PasswordRecovery Třída

Definice

Poskytuje prvky uživatelského rozhraní (UI), které uživateli umožňují obnovit nebo obnovit ztracené heslo a přijímat ho e-mailem.Provides user interface (UI) elements that enable a user to recover or reset a lost password and receive it in email.

public ref class PasswordRecovery : System::Web::UI::WebControls::CompositeControl
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
public class PasswordRecovery : System.Web.UI.WebControls.CompositeControl
[<System.ComponentModel.Bindable(false)>]
type PasswordRecovery = class
  inherit CompositeControl
Public Class PasswordRecovery
Inherits CompositeControl
Dědičnost
Atributy

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje použití PasswordRecovery ovládacího prvku.The following code example demonstrates using the PasswordRecovery control.

<%@ Page Language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  
  // Set the field label background color if the user name is not found.
  void PasswordRecovery1_UserLookupError(object sender, System.EventArgs e)
  {
    PasswordRecovery1.LabelStyle.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
  }
  
  // Reset the field label background color.
  void PasswordRecovery1_Load(object sender, System.EventArgs e)
  {
    PasswordRecovery1.LabelStyle.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;
  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
      <asp:PasswordRecovery id="PasswordRecovery1" runat="server" BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px" BackColor="#F7F7DE"
        Font-Size="10pt" Font-Names="Verdana" BorderColor="#CCCC99" HelpPageText="Need help?" HelpPageUrl="recoveryHelp.aspx" onuserlookuperror="PasswordRecovery1_UserLookupError" onload="PasswordRecovery1_Load" >
        <successtemplate>
          <table border="0" style="font-size:10pt;">
            <tr>
              <td>Your password has been sent to you.</td>
            </tr>
          </table>
        </successtemplate>
        <titletextstyle font-bold="True" forecolor="White" backcolor="#6B696B">
        </titletextstyle>
      </asp:PasswordRecovery>

    </form>
  </body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  
  ' Set the field label background color if the user name is not found.
  Sub PasswordRecovery1_UserLookupError(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
    PasswordRecovery1.LabelStyle.ForeColor = System.Drawing.Color.Red
  End Sub
  
  ' Reset the field label background color.
  Sub PasswordRecovery1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
    PasswordRecovery1.LabelStyle.ForeColor = System.Drawing.Color.Black
  End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
      <asp:PasswordRecovery id="PasswordRecovery1" runat="server" BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px" BackColor="#F7F7DE"
        Font-Size="10pt" Font-Names="Verdana" BorderColor="#CCCC99" HelpPageText="Need help?" HelpPageUrl="recoveryHelp.aspx" onuserlookuperror="PasswordRecovery1_UserLookupError" onload="PasswordRecovery1_Load" >
        <successtemplate>
          <table border="0" style="font-size:10pt;">
            <tr>
              <td>Your password has been sent to you.</td>
            </tr>
          </table>
        </successtemplate>
        <titletextstyle font-bold="True" forecolor="White" backcolor="#6B696B">
        </titletextstyle>
      </asp:PasswordRecovery>

    </form>
  </body>
</html>

Poznámky

V tomto tématu:In this topic:

ÚvodIntroduction

PasswordRecoveryOvládací prvek pomáhá uživatelům, kteří si zapomněli hesla.The PasswordRecovery control assists users who have forgotten their passwords. Umožňuje uživateli požádat o e-mailovou zprávu, která obsahuje buď nové heslo, nebo heslo, které už je přidružené k uživatelskému jménu.It enables a user to request an email message containing either a new password or the password already associated with his or her user name.

Poznámka

PasswordRecoveryWebový ovládací prvek používá internetovou e-mailové služby k odesílání obnovených nebo nových hesel uživatelům.The PasswordRecovery Web control uses Internet email services to send recovered or new passwords to users. Posílání hesel v e-mailech přináší podstata bezpečnostní rizika.There are inherent security risks with sending passwords in email. Měli byste určit, jestli jsou tato rizika zabezpečení pro váš web přijatelná.You should determine whether these security risks are acceptable to your site.

Poznámka

Pokud nejste obeznámeni se sadou ovládacích prvků přihlášení, které jsou k dispozici v ASP.NET, přečtěte si téma Přehled ovládacích prvků přihlášení ASP.NET , než budete pokračovat.If you are not familiar with the set of login controls available in ASP.NET, see ASP.NET Login Controls Overview before continuing. Seznam dalších témat souvisejících s ovládacími prvky pro přihlášení a s členstvím naleznete v tématu Správa uživatelů pomocí členství.For a list of other topics related to login controls and membership, see Managing Users by Using Membership.

Uživatelé mohou obnovit hesla pouze v případě, že zprostředkovatel členství definovaný ve MembershipProvider vlastnosti podporuje nešifrovaný text nebo šifrovaná hesla.Users can recover passwords only when the membership provider defined in the MembershipProvider property supports clear text or encrypted passwords. Protože hesla nelze obnovit, uživatelé v lokalitách, které používají hesla pomocí algoritmu hash, mohou resetovat pouze hesla.Because hashed passwords cannot be recovered, users at sites that use hashed passwords can only reset their passwords.

Důležité

Přijetí vstupu uživatele je potenciální bezpečnostní hrozba.Accepting user input is a potential security threat. Uživatelé se zlými úmysly mohou odesílat data, která jsou určena k odhalení ohrožení zabezpečení nebo spouštění programů, které vygenerovaly hesla.Malicious users can send data that is intended to expose vulnerabilities or run programs that try generated passwords. Chcete-li zvýšit zabezpečení při práci s uživatelským vstupem, měli byste použít funkce ověřování vašeho ovládacího prvku a zabezpečit všechny poskytovatele dat, kteří jsou nakonfigurováni pro váš ovládací prvek.To improve security when working with user input, you should use the validation features of your control and secure any data providers that are configured for your control. Další informace najdete v tématech zabezpečení ovládacích prvků přihlášení, základní postupy zabezpečení webových aplikacía zabezpečení členství.For more information, see Securing Login Controls, Basic Security Practices for Web Applications, and Securing Membership.

Poznámka

Tento PasswordRecovery ovládací prvek lze použít, pokud uživatel členství není schválen ( MembershipUser.IsApproved je nastaven na hodnotu false ), ale nelze jej použít, pokud byl uživatel uzamčen ( MembershipUser.IsLockedOut je nastaven na hodnotu true ).The PasswordRecovery control can be used when a membership user has not been approved (MembershipUser.IsApproved is set to false), but it cannot be used when a membership user has been locked out (MembershipUser.IsLockedOut is set to true).

E-mailová zpráva se odešle pomocí MailDefinition třídy.The email message is sent using the MailDefinition class. Aby bylo možné odesílat uživatelům e-maily, je nutné nakonfigurovat poštovní server v souboru Web.config vaší aplikace.To be able to send email to users, you must configure a mail server in your application's Web.config file. Obsah e-mailu odesílaného uživatelům můžete změnit nastavením vlastní zprávy ve MailDefinition Vlastnosti.You can change the content of the email sent to users by setting a custom message in the MailDefinition property.

Poznámka

Není možné zaručit, že uživatel obdrží nebo bude zobrazovat e-mailovou zprávu.It is not possible to guarantee that a user will receive or view an email message. Pokud chcete ověřit, že uživatel obdržel oznámení e-mailem, zvažte, že ve zprávě bude uveden potvrzovací odkaz, který uživateli umožňuje potvrdit, že oznámení bylo přijato.To verify that a user has received a notification by email, consider providing a confirmation link in the message, allowing the user to confirm that the notification was received.

ZobrazeníViews

PasswordRecoveryOvládací prvek má tři stavy nebo zobrazení:The PasswordRecovery control has three states, or views:

 • Zobrazení uživatelského jména – vyzve uživatele k zadání jeho registrovaného uživatelského jména.UserName view -- Asks the user for his or her registered user name.

