PasswordRecovery Klasa

Definicja

Zawiera elementy interfejsu użytkownika, które umożliwiają użytkownikowi odzyskanie lub zresetowanie utraconego hasła i odebranie go w wiadomości e-mail.Provides user interface (UI) elements that enable a user to recover or reset a lost password and receive it in email.

public ref class PasswordRecovery : System::Web::UI::WebControls::CompositeControl
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
public class PasswordRecovery : System.Web.UI.WebControls.CompositeControl
[<System.ComponentModel.Bindable(false)>]
type PasswordRecovery = class
  inherit CompositeControl
Public Class PasswordRecovery
Inherits CompositeControl
Dziedziczenie
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje użycie PasswordRecovery formantu.The following code example demonstrates using the PasswordRecovery control.

<%@ Page Language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  
  // Set the field label background color if the user name is not found.
  void PasswordRecovery1_UserLookupError(object sender, System.EventArgs e)
  {
    PasswordRecovery1.LabelStyle.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
  }
  
  // Reset the field label background color.
  void PasswordRecovery1_Load(object sender, System.EventArgs e)
  {
    PasswordRecovery1.LabelStyle.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;
  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
      <asp:PasswordRecovery id="PasswordRecovery1" runat="server" BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px" BackColor="#F7F7DE"
        Font-Size="10pt" Font-Names="Verdana" BorderColor="#CCCC99" HelpPageText="Need help?" HelpPageUrl="recoveryHelp.aspx" onuserlookuperror="PasswordRecovery1_UserLookupError" onload="PasswordRecovery1_Load" >
        <successtemplate>
          <table border="0" style="font-size:10pt;">
            <tr>
              <td>Your password has been sent to you.</td>
            </tr>
          </table>
        </successtemplate>
        <titletextstyle font-bold="True" forecolor="White" backcolor="#6B696B">
        </titletextstyle>
      </asp:PasswordRecovery>

    </form>
  </body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  
  ' Set the field label background color if the user name is not found.
  Sub PasswordRecovery1_UserLookupError(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
    PasswordRecovery1.LabelStyle.ForeColor = System.Drawing.Color.Red
  End Sub
  
  ' Reset the field label background color.
  Sub PasswordRecovery1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
    PasswordRecovery1.LabelStyle.ForeColor = System.Drawing.Color.Black
  End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
      <asp:PasswordRecovery id="PasswordRecovery1" runat="server" BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px" BackColor="#F7F7DE"
        Font-Size="10pt" Font-Names="Verdana" BorderColor="#CCCC99" HelpPageText="Need help?" HelpPageUrl="recoveryHelp.aspx" onuserlookuperror="PasswordRecovery1_UserLookupError" onload="PasswordRecovery1_Load" >
        <successtemplate>
          <table border="0" style="font-size:10pt;">
            <tr>
              <td>Your password has been sent to you.</td>
            </tr>
          </table>
        </successtemplate>
        <titletextstyle font-bold="True" forecolor="White" backcolor="#6B696B">
        </titletextstyle>
      </asp:PasswordRecovery>

    </form>
  </body>
</html>

Uwagi

W tym temacie:In this topic:

WprowadzenieIntroduction

PasswordRecoveryKontrolka pomaga użytkownikom, którzy zapominali hasła.The PasswordRecovery control assists users who have forgotten their passwords. Umożliwia użytkownikowi zażądanie wiadomości e-mail zawierającej nowe hasło lub hasło, które jest już skojarzone z nazwą użytkownika.It enables a user to request an email message containing either a new password or the password already associated with his or her user name.

Uwaga

PasswordRecoveryKontrolka sieci Web używa internetowych usług poczty e-mail do wysyłania odzyskiwanych lub nowych haseł do użytkowników.The PasswordRecovery Web control uses Internet email services to send recovered or new passwords to users. Istnieją nieodłączne zagrożenia bezpieczeństwa związane z wysyłaniem haseł w wiadomości e-mail.There are inherent security risks with sending passwords in email. Należy określić, czy te zagrożenia bezpieczeństwa są akceptowane dla danej lokacji.You should determine whether these security risks are acceptable to your site.

Uwaga

Jeśli nie znasz zestawu kontrolek logowania dostępnych w programie ASP.NET, zobacz Omówienie kontrolek logowania ASP.NET przed kontynuowaniem.If you are not familiar with the set of login controls available in ASP.NET, see ASP.NET Login Controls Overview before continuing. Aby zapoznać się z listą innych tematów związanych z kontrolkami logowania i członkostwem, zobacz Zarządzanie użytkownikami przy użyciu członkostwa.For a list of other topics related to login controls and membership, see Managing Users by Using Membership.

Użytkownicy mogą odzyskiwać hasła tylko wtedy, gdy dostawca członkostwa zdefiniowany we MembershipProvider Właściwości obsługuje zwykły tekst lub zaszyfrowane hasła.Users can recover passwords only when the membership provider defined in the MembershipProvider property supports clear text or encrypted passwords. Ponieważ haseł z mieszaniem nie można odzyskać, użytkownicy w lokacjach, które używają skrótów haseł, mogą resetować swoje hasła.Because hashed passwords cannot be recovered, users at sites that use hashed passwords can only reset their passwords.

Ważne

Akceptowanie danych wejściowych użytkownika jest potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa.Accepting user input is a potential security threat. Złośliwi użytkownicy mogą wysyłać dane przeznaczone do ujawnienia luk w zabezpieczeniach lub uruchamiać programy, które próbują generować hasła.Malicious users can send data that is intended to expose vulnerabilities or run programs that try generated passwords. Aby zwiększyć bezpieczeństwo podczas pracy z danymi wejściowymi użytkownika, należy użyć funkcji walidacji kontrolki i zabezpieczyć wszystkich dostawców danych skonfigurowanych dla danej kontrolki.To improve security when working with user input, you should use the validation features of your control and secure any data providers that are configured for your control. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zabezpieczanie formantów logowania, Podstawowe rozwiązania zabezpieczeń dla aplikacji sieci Webi Zabezpieczanie członkostwa.For more information, see Securing Login Controls, Basic Security Practices for Web Applications, and Securing Membership.

Uwaga

PasswordRecoveryKontrolki można użyć, gdy użytkownik członkostwa nie został zatwierdzony ( MembershipUser.IsApproved jest ustawiony na false ), ale nie może być używany, gdy użytkownik członkostwa został zablokowany ( MembershipUser.IsLockedOut jest ustawiony na true ).The PasswordRecovery control can be used when a membership user has not been approved (MembershipUser.IsApproved is set to false), but it cannot be used when a membership user has been locked out (MembershipUser.IsLockedOut is set to true).

Wiadomość e-mail jest wysyłana przy użyciu MailDefinition klasy.The email message is sent using the MailDefinition class. Aby można było wysyłać wiadomości e-mail do użytkowników, należy skonfigurować serwer poczty w pliku Web.config aplikacji.To be able to send email to users, you must configure a mail server in your application's Web.config file. Możesz zmienić zawartość wiadomości e-mail wysyłanej do użytkowników, ustawiając niestandardową wiadomość we MailDefinition właściwości.You can change the content of the email sent to users by setting a custom message in the MailDefinition property.

