslení zadaného ovládacího prvku.Gets the control adapter responsible for rendering the specified control.

(Zděděno od Control)
ResolveClientUrl(String)

Získá adresu URL, kterou může použít prohlížeč.Gets a URL that can be used by the browser.

(Zděděno od Control)
ResolveUrl(String)

Převede adresu URL na tu, která je použitelná na žádajícím klientovi.Converts a URL into one that is usable on the requesting client.

(Zděděno od Control)
SaveControlState()

Uloží všechny změny stavu ovládacího prvku serveru, ke kterým došlo od okamžiku, kdy byla stránka odeslána zpět na server.Saves any server control state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Zděděno od Control)
SaveViewState()

Uloží všechny změny v ovládacím prvku serveru, ke kterým došlo od okamžiku, kdy byla stránka publikována zpět na server.Saves any server control view-state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Zděděno od Control)
SetDesignModeState(IDictionary)

Nastaví data při návrhu ovládacího prvku.Sets design-time data for a control.

(Zděděno od Control)
SetRenderMethodDelegate(RenderMethod)

Přiřadí delegáta obslužné rutiny události, aby vykreslil serverový ovládací prvek a jeho obsah do svého nadřazeného ovládacího prvku.Assigns an event handler delegate to render the server control and its content into its parent control.

(Zděděno od Control)
SetTraceData(Object, Object)

Nastaví data trasování pro trasování vykreslování dat při návrhu pomocí klíče dat trasování a hodnoty dat trasování.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the trace data key and the trace data value.

(Zděděno od Control)
SetTraceData(Object, Object, Object)

Nastaví data trasování pro trasování vykreslování dat při návrhu, pomocí sledovaného objektu, klíče trasování dat a hodnoty dat trasování.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the traced object, the trace data key, and the trace data value.

(Zděděno od Control)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)
TrackViewState()

Způsobí sledování změn stavu zobrazení na ovládacím prvku serveru tak, aby mohly být uloženy v objektu ovládacího prvku serveru StateBag .Causes tracking of view-state changes to the server control so they can be stored in the server control's StateBag object. Tento objekt je přístupný prostřednictvím ViewState Vlastnosti.This object is accessible through the ViewState property.

(Zděděno od Control)

Události

DataBinding

Nastane, pokud se serverový ovládací prvek váže ke zdroji dat.Occurs when the server control binds to a data source.

(Zděděno od Control)
Disposed

Nastane, pokud se serverový ovládací prvek uvolní z paměti, což je poslední fáze životního cyklu řízení serveru, když se požaduje stránka ASP.NET.Occurs when a server control is released from memory, which is the last stage of the server control lifecycle when an ASP.NET page is requested.

(Zděděno od Control)
Init

Nastane při inicializaci ovládacího prvku serveru, který je prvním krokem v jeho životním cyklu.Occurs when the server control is initialized, which is the first step in its lifecycle.

(Zděděno od Control)
Load

Nastane, pokud je serverový ovládací prvek načten do Page objektu.Occurs when the server control is loaded into the Page object.

(Zděděno od Control)
PreRender

Nastane po Control načtení objektu, ale před jeho vykreslením.Occurs after the Control object is loaded but prior to rendering.

(Zděděno od Control)
Unload

Vyvolá se v případě, že je serverový ovládací prvek uvolněn z paměti.Occurs when the server control is unloaded from memory.

(Zděděno od Control)

Explicitní implementace rozhraní

IControlBuilderAccessor.ControlBuilder

Popis tohoto člena naleznete v tématu ControlBuilder .For a description of this member, see ControlBuilder.

(Zděděno od Control)
IControlDesignerAccessor.GetDesignModeState()

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetDesignModeState() .For a description of this member, see GetDesignModeState().

(Zděděno od Control)
IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary)

Popis tohoto člena naleznete v tématu SetDesignModeState(IDictionary) .For a description of this member, see SetDesignModeState(IDictionary).

(Zděděno od Control)
IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control)

Popis tohoto člena naleznete v tématu SetOwnerControl(Control) .For a description of this member, see SetOwnerControl(Control).

(Zděděno od Control)
IControlDesignerAccessor.UserData

Popis tohoto člena naleznete v tématu UserData .For a description of this member, see UserData.

(Zděděno od Control)
IDataBindingsAccessor.DataBindings

Popis tohoto člena naleznete v tématu DataBindings .For a description of this member, see DataBindings.

(Zděděno od Control)
IDataBindingsAccessor.HasDataBindings

Popis tohoto člena naleznete v tématu HasDataBindings .For a description of this member, see HasDataBindings.

(Zděděno od Control)
IExpressionsAccessor.Expressions

Popis tohoto člena naleznete v tématu Expressions .For a description of this member, see Expressions.

(Zděděno od Control)
IExpressionsAccessor.HasExpressions

Popis tohoto člena naleznete v tématu HasExpressions .For a description of this member, see HasExpressions.

(Zděděno od Control)
IParserAccessor.AddParsedSubObject(Object)

Popis tohoto člena naleznete v tématu AddParsedSubObject(Object) .For a description of this member, see AddParsedSubObject(Object).

(Zděděno od Control)

Metody rozšíření

FindDataSourceControl(Control)

Vrátí zdroj dat, který je přidružen k ovládacímu prvku dat pro určený ovládací prvek.Returns the data source that is associated with the data control for the specified control.

FindFieldTemplate(Control, String)

Vrátí šablonu pole pro zadaný sloupec v názvovém kontejneru zadaného ovládacího prvku.Returns the field template for the specified column in the specified control's naming container.

FindMetaTable(Control)

Vrátí objekt meta objektu obsahujícího ovládací prvek dat.Returns the metatable object for the containing data control.

Platí pro

Viz také