 • Zobrazení dotazů – vyžaduje, aby uživatel poskytl odpověď na uloženou otázku pro resetování hesla.Question view -- Requires the user to provide the answer to a stored question to reset the password.

 • Zobrazení úspěchu – určuje uživateli, zda bylo obnovení nebo resetování hesla úspěšné.Success view -- Tells the user whether the password recovery or reset was successful.

PasswordRecoveryOvládací prvek zobrazí zobrazení otázky pouze v případě, že zprostředkovatel členství definovaný ve MembershipProvider vlastnosti podporuje otázku a odpověď hesla.The PasswordRecovery control displays the Question view only when the membership provider defined in the MembershipProvider property supports password question and answer.

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé vlastnosti stylu PasswordRecovery ovládacího prvku a označují, na které zobrazení má vliv.The following table lists each style property of the PasswordRecovery control and indicates which view it affects.

VlastnostProperty Zobrazení uživatelského jménaUserName view Zobrazení otázekQuestion view Zobrazení úspěchuSuccess view
SubmitButtonStyle AnoYes AnoYes AnoYes
FailureTextStyle AnoYes AnoYes NeNo
HyperLinkStyle AnoYes AnoYes NeNo
InstructionTextStyle AnoYes AnoYes NeNo
LabelStyle AnoYes AnoYes NeNo
SuccessTextStyle NeNo NeNo AnoYes
TextBoxStyle AnoYes AnoYes NeNo
TitleTextStyle AnoYes AnoYes AnoYes

– styly a šablonyStyles and Templates

Můžete použít rozsáhlou sadu vlastností stylu k přizpůsobení vzhledu PasswordRecovery ovládacího prvku.You can use an extensive set of style properties to customize the appearance of the PasswordRecovery control. Alternativně můžete použít vlastní šablony pro tři zobrazení, pokud potřebujete úplnou kontrolu nad tím, jak se ovládací prvek nachází.Alternatively, you can apply custom templates to the three views if you need complete control over the appearance of the control. Pomocí QuestionTemplate SuccessTemplate vlastností a můžete UserNameTemplate vytvořit šablony pro tato zobrazení.You can use the QuestionTemplate, SuccessTemplate and UserNameTemplate properties to create templates for these views. Pokud definujete šablonu pro zobrazení, vlastnosti stylu PasswordRecovery nemají žádný vliv.If you define a template for a view, the style properties of PasswordRecovery have no effect.

Následující tabulka uvádí PasswordRecovery vlastnosti stylu ovládacího prvku a vysvětluje, které prvky uživatelského rozhraní ovlivňují jednotlivé vlastnosti stylu.The following table lists the PasswordRecovery control style properties and explains which UI element each style property affects. Seznam vlastností, na které se jednotlivé styly vztahují, najdete v dokumentaci k jednotlivým vlastnostem stylu.For a list of which properties each style applies to, see the documentation for the individual style properties.

Vlastnost StyleStyle property Ovlivněný prvek uživatelského rozhraníUI element affected
SubmitButtonStyle Odeslat tlačítka pro všechna zobrazeníSubmit buttons on all views.
FailureTextStyle Text chyby zobrazený uživateliError text displayed to the user.
HyperLinkStyle Odkazy na jiné stránky.Links to other pages.
InstructionTextStyle Návodný text na stránce, který uživateli oznamuje, jak používat ovládací prvek.Instructional text on the page that tells users how to use the control.
LabelStyle Popisky pro všechna vstupní pole, například textová pole.Labels for all input fields, such as text boxes.
TextBoxStyle Vstupní pole pro zadávání textuText entry input fields.
TitleTextStyle Text nadpisu pro každé zobrazeníTitle text for each view.
SuccessTextStyle Text zobrazený uživateli při úspěšném pokusu o obnovení nebo resetování heslaText displayed to the user when the password recovery or reset attempt is successful.

Následující tabulka uvádí, které vlastnosti šablony se použijí pro každé zobrazení v PasswordRecovery ovládacím prvku.The following table lists which template properties apply to each view in the PasswordRecovery control. Seznam ovládacích prvků, které je třeba nastavit v každé šabloně, najdete v dokumentaci k jednotlivým vlastnostem šablony.For a list of the controls that you must set in each template, see the documentation for the individual template properties.

ZobrazitView Vlastnost šablonyTemplate property
Uživatelské jménoUserName UserNameTemplate
OtázkaQuestion QuestionTemplate
SuccessSuccess SuccessTemplate

Pokud PasswordRecovery ovládací prvek není přizpůsoben šablonou, AccessKey vlastnost PasswordRecovery ovládacího prvku se vztahuje na první textové pole v ovládacím prvku a na TabIndex vlastnost, která je použita na všechna textová pole ovládacího prvku.When the PasswordRecovery control is not customized with templates, the AccessKey property of the PasswordRecovery control applies to the first text box in the control and the TabIndex property, which is applied to all text boxes of the control. Pokud PasswordRecovery je ovládací prvek přizpůsoben pomocí šablon, AccessKey vlastnost a TabIndex vlastnost jsou ignorovány.If the PasswordRecovery control is customized with templates, then the AccessKey property and the TabIndex property are ignored. V takovém případě nastavte AccessKey vlastnost a TabIndex vlastnost každého podřízeného ovládacího prvku šablony přímo.In this case, set the AccessKey property and the TabIndex property of each template child control directly.

PasswordRecoveryvlastnosti ovládacího prvku reprezentované textovými poli, Answer jako Question jsou a, jsou přístupné ve všech fázích životního cyklu stránky.PasswordRecovery control properties represented by text boxes, such as Answer and Question, are accessible during all phases of the page life cycle. Ovládací prvek vybere všechny změny provedené koncovým uživatelem prostřednictvím TextChanged události aktivované textovým polem.The control will pick up any changes made by the end user by means of the TextChanged event triggered by the textboxes.

Seskupení ověřováníValidation Groupings

PasswordRecoveryOvládací prvek vytvoří skupinu ověření pro všechna povinná validátory polí v ovládacím prvku tak, aby jiné vstupní ovládací prvky na stránce nebyly ovlivněny ověřováním PasswordRecovery ovládacího prvku.The PasswordRecovery control creates a validation group for all required field validators in the control so that other input controls on the page are not affected by validating the PasswordRecovery control. Ve výchozím nastavení se ID vlastnost PasswordRecovery ovládacího prvku používá jako název skupiny ověření.By default, the ID property of the PasswordRecovery control is used as the name of the validation group. Například PasswordRecovery ovládací prvek s ID "PasswordRecovery1" bude používat název skupiny ověření "PasswordRecovery1".For example, a PasswordRecovery control with the ID "PasswordRecovery1" will use a validation group name of "PasswordRecovery1". Chcete-li, PasswordRecovery aby se ovládací prvek účastnil jiné ověřovací skupiny, je nutné ovládací prvek šablonu seskupit.If you want the PasswordRecovery control to participate in another validation group, you must template the control.

Aplikování stylů CSSApplying CSS Styles

PasswordRecoveryOvládací prvek umožňuje zadat pravidla stylu CSS v kódu.The PasswordRecovery control lets you specify CSS style rules in markup. Použijete-li šablony k přizpůsobení vzhledu PasswordRecovery ovládacího prvku, můžete zadat styly CSS v označení v šablonách.If you use templates to customize the appearance of the PasswordRecovery control, you can specify CSS styles in the markup in the templates. V takovém případě se nevyžaduje žádná extra vnější tabulka.In that case, no extra outer table is required. Můžete zabránit tomu, aby se tabulka vykreslila nastavením RenderOuterTable vlastnosti na false .You can prevent the table from being rendered by setting the RenderOuterTable property to false.

UsnadněníAccessibility

Informace o tom, jak nakonfigurovat tento ovládací prvek tak, aby vygeneroval kód, který vyhovuje standardům přístupnosti, najdete v tématu usnadnění v ovládacích prvcích Visual Studio a ASP.NET a ASP.NET a usnadnění přístupu.For information about how to configure this control so that it generates markup that conforms to accessibility standards, see Accessibility in Visual Studio and ASP.NET and ASP.NET Controls and Accessibility.