Uwaga

Nie jest możliwe zagwarantowanie, że użytkownik otrzyma lub wyświetli wiadomość e-mail.It is not possible to guarantee that a user will receive or view an email message. Aby sprawdzić, czy użytkownik otrzymał powiadomienie pocztą e-mail, należy rozważyć podanie linku potwierdzenia w komunikacie, co umożliwi użytkownikowi potwierdzenie odebrania powiadomienia.To verify that a user has received a notification by email, consider providing a confirmation link in the message, allowing the user to confirm that the notification was received.

WidokiViews

PasswordRecoveryKontrolka ma trzy stany lub widoki:The PasswordRecovery control has three states, or views:

 • Widok nazwy użytkownika — prosi użytkownika o nazwę zarejestrowanego użytkownika.UserName view -- Asks the user for his or her registered user name.

 • Widok pytania — wymaga, aby użytkownik mógł udzielić odpowiedzi na zapisane pytanie w celu zresetowania hasła.Question view -- Requires the user to provide the answer to a stored question to reset the password.

 • Widok sukcesu — informuje użytkownika o tym, czy odzyskiwanie lub Resetowanie hasła zakończyło się pomyślnie.Success view -- Tells the user whether the password recovery or reset was successful.

PasswordRecoveryKontrolka wyświetla widok pytania tylko wtedy, gdy dostawca członkostwa zdefiniowany we MembershipProvider Właściwości obsługuje pytania i odpowiedzi hasła.The PasswordRecovery control displays the Question view only when the membership provider defined in the MembershipProvider property supports password question and answer.

Poniższa tabela zawiera listę wszystkich właściwości stylu PasswordRecovery kontrolki i wskazuje, który widok ma wpływ.The following table lists each style property of the PasswordRecovery control and indicates which view it affects.

WłaściwośćProperty Widok nazwy użytkownikaUserName view Widok pytaniaQuestion view Widok sukcesuSuccess view
SubmitButtonStyle TakYes TakYes TakYes
FailureTextStyle TakYes TakYes NieNo
HyperLinkStyle TakYes TakYes NieNo
InstructionTextStyle TakYes TakYes NieNo
LabelStyle TakYes TakYes NieNo
SuccessTextStyle NieNo NieNo TakYes
TextBoxStyle TakYes TakYes NieNo
TitleTextStyle TakYes TakYes TakYes

— Style i szablonyStyles and Templates

Możesz użyć szerokiego zestawu właściwości stylu, aby dostosować wygląd PasswordRecovery formantu.You can use an extensive set of style properties to customize the appearance of the PasswordRecovery control. Alternatywnie możesz zastosować niestandardowe szablony do trzech widoków, jeśli potrzebujesz pełnej kontroli nad wyglądem formantu.Alternatively, you can apply custom templates to the three views if you need complete control over the appearance of the control. QuestionTemplate SuccessTemplate UserNameTemplate Aby utworzyć szablony dla tych widoków, można użyć właściwości i.You can use the QuestionTemplate, SuccessTemplate and UserNameTemplate properties to create templates for these views. Jeśli zdefiniujesz szablon dla widoku, właściwości stylu PasswordRecovery nie mają żadnego efektu.If you define a template for a view, the style properties of PasswordRecovery have no effect.

W poniższej tabeli wymieniono PasswordRecovery właściwości stylu kontrolki i wyjaśniono, które elementy interfejsu użytkownika mają wpływ na każdą właściwość stylu.The following table lists the PasswordRecovery control style properties and explains which UI element each style property affects. Lista właściwości, do których odnosi się każdy styl, znajduje się w dokumentacji dotyczącej właściwości poszczególnych stylów.For a list of which properties each style applies to, see the documentation for the individual style properties.

Style — właściwośćStyle property , Których dotyczy element interfejsu użytkownikaUI element affected
SubmitButtonStyle Prześlij przyciski we wszystkich widokach.Submit buttons on all views.
FailureTextStyle Tekst błędu wyświetlany użytkownikowi.Error text displayed to the user.
HyperLinkStyle Linki do innych stron.Links to other pages.
InstructionTextStyle Tekst instruktażowy na stronie, który informuje użytkowników, jak korzystać z tej kontrolki.Instructional text on the page that tells users how to use the control.
LabelStyle Etykiety dla wszystkich pól wejściowych, takich jak pola tekstowe.Labels for all input fields, such as text boxes.
TextBoxStyle Pola wejściowe wprowadzania tekstu.Text entry input fields.
TitleTextStyle Tekst tytułu dla każdego widoku.Title text for each view.
SuccessTextStyle Tekst wyświetlany użytkownikowi w przypadku pomyślnej próby odzyskania lub resetowania hasła.Text displayed to the user when the password recovery or reset attempt is successful.

Poniższa tabela zawiera listę właściwości szablonu odnoszących się do każdego widoku w PasswordRecovery formancie.The following table lists which template properties apply to each view in the PasswordRecovery control. Aby zapoznać się z listą formantów, które należy ustawić w każdym szablonie, zapoznaj się z dokumentacją właściwości poszczególnych szablonów.For a list of the controls that you must set in each template, see the documentation for the individual template properties.

WidokView Właściwość szablonuTemplate property
Nazwa użytkownikaUserName UserNameTemplate
PytanieQuestion QuestionTemplate
PowodzenieSuccess SuccessTemplate

Gdy PasswordRecovery formant nie jest dostosowany z szablonami, AccessKey Właściwość PasswordRecovery kontrolki stosuje się do pierwszego pola tekstowego w kontrolce i TabIndex właściwości, która jest stosowana do wszystkich pól tekstowych formantu.When the PasswordRecovery control is not customized with templates, the AccessKey property of the PasswordRecovery control applies to the first text box in the control and the TabIndex property, which is applied to all text boxes of the control. Jeśli PasswordRecovery formant jest dostosowany przy użyciu szablonów, AccessKey Właściwość i TabIndex Właściwość zostaną zignorowane.If the PasswordRecovery control is customized with templates, then the AccessKey property and the TabIndex property are ignored. W takim przypadku należy ustawić AccessKey Właściwość i TabIndex Właściwość każdej kontrolki podrzędnej szablonu bezpośrednio.In this case, set the AccessKey property and the TabIndex property of each template child control directly.

PasswordRecoverywłaściwości kontrolki reprezentowane przez pola tekstowe, takie jak Answer i Question , są dostępne podczas wszystkich faz cyklu życia strony.PasswordRecovery control properties represented by text boxes, such as Answer and Question, are accessible during all phases of the page life cycle. Kontrolka pobierze wszelkie zmiany wprowadzone przez użytkownika końcowego za pomocą TextChanged zdarzenia wyzwalanego przez pola tekstowe.The control will pick up any changes made by the end user by means of the TextChanged event triggered by the textboxes.

Grupowanie walidacjiValidation Groupings

PasswordRecoveryKontrolka tworzy grupę sprawdzania poprawności dla wszystkich wymaganych walidacji pól w kontrolce, tak aby inne kontrolki wejściowe na stronie nie miały wpływ na weryfikację PasswordRecovery formantu.The PasswordRecovery control creates a validation group for all required field validators in the control so that other input controls on the page are not affected by validating the PasswordRecovery control. Domyślnie ID Właściwość PasswordRecovery formantu jest używana jako nazwa grupy walidacji.By default, the ID property of the PasswordRecovery control is used as the name of the validation group. Na przykład PasswordRecovery kontrolka o identyfikatorze "PasswordRecovery1" użyje nazwy grupy walidacji "PasswordRecovery1".For example, a PasswordRecovery control with the ID "PasswordRecovery1" will use a validation group name of "PasswordRecovery1". Jeśli chcesz PasswordRecovery , aby formant uczestniczył w innej grupie walidacji, musisz utworzyć szablon kontrolki.If you want the PasswordRecovery control to participate in another validation group, you must template the control.

Stosowanie stylów CSSApplying CSS Styles

PasswordRecoveryKontrolka pozwala określić reguły stylów CSS w znacznikach.The PasswordRecovery control lets you specify CSS style rules in markup. Jeśli używasz szablonów do dostosowywania wyglądu PasswordRecovery kontrolki, możesz określić style CSS w znacznikach w szablonach.If you use templates to customize the appearance of the PasswordRecovery control, you can specify CSS styles in the markup in the templates. W takim przypadku żadna dodatkowa tabela zewnętrzna nie jest wymagana.In that case, no extra outer table is required. Można uniemożliwić renderowanie tabeli przez ustawienie RenderOuterTable właściwości na false .You can prevent the table from being rendered by setting the RenderOuterTable property to false.

Ułatwienia dostępuAccessibility

Aby uzyskać informacje o sposobie konfigurowania tego formantu tak, aby generował znaczniki, które są zgodne ze standardami dostępności, zobacz ułatwienia dostępu w programie Visual Studio oraz formanty ASP.NET i ASP.NET i ułatwienia dostępu.For information about how to configure this control so that it generates markup that conforms to accessibility standards, see Accessibility in Visual Studio and ASP.NET and ASP.NET Controls and Accessibility.

Składnia deklaracyjnaDeclarative Syntax

<asp:PasswordRecovery
    AccessKey="string"
    AnswerLabelText="string"
    AnswerRequiredErrorMessage="string"
    BackColor="color name|#dddddd"
    BorderColor="color name|#dddddd"
    BorderPadding="integer"
    BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|Solid|Double|Groove|Ridge|
    Inset|Outset"
    BorderWidth="size"
    CssClass="string"
    Enabled="True|False"
    EnableTheming="True|False"
    EnableViewState="True|False"
    Font-Bold="True|False"
    Font-Italic="True|False"
    Font-Names="string"
    Font-Overline="True|False"
    Font-Size="string|Smaller|Larger|XX-Small|X-Small|Small|Medium|
    Large|X-Large|XX-Large"
    Font-Strikeout="True|False"
    Font-Underline="True|False"
    ForeColor="color name|#dddddd"
    GeneralFailureText="string"
    Height="size"
    HelpPageIconUrl="uri"
    HelpPageText="string"
    HelpPageUrl="uri"
    ID="string"
    MailDefinition-BodyFileName="uri"
    MailDefinition-CC="string"
    MailDefinition-From="string"
    MailDefinition-IsBodyHtml="True|False"
    MailDefinition-Priority="Normal|Low|High"
    MailDefinition-Subject="string"
    MembershipProvider="string"
    OnAnswerLookupError="AnswerLookupError event handler"
    OnDataBinding="DataBinding event handler"
    OnDisposed="Disposed event handler"
    OnInit="Init event handler"
    OnLoad="Load event handler"
    OnPreRender="PreRender event handler"
    OnSendingMail="SendingMail event handler"
    OnSendMailError="SendMailError event handler"
    OnUnload="Unload event handler"
    OnUserLookupError="UserLookupError event handler"
    OnVerifyingAnswer="VerifyingAnswer event handler"
    OnVerifyingUser="VerifyingUser event handler"
    QuestionFailureText="string"
    QuestionInstructionText="string"
    QuestionLabelText="string"
    QuestionTitleText="string"
    runat="server"
    SkinID="string"
    Style="string"
    SubmitButtonImageUrl="uri"
    SubmitButtonText="string"
    SubmitButtonType="Button|Image|Link"
    SuccessPageUrl="uri"
    SuccessText="string"
    TabIndex="integer"
    TextLayout="TextOnLeft|TextOnTop"
    ToolTip="string"
    UserName="string"
    UserNameFailureText="string"
    UserNameInstructionText="string"
    UserNameLabelText="string"
    UserNameRequiredErrorMessage="string"
    UserNameTitleText="string"
    Visible="True|False"
    Width="size"
>
        <FailureTextStyle />
        <HyperLinkStyle />
        <InstructionTextStyle />
        <LabelStyle />
        <MailDefinition
            BodyFileName="uri"
            CC="string"
            From="string"
            IsBodyHtml="True|False"
            Priority="Normal|Low|High"
            Subject="string"
>
                <EmbeddedObjects>
                        <asp:EmbeddedMailObject
                            Name="string"
                            Path="uri"
                        />
                </EmbeddedObjects>
        </MailDefinition>
        <QuestionTemplate>
      <!-- child controls -->
        </QuestionTemplate>
        <SubmitButtonStyle />
        <SuccessTemplate>
      <!-- child controls -->
        </SuccessTemplate>
        <SuccessTextStyle />
        <TextBoxStyle />
        <TitleTextStyle />
        <UserNameTemplate>
      <!-- child controls -->
        </UserNameTemplate>
        <ValidatorTextStyle />
</asp:PasswordRecovery>

Konstruktory

PasswordRecovery()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy PasswordRecovery.Initializes a new instance of the PasswordRecovery class.

Pola

SubmitButtonCommandName

Reprezentuje polecenie, które ma zostać wykonane po kliknięciu przycisku Prześlij.Represents the command to perform when the Submit button is clicked.

Właściwości

AccessKey

Pobiera lub ustawia klucz dostępu, który umożliwia szybkie przejście do kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the access key that allows you to quickly navigate to the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
Adapter

Pobiera kartę specyficzną dla przeglądarki dla kontrolki.Gets the browser-specific adapter for the control.

(Odziedziczone po Control)
Answer

Pobiera odpowiedź na pytanie o potwierdzenie odzyskiwania hasła wprowadzone przez użytkownika.Gets the answer to the password recovery confirmation question entered by the user.

AnswerLabelText

Pobiera lub ustawia tekst etykiety dla pola tekstowego odpowiedź na potwierdzenie hasła.Gets or sets the label text for the password confirmation answer text box.

AnswerRequiredErrorMessage

Pobiera lub ustawia komunikat o błędzie wyświetlany użytkownikowi, gdy pole tekstowe odpowiedzi jest puste.Gets or sets the error message displayed to the user when the Answer text box is blank.

AppRelativeTemplateSourceDirectory

Pobiera lub ustawia katalog wirtualny względem aplikacji Page lub UserControl obiekt, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets the application-relative virtual directory of the Page or UserControl object that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
Attributes

Pobiera kolekcję dowolnych atrybutów (tylko do renderowania), które nie odpowiadają właściwościom kontrolki.Gets the collection of arbitrary attributes (for rendering only) that do not correspond to properties on the control.