Deklarativní syntaxeDeclarative Syntax

<asp:PasswordRecovery
    AccessKey="string"
    AnswerLabelText="string"
    AnswerRequiredErrorMessage="string"
    BackColor="color name|#dddddd"
    BorderColor="color name|#dddddd"
    BorderPadding="integer"
    BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|Solid|Double|Groove|Ridge|
    Inset|Outset"
    BorderWidth="size"
    CssClass="string"
    Enabled="True|False"
    EnableTheming="True|False"
    EnableViewState="True|False"
    Font-Bold="True|False"
    Font-Italic="True|False"
    Font-Names="string"
    Font-Overline="True|False"
    Font-Size="string|Smaller|Larger|XX-Small|X-Small|Small|Medium|
    Large|X-Large|XX-Large"
    Font-Strikeout="True|False"
    Font-Underline="True|False"
    ForeColor="color name|#dddddd"
    GeneralFailureText="string"
    Height="size"
    HelpPageIconUrl="uri"
    HelpPageText="string"
    HelpPageUrl="uri"
    ID="string"
    MailDefinition-BodyFileName="uri"
    MailDefinition-CC="string"
    MailDefinition-From="string"
    MailDefinition-IsBodyHtml="True|False"
    MailDefinition-Priority="Normal|Low|High"
    MailDefinition-Subject="string"
    MembershipProvider="string"
    OnAnswerLookupError="AnswerLookupError event handler"
    OnDataBinding="DataBinding event handler"
    OnDisposed="Disposed event handler"
    OnInit="Init event handler"
    OnLoad="Load event handler"
    OnPreRender="PreRender event handler"
    OnSendingMail="SendingMail event handler"
    OnSendMailError="SendMailError event handler"
    OnUnload="Unload event handler"
    OnUserLookupError="UserLookupError event handler"
    OnVerifyingAnswer="VerifyingAnswer event handler"
    OnVerifyingUser="VerifyingUser event handler"
    QuestionFailureText="string"
    QuestionInstructionText="string"
    QuestionLabelText="string"
    QuestionTitleText="string"
    runat="server"
    SkinID="string"
    Style="string"
    SubmitButtonImageUrl="uri"
    SubmitButtonText="string"
    SubmitButtonType="Button|Image|Link"
    SuccessPageUrl="uri"
    SuccessText="string"
    TabIndex="integer"
    TextLayout="TextOnLeft|TextOnTop"
    ToolTip="string"
    UserName="string"
    UserNameFailureText="string"
    UserNameInstructionText="string"
    UserNameLabelText="string"
    UserNameRequiredErrorMessage="string"
    UserNameTitleText="string"
    Visible="True|False"
    Width="size"
>
        <FailureTextStyle />
        <HyperLinkStyle />
        <InstructionTextStyle />
        <LabelStyle />
        <MailDefinition
            BodyFileName="uri"
            CC="string"
            From="string"
            IsBodyHtml="True|False"
            Priority="Normal|Low|High"
            Subject="string"
>
                <EmbeddedObjects>
                        <asp:EmbeddedMailObject
                            Name="string"
                            Path="uri"
                        />
                </EmbeddedObjects>
        </MailDefinition>
        <QuestionTemplate>
      <!-- child controls -->
        </QuestionTemplate>
        <SubmitButtonStyle />
        <SuccessTemplate>
      <!-- child controls -->
        </SuccessTemplate>
        <SuccessTextStyle />
        <TextBoxStyle />
        <TitleTextStyle />
        <UserNameTemplate>
      <!-- child controls -->
        </UserNameTemplate>
        <ValidatorTextStyle />
</asp:PasswordRecovery>

Konstruktory

PasswordRecovery()

Inicializuje novou instanci PasswordRecovery třídy.Initializes a new instance of the PasswordRecovery class.

Pole

SubmitButtonCommandName

Představuje příkaz, který má být proveden při kliknutí na tlačítko pro odeslání.Represents the command to perform when the Submit button is clicked.

Vlastnosti

AccessKey

Získá nebo nastaví přístupový klíč, který vám umožní rychle přejít k ovládacímu prvku webového serveru.Gets or sets the access key that allows you to quickly navigate to the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
Adapter

Načte pro ovládací prvek adaptér pro konkrétního prohlížeče.Gets the browser-specific adapter for the control.

(Zděděno od Control)
Answer

Získá odpověď na potvrzující otázku obnovení hesla, kterou zadal uživatel.Gets the answer to the password recovery confirmation question entered by the user.

AnswerLabelText

Získá nebo nastaví text popisku pro textové pole odpovědi na potvrzení hesla.Gets or sets the label text for the password confirmation answer text box.

AnswerRequiredErrorMessage

Získá nebo nastaví chybovou zprávu zobrazenou uživateli, když je textové pole odpovědi prázdné.Gets or sets the error message displayed to the user when the Answer text box is blank.

AppRelativeTemplateSourceDirectory

Získá nebo nastaví virtuální adresář nebo objekt relativní vzhledem k aplikaci Page UserControl , který obsahuje tento ovládací prvek.Gets or sets the application-relative virtual directory of the Page or UserControl object that contains this control.

(Zděděno od Control)
Attributes

Získá kolekci libovolných atributů (pouze pro vykreslování), které neodpovídají vlastnostem ovládacího prvku.Gets the collection of arbitrary attributes (for rendering only) that do not correspond to properties on the control.

(Zděděno od WebControl)
BackColor

Získá nebo nastaví barvu pozadí ovládacího prvku webového serveru.Gets or sets the background color of the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
BindingContainer

Získá ovládací prvek, který obsahuje datovou vazbu tohoto ovládacího prvku.Gets the control that contains this control's data binding.

(Zděděno od Control)
BorderColor

Získá nebo nastaví barvu ohraničení webového ovládacího prvku.Gets or sets the border color of the Web control.

(Zděděno od WebControl)
BorderPadding

Získá nebo nastaví velikost odsazení v rámci ohraničení PasswordRecovery ovládacího prvku.Gets or sets the amount of padding inside the borders of the PasswordRecovery control.

BorderStyle

Získá nebo nastaví styl ohraničení ovládacího prvku webového serveru.Gets or sets the border style of the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
BorderWidth

Získá nebo nastaví šířku ohraničení ovládacího prvku webového serveru.Gets or sets the border width of the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
ChildControlsCreated

Získá hodnotu, která označuje, zda byly vytvořeny podřízené ovládací prvky serverového ovládacího prvku.Gets a value that indicates whether the server control's child controls have been created.

(Zděděno od Control)
ClientID

Získá ID ovládacího prvku pro kód HTML, který je generován pomocí ASP.NET.Gets the control ID for HTML markup that is generated by ASP.NET.

(Zděděno od Control)
ClientIDMode

Získá nebo nastaví algoritmus, který se použije k vygenerování hodnoty ClientID Vlastnosti.Gets or sets the algorithm that is used to generate the value of the ClientID property.

(Zděděno od Control)
ClientIDSeparator

Získá hodnotu znaku představující znak oddělovače použitý ve ClientID Vlastnosti.Gets a character value representing the separator character used in the ClientID property.

(Zděděno od Control)
Context

Získá HttpContext objekt přidružený k ovládacímu prvku serveru pro aktuální webový požadavek.Gets the HttpContext object associated with the server control for the current Web request.

(Zděděno od Control)
Controls

Získá ControlCollection objekt, který představuje podřízené ovládací prvky v CompositeControl .Gets a ControlCollection object that represents the child controls in a CompositeControl.

(Zděděno od CompositeControl)
ControlStyle

Získá styl ovládacího prvku webového serveru.Gets the style of the Web server control. Tato vlastnost se používá hlavně při řízení vývojářů.This property is used primarily by control developers.

(Zděděno od WebControl)
ControlStyleCreated

Vrací hodnotu určující, zda byl Style objekt pro ControlStyle vlastnost vytvořen.Gets a value indicating whether a Style object has been created for the ControlStyle property. Tato vlastnost je primárně používána vývojáři ovládacího prvku.This property is primarily used by control developers.

(Zděděno od WebControl)
CssClass

Získá nebo nastaví třídu CSS (Cascading Style Sheet) vykreslenou ovládacím prvkem webového serveru na klientovi.Gets or sets the Cascading Style Sheet (CSS) class rendered by the Web server control on the client.

(Zděděno od WebControl)
DataItemContainer

Získá odkaz na názvový kontejner, pokud implementuje názvový kontejner IDataItemContainer .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataItemContainer.

(Zděděno od Control)
DataKeysContainer

Získá odkaz na názvový kontejner, pokud implementuje názvový kontejner IDataKeysControl .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataKeysControl.

(Zděděno od Control)
DesignMode

Načte hodnotu, která označuje, zda je ovládací prvek používán na návrhové ploše.Gets a value indicating whether a control is being used on a design surface.

(Zděděno od Control)
Enabled

Získá nebo nastaví hodnotu označující, jestli je povolený ovládací prvek webového serveru.Gets or sets a value indicating whether the Web server control is enabled.

(Zděděno od WebControl)
EnableTheming

Získá nebo nastaví hodnotu označující, jestli se pro tento ovládací prvek použijí motivy.Gets or sets a value indicating whether themes apply to this control.

(Zděděno od WebControl)
EnableViewState

Získává nebo nastavuje hodnotu, která označuje, jestli ovládací prvek serveru zachovává svůj stav zobrazení, a stav zobrazení všech podřízených ovládacích prvků, které obsahuje, pro žádajícího klienta.Gets or sets a value indicating whether the server control persists its view state, and the view state of any child controls it contains, to the requesting client.

(Zděděno od Control)
Events

Načte seznam delegátů obslužných rutin událostí pro ovládací prvek.Gets a list of event handler delegates for the control. Tato vlastnost je jen ke čtení.This property is read-only.

(Zděděno od Control)
FailureTextStyle

Získá odkaz na kolekci vlastností, které definují vzhled textu chyby v PasswordRecovery ovládacím prvku.Gets a reference to a collection of properties that define the appearance of error text in the PasswordRecovery control.

Font

Získá vlastnosti písma přidružené k ovládacímu prvku webového serveru.Gets the font properties associated with the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
ForeColor

Získá nebo nastaví barvu popředí (obvykle barvu textu) ovládacího prvku webového serveru.Gets or sets the foreground color (typically the color of the text) of the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
GeneralFailureText

Získá nebo nastaví chybovou zprávu, která se zobrazí, když dojde k potížím se zprostředkovatelem členství daného PasswordRecovery ovládacího prvku.Gets or sets the error message to display when there is a problem with the membership provider for the PasswordRecovery control.

HasAttributes

Načte hodnotu, která označuje, zda má ovládací prvek nastavené atributy.Gets a value indicating whether the control has attributes set.

(Zděděno od WebControl)
HasChildViewState

Získá hodnotu, která označuje, zda mají podřízené ovládací prvky aktuálního ovládacího prvku serveru všechna uložená nastavení stavu zobrazení.Gets a value indicating whether the current server control's child controls have any saved view-state settings.

(Zděděno od Control)
Height

Získá nebo nastaví výšku ovládacího prvku webového serveru.Gets or sets the height of the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
HelpPageIconUrl

Získá nebo nastaví adresu URL obrázku, který má být zobrazen vedle odkazu na stránku s přehledem.Gets or sets the URL of an image to display next to the link to the Help page.

HelpPageText

Získá nebo nastaví text odkazu na stránku s Usnadněníem pro obnovení hesla.Gets or sets the text of the link to the password recovery Help page.

HelpPageUrl

Získá nebo nastaví adresu URL stránky s Usnadněníem pro obnovení hesla.Gets or sets the URL of the password recovery Help page.

HyperLinkStyle

Získá odkaz na kolekci vlastností, které definují vzhled hypertextových odkazů na PasswordRecovery ovládacím prvku.Gets a reference to a collection of properties that define the appearance of hyperlinks on the PasswordRecovery control.

ID

Získá nebo nastaví programový identifikátor přiřazený ovládacímu prvku serveru.Gets or sets the programmatic identifier assigned to the server control.

(Zděděno od Control)
IdSeparator

Získá znak použitý k oddělení identifikátorů ovládacího prvku.Gets the character used to separate control identifiers.

(Zděděno od Control)
InstructionTextStyle

Získá odkaz na kolekci vlastností stylu definující vzhled vysvětlujícího textu v PasswordRecovery ovládacím prvku.Gets a reference to a collection of style properties that define the appearance of explanatory text in the PasswordRecovery control.

IsChildControlStateCleared

Získává hodnotu určující, zda ovládací prvky obsažené v rámci tohoto ovládacího prvku mají stav ovládacích prvků.Gets a value indicating whether controls contained within this control have control state.

(Zděděno od Control)
IsEnabled

Načte hodnotu, která označuje, jestli je ovládací prvek povolený.Gets a value indicating whether the control is enabled.

(Zděděno od WebControl)
IsTrackingViewState

Získá hodnotu, která označuje, zda serverový ovládací prvek ukládá změny stavu zobrazení.Gets a value that indicates whether the server control is saving changes to its view state.

(Zděděno od Control)
IsViewStateEnabled

Načte hodnotu, která označuje, jestli je pro tento ovládací prvek povolený stav zobrazení.Gets a value indicating whether view state is enabled for this control.

(Zděděno od Control)
LabelStyle

Získá odkaz na kolekci vlastností stylu definující vzhled popisků textového pole v PasswordRecovery ovládacím prvku.Gets a reference to a collection of style properties that define the appearance of text box labels in the PasswordRecovery control.

LoadViewStateByID

Načte hodnotu, která označuje, zda se ovládací prvek účastní načítání jeho stavu zobrazení ID místo indexu.Gets a value indicating whether the control participates in loading its view state by ID instead of index.

(Zděděno od Control)
MailDefinition

Získá odkaz na kolekci vlastností, které definují charakteristiky e-mailových zpráv používaných k odesílání nových nebo obnovených hesel uživatelům.Gets a reference to a collection of properties that define the characteristics of email messages used to send new or recovered passwords to users.

MembershipProvider

Získá nebo nastaví poskytovatele členství, který se používá k vyhledání informací o uživateli.Gets or sets the membership provider used to look up user information.

NamingContainer

Získá odkaz na kontejner názvového serveru ovládacího prvku, který vytvoří jedinečný obor názvů pro odlišení ovládacích prvků serveru se stejnou ID hodnotou vlastnosti.Gets a reference to the server control's naming container, which creates a unique namespace for differentiating between server controls with the same ID property value.

(Zděděno od Control)
Page

Získá odkaz na Page instanci, která obsahuje serverový ovládací prvek.Gets a reference to the Page instance that contains the server control.

(Zděděno od Control)
Parent

Získá odkaz na nadřazený ovládací prvek serveru ovládacího prvku v hierarchii ovládacích prvků stránky.Gets a reference to the server control's parent control in the page control hierarchy.

(Zděděno od Control)
Question

Získá potvrzující otázku obnovení hesla vytvořenou uživatelem na webu.Gets the password recovery confirmation question established by the user on the Web site.

QuestionFailureText

Získá nebo nastaví text, který se zobrazí, když odpověď uživatele na potvrzovací otázku obnovení hesla neodpovídá odpovědi uložené v úložišti dat webu.Gets or sets the text to display when the user's answer to the password recovery confirmation question does not match the answer stored in the Web site data store.

QuestionInstructionText

Získá nebo nastaví text, který se má zobrazit v zobrazení otázky, aby uživatel mohl odpovědět na potvrzovací otázku obnovení hesla.Gets or sets the text to display in the Question view to instruct the user to answer the password recovery confirmation question.