(Odziedziczone po WebControl)
BackColor

Pobiera lub ustawia kolor tła kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the background color of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
BindingContainer

Pobiera formant, który zawiera powiązanie danych tego formantu.Gets the control that contains this control's data binding.

(Odziedziczone po Control)
BorderColor

Pobiera lub ustawia kolor obramowania kontrolki sieci Web.Gets or sets the border color of the Web control.

(Odziedziczone po WebControl)
BorderPadding

Pobiera lub ustawia wartość uzupełnienia wewnątrz obramowania PasswordRecovery kontrolki.Gets or sets the amount of padding inside the borders of the PasswordRecovery control.

BorderStyle

Pobiera lub ustawia styl obramowania kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the border style of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
BorderWidth

Pobiera lub ustawia szerokość obramowania kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the border width of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
ChildControlsCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy zostały utworzone formanty podrzędne kontrolki serwera.Gets a value that indicates whether the server control's child controls have been created.

(Odziedziczone po Control)
ClientID

Pobiera identyfikator formantu dla znacznika HTML, który jest generowany przez ASP.NET.Gets the control ID for HTML markup that is generated by ASP.NET.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDMode

Pobiera lub ustawia algorytm używany do generowania wartości ClientID właściwości.Gets or sets the algorithm that is used to generate the value of the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDSeparator

Pobiera wartość znaku reprezentującą znak separatora używany we ClientID właściwości.Gets a character value representing the separator character used in the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
Context

Pobiera HttpContext obiekt skojarzony z kontrolką serwera dla bieżącego żądania sieci Web.Gets the HttpContext object associated with the server control for the current Web request.

(Odziedziczone po Control)
Controls

Pobiera ControlCollection obiekt, który reprezentuje kontrolki podrzędne w obiekcie CompositeControl .Gets a ControlCollection object that represents the child controls in a CompositeControl.

(Odziedziczone po CompositeControl)
ControlStyle

Pobiera styl kontrolki serwera sieci Web.Gets the style of the Web server control. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
ControlStyleCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy Style obiekt został utworzony dla ControlStyle właściwości.Gets a value indicating whether a Style object has been created for the ControlStyle property. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is primarily used by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
CssClass

Pobiera lub ustawia klasę kaskadowego arkusza stylów (CSS) renderowaną przez formant serwera sieci Web na kliencie.Gets or sets the Cascading Style Sheet (CSS) class rendered by the Web server control on the client.

(Odziedziczone po WebControl)
DataItemContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataItemContainer .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataItemContainer.

(Odziedziczone po Control)
DataKeysContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataKeysControl .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataKeysControl.

(Odziedziczone po Control)
DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest używana na powierzchni projektowej.Gets a value indicating whether a control is being used on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
Enabled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant serwera sieci Web jest włączony.Gets or sets a value indicating whether the Web server control is enabled.

(Odziedziczone po WebControl)
EnableTheming

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy motywy stosują się do tej kontrolki.Gets or sets a value indicating whether themes apply to this control.

(Odziedziczone po WebControl)
EnableViewState

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant serwera utrzymuje stan widoku, oraz stan widoku wszystkich formantów podrzędnych, które zawiera, do żądającego klienta.Gets or sets a value indicating whether the server control persists its view state, and the view state of any child controls it contains, to the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
Events

Pobiera listę delegatów obsługi zdarzeń dla formantu.Gets a list of event handler delegates for the control. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

(Odziedziczone po Control)
FailureTextStyle

Pobiera odwołanie do kolekcji właściwości, które definiują wygląd tekstu błędu w PasswordRecovery kontrolce.Gets a reference to a collection of properties that define the appearance of error text in the PasswordRecovery control.

Font

Pobiera właściwości czcionki skojarzone z kontrolką serwera sieci Web.Gets the font properties associated with the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
ForeColor

Pobiera lub ustawia kolor pierwszego planu (zazwyczaj kolor tekstu) kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the foreground color (typically the color of the text) of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
GeneralFailureText

Pobiera lub ustawia komunikat o błędzie, który będzie wyświetlany, gdy wystąpi problem z dostawcą członkostwa dla PasswordRecovery kontrolki.Gets or sets the error message to display when there is a problem with the membership provider for the PasswordRecovery control.

HasAttributes

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka ma ustawione atrybuty.Gets a value indicating whether the control has attributes set.

(Odziedziczone po WebControl)
HasChildViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżące kontrolki formantu serwera mają jakiekolwiek zapisane ustawienia stanu widoku.Gets a value indicating whether the current server control's child controls have any saved view-state settings.

(Odziedziczone po Control)
Height

Pobiera lub ustawia wysokość kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the height of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
HelpPageIconUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu, który będzie wyświetlany obok linku do strony pomocy.Gets or sets the URL of an image to display next to the link to the Help page.

HelpPageText

Pobiera lub ustawia tekst linku do strony pomocy odzyskiwania hasła.Gets or sets the text of the link to the password recovery Help page.

HelpPageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL strony pomocy odzyskiwania hasła.Gets or sets the URL of the password recovery Help page.

HyperLinkStyle

Pobiera odwołanie do kolekcji właściwości, które definiują wygląd hiperłączy w PasswordRecovery formancie.Gets a reference to a collection of properties that define the appearance of hyperlinks on the PasswordRecovery control.

ID

Pobiera lub ustawia identyfikator programowy przypisany do kontrolki serwerowej.Gets or sets the programmatic identifier assigned to the server control.

(Odziedziczone po Control)
IdSeparator

Pobiera znak używany do oddzielania identyfikatorów kontroli.Gets the character used to separate control identifiers.

(Odziedziczone po Control)
InstructionTextStyle

Pobiera odwołanie do kolekcji właściwości stylu, które definiują wygląd tekstu wyjaśniającego w PasswordRecovery kontrolce.Gets a reference to a collection of style properties that define the appearance of explanatory text in the PasswordRecovery control.

IsChildControlStateCleared

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolki zawarte w tym formancie mają stan kontroli.Gets a value indicating whether controls contained within this control have control state.

(Odziedziczone po Control)
IsEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest włączona.Gets a value indicating whether the control is enabled.

(Odziedziczone po WebControl)
IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy formant serwera zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value that indicates whether the server control is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po Control)
IsViewStateEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy stan widoku jest włączony dla tego formantu.Gets a value indicating whether view state is enabled for this control.

(Odziedziczone po Control)
LabelStyle

Pobiera odwołanie do kolekcji właściwości stylu, które definiują wygląd etykiet pól tekstowych w PasswordRecovery kontrolce.Gets a reference to a collection of style properties that define the appearance of text box labels in the PasswordRecovery control.

LoadViewStateByID

Pobiera wartość wskazującą, czy formant uczestniczy w ładowaniu stanu widoku przez ID zamianę na indeks.Gets a value indicating whether the control participates in loading its view state by ID instead of index.

(Odziedziczone po Control)
MailDefinition

Pobiera odwołanie do kolekcji właściwości, które definiują charakterystykę wiadomości e-mail używanych do wysyłania nowych lub odzyskanych haseł do użytkowników.Gets a reference to a collection of properties that define the characteristics of email messages used to send new or recovered passwords to users.