QuestionLabelText

Získá nebo nastaví text popisku pro Question textové pole.Gets or sets the text of the label for the Question text box.

QuestionTemplate

Získá nebo nastaví šablonu, která se používá k zobrazení otázky PasswordRecovery ovládacího prvku.Gets or sets the template used to display the Question view of the PasswordRecovery control.

QuestionTemplateContainer

Získá kontejner, který PasswordRecovery ovládací prvek použil k vytvoření instance QuestionTemplate šablony.Gets the container that a PasswordRecovery control used to create an instance of the QuestionTemplate template. Tato vlastnost poskytuje programový přístup k podřízeným ovládacím prvkům.This property provides programmatic access to child controls.

QuestionTitleText

Získá nebo nastaví název zobrazení otázky PasswordRecovery ovládacího prvku.Gets or sets the title for the Question view of the PasswordRecovery control.

RenderingCompatibility

Získá hodnotu, která určuje verzi ASP.NET, s jakou bude HTML vykresleno kompatibilní.Gets a value that specifies the ASP.NET version that rendered HTML will be compatible with.

(Zděděno od Control)
RenderOuterTable

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli ovládací prvek obklopuje vykreslený HTML v table elementu, aby se daly použít vložené styly.Gets or sets a value that indicates whether the control encloses rendered HTML in a table element in order to apply inline styles.

Site

Získá informace o kontejneru, který je hostitelem aktuálního ovládacího prvku, když je vykreslen na návrhové ploše.Gets information about the container that hosts the current control when rendered on a design surface.

(Zděděno od Control)
SkinID

Získá nebo nastaví vzhled, který má být použit pro ovládací prvek.Gets or sets the skin to apply to the control.

(Zděděno od WebControl)
Style

Získá kolekci textových atributů, které budou vykresleny jako atribut style na vnější značce ovládacího prvku webového serveru.Gets a collection of text attributes that will be rendered as a style attribute on the outer tag of the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
SubmitButtonImageUrl

Získá nebo nastaví adresu URL obrázku, který má být použit jako tlačítko pro odeslání.Gets or sets the URL of an image to use as the Submit button.

SubmitButtonStyle

Získá odkaz na kolekci vlastností, které definují vzhled tlačítek pro odeslání v PasswordRecovery ovládacím prvku.Gets a reference to a collection of properties that define the appearance of Submit buttons in the PasswordRecovery control.

SubmitButtonText

Získá nebo nastaví text tlačítka, které odešle formulář.Gets or sets the text of the button that submits the form.

SubmitButtonType

Získá nebo nastaví typ tlačítka pro odeslání, které se má použít při vykreslování PasswordRecovery ovládacího prvku.Gets or sets the type of Submit button to use when rendering the PasswordRecovery control.

SuccessPageUrl

Získá nebo nastaví adresu URL stránky, která se zobrazí po úspěšném odeslání hesla.Gets or sets the URL of the page to display after sending a password successfully.

SuccessTemplate

Získá nebo nastaví šablonu, která se používá k zobrazení úspěšného zobrazení PasswordRecovery ovládacího prvku.Gets or sets the template used to display the Success view of the PasswordRecovery control.

SuccessTemplateContainer

Získá kontejner, který PasswordRecovery ovládací prvek použil k vytvoření instance SuccessTemplate šablony.Gets the container that a PasswordRecovery control used to create an instance of the SuccessTemplate template. Tato vlastnost poskytuje programový přístup k podřízeným ovládacím prvkům.This property provides programmatic access to child controls.

SuccessText

Získá nebo nastaví text, který se zobrazí po úspěšném odeslání hesla.Gets or sets the text to display after sending a password successfully.

SuccessTextStyle

Získá odkaz na kolekci vlastností stylu definující vzhled textu zobrazeného v zobrazení úspěšnosti PasswordRecovery ovládacího prvku.Gets a reference to a collection of style properties that define the appearance of text displayed in the Success view of the PasswordRecovery control.

SupportsDisabledAttribute

Získá hodnotu, která označuje, zda má ovládací prvek nastavit disabled atribut vykresleného HTML elementu na hodnotu Disabled, pokud IsEnabled je vlastnost ovládacího prvku false .Gets a value that indicates whether the control should set the disabled attribute of the rendered HTML element to "disabled" when the control's IsEnabled property is false.

(Zděděno od CompositeControl)
TabIndex

Získá nebo nastaví index karty ovládacího prvku webového serveru.Gets or sets the tab index of the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
TagKey

Získá HtmlTextWriterTag hodnotu, která odpovídá PasswordRecovery ovládacímu prvku.Gets the HtmlTextWriterTag value that corresponds to a PasswordRecovery control.

TagName

Získá název značky ovládacího prvku.Gets the name of the control tag. Tato vlastnost se používá hlavně při řízení vývojářů.This property is used primarily by control developers.

(Zděděno od WebControl)
TemplateControl

Získá nebo nastaví odkaz na šablonu, která obsahuje tento ovládací prvek.Gets or sets a reference to the template that contains this control.

(Zděděno od Control)
TemplateSourceDirectory

Načte virtuální adresář Page nebo obsahující UserControl aktuální serverový ovládací prvek.Gets the virtual directory of the Page or UserControl that contains the current server control.

(Zděděno od Control)
TextBoxStyle

Získá odkaz na kolekci vlastností stylu definující vzhled textových polí v PasswordRecovery ovládacím prvku.Gets a reference to a collection of style properties that define the appearance of text boxes in the PasswordRecovery control.

TextLayout

Získává nebo nastavuje hodnotu, která určuje, jestli se má PasswordRecovery ovládací prvek zobrazit ve vodorovném nebo svislém rozložení.Gets or sets a value that specifies whether to display the PasswordRecovery control in a horizontal or vertical layout.

TitleTextStyle

Získá odkaz na kolekci vlastností stylu definující vzhled textu nadpisu, který se zobrazí v PasswordRecovery ovládacím prvku.Gets a reference to a collection of style properties that define the appearance of title text that appears in the PasswordRecovery control.

ToolTip

Získá nebo nastaví text, který se zobrazí, když ukazatel myši najede myší na ovládací prvek webového serveru.Gets or sets the text displayed when the mouse pointer hovers over the Web server control.

(Zděděno od WebControl)
UniqueID

Získá jedinečný a hierarchicky kvalifikovaný identifikátor pro serverový ovládací prvek.Gets the unique, hierarchically qualified identifier for the server control.

(Zděděno od Control)
UserName

Získá nebo nastaví text, který se zobrazí v textovém poli uživatelské jméno.Gets or sets the text that appears in the User Name text box.

UserNameFailureText

Získá nebo nastaví text zobrazený v případě, že uživatelské jméno zadané uživatelem není platným uživatelským jménem webu.Gets or sets the text displayed when the user name entered by the user is not a valid user name for the Web site.

UserNameInstructionText

Získá nebo nastaví text, který se zobrazí v zobrazení uživatelského jména PasswordRecovery ovládacího prvku, aby zadal uživateli pokyn k zadání uživatelského jména.Gets or sets the text to display in the UserName view of the PasswordRecovery control to instruct the user to enter a user name.

UserNameLabelText

Získá nebo nastaví text popisku v textovém poli uživatelské jméno.Gets or sets the text of the label for the User Name text box.

UserNameRequiredErrorMessage

Získá nebo nastaví chybovou zprávu, která se zobrazí, když uživatel opustí textové pole s uživatelským jménem.Gets or sets the error message displayed when a user leaves the User Name text box empty.

UserNameTemplate

Získá nebo nastaví šablonu, která se používá k zobrazení uživatelského jména PasswordRecovery ovládacího prvku.Gets or sets the template used to display the UserName view of the PasswordRecovery control.

UserNameTemplateContainer

Získá kontejner, který PasswordRecovery ovládací prvek použil k vytvoření instance UserNameTemplate šablony.Gets the container that a PasswordRecovery control used to create an instance of the UserNameTemplate template. Tato vlastnost poskytuje programový přístup k podřízeným ovládacím prvkům.This property provides programmatic access to child controls.

UserNameTitleText

Získá nebo nastaví název zobrazení uživatelského jména PasswordRecovery ovládacího prvku.Gets or sets the title for the UserName view of the PasswordRecovery control.

ValidateRequestMode

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli ovládací prvek kontroluje vstup klienta z prohlížeče pro potenciálně nebezpečné hodnoty.Gets or sets a value that indicates whether the control checks client input from the browser for potentially dangerous values.

(Zděděno od Control)
ValidatorTextStyle

Získá odkaz na kolekci Style vlastností, které definují vzhled chybových zpráv, které jsou přidruženy k jakémukoli ověření vstupu, které používá PasswordRecovery ovládací prvek.Gets a reference to a collection of Style properties that define the appearance of error messages that are associated with any input validation used by the PasswordRecovery control.

ViewState

Získá slovník informací o stavu, který umožňuje uložit a obnovit stav zobrazení ovládacího prvku serveru napříč několika požadavky na stejnou stránku.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a server control across multiple requests for the same page.

(Zděděno od Control)
ViewStateIgnoresCase

Načte hodnotu, která označuje, zda StateBag se v objektu nerozlišují velká a malá písmena.Gets a value that indicates whether the StateBag object is case-insensitive.

(Zděděno od Control)
ViewStateMode

Získá nebo nastaví režim stavu zobrazení tohoto ovládacího prvku.Gets or sets the view-state mode of this control.

(Zděděno od Control)
Visible

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli je serverový ovládací prvek vykreslený jako uživatelské rozhraní na stránce.Gets or sets a value that indicates whether a server control is rendered as UI on the page.

(Zděděno od Control)
Width

Získá nebo nastaví šířku ovládacího prvku webového serveru.Gets or sets the width of the Web server control.

(Zděděno od WebControl)

Metody

AddAttributesToRender(HtmlTextWriter)

Přidá atributy a styly HTML, které je nutné vykreslit do určeného HtmlTextWriterTag .Adds HTML attributes and styles that need to be rendered to the specified HtmlTextWriterTag. Tato metoda se primárně používá pro řízení vývojářů.This method is used primarily by control developers.

(Zděděno od WebControl)
AddedControl(Control, Int32)

Volá se po přidání podřízeného ovládacího prvku do Controls kolekce Control objektu.Called after a child control is added to the Controls collection of the Control object.

(Zděděno od Control)
AddParsedSubObject(Object)

Oznamuje ovládacímu prvku serveru, že došlo k analýze prvku, buď XML nebo HTML, a přidá prvek do objektu serverového ovládacího prvku ControlCollection .Notifies the server control that an element, either XML or HTML, was parsed, and adds the element to the server control's ControlCollection object.

(Zděděno od Control)
ApplyStyle(Style)

Zkopíruje všechny neprázdné prvky zadaného stylu do webového ovládacího prvku a přepíše všechny existující prvky stylu ovládacího prvku.Copies any nonblank elements of the specified style to the Web control, overwriting any existing style elements of the control. Tato metoda je primárně používána vývojářům ovládacích prvků.This method is primarily used by control developers.

(Zděděno od WebControl)
ApplyStyleSheetSkin(Page)

Aplikuje vlastnosti stylu definované v šabloně stylů stránky na ovládací prvek.Applies the style properties defined in the page style sheet to the control.

(Zděděno od Control)
BeginRenderTracing(TextWriter, Object)

Spustí trasování dat pro vykreslování v době návrhu.Begins design-time tracing of rendering data.

(Zděděno od Control)
BuildProfileTree(String, Boolean)

Shromažďuje informace o ovládacím prvku serveru a poskytuje ho do Trace vlastnosti, která se zobrazí, pokud je pro stránku povoleno trasování.Gathers information about the server control and delivers it to the Trace property to be displayed when tracing is enabled for the page.

(Zděděno od Control)
ClearCachedClientID()

Nastaví hodnotu uloženou v mezipaměti ClientID na null .Sets the cached ClientID value to null.

(Zděděno od Control)
ClearChildControlState()

Odstraní informace o stavu ovládacího prvku pro podřízené ovládací prvky serverového ovládacího prvku.Deletes the control-state information for the server control's child controls.

(Zděděno od Control)
ClearChildState()

Odstraní informace o stavu zobrazení a stavu ovládacího prvku pro všechny podřízené ovládací prvky serverového ovládacího prvku.Deletes the view-state and control-state information for all the server control's child controls.

(Zděděno od Control)
ClearChildViewState()

Odstraní informace o stavu zobrazení pro všechny podřízené ovládací prvky serverového ovládacího prvku.Deletes the view-state information for all the server control's child controls.

(Zděděno od Control)
ClearEffectiveClientIDMode()

Nastaví ClientIDMode vlastnost aktuální instance ovládacího prvku a všech podřízených ovládacích prvků na Inherit .Sets the ClientIDMode property of the current control instance and of any child controls to Inherit.

(Zděděno od Control)
CopyBaseAttributes(WebControl)

Zkopíruje vlastnosti nezapouzdřené Style objektem ze zadaného ovládacího prvku webového serveru do ovládacího prvku webového serveru, ze kterého je tato metoda volána.Copies the properties not encapsulated by the Style object from the specified Web server control to the Web server control that this method is called from. Tato metoda se primárně používá pro řízení vývojářů.This method is used primarily by control developers.

(Zděděno od WebControl)
CreateChildControls()

Vytvoří jednotlivé ovládací prvky, které tvoří PasswordRecovery ovládací prvek.Creates the individual controls that make up the PasswordRecovery control.

CreateControlCollection()

Vytvoří nový ControlCollection objekt pro uložení podřízených ovládacích prvků (literálu i serveru) ovládacího prvku Server.Creates a new ControlCollection object to hold the child controls (both literal and server) of the server control.

(Zděděno od Control)
CreateControlStyle()

Vytvoří objekt Style, který je interně používán WebControl třídou pro implementaci všech vlastností souvisejících s Style.Creates the style object that is used internally by the WebControl class to implement all style related properties. Tato metoda se primárně používá pro řízení vývojářů.This method is used primarily by control developers.

(Zděděno od WebControl)
DataBind()

Váže zdroj dat ke CompositeControl všem jeho podřízeným ovládacím prvkům.Binds a data source to the CompositeControl and all its child controls.

(Zděděno od CompositeControl)
DataBind(Boolean)

Váže zdroj dat na vyvolaný serverový ovládací prvek a všechny jeho podřízené ovládací prvky s možností vyvolání DataBinding události.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls with an option to raise the DataBinding event.

(Zděděno od Control)
DataBindChildren()

Váže zdroj dat k podřízeným ovládacím prvkům serverového ovládacího prvku.Binds a data source to the server control's child controls.

(Zděděno od Control)
Dispose()

Umožňuje serverový ovládací prvek provést finální vyčištění před jeho uvolněním z paměti.Enables a server control to perform final clean up before it is released from memory.

(Zděděno od Control)
EndRenderTracing(TextWriter, Object)

Ukončí trasování dat pro vykreslování v době návrhu.Ends design-time tracing of rendering data.

(Zděděno od Control)
EnsureChildControls()

Určuje, zda ovládací prvek serveru obsahuje podřízené ovládací prvky.Determines whether the server control contains child controls. Pokud tomu tak není, vytvoří podřízené ovládací prvky.If it does not, it creates child controls.

(Zděděno od Control)
EnsureID()

Vytvoří identifikátor pro ovládací prvky, které nemají přiřazen identifikátor.Creates an identifier for controls that do not have an identifier assigned.

(Zděděno od Control)
Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
FindControl(String)

Vyhledá v aktuálním názvovém kontejneru serverový ovládací prvek se zadaným id parametrem.Searches the current naming container for a server control with the specified id parameter.