MembershipProvider

Pobiera lub ustawia dostawcę członkostwa używanego do wyszukiwania informacji o użytkowniku.Gets or sets the membership provider used to look up user information.

NamingContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazw kontrolki serwera, który tworzy unikatową przestrzeń nazw do rozróżniania między kontrolkami serwera z tą samą ID wartością właściwości.Gets a reference to the server control's naming container, which creates a unique namespace for differentiating between server controls with the same ID property value.

(Odziedziczone po Control)
Page

Pobiera odwołanie do Page wystąpienia, które zawiera formant serwera.Gets a reference to the Page instance that contains the server control.

(Odziedziczone po Control)
Parent

Pobiera odwołanie do kontrolki nadrzędnej kontrolki serwera w hierarchii formantów strony.Gets a reference to the server control's parent control in the page control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
Question

Pobiera pytanie potwierdzające Odzyskiwanie hasła ustanowione przez użytkownika w witrynie sieci Web.Gets the password recovery confirmation question established by the user on the Web site.

QuestionFailureText

Pobiera lub ustawia tekst, który będzie wyświetlany, gdy odpowiedź użytkownika na pytanie o potwierdzenie odzyskiwania hasła nie jest zgodna z odpowiedzią przechowywaną w magazynie danych witryny sieci Web.Gets or sets the text to display when the user's answer to the password recovery confirmation question does not match the answer stored in the Web site data store.

QuestionInstructionText

Pobiera lub ustawia tekst, który będzie wyświetlany w widoku pytania, aby nakazać użytkownikowi odpowiedź na pytanie o potwierdzenie odzyskania hasła.Gets or sets the text to display in the Question view to instruct the user to answer the password recovery confirmation question.

QuestionLabelText

Pobiera lub ustawia tekst etykiety dla Question pola tekstowego.Gets or sets the text of the label for the Question text box.

QuestionTemplate

Pobiera lub ustawia szablon używany do wyświetlania widoku pytań PasswordRecovery formantu.Gets or sets the template used to display the Question view of the PasswordRecovery control.

QuestionTemplateContainer

Pobiera kontener, który PasswordRecovery służy do tworzenia wystąpienia QuestionTemplate szablonu.Gets the container that a PasswordRecovery control used to create an instance of the QuestionTemplate template. Ta właściwość zapewnia programistyczny dostęp do formantów podrzędnych.This property provides programmatic access to child controls.

QuestionTitleText

Pobiera lub ustawia tytuł widoku pytania PasswordRecovery formantu.Gets or sets the title for the Question view of the PasswordRecovery control.

RenderingCompatibility

Pobiera wartość określającą ASP.NET wersję, która będzie zgodna z językiem HTML.Gets a value that specifies the ASP.NET version that rendered HTML will be compatible with.

(Odziedziczone po Control)
RenderOuterTable

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant otacza renderowany kod HTML w table elemencie, aby można było zastosować style wbudowane.Gets or sets a value that indicates whether the control encloses rendered HTML in a table element in order to apply inline styles.

Site

Pobiera informacje o kontenerze, który hostuje bieżącą kontrolkę, gdy jest renderowany na powierzchni projektowej.Gets information about the container that hosts the current control when rendered on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
SkinID

Pobiera lub ustawia skórkę, która ma zostać zastosowana do kontrolki.Gets or sets the skin to apply to the control.

(Odziedziczone po WebControl)
Style

Pobiera kolekcję atrybutów tekstu, które będą renderowane jako atrybut stylu na zewnętrznym tagu kontrolki serwera sieci Web.Gets a collection of text attributes that will be rendered as a style attribute on the outer tag of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
SubmitButtonImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu, który będzie używany jako przycisk Prześlij.Gets or sets the URL of an image to use as the Submit button.

SubmitButtonStyle

Pobiera odwołanie do kolekcji właściwości, które definiują wygląd przycisków przesyłania w PasswordRecovery kontrolce.Gets a reference to a collection of properties that define the appearance of Submit buttons in the PasswordRecovery control.

SubmitButtonText

Pobiera lub ustawia tekst przycisku, który przesyła formularz.Gets or sets the text of the button that submits the form.

SubmitButtonType

Pobiera lub ustawia typ przycisku przesyłania, który ma być używany podczas renderowania PasswordRecovery formantu.Gets or sets the type of Submit button to use when rendering the PasswordRecovery control.

SuccessPageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL strony, która ma być wyświetlana po pomyślnym wysłaniu hasła.Gets or sets the URL of the page to display after sending a password successfully.

SuccessTemplate

Pobiera lub ustawia szablon używany do wyświetlania widoku sukcesu PasswordRecovery formantu.Gets or sets the template used to display the Success view of the PasswordRecovery control.

SuccessTemplateContainer

Pobiera kontener, który PasswordRecovery służy do tworzenia wystąpienia SuccessTemplate szablonu.Gets the container that a PasswordRecovery control used to create an instance of the SuccessTemplate template. Ta właściwość zapewnia programistyczny dostęp do formantów podrzędnych.This property provides programmatic access to child controls.

SuccessText

Pobiera lub ustawia tekst, który będzie wyświetlany po pomyślnym wysłaniu hasła.Gets or sets the text to display after sending a password successfully.

SuccessTextStyle

Pobiera odwołanie do kolekcji właściwości stylu, które definiują wygląd tekstu wyświetlanego w widoku sukcesu PasswordRecovery formantu.Gets a reference to a collection of style properties that define the appearance of text displayed in the Success view of the PasswordRecovery control.

SupportsDisabledAttribute

Pobiera wartość wskazującą, czy formant powinien ustawić disabled atrybut renderowanego elementu HTML na "Disabled", gdy właściwość kontrolki IsEnabled ma wartość false .Gets a value that indicates whether the control should set the disabled attribute of the rendered HTML element to "disabled" when the control's IsEnabled property is false.

(Odziedziczone po CompositeControl)
TabIndex

Pobiera lub ustawia indeks karty dla kontrolki serwer sieci Web.Gets or sets the tab index of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
TagKey

Pobiera HtmlTextWriterTag wartość, która odnosi się do PasswordRecovery kontrolki.Gets the HtmlTextWriterTag value that corresponds to a PasswordRecovery control.

TagName

Pobiera nazwę tagu kontrolki.Gets the name of the control tag. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
TemplateControl

Pobiera lub ustawia odwołanie do szablonu, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets a reference to the template that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
TemplateSourceDirectory

Pobiera katalog wirtualny Page lub zawierający UserControl bieżącą kontrolkę serwerową.Gets the virtual directory of the Page or UserControl that contains the current server control.

(Odziedziczone po Control)
TextBoxStyle

Pobiera odwołanie do kolekcji właściwości stylu, które definiują wygląd pól tekstowych w PasswordRecovery kontrolce.Gets a reference to a collection of style properties that define the appearance of text boxes in the PasswordRecovery control.

TextLayout

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy kontrolka ma być wyświetlana PasswordRecovery w układzie poziomym, czy pionowym.Gets or sets a value that specifies whether to display the PasswordRecovery control in a horizontal or vertical layout.

TitleTextStyle

Pobiera odwołanie do kolekcji właściwości stylu, które definiują wygląd tekstu tytułu wyświetlanego w PasswordRecovery kontrolce.Gets a reference to a collection of style properties that define the appearance of title text that appears in the PasswordRecovery control.