(Zděděno od Control)
FindControl(String, Int32)

Vyhledá v aktuálním názvovém kontejneru serverový ovládací prvek se zadaným id a celočíselným pathOffset parametrem, který pomáhá hledání.Searches the current naming container for a server control with the specified id and an integer, specified in the pathOffset parameter, which aids in the search. Tuto verzi metody byste neměli přepsat FindControl .You should not override this version of the FindControl method.

(Zděděno od Control)
Focus()

Nastaví fokus vstupu na ovládací prvek.Sets input focus to a control.

(Zděděno od Control)
GetDesignModeState()

Načte data v době návrhu ovládacího prvku.Gets design-time data for a control.

(Zděděno od Control)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetRouteUrl(Object)

Získá adresu URL, která odpovídá sadě parametrů trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Zděděno od Control)
GetRouteUrl(RouteValueDictionary)

Získá adresu URL, která odpovídá sadě parametrů trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Zděděno od Control)
GetRouteUrl(String, Object)

Získá adresu URL, která odpovídá sadě parametrů směrování a názvu trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Zděděno od Control)
GetRouteUrl(String, RouteValueDictionary)

Získá adresu URL, která odpovídá sadě parametrů směrování a názvu trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Zděděno od Control)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
GetUniqueIDRelativeTo(Control)

Vrátí předem stanovenou část UniqueID vlastnosti určeného ovládacího prvku.Returns the prefixed portion of the UniqueID property of the specified control.

(Zděděno od Control)
HasControls()

Určuje, zda serverový ovládací prvek obsahuje podřízené ovládací prvky.Determines if the server control contains any child controls.

(Zděděno od Control)
HasEvents()

Vrací hodnotu určující, zda jsou události registrovány pro ovládací prvek nebo jakékoli podřízené ovládací prvky.Returns a value indicating whether events are registered for the control or any child controls.

(Zděděno od Control)
IsLiteralContent()

Určuje, zda ovládací prvek Server obsahuje pouze literálový obsah.Determines if the server control holds only literal content.

(Zděděno od Control)
LoadControlState(Object)

Implementuje základní LoadControlState(Object) metodu.Implements the base LoadControlState(Object) method.

LoadViewState(Object)

Implementuje základní LoadViewState(Object) metodu.Implements the base LoadViewState(Object) method.

MapPathSecure(String)

Načte fyzickou cestu, na kterou je namapována virtuální cesta, buď absolutní, nebo relativní.Retrieves the physical path that a virtual path, either absolute or relative, maps to.

(Zděděno od Control)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
MergeStyle(Style)

Zkopíruje všechny neprázdné prvky zadaného stylu do webového ovládacího prvku, ale nepřepíše žádné existující prvky stylu ovládacího prvku.Copies any nonblank elements of the specified style to the Web control, but will not overwrite any existing style elements of the control. Tato metoda se primárně používá pro řízení vývojářů.This method is used primarily by control developers.

(Zděděno od WebControl)
OnAnswerLookupError(EventArgs)

Vyvolá AnswerLookupError událost.Raises the AnswerLookupError event.

OnBubbleEvent(Object, EventArgs)

Určuje, zda je událost ovládacího prvku Server předána hierarchii ovládacích prvků serveru uživatelského rozhraní stránky.Determines whether the event for the server control is passed up the page's UI server control hierarchy.

OnDataBinding(EventArgs)

Vyvolá DataBinding událost.Raises the DataBinding event.

(Zděděno od Control)
OnInit(EventArgs)

Implementuje základní OnInit(EventArgs) metodu.Implements the base OnInit(EventArgs) method.

OnLoad(EventArgs)

Vyvolá Load událost.Raises the Load event.

(Zděděno od Control)
OnPreRender(EventArgs)

Implementuje základní OnPreRender(EventArgs) metodu.Implements the base OnPreRender(EventArgs) method.

OnSendingMail(MailMessageEventArgs)

Vyvolá SendingMail událost.Raises the SendingMail event.

OnSendMailError(SendMailErrorEventArgs)

Vyvolá SendMailError událost, pokud uživateli nelze odeslat e-mailovou zprávu.Raises the SendMailError event when an email message cannot be sent to the user.

OnUnload(EventArgs)

Vyvolá Unload událost.Raises the Unload event.

(Zděděno od Control)
OnUserLookupError(EventArgs)

Vyvolá UserLookupError událost.Raises the UserLookupError event.

OnVerifyingAnswer(LoginCancelEventArgs)

Vyvolá VerifyingAnswer událost.Raises the VerifyingAnswer event.

OnVerifyingUser(LoginCancelEventArgs)

Vyvolá VerifyingUser událost.Raises the VerifyingUser event.

OpenFile(String)

Načte soubor, který Stream se použije ke čtení souboru.Gets a Stream used to read a file.

(Zděděno od Control)
RaiseBubbleEvent(Object, EventArgs)

Přiřadí všechny zdroje události a její informace nadřazenému ovládacímu prvku.Assigns any sources of the event and its information to the control's parent.

(Zděděno od Control)
RecreateChildControls()

Znovu vytvoří podřízené ovládací prvky v ovládacím prvku odvozeném z CompositeControl .Recreates the child controls in a control derived from CompositeControl.

(Zděděno od CompositeControl)
RemovedControl(Control)

Volá se po odebrání podřízeného ovládacího prvku z Controls kolekce Control objektu.Called after a child control is removed from the Controls collection of the Control object.

(Zděděno od Control)
Render(HtmlTextWriter)

Zapíše CompositeControl obsah do zadaného HtmlTextWriter objektu pro zobrazení na straně klienta.Writes the CompositeControl content to the specified HtmlTextWriter object, for display on the client.

RenderBeginTag(HtmlTextWriter)

Vykreslí značku otevření ovládacího prvku HTML do zadaného zapisovače.Renders the HTML opening tag of the control to the specified writer. Tato metoda se primárně používá pro řízení vývojářů.This method is used primarily by control developers.

(Zděděno od WebControl)
RenderChildren(HtmlTextWriter)

Vypíše obsah podřízených ovládacích prvků serveru do poskytnutého HtmlTextWriter objektu, který zapisuje obsah, který má být vykreslen na klientovi.Outputs the content of a server control's children to a provided HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client.

(Zděděno od Control)
RenderContents(HtmlTextWriter)

Vykreslí obsah ovládacího prvku do zadaného zapisovače.Renders the contents of the control to the specified writer. Tato metoda se primárně používá pro řízení vývojářů.This method is used primarily by control developers.

(Zděděno od WebControl)
RenderControl(HtmlTextWriter)

Vypíše obsah ovládacího prvku serveru na poskytnutý HtmlTextWriter objekt a uloží trasovací informace o ovládacím prvku, pokud je povoleno trasování.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object and stores tracing information about the control if tracing is enabled.

(Zděděno od Control)
RenderControl(HtmlTextWriter, ControlAdapter)

Vytvoří výstup obsahu ovládacího prvku serveru pro zadaný HtmlTextWriter objekt pomocí poskytnutého ControlAdapter objektu.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object using a provided ControlAdapter object.

(Zděděno od Control)
RenderEndTag(HtmlTextWriter)

Vykreslí ukončovací značku HTML ovládacího prvku do zadaného zapisovače.Renders the HTML closing tag of the control into the specified writer. Tato metoda se primárně používá pro řízení vývojářů.This method is used primarily by control developers.

(Zděděno od WebControl)
ResolveAdapter()

Získá adaptér ovládacího prvku, který je zodpovědný za vykreslení zadaného ovládacího prvku.Gets the control adapter responsible for rendering the specified control.

(Zděděno od Control)
ResolveClientUrl(String)

Získá adresu URL, kterou může použít prohlížeč.Gets a URL that can be used by the browser.

(Zděděno od Control)
ResolveUrl(String)

Převede adresu URL na tu, která je použitelná na žádajícím klientovi.Converts a URL into one that is usable on the requesting client.