ToolTip

Pobiera lub ustawia tekst wyświetlany, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad kontrolką serwera sieci Web.Gets or sets the text displayed when the mouse pointer hovers over the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
UniqueID

Pobiera unikatowy, hierarchicznie kwalifikowany identyfikator dla kontrolki serwerowej.Gets the unique, hierarchically qualified identifier for the server control.

(Odziedziczone po Control)
UserName

Pobiera lub ustawia tekst, który pojawia się w polu tekstowym Nazwa użytkownika.Gets or sets the text that appears in the User Name text box.

UserNameFailureText

Pobiera lub ustawia tekst wyświetlany, gdy nazwa użytkownika wprowadzona przez użytkownika nie jest prawidłową nazwą użytkownika witryny sieci Web.Gets or sets the text displayed when the user name entered by the user is not a valid user name for the Web site.

UserNameInstructionText

Pobiera lub ustawia tekst, który będzie wyświetlany w widoku UserName PasswordRecovery kontrolki, aby nakazać użytkownikowi wprowadzenie nazwy użytkownika.Gets or sets the text to display in the UserName view of the PasswordRecovery control to instruct the user to enter a user name.

UserNameLabelText

Pobiera lub ustawia tekst etykiety dla pola tekstowego nazwa użytkownika.Gets or sets the text of the label for the User Name text box.

UserNameRequiredErrorMessage

Pobiera lub ustawia komunikat o błędzie wyświetlany, gdy użytkownik pozostawi puste pole tekstowe Nazwa użytkownika.Gets or sets the error message displayed when a user leaves the User Name text box empty.

UserNameTemplate

Pobiera lub ustawia szablon używany do wyświetlania widoku UserName PasswordRecovery formantu.Gets or sets the template used to display the UserName view of the PasswordRecovery control.

UserNameTemplateContainer

Pobiera kontener, który PasswordRecovery służy do tworzenia wystąpienia UserNameTemplate szablonu.Gets the container that a PasswordRecovery control used to create an instance of the UserNameTemplate template. Ta właściwość zapewnia programistyczny dostęp do formantów podrzędnych.This property provides programmatic access to child controls.

UserNameTitleText

Pobiera lub ustawia tytuł widoku nazwy użytkownika PasswordRecovery formantu.Gets or sets the title for the UserName view of the PasswordRecovery control.

ValidateRequestMode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant sprawdza dane wejściowe klienta z przeglądarki pod kątem potencjalnie niebezpiecznych wartości.Gets or sets a value that indicates whether the control checks client input from the browser for potentially dangerous values.

(Odziedziczone po Control)
ValidatorTextStyle

Pobiera odwołanie do kolekcji właściwości definiujących Style wygląd komunikatów o błędach, które są skojarzone z dowolnymi walidacjami danych wejściowych używanymi przez PasswordRecovery formant.Gets a reference to a collection of Style properties that define the appearance of error messages that are associated with any input validation used by the PasswordRecovery control.

ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który umożliwia zapisanie i przywrócenie stanu widoku kontrolki serwera w wielu żądaniach na tej samej stronie.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a server control across multiple requests for the same page.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateIgnoresCase

Pobiera wartość wskazującą, czy w StateBag obiekcie nie jest rozróżniana wielkość liter.Gets a value that indicates whether the StateBag object is case-insensitive.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateMode

Pobiera lub ustawia tryb widoku stanu tego formantu.Gets or sets the view-state mode of this control.

(Odziedziczone po Control)
Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka serwera jest renderowana jako interfejs użytkownika na stronie.Gets or sets a value that indicates whether a server control is rendered as UI on the page.

(Odziedziczone po Control)
Width

Pobiera lub ustawia szerokość kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the width of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)

Metody

AddAttributesToRender(HtmlTextWriter)

Dodaje atrybuty HTML i style, które muszą być renderowane do określonego HtmlTextWriterTag .Adds HTML attributes and styles that need to be rendered to the specified HtmlTextWriterTag. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
AddedControl(Control, Int32)

Wywołuje się po dodaniu formantu podrzędnego do Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is added to the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
AddParsedSubObject(Object)

Powiadamia formant serwera o przeanalizowaniu elementu, XML lub HTML, a następnie dodaje element do obiektu formantu serwera ControlCollection .Notifies the server control that an element, either XML or HTML, was parsed, and adds the element to the server control's ControlCollection object.

(Odziedziczone po Control)
ApplyStyle(Style)

Kopiuje wszystkie niepuste elementy określonego stylu do kontrolki sieci Web, zastępując wszelkie istniejące elementy stylu formantu.Copies any nonblank elements of the specified style to the Web control, overwriting any existing style elements of the control. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is primarily used by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
ApplyStyleSheetSkin(Page)

Stosuje właściwości stylu zdefiniowane w arkuszu stylów strony do kontrolki.Applies the style properties defined in the page style sheet to the control.

(Odziedziczone po Control)
BeginRenderTracing(TextWriter, Object)

Rozpoczyna śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Begins design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
BuildProfileTree(String, Boolean)

Zbiera informacje o formancie serwera i dostarcza go do Trace właściwości, która będzie wyświetlana po włączeniu śledzenia dla strony.Gathers information about the server control and delivers it to the Trace property to be displayed when tracing is enabled for the page.

(Odziedziczone po Control)
ClearCachedClientID()

Ustawia wartość w pamięci podręcznej ClientID na null .Sets the cached ClientID value to null.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildControlState()

Usuwa informacje o stanie formantu dla kontrolek podrzędnych kontrolki serwerowej.Deletes the control-state information for the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildState()

Usuwa informacje o stanie widoku i kontroli dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state and control-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildViewState()

Usuwa informacje o stanie widoku dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearEffectiveClientIDMode()

Ustawia ClientIDMode Właściwość bieżącego wystąpienia kontrolki i wszystkich formantów podrzędnych na Inherit .Sets the ClientIDMode property of the current control instance and of any child controls to Inherit.

(Odziedziczone po Control)
CopyBaseAttributes(WebControl)

Kopiuje właściwości, które nie są hermetyzowane przez Style obiekt z określonej kontrolki serwera sieci Web do kontrolki serwera sieci Web, z której ta metoda jest wywoływana.Copies the properties not encapsulated by the Style object from the specified Web server control to the Web server control that this method is called from. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
CreateChildControls()

Tworzy poszczególne kontrolki, które tworzą PasswordRecovery formant.Creates the individual controls that make up the PasswordRecovery control.

CreateControlCollection()

Tworzy nowy ControlCollection obiekt do przechowywania formantów podrzędnych (zarówno literału, jak i serwera) formantu serwera.Creates a new ControlCollection object to hold the child controls (both literal and server) of the server control.

(Odziedziczone po Control)
CreateControlStyle()

Tworzy obiekt Style, który jest używany wewnętrznie przez WebControl klasę do implementowania wszystkich właściwości związanych z stylem.Creates the style object that is used internally by the WebControl class to implement all style related properties. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
DataBind()

Tworzy powiązanie źródła danych z CompositeControl i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi.Binds a data source to the CompositeControl and all its child controls.

(Odziedziczone po CompositeControl)
DataBind(Boolean)

Tworzy powiązanie źródła danych z wywoływanym formantem serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi z opcją podniesienia poziomu DataBinding zdarzenia.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls with an option to raise the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
DataBindChildren()

Tworzy powiązanie źródła danych z kontrolkami podrzędnymi formantu serwera.Binds a data source to the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
Dispose()

Umożliwia formantowi serwera przeprowadzenie końcowego oczyszczania przed jego zwolnieniem z pamięci.Enables a server control to perform final clean up before it is released from memory.

(Odziedziczone po Control)
EndRenderTracing(TextWriter, Object)

Przerywa śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Ends design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
EnsureChildControls()

Określa, czy formant serwera zawiera kontrolki podrzędne.Determines whether the server control contains child controls. Jeśli tak nie jest, tworzy kontrolki podrzędne.If it does not, it creates child controls.

(Odziedziczone po Control)
EnsureID()

Tworzy identyfikator dla kontrolek, które nie mają przypisanego identyfikatora.Creates an identifier for controls that do not have an identifier assigned.

(Odziedziczone po Control)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
FindControl(String)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określonym id parametrem.Searches the current naming container for a server control with the specified id parameter.

(Odziedziczone po Control)
FindControl(String, Int32)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określoną id i liczbą całkowitą, która jest określona w pathOffset parametrze, który ułatwia wyszukiwanie.Searches the current naming container for a server control with the specified id and an integer, specified in the pathOffset parameter, which aids in the search. Nie należy przesłaniać tej wersji FindControl metody.You should not override this version of the FindControl method.

(Odziedziczone po Control)
Focus()

Ustawia fokus wprowadzania dla kontrolki.Sets input focus to a control.

(Odziedziczone po Control)
GetDesignModeState()

Pobiera dane czasu projektowania dla kontrolki.Gets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetRouteUrl(Object)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, Object)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetUniqueIDRelativeTo(Control)

Zwraca przedznaczoną część UniqueID właściwości określonej kontrolki.Returns the prefixed portion of the UniqueID property of the specified control.

(Odziedziczone po Control)
HasControls()

Określa, czy formant serwera zawiera wszystkie kontrolki podrzędne.Determines if the server control contains any child controls.

(Odziedziczone po Control)
HasEvents()

Zwraca wartość wskazującą czy zdarzenia są rejestrowane dla kontrolki lub wszelkich formantów podrzędnych.Returns a value indicating whether events are registered for the control or any child controls.

(Odziedziczone po Control)
IsLiteralContent()

Określa, czy formant serwera przechowuje tylko zawartość literału.Determines if the server control holds only literal content.

(Odziedziczone po Control)
LoadControlState(Object)

Implementuje metodę bazową LoadControlState(Object) .Implements the base LoadControlState(Object) method.

LoadViewState(Object)

Implementuje metodę bazową LoadViewState(Object) .Implements the base LoadViewState(Object) method.

MapPathSecure(String)

Pobiera ścieżkę fizyczną, do której jest mapowana ścieżka wirtualna (absolutna lub względna).Retrieves the physical path that a virtual path, either absolute or relative, maps to.

(Odziedziczone po Control)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
MergeStyle(Style)

Kopiuje wszystkie niepuste elementy określonego stylu do kontrolki sieci Web, ale nie zastępuje żadnych istniejących elementów stylu formantu.Copies any nonblank elements of the specified style to the Web control, but will not overwrite any existing style elements of the control. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
OnAnswerLookupError(EventArgs)

Podnosi AnswerLookupError zdarzenie.Raises the AnswerLookupError event.

OnBubbleEvent(Object, EventArgs)

Określa, czy zdarzenie dla formantu serwera jest przenoszone do hierarchii kontroli serwera interfejsu użytkownika strony.Determines whether the event for the server control is passed up the page's UI server control hierarchy.

OnDataBinding(EventArgs)

Podnosi DataBinding zdarzenie.Raises the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
OnInit(EventArgs)

Implementuje metodę bazową OnInit(EventArgs) .Implements the base OnInit(EventArgs) method.

OnLoad(EventArgs)

Podnosi Load zdarzenie.Raises the Load event.

(Odziedziczone po Control)
OnPreRender(EventArgs)

Implementuje metodę bazową OnPreRender(EventArgs) .Implements the base OnPreRender(EventArgs) method.

OnSendingMail(MailMessageEventArgs)

Podnosi SendingMail zdarzenie.Raises the SendingMail event.

OnSendMailError(SendMailErrorEventArgs)

Podnosi SendMailError zdarzenie, gdy nie można wysłać wiadomości e-mail do użytkownika.Raises the SendMailError event when an email message cannot be sent to the user.

OnUnload(EventArgs)

Podnosi Unload zdarzenie.Raises the Unload event.

(Odziedziczone po Control)
OnUserLookupError(EventArgs)

Podnosi UserLookupError zdarzenie.Raises the UserLookupError event.

OnVerifyingAnswer(LoginCancelEventArgs)

Podnosi VerifyingAnswer zdarzenie.Raises the VerifyingAnswer event.

OnVerifyingUser(LoginCancelEventArgs)

Podnosi VerifyingUser zdarzenie.Raises the VerifyingUser event.

OpenFile(String)

Pobiera informacje Stream używane do odczytu pliku.Gets a Stream used to read a file.

(Odziedziczone po Control)
RaiseBubbleEvent(Object, EventArgs)

Przypisuje wszystkie źródła zdarzenia i informacje do elementu nadrzędnego formantu.Assigns any sources of the event and its information to the control's parent.

(Odziedziczone po Control)
RecreateChildControls()

Ponownie tworzy kontrolki podrzędne w formancie pochodnym CompositeControl .Recreates the child controls in a control derived from CompositeControl.

(Odziedziczone po CompositeControl)
RemovedControl(Control)

Wywoływana po usunięciu formantu podrzędnego z Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is removed from the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
Render(HtmlTextWriter)

Zapisuje CompositeControl zawartość do określonego HtmlTextWriter obiektu, na potrzeby wyświetlania na kliencie.Writes the CompositeControl content to the specified HtmlTextWriter object, for display on the client.

RenderBeginTag(HtmlTextWriter)

Renderuje tag otwierającego HTML kontrolki do określonego składnika zapisywania.Renders the HTML opening tag of the control to the specified writer. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
RenderChildren(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość elementu podrzędnego kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu, który zapisuje zawartość, która ma być renderowana na kliencie.Outputs the content of a server control's children to a provided HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client.

(Odziedziczone po Control)
RenderContents(HtmlTextWriter)

Renderuje zawartość kontrolki do określonego składnika zapisywania.Renders the contents of the control to the specified writer. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
RenderControl(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu i przechowuje informacje o śledzeniu dla kontrolki, jeśli śledzenie jest włączone.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object and stores tracing information about the control if tracing is enabled.

(Odziedziczone po Control)
RenderControl(HtmlTextWriter, ControlAdapter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu za pomocą podanego ControlAdapter obiektu.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object using a provided ControlAdapter object.