(Zděděno od Control)
SaveControlState()

Uloží všechny změny stavu ovládacího prvku serveru, ke kterým došlo od okamžiku, kdy byla stránka odeslána zpět na server.Saves any server control state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

SaveViewState()

Uloží všechny stavy, které byly změněny po TrackViewState() vyvolání metody.Saves any state that was modified after the TrackViewState() method was invoked.

SetDesignModeState(IDictionary)

Implementuje základní IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary) metodu.Implements the base IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary) method.

SetRenderMethodDelegate(RenderMethod)

Přiřadí delegáta obslužné rutiny události, aby vykreslil serverový ovládací prvek a jeho obsah do svého nadřazeného ovládacího prvku.Assigns an event handler delegate to render the server control and its content into its parent control.

(Zděděno od Control)
SetTraceData(Object, Object)

Nastaví data trasování pro trasování vykreslování dat při návrhu pomocí klíče dat trasování a hodnoty dat trasování.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the trace data key and the trace data value.

(Zděděno od Control)
SetTraceData(Object, Object, Object)

Nastaví data trasování pro trasování vykreslování dat při návrhu, pomocí sledovaného objektu, klíče trasování dat a hodnoty dat trasování.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the traced object, the trace data key, and the trace data value.

(Zděděno od Control)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)
TrackViewState()

Implementuje základní TrackViewState() metodu.Implements the base TrackViewState() method.

Události

AnswerLookupError

Vyvolá se v případě, že uživatel zadá nesprávnou odpověď na potvrzující otázku obnovení hesla.Occurs when the user enters an incorrect answer to the password recovery confirmation question.

DataBinding

Nastane, pokud se serverový ovládací prvek váže ke zdroji dat.Occurs when the server control binds to a data source.

(Zděděno od Control)
Disposed

Nastane, pokud se serverový ovládací prvek uvolní z paměti, což je poslední fáze životního cyklu řízení serveru, když se požaduje stránka ASP.NET.Occurs when a server control is released from memory, which is the last stage of the server control lifecycle when an ASP.NET page is requested.

(Zděděno od Control)
Init

Nastane při inicializaci ovládacího prvku serveru, který je prvním krokem v jeho životním cyklu.Occurs when the server control is initialized, which is the first step in its lifecycle.

(Zděděno od Control)
Load

Nastane, pokud je serverový ovládací prvek načten do Page objektu.Occurs when the server control is loaded into the Page object.

(Zděděno od Control)
PreRender

Nastane po Control načtení objektu, ale před jeho vykreslením.Occurs after the Control object is loaded but prior to rendering.

(Zděděno od Control)
SendingMail

Nastane předtím, než se uživateli pošle heslo v e-mailu.Occurs before the user is sent a password in email.

SendMailError

Vyvolá se v případě, že systém pošty SMTP vyvolá chybu při pokusu o odeslání e-mailové zprávy.Occurs when the SMTP Mail system throws an error while attempting to send an email message.

Unload

Vyvolá se v případě, že je serverový ovládací prvek uvolněn z paměti.Occurs when the server control is unloaded from memory.

(Zděděno od Control)
UserLookupError

Vyvolá se v případě, že zprostředkovatel členství nemůže najít uživatelské jméno zadané uživatelem.Occurs when the membership provider cannot find the user name entered by the user.

VerifyingAnswer

Vyvolá se v případě, že uživatel odeslal odpověď na potvrzující otázku obnovení hesla.Occurs when the user has submitted an answer to the password recovery confirmation question.

VerifyingUser

Proběhne před tím, než se uživatelské jméno ověří zprostředkovatelem členství.Occurs before the user name is validated by the membership provider.

Explicitní implementace rozhraní

IAttributeAccessor.GetAttribute(String)

Získá atribut webového ovládacího prvku se zadaným názvem.Gets an attribute of the Web control with the specified name.

(Zděděno od WebControl)
IAttributeAccessor.SetAttribute(String, String)

Nastaví atribut webového ovládacího prvku na zadaný název a hodnotu.Sets an attribute of the Web control to the specified name and value.

(Zděděno od WebControl)
ICompositeControlDesignerAccessor.RecreateChildControls()

Umožňuje návrháři znovu vytvořit kolekci podřízených ovládacích prvků složeného ovládacího prvku v prostředí v době návrhu.Enables a designer to recreate the composite control's collection of child controls in the design-time environment.

(Zděděno od CompositeControl)
IControlBuilderAccessor.ControlBuilder

Popis tohoto člena naleznete v tématu ControlBuilder .For a description of this member, see ControlBuilder.

(Zděděno od Control)
IControlDesignerAccessor.GetDesignModeState()

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetDesignModeState() .For a description of this member, see GetDesignModeState().

(Zděděno od Control)
IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary)

Popis tohoto člena naleznete v tématu SetDesignModeState(IDictionary) .For a description of this member, see SetDesignModeState(IDictionary).

(Zděděno od Control)
IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control)

Popis tohoto člena naleznete v tématu SetOwnerControl(Control) .For a description of this member, see SetOwnerControl(Control).

(Zděděno od Control)
IControlDesignerAccessor.UserData

Popis tohoto člena naleznete v tématu UserData .For a description of this member, see UserData.

(Zděděno od Control)
IDataBindingsAccessor.DataBindings

Popis tohoto člena naleznete v tématu DataBindings .For a description of this member, see DataBindings.

(Zděděno od Control)
IDataBindingsAccessor.HasDataBindings

Popis tohoto člena naleznete v tématu HasDataBindings .For a description of this member, see HasDataBindings.

(Zděděno od Control)
IExpressionsAccessor.Expressions

Popis tohoto člena naleznete v tématu Expressions .For a description of this member, see Expressions.

(Zděděno od Control)
IExpressionsAccessor.HasExpressions

Popis tohoto člena naleznete v tématu HasExpressions .For a description of this member, see HasExpressions.

(Zděděno od Control)
IParserAccessor.AddParsedSubObject(Object)

Popis tohoto člena naleznete v tématu AddParsedSubObject(Object) .For a description of this member, see AddParsedSubObject(Object).

(Zděděno od Control)

Metody rozšíření

FindDataSourceControl(Control)

Vrátí zdroj dat, který je přidružen k ovládacímu prvku dat pro určený ovládací prvek.Returns the data source that is associated with the data control for the specified control.

FindFieldTemplate(Control, String)

Vrátí šablonu pole pro zadaný sloupec v názvovém kontejneru zadaného ovládacího prvku.Returns the field template for the specified column in the specified control's naming container.

FindMetaTable(Control)

Vrátí objekt meta objektu obsahujícího ovládací prvek dat.Returns the metatable object for the containing data control.

GetDefaultValues(INamingContainer)

Získá kolekci výchozích hodnot pro určený ovládací prvek dat.Gets the collection of the default values for the specified data control.

GetMetaTable(INamingContainer)

Získá metadata tabulky pro určený ovládací prvek dat.Gets the table metadata for the specified data control.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable)

Nastaví metadata tabulky pro určený ovládací prvek dat.Sets the table metadata for the specified data control.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable, IDictionary<String,Object>)

Nastaví metadata tabulky a mapování výchozích hodnot pro určený ovládací prvek dat.Sets the table metadata and default value mapping for the specified data control.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable, Object)

Nastaví metadata tabulky a mapování výchozích hodnot pro určený ovládací prvek dat.Sets the table metadata and default value mapping for the specified data control.

TryGetMetaTable(INamingContainer, MetaTable)

Určuje, zda jsou k dispozici metadata tabulky.Determines whether table metadata is available.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type)

Povoluje chování dynamických dat pro určený ovládací prvek dat.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, IDictionary<String,Object>)

Povoluje chování dynamických dat pro určený ovládací prvek dat.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, Object)

Povoluje chování dynamických dat pro určený ovládací prvek dat.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

Platí pro

Viz také