(Odziedziczone po Control)
RenderEndTag(HtmlTextWriter)

Renderuje tag zamykający HTML kontrolki do określonego składnika zapisywania.Renders the HTML closing tag of the control into the specified writer. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
ResolveAdapter()

Pobiera adapter sterowania odpowiedzialny za renderowanie określonego formantu.Gets the control adapter responsible for rendering the specified control.

(Odziedziczone po Control)
ResolveClientUrl(String)

Pobiera adres URL, który może być używany przez przeglądarkę.Gets a URL that can be used by the browser.

(Odziedziczone po Control)
ResolveUrl(String)

Konwertuje adres URL na taki, który jest używany na żądającym klienta.Converts a URL into one that is usable on the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
SaveControlState()

Zapisuje wszelkie zmiany stanu formantu serwera, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any server control state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

SaveViewState()

Zapisuje wszystkie Stany, które zostały zmodyfikowane po TrackViewState() wywołaniu metody.Saves any state that was modified after the TrackViewState() method was invoked.

SetDesignModeState(IDictionary)

Implementuje metodę bazową IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary) .Implements the base IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary) method.

SetRenderMethodDelegate(RenderMethod)

Przypisuje delegata programu obsługi zdarzeń, aby renderować formant serwera i jego zawartość w jego formancie nadrzędnym.Assigns an event handler delegate to render the server control and its content into its parent control.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the trace data key and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu obiektu śledzenia, klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the traced object, the trace data key, and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
TrackViewState()

Implementuje metodę bazową TrackViewState() .Implements the base TrackViewState() method.

Zdarzenia

AnswerLookupError

Występuje, gdy użytkownik przejdzie do nieprawidłowej odpowiedzi na pytanie potwierdzające Odzyskiwanie hasła.Occurs when the user enters an incorrect answer to the password recovery confirmation question.

DataBinding

Występuje, gdy formant serwera wiąże się ze źródłem danych.Occurs when the server control binds to a data source.

(Odziedziczone po Control)
Disposed

Występuje, gdy formant serwera zostanie wystawiony z pamięci, który jest ostatnim etapem cyklu życia formantu serwera, gdy zażądano strony ASP.NET.Occurs when a server control is released from memory, which is the last stage of the server control lifecycle when an ASP.NET page is requested.

(Odziedziczone po Control)
Init

Występuje po zainicjowaniu formantu serwera, który jest pierwszym krokiem w jego cyklu życia.Occurs when the server control is initialized, which is the first step in its lifecycle.

(Odziedziczone po Control)
Load

Występuje, gdy kontrolka serwera jest załadowana do Page obiektu.Occurs when the server control is loaded into the Page object.

(Odziedziczone po Control)
PreRender

Występuje po Control załadowaniu obiektu, ale przed renderowaniem.Occurs after the Control object is loaded but prior to rendering.

(Odziedziczone po Control)
SendingMail

Występuje, zanim użytkownik wyśle hasło w wiadomości e-mail.Occurs before the user is sent a password in email.

SendMailError

Występuje, gdy system poczty SMTP zgłasza błąd podczas próby wysłania wiadomości e-mail.Occurs when the SMTP Mail system throws an error while attempting to send an email message.

Unload

Występuje, gdy formant serwera zostanie zwolniony z pamięci.Occurs when the server control is unloaded from memory.

(Odziedziczone po Control)
UserLookupError

Występuje, gdy dostawca członkostwa nie może odnaleźć nazwy użytkownika wprowadzonej przez użytkownika.Occurs when the membership provider cannot find the user name entered by the user.

VerifyingAnswer

Występuje, gdy użytkownik przesłał odpowiedź na pytanie potwierdzające Odzyskiwanie hasła.Occurs when the user has submitted an answer to the password recovery confirmation question.

VerifyingUser

Występuje, zanim nazwa użytkownika zostanie zweryfikowana przez dostawcę członkostwa.Occurs before the user name is validated by the membership provider.

Jawne implementacje interfejsu

IAttributeAccessor.GetAttribute(String)

Pobiera atrybut kontrolki sieci Web o podanej nazwie.Gets an attribute of the Web control with the specified name.

(Odziedziczone po WebControl)
IAttributeAccessor.SetAttribute(String, String)

Ustawia atrybut formantu sieci Web na określoną nazwę i wartość.Sets an attribute of the Web control to the specified name and value.

(Odziedziczone po WebControl)
ICompositeControlDesignerAccessor.RecreateChildControls()

Umożliwia projektantowi ponowne utworzenie kolekcji formantów podrzędnych kontrolki podrzędnej w środowisku czasu projektowania.Enables a designer to recreate the composite control's collection of child controls in the design-time environment.

(Odziedziczone po CompositeControl)
IControlBuilderAccessor.ControlBuilder

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ControlBuilder .For a description of this member, see ControlBuilder.

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.GetDesignModeState()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetDesignModeState() .For a description of this member, see GetDesignModeState().

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetDesignModeState(IDictionary) .For a description of this member, see SetDesignModeState(IDictionary).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetOwnerControl(Control) .For a description of this member, see SetOwnerControl(Control).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.UserData

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz UserData .For a description of this member, see UserData.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.DataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz DataBindings .For a description of this member, see DataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.HasDataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasDataBindings .For a description of this member, see HasDataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.Expressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Expressions .For a description of this member, see Expressions.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.HasExpressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasExpressions .For a description of this member, see HasExpressions.

(Odziedziczone po Control)
IParserAccessor.AddParsedSubObject(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz AddParsedSubObject(Object) .For a description of this member, see AddParsedSubObject(Object).

(Odziedziczone po Control)

Metody rozszerzania

FindDataSourceControl(Control)

Zwraca źródło danych skojarzone z kontrolką danych dla określonej kontrolki.Returns the data source that is associated with the data control for the specified control.

FindFieldTemplate(Control, String)

Zwraca szablon pola dla określonej kolumny w kontenerze nazewnictwa określonego formantu.Returns the field template for the specified column in the specified control's naming container.

FindMetaTable(Control)

Zwraca obiekt obiektu z tabeli dla kontrolki zawierającej dane.Returns the metatable object for the containing data control.

GetDefaultValues(INamingContainer)

Pobiera kolekcję wartości domyślnych dla określonej kontrolki danych.Gets the collection of the default values for the specified data control.

GetMetaTable(INamingContainer)

Pobiera metadane tabeli dla określonej kontrolki danych.Gets the table metadata for the specified data control.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable)

Ustawia metadane tabeli dla określonej kontrolki danych.Sets the table metadata for the specified data control.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable, IDictionary<String,Object>)

Ustawia metadane tabeli i mapowanie wartości domyślnej dla określonej kontrolki danych.Sets the table metadata and default value mapping for the specified data control.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable, Object)

Ustawia metadane tabeli i mapowanie wartości domyślnej dla określonej kontrolki danych.Sets the table metadata and default value mapping for the specified data control.

TryGetMetaTable(INamingContainer, MetaTable)

Określa, czy metadane tabeli są dostępne.Determines whether table metadata is available.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type)

Włącza dynamiczne zachowanie danych dla określonej kontrolki danych.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, IDictionary<String,Object>)

Włącza dynamiczne zachowanie danych dla określonej kontrolki danych.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, Object)

Włącza dynamiczne zachowanie danych dla określonej kontrolki danych.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

Dotyczy

Zobacz też